Aktiebolaget Borlänge Energi

Org.nr:

556005-5385

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000
Antal sökningar:

371

Placering i länet:
8
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 226 221 222 193
Nettoomsättning (tkr) 675 504 654 789 675 547 663 450
Rörelseresultat (tkr) 92 464 84 085 85 133 83 339
Årets resultat (tkr) 11 300 32 815 28 301 19 462
Summa eget kapital (tkr) 741 801 743 461 718 969 684 084
Rörelsemarginal % 13.7 12.8 12.6 12.6
Avk. eget kapital % 4.5 8.0 8.4 8.4
Soliditet % 44.4 44.1 43.2 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 989 2 963 3 043 3 438
Resultat/anställd (tkr) 409 380 383 432
Lön/anställd (tkr) 581 549 533 572

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 675 504 654 789 675 547 663 450
Arbetskraftskostnad -131 265 -121 303 -118 405 -110 386
Avskrivningar -87 742 -87 649 -83 910 -83 142
Andra rörelsekostnader 2 492 -250 904 -3 096 -3 759
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -48 -2 363 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 641 8 234 5 485 3 762
Övriga rörelsekostnader -371 118 -116 719 -390 488 -386 586
Rörelseresultat 92 464 84 085 85 133 83 339
Ränteintäkter 6 976 7 623 8 033 9 517
Räntekostnader -58 148 -18 460 -24 464 -27 125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -3 329 -3 315 126 115
Finansnetto -54 501 -14 152 -16 305 -17 493
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37 963 69 933 68 828 65 846
Skatt -4 422 -11 140 -10 061 -9 847
Årets resultat 33 541 58 793 58 767 55 999
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 33 541 58 793 58 767 55 999
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 340 -5 978 -10 466 -15 312
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -378 -1 686 -2 952 -4 319
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 169 904 178 929 185 076 193 191
Maskiner och inventarier 878 057 905 762 899 649 894 660
Övriga materiella anläggningstillgångar 78 142 10 847 6 812 8 305
Summa materiella anläggningstillgångar 1 126 103 1 095 538 1 091 537 1 096 156
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 1 500 1 500 2 500
Summa operativa anläggningstillgångar 1 127 603 1 097 038 1 093 037 1 098 656
Varulager 9 251 10 236 11 586 11 807
Kundfordringar 133 345 120 403 109 979 115 657
Övriga omsättningstillgångar 29 340 16 890 15 382 18 545
Summa operativa omsättningstillgångar 171 936 147 529 136 947 146 009
Fordringar på koncern- och intresseföretag 331 179 331 962 320 110 325 171
Övriga externa finansiella tillgångar 41 089 109 527 115 051 119 767
Likvida medel 499 333 393 -34 143
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 372 767 441 822 435 554 410 795
Summa tillgångar 1 672 306 1 686 389 1 665 538 1 655 460

Eget kapitalEget kapital, redovisat 132 176 135 175 116 661 92 242
EK-andel av obeskattade reserver 609 625 608 286 602 308 591 842
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 741 801 743 461 718 969 684 084

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 550 000 550 000 550 000 610 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 217 4 168 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 57 683 77 230 104 423 68 651
Summa finansiella skulder 611 900 631 398 654 423 678 651

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 204 452 196 446 193 670 189 218
Leverantörsskulder 43 242 44 630 46 153 37 259
Övriga kortfristiga skulder 70 911 70 454 52 323 66 248
Summa operativa skulder 318 605 311 530 292 146 292 725

Summa skulder och eget kapital 1 672 306 1 686 389 1 665 538 1 655 460
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.7 12.8 12.6 12.6
Avkastning på eget kapital % 4.5 8.0 8.4 8.4
Soliditet % 44.4 44.1 43.2 41.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 82.5 84.9 91.0 99.2
Kassalikviditet % 95.0 72.0 62.0 58.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 -0.05
Räntetäckningsgrad % 1.65 4.79 3.81 3.43
Omsättning per anställd (tkr) 2 989 2 963 3 043 3 438
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409 380 383 432
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 581 549 533 572

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 8
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 12 908
Värdeförändring (%) -1.0 1 155 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 011 12 908
Rörelsemarginal (%) 13.7 333 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 4.5 1 449 12 908
Soliditet (%) 44.4 796 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 989 309 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409 161 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 581 130 12 908
Nettoomsättning (tkr) 675 504 22 12 908
Rörelseresultat (tkr) 92 464 14 12 908
Antal anställda 226 15 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Borlänge Energi har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 22 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Borlänge Energi har det senaste året en rörelsemarginal på 13.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 333 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året 226 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 219.5. Företaget är under jämförelseåret den 15 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året en soliditet på 44.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 796 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Borlänge Energi har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska tekniska nyttigheter och tjänster samt att mot ersättning tillhandahålla tekniskanyttigheter och tjänster.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 250 243 240 210
Nettoomsättning (tkr) 759 554 738 370 756 618 740 630
Rörelseresultat (tkr) 128 497 116 803 115 015 113 496
Årets resultat (tkr) 59 117 81 805 79 663 79 320
Summa eget kapital (tkr) 960 520 936 604 889 098 833 317
Rörelsemarginal (%) 16.9 15.8 15.2 15.3
Avk. eget kapital (%) 6.2 9.0 9.3 9.8
Soliditet (%) 49.8 49.4 49.1 45.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 038 3 039 3 153 3 527
Resultat/anställd (tkr) 514 481 479 540
Lön/anställd (tkr) 582 552 544 576


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 371

Aktiebolaget Borlänge Energi

Org.nr: 556005-5385

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 226
Nettooms (tkr) 675 504
Rörelseresultat (tkr) 92 464
Årets resultat (tkr) 33 541
Summa eget kapital (tkr) 741 801
Rörelsemarginal % 13.7
Avk. eget kapital % 4.5
Soliditet % 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 989
Resultat/anställd (tkr) 409
Lön/anställd (tkr) 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 675 504
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -87 742
Andra rörelsekostnader 2 492
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -48
Övriga rörelseintäkter 4 641
Övriga rörelsekostnader -371 118
Rörelseresultat 92 464
Ränteintäkter 6 976
Räntekostnader -58 148
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -3 329
Finansnetto -54 501
Res. efter finans. intkt. och kostn. 37 963
Skatt -4 422
Årets resultat 33 541
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 33 541
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 340
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -378
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 169 904
Maskiner och inventarier 878 057
Övr. materiella anläggningstillg. 78 142
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 126 103
And. i koncern- & intressefrtg. 1 500
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 127 603
Varulager 9 251
Kundfordringar 133 345
Övriga omsättningstillgångar 29 340
Sum. operativa oms.tillg. 171 936
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 331 179
Övriga externa finansiella tillgångar 41 089
Likvida medel 499
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 372 767
Summa tillgångar 1 672 306


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 132 176
EK-andel av obeskattade reserver 609 625
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 741 801


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 550 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 4 217
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 57 683
Summa finansiella skulder 611 900


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 204 452
Leverantörsskulder 43 242
Övriga kortfristiga skulder 70 911
Summa operativa skulder 318 605


Summa skulder och eget kapital 1 672 306
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 13.7
Avkastning på eget kapital % 4.5
Soliditet % 44.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 82.5
Kassalikviditet % 95.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 1.65
Omsättning per anställd (tkr) 2 989
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 581

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 8
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8
Värdeförändring (%) 1 155
Tillväxt i omsättning (%) 1 011
Rörelsemarginal (%) 333
Avkastning på eget kapital (%) 1 449
Soliditet (%) 796
Nettoomsättning per anställd (tkr) 309
Rörelseresultat per anställd (tkr) 161
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 130
Nettoomsättning (tkr) 22
Rörelseresultat (tkr) 14
Antal anställda 15

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Borlänge Energi har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 22 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Borlänge Energi har det senaste året en rörelsemarginal på 13.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 333 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året 226 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 219.5. Företaget är under jämförelseåret den 15 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året en soliditet på 44.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 796 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Borlänge Energi har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska tekniska nyttigheter och tjänster samt att mot ersättning tillhandahålla tekniskanyttigheter och tjänster.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 226
Nettoomsättning (tkr) 675 504
Rörelseresultat (tkr) 92 464
Årets resultat (tkr) 11 300
Summa eget kapital (tkr) 741 801
Rörelsemarginal (%) 13.7
Avk. eget kapital (%) 4.5
Soliditet (%) 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 989
Resultat/anställd (tkr) 409
Lön/anställd (tkr) 581