Keyfo System AB

Org.nr:

556868-2024

Adress:

Skånelaholms Gård

Postnummer:

195 96 Rosersberg

Telefon:

070-5896088
Antal sökningar:

485

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning (tkr) 10 296 9 690 8 219 6 878
Rörelseresultat (tkr) 2 018 2 076 2 009 1 798
Årets resultat (tkr) 2 019 2 072 1 962 1 747
Summa eget kapital (tkr) 377 378 577 615
Rörelsemarginal % 19.6 21.4 24.4 26.1
Avk. eget kapital % 534.7 433.8 329.1 252.5
Soliditet % 19.6 20.9 32.7 44.0
Omsättning/anställd (tkr) 10 296 9 690 n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) 2 018 2 076 n/a n/a
Lön/anställd (tkr) 498 80 n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 10 296 9 690 8 219 6 878
Arbetskraftskostnad -498 -80 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -7 584 -7 188 -5 879 -4 942
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -198 -346 -331 -138
Rörelseresultat 2 018 2 076 2 009 1 798
Ränteintäkter 3 0 2 0
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 0 1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 021 2 076 2 010 1 798
Skatt -2 -4 -48 -51
Årets resultat 2 019 2 072 1 962 1 747
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 019 2 072 1 962 1 747
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 -35
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 -10
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 207 79 103 103
Kundfordringar 1 143 1 226 1 122 832
Övriga omsättningstillgångar 68 46 221 141
Summa operativa omsättningstillgångar 1 418 1 351 1 446 1 076
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 174
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 506 456 318 148
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 506 456 318 322
Summa tillgångar 1 924 1 807 1 764 1 398

Eget kapitalEget kapital, redovisat 186 187 386 424
EK-andel av obeskattade reserver 191 191 191 191
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 377 378 577 615

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 432 221 161 0
Summa finansiella skulder 432 221 161 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 54 54 54 54
Leverantörsskulder 699 885 777 583
Övriga kortfristiga skulder 362 268 195 146
Summa operativa skulder 1 115 1 207 1 026 783

Summa skulder och eget kapital 1 924 1 806 1 764 1 398
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 19.6 21.4 24.4 26.1
Avkastning på eget kapital % 534.7 433.8 329.1 252.5
Soliditet % 19.6 20.9 32.7 44.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 114.6 58.5 27.9 0.0
Kassalikviditet % 115.0 126.0 147.0 154.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.04 0.02
Räntetäckningsgrad % - - 2 011 -
Omsättning per anställd (tkr) 10 296 9 690 - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 018 2 076 n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 498 80 - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 195 611
Värdeförändring (%) 95.0 - 195 611
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 - 195 611
Rörelsemarginal (%) 19.6 - 195 611
Avkastning på eget kapital (%) 534.7 - 195 611
Soliditet (%) 19.6 - 195 611
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 296 - 195 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 018 - 195 611
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 498 - 195 611
Nettoomsättning (tkr) 10 296 - 195 611
Rörelseresultat (tkr) 2 018 - 195 611
Antal anställda 1 - 195 611
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Keyfo System AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Keyfo System AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Keyfo System AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Keyfo System AB har under det senaste året en soliditet på 19.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Keyfo System AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva försäljning och konsultverksamhet inom dataprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 485

Keyfo System AB

Org.nr: 556868-2024

Adress:

Skånelaholms Gård

Postnummer:

195 96 Rosersberg

Telefon:

070-5896088

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 10 296
Rörelseresultat (tkr) 2 018
Årets resultat (tkr) 2 019
Summa eget kapital (tkr) 377
Rörelsemarginal % 19.6
Avk. eget kapital % 534.7
Soliditet % 19.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 296
Resultat/anställd (tkr) 2 018
Lön/anställd (tkr) 498

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 10 296
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -7 584
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2
Övriga rörelsekostnader -198
Rörelseresultat 2 018
Ränteintäkter 3
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 021
Skatt -2
Årets resultat 2 019
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 019
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 207
Kundfordringar 1 143
Övriga omsättningstillgångar 68
Sum. operativa oms.tillg. 1 418
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 506
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 506
Summa tillgångar 1 924


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 186
EK-andel av obeskattade reserver 191
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 377


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 432
Summa finansiella skulder 432


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 54
Leverantörsskulder 699
Övriga kortfristiga skulder 362
Summa operativa skulder 1 115


Summa skulder och eget kapital 1 924
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 19.6
Avkastning på eget kapital % 534.7
Soliditet % 19.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 114.6
Kassalikviditet % 115.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 10 296
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 018
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 498

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 195 611
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Keyfo System AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Keyfo System AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Keyfo System AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Keyfo System AB har under det senaste året en soliditet på 19.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Keyfo System AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva försäljning och konsultverksamhet inom dataprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.