TopWork Sverige AB

Org.nr:

556902-6767

Adress:

Kungsgatan 19 D

Postnummer:

352 31 Växjö

Telefon:

072-9893510
Antal sökningar:

398

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Antal anställda 16 16 13 5
Nettoomsättning (tkr) 8 694 9 113 6 049 1 913
Rörelseresultat (tkr) -15 376 581 -569
Årets resultat (tkr) -10 288 570 -569
Summa eget kapital (tkr) 329 339 50 -519
Rörelsemarginal % -0.2 4.1 9.6 -29.7
Avk. eget kapital % 21.3 118.5 - -
Soliditet % 11.1 14.9 1.5 -68.7
Omsättning/anställd (tkr) 543 570 465 383
Resultat/anställd (tkr) -1 19 45 -80
Lön/anställd (tkr) 0 353 344 258

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Nettoomsättning 8 694 9 113 6 049 1 913
Arbetskraftskostnad 0 -7 056 -4 470 -1 829
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -7 310 -47 -109 -17
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 399 -1 634 -889 -636
Rörelseresultat -15 376 581 -569
Ränteintäkter 100 0 0 0
Räntekostnader -14 -1 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 86 -1 -1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 71 375 580 -569
Skatt 0 -87 -10 0
Årets resultat 71 288 570 -569
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 71 288 570 -569
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 16 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 16 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 377 706 306 129
Övriga omsättningstillgångar 587 77 1 822 363
Summa operativa omsättningstillgångar 1 964 783 2 128 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 595 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 399 1 481 1 099 263
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 994 1 481 1 099 263
Summa tillgångar 2 958 2 280 3 227 755

Eget kapitalEget kapital, redovisat 329 339 50 -519
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 329 339 50 -519

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 2 163 400
Summa finansiella skulder 0 0 2 163 400

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 320 409 40 69
Övriga kortfristiga skulder 2 309 1 533 974 805
Summa operativa skulder 2 629 1 942 1 014 874

Summa skulder och eget kapital 2 958 2 281 3 227 755
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Rörelsemarginal % -0.2 4.1 9.6 -29.7
Avkastning på eget kapital % 21.3 118.5 - -
Soliditet % 11.1 14.9 1.5 -68.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 4 326.0 -77.1
Kassalikviditet % 90.0 117.0 102.0 59.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.16 0.18 0.14
Räntetäckningsgrad % 6.07 376 581 -
Omsättning per anställd (tkr) 543 456 465 270
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 19 45 -80
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 353 344 258

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 8 660
Värdeförändring (%) 7.0 - 8 660
Tillväxt i omsättning (%) 51.0 - 8 660
Rörelsemarginal (%) 4.1 - 8 660
Avkastning på eget kapital (%) 118.5 - 8 660
Soliditet (%) 14.9 - 8 660
Nettoomsättning per anställd (tkr) 570 - 8 660
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 - 8 660
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 353 - 8 660
Nettoomsättning (tkr) 9 113 - 8 660
Rörelseresultat (tkr) 376 - 8 660
Antal anställda 16 - 8 660
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

TopWork Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 660 företag i länet.

Rörelsemarginal

TopWork Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 660 företag i länet.

Antal anställda

TopWork Sverige AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 660 i länet.

Soliditet

TopWork Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 660 i länet.

Värderating

TopWork Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Peter Thomas Hogla (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör
Kent Lennart Hogla (f. 1955) Suppleant
Jan Peter Sterner (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget är en HR-partner till sina kundföretag och erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering och person- bedömning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 398

TopWork Sverige AB

Org.nr: 556902-6767

Adress:

Kungsgatan 19 D

Postnummer:

352 31 Växjö

Telefon:

072-9893510

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 16
Nettooms (tkr) 8 694
Rörelseresultat (tkr) -15
Årets resultat (tkr) 71
Summa eget kapital (tkr) 329
Rörelsemarginal % -0.2
Avk. eget kapital % 21.3
Soliditet % 11.1
Omsättning/anställd (tkr) 543
Resultat/anställd (tkr) -1
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 8 694
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -7 310
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 399
Rörelseresultat -15
Ränteintäkter 100
Räntekostnader -14
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 86
Res. efter finans. intkt. och kostn. 71
Skatt 0
Årets resultat 71
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 71
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 1 377
Övriga omsättningstillgångar 587
Sum. operativa oms.tillg. 1 964
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 595
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 399
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 994
Summa tillgångar 2 958


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 329
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 329


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 320
Övriga kortfristiga skulder 2 309
Summa operativa skulder 2 629


Summa skulder och eget kapital 2 958
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % -0.2
Avkastning på eget kapital % 21.3
Soliditet % 11.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 90.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 6.07
Omsättning per anställd (tkr) 543
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Kronoberg)

År: 2016
Antal företag i Kronoberg: 8 660
Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

TopWork Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 660 företag i länet.

Rörelsemarginal

TopWork Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 660 företag i länet.

Antal anställda

TopWork Sverige AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 660 i länet.

Soliditet

TopWork Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 660 i länet.

Värderating

TopWork Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Peter Thomas Hogla (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör
Kent Lennart Hogla (f. 1955) Suppleant
Jan Peter Sterner (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget är en HR-partner till sina kundföretag och erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering och person- bedömning samt därmed förenlig verksamhet.