High Speed Integration Sweden AB

Org.nr:

556856-6284

Adress:

Mariebergsgatan 6

Postnummer:

261 51 Landskrona

Telefon:

0418-487075
Antal sökningar:

595

Placering i länet:
2 806
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 7 7 4 0
Nettoomsättning (tkr) 23 092 13 120 7 354 474
Rörelseresultat (tkr) 3 459 1 236 2 106 399
Årets resultat (tkr) 2 658 625 1 228 234
Summa eget kapital (tkr) 3 606 2 667 2 487 823
Rörelsemarginal % 15.0 9.4 28.6 84.2
Avk. eget kapital % 56.5 36.8 100.5 47.6
Soliditet % 54.6 53.6 61.1 72.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 299 1 874 1 839 n/a
Resultat/anställd (tkr) 329 177 527 n/a
Lön/anställd (tkr) 747 973 235 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 23 092 13 120 7 354 474
Arbetskraftskostnad -7 840 -6 811 -940 0
Avskrivningar -286 -27 -2 0
Andra rörelsekostnader -2 625 -113 -22 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 233 137 0 0
Övriga rörelsekostnader -9 115 -5 070 -4 284 -75
Rörelseresultat 3 459 1 236 2 106 399
Ränteintäkter 2 3 31 25
Räntekostnader -41 -5 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -39 -2 29 25
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 420 1 234 2 135 424
Skatt -762 -286 -472 -107
Årets resultat 2 658 948 1 663 317
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 658 948 1 663 317
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -254 -435 -83
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -72 -123 -23
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 972 169 90 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 972 169 90 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 972 169 140 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 777 1 543 2 509 128
Övriga omsättningstillgångar 1 144 1 312 464 202
Summa operativa omsättningstillgångar 2 921 2 855 2 973 330
Fordringar på koncern- och intresseföretag 420 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 450
Likvida medel 2 294 1 952 954 356
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 714 1 952 954 806
Summa tillgångar 6 607 4 976 4 067 1 136

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 708 1 769 1 843 615
EK-andel av obeskattade reserver 898 898 644 208
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 606 2 667 2 487 823

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 400 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 150 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 72 0 6 0
Summa finansiella skulder 622 0 6 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 253 253 182 59
Leverantörsskulder 817 416 380 20
Övriga kortfristiga skulder 1 308 1 640 1 014 235
Summa operativa skulder 2 378 2 309 1 576 314

Summa skulder och eget kapital 6 606 4 976 4 068 1 137
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 15.0 9.4 28.6 84.2
Avkastning på eget kapital % 56.5 36.8 100.5 47.6
Soliditet % 54.6 53.6 61.1 72.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.3 0.0 0.2 0.0
Kassalikviditet % 222.0 234.0 281.0 269.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.15 0.13 0.75
Räntetäckningsgrad % 84.41 247.8 1 068.5 -
Omsättning per anställd (tkr) 2 199 1 874 1 839 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 177 527 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 747 973 235 -

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 806
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 806 70 507
Värdeförändring (%) 77.0 1 093 70 507
Tillväxt i omsättning (%) 76.0 288 70 507
Rörelsemarginal (%) 15.0 1 454 70 507
Avkastning på eget kapital (%) 56.5 1 804 70 507
Soliditet (%) 54.6 2 521 70 507
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 299 1 681 70 507
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 1 378 70 507
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 747 560 70 507
Nettoomsättning (tkr) 23 092 3 096 70 507
Rörelseresultat (tkr) 3 459 1 565 70 507
Antal anställda 7 5 387 70 507
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

High Speed Integration Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 76.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 3 096 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 507 företag i länet.

Rörelsemarginal

High Speed Integration Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 454 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 507 företag i länet.

Antal anställda

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 387 största arbetsgivaren av 70 507 i länet.

Soliditet

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 54.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 2 521 mest solventa företaget av 70 507 i länet.

Värderating

High Speed Integration Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Nils David Bodén (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Linus Alexander Hall (f. 1978) Ledamot
Anna Petra Bodén (f. 1974) Suppleant
Lars Anders Björnstedt (f. 1975) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT-branschen, såsom integration av datasystem, IT-drift, jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 595

High Speed Integration Sweden AB

Org.nr: 556856-6284

Adress:

Mariebergsgatan 6

Postnummer:

261 51 Landskrona

Telefon:

0418-487075

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 23 092
Rörelseresultat (tkr) 3 459
Årets resultat (tkr) 2 658
Summa eget kapital (tkr) 3 606
Rörelsemarginal % 15.0
Avk. eget kapital % 56.5
Soliditet % 54.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 299
Resultat/anställd (tkr) 329
Lön/anställd (tkr) 747

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 23 092
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -286
Andra rörelsekostnader -2 625
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 233
Övriga rörelsekostnader -9 115
Rörelseresultat 3 459
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -41
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -39
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 420
Skatt -762
Årets resultat 2 658
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 658
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 972
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 972
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 972
Varulager 0
Kundfordringar 1 777
Övriga omsättningstillgångar 1 144
Sum. operativa oms.tillg. 2 921
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 420
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 294
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 714
Summa tillgångar 6 607


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 708
EK-andel av obeskattade reserver 898
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 606


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 400
Ext. finans. skulder, kortfrist. 150
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 72
Summa finansiella skulder 622


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 253
Leverantörsskulder 817
Övriga kortfristiga skulder 1 308
Summa operativa skulder 2 378


Summa skulder och eget kapital 6 606
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 15.0
Avkastning på eget kapital % 56.5
Soliditet % 54.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.3
Kassalikviditet % 222.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 84.41
Omsättning per anställd (tkr) 2 199
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 747

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 70 507
Företagets placering i Skåne: 2 806
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 806
Värdeförändring (%) 1 093
Tillväxt i omsättning (%) 288
Rörelsemarginal (%) 1 454
Avkastning på eget kapital (%) 1 804
Soliditet (%) 2 521
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 681
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 378
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 560
Nettoomsättning (tkr) 3 096
Rörelseresultat (tkr) 1 565
Antal anställda 5 387

Analys

Omsättning

High Speed Integration Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 76.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 3 096 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 507 företag i länet.

Rörelsemarginal

High Speed Integration Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 454 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 507 företag i länet.

Antal anställda

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 387 största arbetsgivaren av 70 507 i länet.

Soliditet

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 54.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 2 521 mest solventa företaget av 70 507 i länet.

Värderating

High Speed Integration Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Nils David Bodén (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Linus Alexander Hall (f. 1978) Ledamot
Anna Petra Bodén (f. 1974) Suppleant
Lars Anders Björnstedt (f. 1975) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT-branschen, såsom integration av datasystem, IT-drift, jämte därmed förenlig verksamhet.