Malungshem Aktiebolag

Org.nr:

556015-8239

Adress:

Box 115

Postnummer:

782 23 Malung

Telefon:

0280-18270

Moderbolag:

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
Antal sökningar:

56

Placering i länet:
106
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 23 23 22 23
Nettoomsättning (tkr) 70 282 68 703 62 958 60 660
Rörelseresultat (tkr) 6 793 11 427 9 018 6 816
Årets resultat (tkr) 4 374 7 856 4 253 471
Summa eget kapital (tkr) 46 678 42 304 34 449 30 196
Rörelsemarginal % 9.7 16.6 14.3 11.2
Avk. eget kapital % 9.8 20.5 13.2 1.6
Soliditet % 15.6 13.9 11.8 10.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 056 2 987 2 862 2 637
Resultat/anställd (tkr) 295 497 410 296
Lön/anställd (tkr) 0 0 488 493

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 70 282 68 703 62 958 60 660
Arbetskraftskostnad 0 0 -10 746 -11 340
Avskrivningar -10 933 -10 625 -12 237 -10 752
Andra rörelsekostnader -13 611 -13 092 10 745 11 340
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 926 2 115 2 042 977
Övriga rörelseintäkter 2 274 1 218 3 409 2 652
Övriga rörelsekostnader -43 145 -36 892 -47 153 -46 721
Rörelseresultat 6 793 11 427 9 018 6 816
Ränteintäkter 176 89 39 48
Räntekostnader -2 595 -3 660 -4 845 -6 455
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 41 60
Finansnetto -2 419 -3 571 -4 765 -6 347
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 374 7 856 4 253 469
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 4 374 7 856 4 253 469
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 374 7 856 4 253 469
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 279 473 283 338 269 555 271 519
Maskiner och inventarier 2 445 2 762 2 311 2 723
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 2 178 1 591
Summa materiella anläggningstillgångar 281 918 286 100 274 044 275 833
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 850 12 924 14 877 15 812
Summa operativa anläggningstillgångar 292 768 299 024 288 921 291 645
Varulager 360 337 276 322
Kundfordringar 447 963 478 357
Övriga omsättningstillgångar 1 985 1 905 2 152 2 602
Summa operativa omsättningstillgångar 2 792 3 205 2 906 3 281
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 308
Övriga externa finansiella tillgångar 1 066 1 066 40 40
Likvida medel 3 173 1 526 1 043 2 398
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 239 2 592 1 083 2 746
Summa tillgångar 299 799 304 821 292 910 297 672

Eget kapitalEget kapital, redovisat 46 678 42 304 34 449 30 196
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 46 678 42 304 34 449 30 196

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 217 862 219 239 220 450 221 758
Externa finansiella skulder, kortfristiga 21 214 28 997 23 787 32 017
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 3 030 4 227 1 207
Summa finansiella skulder 239 076 251 266 248 464 254 982

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 058 4 609 3 426 4 957
Övriga kortfristiga skulder 9 987 6 642 6 571 7 538
Summa operativa skulder 14 045 11 251 9 997 12 495

Summa skulder och eget kapital 299 799 304 821 292 910 297 673
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.7 16.6 14.3 11.2
Avkastning på eget kapital % 9.8 20.5 13.2 1.6
Soliditet % 15.6 13.9 11.8 10.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 512.2 594.0 721.3 844.4
Kassalikviditet % 16.0 10.0 10.0 12.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.02 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 2.69 3.15 1.88 1.07
Omsättning per anställd (tkr) 3 056 2 987 2 862 2 637
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 497 410 296
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 488 493

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 106
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 106 12 908
Värdeförändring (%) 10.0 813 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 091 12 908
Rörelsemarginal (%) 9.7 536 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 9.8 1 271 12 908
Soliditet (%) 15.6 1 662 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 056 297 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 251 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 283 12 908
Nettoomsättning (tkr) 70 282 196 12 908
Rörelseresultat (tkr) 6 793 153 12 908
Antal anställda 23 297 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Malungshem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 196 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungshem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 297 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 662 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Malungshem Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Malung- Sälens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter i huvudsak hyresrätter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenligverksamhet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Malung-Sälens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässigaprinciper. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Malung-Sälens kommun.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 56

Malungshem Aktiebolag

Org.nr: 556015-8239

Adress:

Box 115

Postnummer:

782 23 Malung

Telefon:

0280-18270

Moderbolag:

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 23
Nettooms (tkr) 70 282
Rörelseresultat (tkr) 6 793
Årets resultat (tkr) 4 374
Summa eget kapital (tkr) 46 678
Rörelsemarginal % 9.7
Avk. eget kapital % 9.8
Soliditet % 15.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 056
Resultat/anställd (tkr) 295
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 70 282
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -10 933
Andra rörelsekostnader -13 611
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 926
Övriga rörelseintäkter 2 274
Övriga rörelsekostnader -43 145
Rörelseresultat 6 793
Ränteintäkter 176
Räntekostnader -2 595
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2 419
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 374
Skatt 0
Årets resultat 4 374
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 374
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 279 473
Maskiner och inventarier 2 445
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 281 918
And. i koncern- & intressefrtg. 10 850
Sum. oper. anlägg.tillg. 292 768
Varulager 360
Kundfordringar 447
Övriga omsättningstillgångar 1 985
Sum. operativa oms.tillg. 2 792
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 066
Likvida medel 3 173
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 239
Summa tillgångar 299 799


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 46 678
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 46 678


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 217 862
Ext. finans. skulder, kortfrist. 21 214
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 239 076


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 4 058
Övriga kortfristiga skulder 9 987
Summa operativa skulder 14 045


Summa skulder och eget kapital 299 799
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.7
Avkastning på eget kapital % 9.8
Soliditet % 15.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 512.2
Kassalikviditet % 16.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 2.69
Omsättning per anställd (tkr) 3 056
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 106
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 106
Värdeförändring (%) 813
Tillväxt i omsättning (%) 1 091
Rörelsemarginal (%) 536
Avkastning på eget kapital (%) 1 271
Soliditet (%) 1 662
Nettoomsättning per anställd (tkr) 297
Rörelseresultat per anställd (tkr) 251
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 283
Nettoomsättning (tkr) 196
Rörelseresultat (tkr) 153
Antal anställda 297

Analys

Omsättning

Malungshem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 196 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungshem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 297 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Malungshem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 662 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Malungshem Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Malung- Sälens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter i huvudsak hyresrätter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenligverksamhet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Malung-Sälens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässigaprinciper. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Malung-Sälens kommun.