Hultins El AB

Org.nr:

556901-6479

Adress:

Umevägen 9

Postnummer:

921 45 Lycksele

Telefon:

070-3330874
Antal sökningar:

412

Placering i länet:
915
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 9 8 8
Nettoomsättning (tkr) 14 743 11 379 10 648 9 640
Rörelseresultat (tkr) 770 707 813 597
Årets resultat (tkr) 574 524 614 416
Summa eget kapital (tkr) 1 837 1 414 1 131 516
Rörelsemarginal % 5.2 6.2 7.6 6.2
Avk. eget kapital % 35.3 41.2 74.5 -
Soliditet % 32.2 36.4 29.8 21.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 474 1 264 1 331 1 205
Resultat/anställd (tkr) 77 79 102 53
Lön/anställd (tkr) 0 450 446 203

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 743 11 379 10 648 9 640
Arbetskraftskostnad 0 -4 050 -3 571 -2 299
Avskrivningar -15 -10 -12 -9
Andra rörelsekostnader -11 618 -4 820 -4 793 -5 370
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 58 22 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 398 -1 814 -1 459 -1 365
Rörelseresultat 770 707 813 597
Ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader -21 -23 -18 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -20 -23 -18 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 750 684 795 569
Skatt -176 -160 -181 -153
Årets resultat 574 524 614 416
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 574 524 614 416
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -161 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -45 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 82 74 56 47
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 82 74 56 47
Andelar i koncern- och intresseföretag 500 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 582 74 56 47
Varulager 994 756 530 709
Kundfordringar 2 944 1 786 2 078 1 593
Övriga omsättningstillgångar 718 510 268 72
Summa operativa omsättningstillgångar 4 656 3 052 2 876 2 374
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 463 759 857 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 463 759 857 0
Summa tillgångar 5 701 3 885 3 789 2 421

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 559 1 136 853 399
EK-andel av obeskattade reserver 278 278 278 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 837 1 414 1 131 516

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 468 116 156 40
Externa finansiella skulder, kortfristiga 140 49 40 352
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 608 165 196 392

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 78 78 78 33
Leverantörsskulder 1 886 1 227 1 195 863
Övriga kortfristiga skulder 1 293 1 000 1 190 616
Summa operativa skulder 3 257 2 305 2 463 1 512

Summa skulder och eget kapital 5 702 3 884 3 790 2 420
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.2 6.2 7.6 6.2
Avkastning på eget kapital % 35.3 41.2 74.5 -
Soliditet % 32.2 36.4 29.8 21.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 33.1 11.7 17.3 76.0
Kassalikviditet % 124.0 134.0 132.0 91.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.07 0.08 0
Räntetäckningsgrad % 36.71 30.74 45.17 21.32
Omsättning per anställd (tkr) 1 474 1 264 1 331 851
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77 79 102 53
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 450 446 203

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 915
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 915 12 443
Värdeförändring (%) 50.0 321 12 443
Tillväxt i omsättning (%) 30.0 262 12 443
Rörelsemarginal (%) 5.2 890 12 443
Avkastning på eget kapital (%) 35.3 547 12 443
Soliditet (%) 32.2 1 196 12 443
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 474 880 12 443
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77 910 12 443
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 850 12 443
Nettoomsättning (tkr) 14 743 733 12 443
Rörelseresultat (tkr) 770 786 12 443
Antal anställda 10 735 12 443
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hultins El AB har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 733 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 443 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hultins El AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 890 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 443 företag i länet.

Antal anställda

Hultins El AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 735 största arbetsgivaren av 12 443 i länet.

Soliditet

Hultins El AB har under det senaste året en soliditet på 32.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 196 mest solventa företaget av 12 443 i länet.

Värderating

Hultins El AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva elektriska installationer i byggnader och på andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 412

Hultins El AB

Org.nr: 556901-6479

Adress:

Umevägen 9

Postnummer:

921 45 Lycksele

Telefon:

070-3330874

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 14 743
Rörelseresultat (tkr) 770
Årets resultat (tkr) 574
Summa eget kapital (tkr) 1 837
Rörelsemarginal % 5.2
Avk. eget kapital % 35.3
Soliditet % 32.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 474
Resultat/anställd (tkr) 77
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 14 743
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -11 618
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 58
Övriga rörelsekostnader -2 398
Rörelseresultat 770
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -21
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -20
Res. efter finans. intkt. och kostn. 750
Skatt -176
Årets resultat 574
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 574
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 82
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 82
And. i koncern- & intressefrtg. 500
Sum. oper. anlägg.tillg. 582
Varulager 994
Kundfordringar 2 944
Övriga omsättningstillgångar 718
Sum. operativa oms.tillg. 4 656
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 463
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 463
Summa tillgångar 5 701


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 559
EK-andel av obeskattade reserver 278
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 837


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 468
Ext. finans. skulder, kortfrist. 140
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 608


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 78
Leverantörsskulder 1 886
Övriga kortfristiga skulder 1 293
Summa operativa skulder 3 257


Summa skulder och eget kapital 5 702
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.2
Avkastning på eget kapital % 35.3
Soliditet % 32.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 33.1
Kassalikviditet % 124.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 36.71
Omsättning per anställd (tkr) 1 474
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2016
Antal företag i Västerbotten: 12 443
Företagets placering i Västerbotten: 915
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 915
Värdeförändring (%) 321
Tillväxt i omsättning (%) 262
Rörelsemarginal (%) 890
Avkastning på eget kapital (%) 547
Soliditet (%) 1 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) 880
Rörelseresultat per anställd (tkr) 910
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 850
Nettoomsättning (tkr) 733
Rörelseresultat (tkr) 786
Antal anställda 735

Analys

Omsättning

Hultins El AB har ökat omsättningen senaste året med 30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 733 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 443 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hultins El AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 890 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 443 företag i länet.

Antal anställda

Hultins El AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 735 största arbetsgivaren av 12 443 i länet.

Soliditet

Hultins El AB har under det senaste året en soliditet på 32.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 196 mest solventa företaget av 12 443 i länet.

Värderating

Hultins El AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva elektriska installationer i byggnader och på andra anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.