Stigges Elinstallation AB

Org.nr:

556849-7779

Adress:

Norrsylta 2, Munktorp

Postnummer:

731 91 Köping

Telefon:

073-7198468
Antal sökningar:

581

Placering i länet:
403
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 6 5 5 4
Nettoomsättning (tkr) 8 403 7 419 5 482 4 916
Rörelseresultat (tkr) 2 493 2 130 1 027 966
Årets resultat (tkr) 1 909 1 610 798 754
Summa eget kapital (tkr) 3 025 2 366 1 381 1 083
Rörelsemarginal % 29.7 28.7 18.7 19.7
Avk. eget kapital % 70.8 86.0 64.8 90.7
Soliditet % 54.1 49.9 46.2 45.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 401 1 484 1 096 1 229
Resultat/anställd (tkr) 416 426 205 242
Lön/anställd (tkr) 0 465 476 542

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 8 403 7 419 5 482 4 916
Arbetskraftskostnad 0 -2 323 -2 381 -2 169
Avskrivningar -20 -8 0 0
Andra rörelsekostnader -5 118 -2 368 -1 418 -1 387
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 66 0 0
Övriga rörelsekostnader -859 -656 -656 -394
Rörelseresultat 2 493 2 130 1 027 966
Ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader -22 -44 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -22 -44 -1 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 471 2 086 1 026 968
Skatt -562 -476 -228 -214
Årets resultat 1 909 1 610 798 754
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 909 1 610 798 754
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -503 -421 -201 -190
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -142 -119 -57 -53
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 72 32 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 32 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 72 32 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 982 985 1 119 764
Övriga omsättningstillgångar 816 7 109 211
Summa operativa omsättningstillgångar 1 798 992 1 228 975
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 752 752 752 0
Likvida medel 966 2 961 1 010 1 423
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 718 3 713 1 762 1 423
Summa tillgångar 5 588 4 737 2 990 2 398

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 535 1 379 815 719
EK-andel av obeskattade reserver 1 490 987 566 364
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 025 2 366 1 381 1 083

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 420 278 160 103
Leverantörsskulder 298 159 288 100
Övriga kortfristiga skulder 1 845 1 933 1 162 1 112
Summa operativa skulder 2 563 2 370 1 610 1 315

Summa skulder och eget kapital 5 588 4 736 2 990 2 398
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 29.7 28.7 18.7 19.7
Avkastning på eget kapital % 70.8 86.0 64.8 90.7
Soliditet % 54.1 49.9 46.2 45.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 129.0 189.0 154.0 198.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.4 0.18 0.29
Räntetäckningsgrad % 113.32 48.41 514 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 401 1 484 1 096 1 229
Rörelseresultat per anställd (tkr) 416 426 205 242
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 465 476 542

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 403
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 403 11 433
Värdeförändring (%) 21.0 649 11 433
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 208 11 433
Rörelsemarginal (%) 28.7 64 11 433
Avkastning på eget kapital (%) 86.0 156 11 433
Soliditet (%) 49.9 628 11 433
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 484 843 11 433
Rörelseresultat per anställd (tkr) 426 145 11 433
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465 624 11 433
Nettoomsättning (tkr) 7 419 1 223 11 433
Rörelseresultat (tkr) 2 130 396 11 433
Antal anställda 5 1 412 11 433
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stigges Elinstallation AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 223 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 433 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigges Elinstallation AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 64 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 433 företag i länet.

Antal anställda

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 412 största arbetsgivaren av 11 433 i länet.

Soliditet

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året en soliditet på 54.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 628 mest solventa företaget av 11 433 i länet.

Värderating

Stigges Elinstallation AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 581

Stigges Elinstallation AB

Org.nr: 556849-7779

Adress:

Norrsylta 2, Munktorp

Postnummer:

731 91 Köping

Telefon:

073-7198468

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 8 403
Rörelseresultat (tkr) 2 493
Årets resultat (tkr) 1 909
Summa eget kapital (tkr) 3 025
Rörelsemarginal % 29.7
Avk. eget kapital % 70.8
Soliditet % 54.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 401
Resultat/anställd (tkr) 416
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 8 403
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -20
Andra rörelsekostnader -5 118
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 87
Övriga rörelsekostnader -859
Rörelseresultat 2 493
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -22
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -22
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 471
Skatt -562
Årets resultat 1 909
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 909
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -503
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -142
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 72
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 72
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 72
Varulager 0
Kundfordringar 982
Övriga omsättningstillgångar 816
Sum. operativa oms.tillg. 1 798
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 752
Likvida medel 966
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 718
Summa tillgångar 5 588


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 535
EK-andel av obeskattade reserver 1 490
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 025


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 420
Leverantörsskulder 298
Övriga kortfristiga skulder 1 845
Summa operativa skulder 2 563


Summa skulder och eget kapital 5 588
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 29.7
Avkastning på eget kapital % 70.8
Soliditet % 54.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 129.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 113.32
Omsättning per anställd (tkr) 1 401
Rörelseresultat per anställd (tkr) 416
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 433
Företagets placering i Västmanland: 403
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 403
Värdeförändring (%) 649
Tillväxt i omsättning (%) 208
Rörelsemarginal (%) 64
Avkastning på eget kapital (%) 156
Soliditet (%) 628
Nettoomsättning per anställd (tkr) 843
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 624
Nettoomsättning (tkr) 1 223
Rörelseresultat (tkr) 396
Antal anställda 1 412

Analys

Omsättning

Stigges Elinstallation AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 223 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 433 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigges Elinstallation AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 64 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 433 företag i länet.

Antal anställda

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 412 största arbetsgivaren av 11 433 i länet.

Soliditet

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året en soliditet på 54.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 628 mest solventa företaget av 11 433 i länet.

Värderating

Stigges Elinstallation AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.