Diamant Personal AB

Org.nr:

556914-2812

Adress:

Jungmansgatan 12

Postnummer:

211 19 Malmö

Telefon:

036-161516
Antal sökningar:

796

Placering i länet:
4 947
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2013-12  
Antal anställda 110 29 23  
Nettoomsättning (tkr) 50 501 18 458 5 449  
Rörelseresultat (tkr) 1 746 618 381  
Årets resultat (tkr) 1 359 479 285  
Summa eget kapital (tkr) 1 772 814 334  
Rörelsemarginal % 3.5 3.3 7.0  
Avk. eget kapital % 105.1 55.6 -  
Soliditet % 10.8 12.5 22.4  
Omsättning/anställd (tkr) 459 636 237  
Resultat/anställd (tkr) 16 14 15  
Lön/anställd (tkr) 434 396 194  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Nettoomsättning 50 501 18 458 5 449  
Arbetskraftskostnad -47 752 -17 209 -4 838  
Avskrivningar 0 0 0  
Andra rörelsekostnader 107 -40 -7  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 0 0  
Övriga rörelsekostnader -1 110 -591 -223  
Rörelseresultat 1 746 618 381  
Ränteintäkter 0 0 1  
Räntekostnader -1 -1 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -1 -1 1  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 745 617 382  
Skatt -386 -138 -97  
Årets resultat 1 359 479 285  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 359 479 285  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -74  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -21  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Operativa tillgångar  
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 0 0 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 12 855 4 466 887  
Övriga omsättningstillgångar 78 6 192  
Summa operativa omsättningstillgångar 12 933 4 472 1 079  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 3 434 2 055 411  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 434 2 055 411  
Summa tillgångar 16 367 6 527 1 490  
Eget kapital


 
Eget kapital, redovisat 1 698 740 260  
EK-andel av obeskattade reserver 74 74 74  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 1 772 814 334  
Finansiella skulder


 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  
Operativa skulder


 
Långfristiga operativa skulder 21 21 21  
Leverantörsskulder 302 75 11  
Övriga kortfristiga skulder 14 272 5 617 1 123  
Summa operativa skulder 14 595 5 713 1 155  
Summa skulder och eget kapital 16 367 6 527 1 489  
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2013-12 N/A
Rörelsemarginal % 3.5 3.3 7.0  
Avkastning på eget kapital % 105.1 55.6 -  
Soliditet % 10.8 12.5 22.4  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % 112.0 115.0 131.0  
Likviditetsberedskap % 0.07 0.11 0.08  
Räntetäckningsgrad % 1 746 618 -  
Omsättning per anställd (tkr) 459 424 219  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 14 15  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 396 194  

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 4 947
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 947 68 186
Värdeförändring (%) 173.0 420 68 186
Tillväxt i omsättning (%) 174.0 63 68 186
Rörelsemarginal (%) 3.5 5 305 68 186
Avkastning på eget kapital (%) 105.1 543 68 186
Soliditet (%) 10.8 8 397 68 186
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 9 016 68 186
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 6 889 68 186
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 3 523 68 186
Nettoomsättning (tkr) 50 501 1 698 68 186
Rörelseresultat (tkr) 1 746 2 608 68 186
Antal anställda 110 294 68 186
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Diamant Personal AB har ökat omsättningen senaste året med 174.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 698 största företaget i länet med avseende på omsättning av 68 186 företag i länet.

Rörelsemarginal

Diamant Personal AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 305 högsta nivån på rörelsemarginal av 68 186 företag i länet.

Antal anställda

Diamant Personal AB har under det senaste året 110 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 294 största arbetsgivaren av 68 186 i länet.

Soliditet

Diamant Personal AB har under det senaste året en soliditet på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 8 397 mest solventa företaget av 68 186 i länet.

Värderating

Diamant Personal AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Johnny Ove Gunnarsson (f. 1978) Ledamot, Verkställande direktör
Börje Lennart Andersson (f. 1950) Ledamot, Ordförande
Dan Fredrik Paulsson (f. 1975) Ledamot
Lars Johan Peter Gunnarsson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva bemanning och rekrytering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 796

Diamant Personal AB

Org.nr: 556914-2812

Adress:

Jungmansgatan 12

Postnummer:

211 19 Malmö

Telefon:

036-161516

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 110
Nettooms (tkr) 50 501
Rörelseresultat (tkr) 1 746
Årets resultat (tkr) 1 359
Summa eget kapital (tkr) 1 772
Rörelsemarginal % 3.5
Avk. eget kapital % 105.1
Soliditet % 10.8
Omsättning/anställd (tkr) 459
Resultat/anställd (tkr) 16
Lön/anställd (tkr) 434

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 50 501
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 107
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 110
Rörelseresultat 1 746
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 745
Skatt -386
Årets resultat 1 359
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 359
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 12 855
Övriga omsättningstillgångar 78
Sum. operativa oms.tillg. 12 933
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 434
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 434
Summa tillgångar 16 367


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 698
EK-andel av obeskattade reserver 74
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 772


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 21
Leverantörsskulder 302
Övriga kortfristiga skulder 14 272
Summa operativa skulder 14 595


Summa skulder och eget kapital 16 367
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 3.5
Avkastning på eget kapital % 105.1
Soliditet % 10.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 112.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 1 746
Omsättning per anställd (tkr) 459
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 68 186
Företagets placering i Skåne: 4 947
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 947
Värdeförändring (%) 420
Tillväxt i omsättning (%) 63
Rörelsemarginal (%) 5 305
Avkastning på eget kapital (%) 543
Soliditet (%) 8 397
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 016
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 889
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 523
Nettoomsättning (tkr) 1 698
Rörelseresultat (tkr) 2 608
Antal anställda 294

Analys

Omsättning

Diamant Personal AB har ökat omsättningen senaste året med 174.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 698 största företaget i länet med avseende på omsättning av 68 186 företag i länet.

Rörelsemarginal

Diamant Personal AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 305 högsta nivån på rörelsemarginal av 68 186 företag i länet.

Antal anställda

Diamant Personal AB har under det senaste året 110 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 294 största arbetsgivaren av 68 186 i länet.

Soliditet

Diamant Personal AB har under det senaste året en soliditet på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 8 397 mest solventa företaget av 68 186 i länet.

Värderating

Diamant Personal AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Johnny Ove Gunnarsson (f. 1978) Ledamot, Verkställande direktör
Börje Lennart Andersson (f. 1950) Ledamot, Ordförande
Dan Fredrik Paulsson (f. 1975) Ledamot
Lars Johan Peter Gunnarsson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva bemanning och rekrytering samt idka därmed förenlig verksamhet.