Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr:

556035-8672

Adress:

Postnummer:

793 85 Insjön

Telefon:

0247-44400
Antal sökningar:

353

Placering i länet:
3
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 1 601 1 567 1 544 1 471
Nettoomsättning (tkr) 6 384 200 6 073 800 5 745 800 5 394 800
Rörelseresultat (tkr) 605 900 456 800 563 500 440 500
Årets resultat (tkr) 436 300 410 400 426 500 233 300
Summa eget kapital (tkr) 1 816 330 1 729 394 1 684 710 1 491 796
Rörelsemarginal % 9.5 7.5 9.8 8.2
Avk. eget kapital % 28.0 22.3 29.1 23.5
Soliditet % 58.4 52.0 53.0 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 988 3 876 3 721 3 667
Resultat/anställd (tkr) 378 292 365 299
Lön/anställd (tkr) 21 669 644 687

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 6 384 200 6 073 800 5 745 800 5 394 800
Arbetskraftskostnad -34 200 -1 048 600 -993 700 -1 011 300
Avskrivningar -157 600 -157 600 -156 400 -139 500
Andra rörelsekostnader -5 687 900 -4 395 700 -4 143 000 -3 800 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 103 200 99 100 110 600 0
Övriga rörelseintäkter 24 300 24 200 24 000 24 300
Övriga rörelsekostnader -26 100 -138 400 -23 800 -27 800
Rörelseresultat 605 900 456 800 563 500 440 500
Ränteintäkter 400 1 800 3 100 6 300
Räntekostnader -2 200 -3 000 -4 100 -6 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 800 -1 200 -1 000 300
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 604 100 455 600 562 500 440 800
Skatt -108 364 -74 216 -99 886 -98 924
Årets resultat 495 736 381 384 462 614 341 876
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 495 736 381 384 462 614 341 876
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -59 436 29 016 -36 114 -108 576
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -16 764 8 184 -10 186 -30 624
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 340 200 270 600 171 000 133 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 340 200 270 600 171 000 133 000
Byggnader och mark 413 700 443 600 473 200 487 300
Maskiner och inventarier 361 900 393 800 415 800 464 200
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 17 200
Summa materiella anläggningstillgångar 775 600 837 400 889 000 968 700
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 300 29 300 21 800 20 200
Summa operativa anläggningstillgångar 1 145 100 1 137 300 1 081 800 1 121 900
Varulager 1 062 000 1 104 700 1 067 400 884 000
Kundfordringar 19 700 19 500 18 800 14 800
Övriga omsättningstillgångar 185 500 103 800 88 000 108 100
Summa operativa omsättningstillgångar 1 267 200 1 228 000 1 174 200 1 006 900
Fordringar på koncern- och intresseföretag 153 900 440 000 477 900 363 200
Övriga externa finansiella tillgångar 3 100 3 700 1 700 0
Likvida medel 540 900 515 400 442 500 281 500
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 697 900 959 100 922 100 644 700
Summa tillgångar 3 110 200 3 324 400 3 178 100 2 773 500

Eget kapitalEget kapital, redovisat 998 500 971 000 897 300 740 500
EK-andel av obeskattade reserver 817 830 758 394 787 410 751 296
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 816 330 1 729 394 1 684 710 1 491 796

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 5 000 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 86 000 355 100 342 700 241 800
Summa finansiella skulder 86 000 355 100 347 700 241 800

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 281 670 266 506 263 190 248 304
Leverantörsskulder 578 200 601 300 525 600 484 800
Övriga kortfristiga skulder 348 000 372 100 356 900 306 800
Summa operativa skulder 1 207 870 1 239 906 1 145 690 1 039 904

Summa skulder och eget kapital 3 110 200 3 324 400 3 178 100 2 773 500
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.5 7.5 9.8 8.2
Avkastning på eget kapital % 28.0 22.3 29.1 23.5
Soliditet % 58.4 52.0 53.0 53.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.7 20.5 20.6 16.2
Kassalikviditet % 74.0 48.0 45.0 39.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.08 0.08 0.05
Räntetäckningsgrad % 275.59 152.87 138.2 74.47
Omsättning per anställd (tkr) 3 988 3 876 3 721 3 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 378 292 365 299
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 21 669 644 687

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 3
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 12 908
Värdeförändring (%) 7.0 896 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 885 12 908
Rörelsemarginal (%) 9.5 550 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 28.0 729 12 908
Soliditet (%) 58.4 430 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 988 170 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 378 186 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 21 279 12 908
Nettoomsättning (tkr) 6 384 200 2 12 908
Rörelseresultat (tkr) 605 900 2 12 908
Antal anställda 1 601 1 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Clas Ohlson Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 2 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Clas Ohlson Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 550 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Clas Ohlson Aktiebolag har under det senaste året 1 601 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Clas Ohlson Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 58.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 430 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Clas Ohlson Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel och postorder med varuhussortiment, äga och förvalta aktier i dotterbolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 2 835 2 787 2 736 2 629
Nettoomsättning (tkr) 7 990 100 7 601 600 7 329 800 6 807 700
Rörelseresultat (tkr) 609 900 506 400 596 000 530 500
Årets resultat (tkr) 478 700 378 800 458 900 405 400
Summa eget kapital (tkr) 2 250 700 2 138 800 2 144 500 1 964 900
Rörelsemarginal (%) 7.6 6.7 8.1 7.8
Avk. eget kapital (%) 21.8 17.7 22.3 21.3
Soliditet (%) 57.7 54.5 57.3 58.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 818 2 728 2 679 2 589
Resultat/anställd (tkr) 215 182 218 202
Lön/anställd (tkr) 22 608 597 574


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 353

Clas Ohlson Aktiebolag

Org.nr: 556035-8672

Adress:

Postnummer:

793 85 Insjön

Telefon:

0247-44400

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 1 601
Nettooms (tkr) 6 384 200
Rörelseresultat (tkr) 605 900
Årets resultat (tkr) 495 736
Summa eget kapital (tkr) 1 816 330
Rörelsemarginal % 9.5
Avk. eget kapital % 28.0
Soliditet % 58.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 988
Resultat/anställd (tkr) 378
Lön/anställd (tkr) 21

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 6 384 200
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -157 600
Andra rörelsekostnader -5 687 900
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 103 200
Övriga rörelseintäkter 24 300
Övriga rörelsekostnader -26 100
Rörelseresultat 605 900
Ränteintäkter 400
Räntekostnader -2 200
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 800
Res. efter finans. intkt. och kostn. 604 100
Skatt -108 364
Årets resultat 495 736
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 495 736
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -59 436
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -16 764
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 340 200
Sum. immater. anlägg.tillg. 340 200
Byggnader och mark 413 700
Maskiner och inventarier 361 900
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 775 600
And. i koncern- & intressefrtg. 29 300
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 145 100
Varulager 1 062 000
Kundfordringar 19 700
Övriga omsättningstillgångar 185 500
Sum. operativa oms.tillg. 1 267 200
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 153 900
Övriga externa finansiella tillgångar 3 100
Likvida medel 540 900
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 697 900
Summa tillgångar 3 110 200


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 998 500
EK-andel av obeskattade reserver 817 830
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 816 330


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 86 000
Summa finansiella skulder 86 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 281 670
Leverantörsskulder 578 200
Övriga kortfristiga skulder 348 000
Summa operativa skulder 1 207 870


Summa skulder och eget kapital 3 110 200
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 9.5
Avkastning på eget kapital % 28.0
Soliditet % 58.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 4.7
Kassalikviditet % 74.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 275.59
Omsättning per anställd (tkr) 3 988
Rörelseresultat per anställd (tkr) 378
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 21

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 3
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3
Värdeförändring (%) 896
Tillväxt i omsättning (%) 885
Rörelsemarginal (%) 550
Avkastning på eget kapital (%) 729
Soliditet (%) 430
Nettoomsättning per anställd (tkr) 170
Rörelseresultat per anställd (tkr) 186
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 279
Nettoomsättning (tkr) 2
Rörelseresultat (tkr) 2
Antal anställda 1

Analys

Omsättning

Clas Ohlson Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 2 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Clas Ohlson Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 550 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Clas Ohlson Aktiebolag har under det senaste året 1 601 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Clas Ohlson Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 58.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 430 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Clas Ohlson Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel och postorder med varuhussortiment, äga och förvalta aktier i dotterbolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-04
Antal anställda 1 601
Nettoomsättning (tkr) 6 384 200
Rörelseresultat (tkr) 605 900
Årets resultat (tkr) 436 300
Summa eget kapital (tkr) 1 816 330
Rörelsemarginal (%) 9.5
Avk. eget kapital (%) 28.0
Soliditet (%) 58.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 988
Resultat/anställd (tkr) 378
Lön/anställd (tkr) 21