High Speed Integration Sweden AB

Org.nr:

556856-6284

Adress:

Lilla strandgatan 5b

Postnummer:

261 31 Landskrona

Telefon:

0418-487075
Antal sökningar:

615

Placering i länet:
2 282
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Antal anställda 5 7 7 4
Nettoomsättning (tkr) 14 784 23 092 13 120 7 354
Rörelseresultat (tkr) 3 174 3 459 1 236 2 106
Årets resultat (tkr) 1 756 2 658 625 1 228
Summa eget kapital (tkr) 4 562 3 606 2 667 2 487
Rörelsemarginal % 21.5 15.0 9.4 28.6
Avk. eget kapital % 60.1 56.5 36.8 100.5
Soliditet % 60.3 54.6 53.6 61.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 957 3 299 1 874 1 839
Resultat/anställd (tkr) 635 329 177 527
Lön/anställd (tkr) 0 747 973 235

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 784 23 092 13 120 7 354
Arbetskraftskostnad 0 -7 840 -6 811 -940
Avskrivningar -238 -286 -27 -2
Andra rörelsekostnader -4 544 -2 625 -113 -22
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 233 137 0
Övriga rörelsekostnader -6 832 -9 115 -5 070 -4 284
Rörelseresultat 3 174 3 459 1 236 2 106
Ränteintäkter 0 2 3 31
Räntekostnader -16 -41 -5 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 -39 -2 29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 158 3 420 1 234 2 135
Skatt -702 -762 -286 -472
Årets resultat 2 456 2 658 948 1 663
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 456 2 658 948 1 663
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -700 0 -254 -435
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -198 0 -72 -123
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 921 972 169 90
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 921 972 169 90
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 50
Summa operativa anläggningstillgångar 921 972 169 140
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 516 1 777 1 543 2 509
Övriga omsättningstillgångar 684 1 144 1 312 464
Summa operativa omsättningstillgångar 2 200 2 921 2 855 2 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 357 420 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 090 2 294 1 952 954
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 447 2 714 1 952 954
Summa tillgångar 7 568 6 607 4 976 4 067

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 963 2 708 1 769 1 843
EK-andel av obeskattade reserver 1 599 898 898 644
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 562 3 606 2 667 2 487

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 250 400 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 150 150 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 72 0 6
Summa finansiella skulder 400 622 0 6

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 451 253 253 182
Leverantörsskulder 1 063 817 416 380
Övriga kortfristiga skulder 1 092 1 308 1 640 1 014
Summa operativa skulder 2 606 2 378 2 309 1 576

Summa skulder och eget kapital 7 568 6 606 4 976 4 068
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 21.5 15.0 9.4 28.6
Avkastning på eget kapital % 60.1 56.5 36.8 100.5
Soliditet % 60.3 54.6 53.6 61.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.8 17.3 0.0 0.2
Kassalikviditet % 273.0 222.0 234.0 281.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.1 0.15 0.13
Räntetäckningsgrad % 198.38 84.41 247.8 1 068.5
Omsättning per anställd (tkr) 2 957 2 199 1 874 1 839
Rörelseresultat per anställd (tkr) 635 329 177 527
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 747 973 235

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 282
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 282 70 985
Värdeförändring (%) 22.0 2 582 70 985
Tillväxt i omsättning (%) -36.0 8 077 70 985
Rörelsemarginal (%) 21.5 708 70 985
Avkastning på eget kapital (%) 60.1 1 518 70 985
Soliditet (%) 60.3 1 615 70 985
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 957 1 827 70 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) 635 519 70 985
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 7 208 70 985
Nettoomsättning (tkr) 14 784 3 856 70 985
Rörelseresultat (tkr) 3 174 1 556 70 985
Antal anställda 5 6 256 70 985
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

High Speed Integration Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med -36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 3 856 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

High Speed Integration Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 708 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 6 256 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 60.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 615 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

High Speed Integration Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT-branschen, såsom integration av datasystem, IT-drift, jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 615

High Speed Integration Sweden AB

Org.nr: 556856-6284

Adress:

Lilla strandgatan 5b

Postnummer:

261 31 Landskrona

Telefon:

0418-487075

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 14 784
Rörelseresultat (tkr) 3 174
Årets resultat (tkr) 2 456
Summa eget kapital (tkr) 4 562
Rörelsemarginal % 21.5
Avk. eget kapital % 60.1
Soliditet % 60.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 957
Resultat/anställd (tkr) 635
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 784
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -238
Andra rörelsekostnader -4 544
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 4
Övriga rörelsekostnader -6 832
Rörelseresultat 3 174
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -16
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -16
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 158
Skatt -702
Årets resultat 2 456
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 456
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -700
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -198
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 921
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 921
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 921
Varulager 0
Kundfordringar 1 516
Övriga omsättningstillgångar 684
Sum. operativa oms.tillg. 2 200
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 357
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 090
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 447
Summa tillgångar 7 568


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 963
EK-andel av obeskattade reserver 1 599
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 562


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 250
Ext. finans. skulder, kortfrist. 150
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 400


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 451
Leverantörsskulder 1 063
Övriga kortfristiga skulder 1 092
Summa operativa skulder 2 606


Summa skulder och eget kapital 7 568
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 21.5
Avkastning på eget kapital % 60.1
Soliditet % 60.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 8.8
Kassalikviditet % 273.0
Likviditetsberedskap % 0.28
Räntetäckningsgrad % 198.38
Omsättning per anställd (tkr) 2 957
Rörelseresultat per anställd (tkr) 635
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2017
Antal företag i Skåne: 70 985
Företagets placering i Skåne: 2 282
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 282
Värdeförändring (%) 2 582
Tillväxt i omsättning (%) 8 077
Rörelsemarginal (%) 708
Avkastning på eget kapital (%) 1 518
Soliditet (%) 1 615
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 827
Rörelseresultat per anställd (tkr) 519
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 208
Nettoomsättning (tkr) 3 856
Rörelseresultat (tkr) 1 556
Antal anställda 6 256

Analys

Omsättning

High Speed Integration Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med -36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 3 856 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

High Speed Integration Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 708 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 6 256 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 60.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 1 615 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

High Speed Integration Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT-branschen, såsom integration av datasystem, IT-drift, jämte därmed förenlig verksamhet.