Diamant Personal AB

Org.nr:

556914-2812

Adress:

Petter Jönssons väg 6

Postnummer:

571 34 Nässjö

Telefon:

036-161516
Antal sökningar:

563

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2013-12  
Antal anställda 110 29 23  
Nettoomsättning (tkr) 50 501 18 458 5 449  
Rörelseresultat (tkr) 1 746 618 381  
Årets resultat (tkr) 1 359 479 285  
Summa eget kapital (tkr) 1 772 814 334  
Rörelsemarginal % 3.5 3.3 7.0  
Avk. eget kapital % 105.1 55.6 -  
Soliditet % 10.8 12.5 22.4  
Omsättning/anställd (tkr) 459 636 237  
Resultat/anställd (tkr) 16 14 15  
Lön/anställd (tkr) 434 396 194  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Nettoomsättning 50 501 18 458 5 449  
Arbetskraftskostnad -47 752 -17 209 -4 838  
Avskrivningar 0 0 0  
Andra rörelsekostnader 107 -40 -7  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 0 0  
Övriga rörelsekostnader -1 110 -591 -223  
Rörelseresultat 1 746 618 381  
Ränteintäkter 0 0 1  
Räntekostnader -1 -1 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -1 -1 1  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 745 617 382  
Skatt -386 -138 -97  
Årets resultat 1 359 479 285  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 359 479 285  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -74  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -21  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 0 0 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 12 855 4 466 887  
Övriga omsättningstillgångar 78 6 192  
Summa operativa omsättningstillgångar 12 933 4 472 1 079  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 3 434 2 055 411  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 434 2 055 411  
Summa tillgångar 16 367 6 527 1 490  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 1 698 740 260  
EK-andel av obeskattade reserver 74 74 74  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 1 772 814 334  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 21 21 21  
Leverantörsskulder 302 75 11  
Övriga kortfristiga skulder 14 272 5 617 1 123  
Summa operativa skulder 14 595 5 713 1 155  
Summa skulder och eget kapital 16 367 6 527 1 489  
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Rörelsemarginal % 3.5 3.3 7.0  
Avkastning på eget kapital % 105.1 55.6 -  
Soliditet % 10.8 12.5 22.4  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % 112.0 115.0 131.0  
Likviditetsberedskap % 0.07 0.11 0.08  
Räntetäckningsgrad % 1 746 618 -  
Omsättning per anställd (tkr) 459 424 219  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 14 15  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 396 194  

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 16 568
Värdeförändring (%) 173.0 - 16 568
Tillväxt i omsättning (%) 239.0 - 16 568
Rörelsemarginal (%) 3.3 - 16 568
Avkastning på eget kapital (%) 55.6 - 16 568
Soliditet (%) 12.5 - 16 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) 636 - 16 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) 14 - 16 568
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 396 - 16 568
Nettoomsättning (tkr) 18 458 - 16 568
Rörelseresultat (tkr) 618 - 16 568
Antal anställda 29 - 16 568
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Diamant Personal AB har ökat omsättningen senaste året med 174.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Diamant Personal AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 16 568 företag i länet.

Antal anställda

Diamant Personal AB har under det senaste året 110 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 16 568 i länet.

Soliditet

Diamant Personal AB har under det senaste året en soliditet på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 16 568 i länet.

Värderating

Diamant Personal AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Micael Kennert Edh (f. 1975) Ledamot, Verkställande direktör
Carl Stefan Eriksson (f. 1966) Ledamot, Ordförande
Mats Knutson Almgren (f. 1956) Ledamot
Emil Gustaf Brunius (f. 1987) Ledamot
Anders Mikael Ekberg (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva bemanning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 563

Diamant Personal AB

Org.nr: 556914-2812

Adress:

Petter Jönssons väg 6

Postnummer:

571 34 Nässjö

Telefon:

036-161516

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 110
Nettooms (tkr) 50 501
Rörelseresultat (tkr) 1 746
Årets resultat (tkr) 1 359
Summa eget kapital (tkr) 1 772
Rörelsemarginal % 3.5
Avk. eget kapital % 105.1
Soliditet % 10.8
Omsättning/anställd (tkr) 459
Resultat/anställd (tkr) 16
Lön/anställd (tkr) 434

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 50 501
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 107
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 110
Rörelseresultat 1 746
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 745
Skatt -386
Årets resultat 1 359
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 359
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 12 855
Övriga omsättningstillgångar 78
Sum. operativa oms.tillg. 12 933
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 434
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 434
Summa tillgångar 16 367


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 698
EK-andel av obeskattade reserver 74
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 772


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 21
Leverantörsskulder 302
Övriga kortfristiga skulder 14 272
Summa operativa skulder 14 595


Summa skulder och eget kapital 16 367
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 3.5
Avkastning på eget kapital % 105.1
Soliditet % 10.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 112.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 1 746
Omsättning per anställd (tkr) 459
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2015
Antal företag i Jönköping: 16 568
Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Diamant Personal AB har ökat omsättningen senaste året med 174.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Diamant Personal AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 16 568 företag i länet.

Antal anställda

Diamant Personal AB har under det senaste året 110 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 16 568 i länet.

Soliditet

Diamant Personal AB har under det senaste året en soliditet på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 16 568 i länet.

Värderating

Diamant Personal AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Micael Kennert Edh (f. 1975) Ledamot, Verkställande direktör
Carl Stefan Eriksson (f. 1966) Ledamot, Ordförande
Mats Knutson Almgren (f. 1956) Ledamot
Emil Gustaf Brunius (f. 1987) Ledamot
Anders Mikael Ekberg (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva bemanning och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.