Morakniv AB

Org.nr:

556035-0935

Adress:

Box 407

Postnummer:

792 27 Mora

Telefon:

0250-595000
Antal sökningar:

306

Placering i länet:
62
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 131 116 109 105
Nettoomsättning (tkr) 175 740 149 393 124 237 119 686
Rörelseresultat (tkr) 16 857 16 747 8 209 9 996
Årets resultat (tkr) 10 613 8 101 3 515 4 742
Summa eget kapital (tkr) 97 816 92 632 84 648 91 214
Rörelsemarginal % 9.6 11.2 6.6 8.4
Avk. eget kapital % 13.8 14.7 7.2 8.2
Soliditet % 73.1 74.0 77.9 73.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 342 1 288 1 140 1 140
Resultat/anställd (tkr) 129 144 75 95
Lön/anställd (tkr) 517 499 481 483

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 175 740 149 393 124 237 119 686
Arbetskraftskostnad -67 747 -57 887 -52 469 -50 758
Avskrivningar -6 695 -6 045 -4 834 -3 436
Andra rörelsekostnader -36 425 -31 120 -23 575 -23 361
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 -1 061 -1 874
Övriga rörelseintäkter 606 888 450 1 434
Övriga rörelsekostnader -48 622 -38 482 -34 539 -31 695
Rörelseresultat 16 857 16 747 8 209 9 996
Ränteintäkter 5 10 19 113
Räntekostnader -4 -7 -42 -45
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 52 0
Finansnetto 1 3 29 68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 858 16 750 8 238 10 064
Skatt -3 674 -3 684 -1 906 -2 542
Årets resultat 13 184 13 066 6 332 7 522
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 184 13 066 6 332 7 522
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 130 -4 419 -2 254 -2 122
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -601 -1 246 -636 -598
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 496 6 067 6 122 6 456
Maskiner och inventarier 44 434 42 462 35 186 20 932
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 587 444 6 630 18 939
Summa materiella anläggningstillgångar 55 517 48 973 47 938 46 327
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 000
Summa operativa anläggningstillgångar 55 517 48 973 47 938 50 327
Varulager 29 716 27 105 24 458 20 869
Kundfordringar 18 825 21 635 12 259 14 495
Övriga omsättningstillgångar 5 454 3 234 2 684 1 821
Summa operativa omsättningstillgångar 53 995 51 974 39 401 37 185
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 6 330
Övriga externa finansiella tillgångar 71 74 82 83
Likvida medel 24 249 24 203 21 207 30 932
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 24 320 24 277 21 289 37 345
Summa tillgångar 133 832 125 224 108 628 124 857

Eget kapitalEget kapital, redovisat 65 413 62 360 58 795 67 615
EK-andel av obeskattade reserver 32 403 30 272 25 853 23 599
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 97 816 92 632 84 648 91 214

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 9 709 9 073 7 744 7 130
Leverantörsskulder 9 999 10 405 5 786 16 969
Övriga kortfristiga skulder 16 308 13 114 10 450 9 544
Summa operativa skulder 36 016 32 592 23 980 33 643

Summa skulder och eget kapital 133 832 125 224 108 628 124 857
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.6 11.2 6.6 8.4
Avkastning på eget kapital % 13.8 14.7 7.2 8.2
Soliditet % 73.1 74.0 77.9 73.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 184.0 209.0 223.0 178.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.16 0.17 0.26
Räntetäckningsgrad % 4 215.5 2 393.86 197.14 224.64
Omsättning per anställd (tkr) 1 342 1 288 1 140 1 140
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 144 75 95
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 517 499 481 483

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 62
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 62 12 908
Värdeförändring (%) 5.0 954 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 361 12 908
Rörelsemarginal (%) 9.6 542 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 13.8 1 132 12 908
Soliditet (%) 73.1 170 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 342 1 081 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 661 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 517 179 12 908
Nettoomsättning (tkr) 175 740 79 12 908
Rörelseresultat (tkr) 16 857 70 12 908
Antal anställda 131 29 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Morakniv AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 79 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morakniv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 542 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Morakniv AB har under det senaste året 131 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 29 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Morakniv AB har under det senaste året en soliditet på 73.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 170 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Morakniv AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av knivar, skär till isborrar, skärverktyg samt tillbehör till dessa och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 306

Morakniv AB

Org.nr: 556035-0935

Adress:

Box 407

Postnummer:

792 27 Mora

Telefon:

0250-595000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 131
Nettooms (tkr) 175 740
Rörelseresultat (tkr) 16 857
Årets resultat (tkr) 13 184
Summa eget kapital (tkr) 97 816
Rörelsemarginal % 9.6
Avk. eget kapital % 13.8
Soliditet % 73.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 342
Resultat/anställd (tkr) 129
Lön/anställd (tkr) 517

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 175 740
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 695
Andra rörelsekostnader -36 425
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 606
Övriga rörelsekostnader -48 622
Rörelseresultat 16 857
Ränteintäkter 5
Räntekostnader -4
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 858
Skatt -3 674
Årets resultat 13 184
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 184
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 130
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -601
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 6 496
Maskiner och inventarier 44 434
Övr. materiella anläggningstillg. 4 587
Sum. mater. anlägg.tillg. 55 517
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 55 517
Varulager 29 716
Kundfordringar 18 825
Övriga omsättningstillgångar 5 454
Sum. operativa oms.tillg. 53 995
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 71
Likvida medel 24 249
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 24 320
Summa tillgångar 133 832


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 65 413
EK-andel av obeskattade reserver 32 403
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 97 816


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 9 709
Leverantörsskulder 9 999
Övriga kortfristiga skulder 16 308
Summa operativa skulder 36 016


Summa skulder och eget kapital 133 832
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.6
Avkastning på eget kapital % 13.8
Soliditet % 73.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 184.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % 4 215.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 342
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 517

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 62
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 62
Värdeförändring (%) 954
Tillväxt i omsättning (%) 361
Rörelsemarginal (%) 542
Avkastning på eget kapital (%) 1 132
Soliditet (%) 170
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 081
Rörelseresultat per anställd (tkr) 661
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 179
Nettoomsättning (tkr) 79
Rörelseresultat (tkr) 70
Antal anställda 29

Analys

Omsättning

Morakniv AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 79 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morakniv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 542 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Morakniv AB har under det senaste året 131 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 29 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Morakniv AB har under det senaste året en soliditet på 73.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 170 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Morakniv AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av knivar, skär till isborrar, skärverktyg samt tillbehör till dessa och därmed förenlig verksamhet.