KBP i Karlskrona AB

Org.nr:

556006-4254

Adress:

Box 6047

Postnummer:

371 06 Karlskrona

Telefon:

070-9303228
Antal sökningar:

167

Placering i länet:
18
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 18 17 0
Nettoomsättning (tkr) 37 656 33 137 37 271 20 594
Rörelseresultat (tkr) 1 197 -1 155 3 680 2 584
Årets resultat (tkr) 113 -46 -2 719 19
Summa eget kapital (tkr) 175 584 174 663 175 584 175 412
Rörelsemarginal % 3.2 -3.5 9.9 12.5
Avk. eget kapital % 0.5 -0.5 0.1 1.2
Soliditet % 94.2 94.9 94.0 97.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 215 1 841 2 192 n/a
Resultat/anställd (tkr) 70 -64 216 n/a
Lön/anställd (tkr) 703 596 691 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 37 656 33 137 37 271 20 594
Arbetskraftskostnad -11 948 -10 733 -11 753 -115
Avskrivningar -9 524 -8 315 -7 065 -6 954
Andra rörelsekostnader -280 0 -897 93
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 303 0 218 226
Övriga rörelsekostnader -15 010 -15 244 -14 094 -11 260
Rörelseresultat 1 197 -1 155 3 680 2 584
Ränteintäkter 0 0 4 9
Räntekostnader -7 -13 -2 698 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 -13 -2 694 -5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 190 -1 168 986 2 579
Skatt -269 247 -815 -571
Årets resultat 921 -921 171 2 008
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 921 -921 171 2 008
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -808 875 -2 890 -1 989
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -228 247 -815 -561
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 123 301 124 543 124 182 124 855
Maskiner och inventarier 42 028 41 651 30 386 35 885
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 5 662 2 641 0
Summa materiella anläggningstillgångar 165 329 171 856 157 209 160 740
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 310 1 000
Summa operativa anläggningstillgångar 165 329 171 856 157 519 161 740
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 12 50 61 302
Övriga omsättningstillgångar 1 321 47 835 1 111
Summa operativa omsättningstillgångar 1 333 97 896 1 413
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 415 2 864 2 432 1 198
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 18 249 9 327 25 909 16 540
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 664 12 191 28 341 17 738
Summa tillgångar 186 326 184 144 186 756 180 891

Eget kapitalEget kapital, redovisat 155 941 155 828 155 874 158 592
EK-andel av obeskattade reserver 19 643 18 835 19 710 16 820
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 175 584 174 663 175 584 175 412

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 540 5 312 5 559 4 744
Leverantörsskulder 717 1 662 5 613 258
Övriga kortfristiga skulder 4 485 2 507 0 477
Summa operativa skulder 10 742 9 481 11 172 5 479

Summa skulder och eget kapital 186 326 184 144 186 756 180 891
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.2 -3.5 9.9 12.5
Avkastning på eget kapital % 0.5 -0.5 0.1 1.2
Soliditet % 94.2 94.9 94.0 97.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 376.0 226.0 478.0 2 443.0
Likviditetsberedskap % 0.48 0.28 0.7 0.8
Räntetäckningsgrad % 171 -88.85 1.37 185.21
Omsättning per anställd (tkr) 2 215 1 841 2 192 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 70 -64 216 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 703 596 691 -

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 18
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 18 5 582
Värdeförändring (%) 0.0 489 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 242 5 582
Rörelsemarginal (%) 3.2 544 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 0.5 695 5 582
Soliditet (%) 94.2 6 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 215 217 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 70 455 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 703 27 5 582
Nettoomsättning (tkr) 37 656 152 5 582
Rörelseresultat (tkr) 1 197 287 5 582
Antal anställda 17 175 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

KBP i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 152 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

KBP i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 544 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

KBP i Karlskrona AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 175 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

KBP i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 94.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 6 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

KBP i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska driva hamn- och stuveriverksamhet inom terminal- området på Verkö och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 167

KBP i Karlskrona AB

Org.nr: 556006-4254

Adress:

Box 6047

Postnummer:

371 06 Karlskrona

Telefon:

070-9303228

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 37 656
Rörelseresultat (tkr) 1 197
Årets resultat (tkr) 921
Summa eget kapital (tkr) 175 584
Rörelsemarginal % 3.2
Avk. eget kapital % 0.5
Soliditet % 94.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 215
Resultat/anställd (tkr) 70
Lön/anställd (tkr) 703

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 37 656
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -9 524
Andra rörelsekostnader -280
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 303
Övriga rörelsekostnader -15 010
Rörelseresultat 1 197
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -7
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -7
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 190
Skatt -269
Årets resultat 921
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 921
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -808
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -228
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 123 301
Maskiner och inventarier 42 028
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 165 329
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 165 329
Varulager 0
Kundfordringar 12
Övriga omsättningstillgångar 1 321
Sum. operativa oms.tillg. 1 333
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 415
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 18 249
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 19 664
Summa tillgångar 186 326


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 155 941
EK-andel av obeskattade reserver 19 643
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 175 584


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 540
Leverantörsskulder 717
Övriga kortfristiga skulder 4 485
Summa operativa skulder 10 742


Summa skulder och eget kapital 186 326
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 3.2
Avkastning på eget kapital % 0.5
Soliditet % 94.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 376.0
Likviditetsberedskap % 0.48
Räntetäckningsgrad % 171
Omsättning per anställd (tkr) 2 215
Rörelseresultat per anställd (tkr) 70
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 703

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 18
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 18
Värdeförändring (%) 489
Tillväxt i omsättning (%) 242
Rörelsemarginal (%) 544
Avkastning på eget kapital (%) 695
Soliditet (%) 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) 455
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 27
Nettoomsättning (tkr) 152
Rörelseresultat (tkr) 287
Antal anställda 175

Analys

Omsättning

KBP i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 152 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

KBP i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 544 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

KBP i Karlskrona AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 175 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

KBP i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 94.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 6 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

KBP i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska driva hamn- och stuveriverksamhet inom terminal- området på Verkö och därmed förenlig verksamhet.