Stigges Elinstallation AB

Org.nr:

556849-7779

Adress:

Norrsylta 2, Munktorp

Postnummer:

731 91 Köping

Telefon:

073-7198468
Antal sökningar:

529

Placering i länet:
403
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 7 419 5 482 4 916 4 286
Rörelseresultat (tkr) 2 130 1 027 966 551
Årets resultat (tkr) 1 610 798 754 412
Summa eget kapital (tkr) 2 366 1 381 1 083 579
Rörelsemarginal % 28.7 18.7 19.7 12.9
Avk. eget kapital % 86.0 64.8 90.7 92.7
Soliditet % 49.9 46.2 45.2 33.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 484 1 096 1 229 1 072
Resultat/anställd (tkr) 426 205 242 138
Lön/anställd (tkr) 465 476 542 609

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 7 419 5 482 4 916 4 286
Arbetskraftskostnad -2 323 -2 381 -2 169 -2 436
Avskrivningar -8 0 0 0
Andra rörelsekostnader -2 368 -1 418 -1 387 -1 043
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 66 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -656 -656 -394 -256
Rörelseresultat 2 130 1 027 966 551
Ränteintäkter 0 1 2 1
Räntekostnader -44 -2 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -44 -1 2 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 086 1 026 968 551
Skatt -476 -228 -214 -139
Årets resultat 1 610 798 754 412
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 610 798 754 412
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -421 -201 -190 -108
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -119 -57 -53 -30
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 32 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 32 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 985 1 119 764 803
Övriga omsättningstillgångar 7 109 211 135
Summa operativa omsättningstillgångar 992 1 228 975 938
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 752 752 0 0
Likvida medel 2 961 1 010 1 423 803
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 713 1 762 1 423 803
Summa tillgångar 4 737 2 990 2 398 1 741

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 379 815 719 404
EK-andel av obeskattade reserver 987 566 364 175
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 366 1 381 1 083 579

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 278 160 103 49
Leverantörsskulder 159 288 100 167
Övriga kortfristiga skulder 1 933 1 162 1 112 946
Summa operativa skulder 2 370 1 610 1 315 1 162

Summa skulder och eget kapital 4 736 2 990 2 398 1 741
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 28.7 18.7 19.7 12.9
Avkastning på eget kapital % 86.0 64.8 90.7 92.7
Soliditet % 49.9 46.2 45.2 33.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 189.0 154.0 198.0 156.0
Likviditetsberedskap % 0.4 0.18 0.29 0.19
Räntetäckningsgrad % 48.41 514 - 552
Omsättning per anställd (tkr) 1 484 1 096 1 229 1 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 426 205 242 138
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465 476 542 609

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 403
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 403 11 241
Värdeförändring (%) 177.0 92 11 241
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 208 11 241
Rörelsemarginal (%) 28.7 64 11 241
Avkastning på eget kapital (%) 86.0 156 11 241
Soliditet (%) 49.9 631 11 241
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 484 846 11 241
Rörelseresultat per anställd (tkr) 426 147 11 241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465 625 11 241
Nettoomsättning (tkr) 7 419 1 226 11 241
Rörelseresultat (tkr) 2 130 397 11 241
Antal anställda 5 1 414 11 241
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stigges Elinstallation AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 1 226 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 241 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigges Elinstallation AB har det senaste året en rörelsemarginal på 28.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 64 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 241 företag i länet.

Antal anställda

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 414 största arbetsgivaren av 11 241 i länet.

Soliditet

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 631 mest solventa företaget av 11 241 i länet.

Värderating

Stigges Elinstallation AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 529

Stigges Elinstallation AB

Org.nr: 556849-7779

Adress:

Norrsylta 2, Munktorp

Postnummer:

731 91 Köping

Telefon:

073-7198468

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 7 419
Rörelseresultat (tkr) 2 130
Årets resultat (tkr) 1 610
Summa eget kapital (tkr) 2 366
Rörelsemarginal % 28.7
Avk. eget kapital % 86.0
Soliditet % 49.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 484
Resultat/anställd (tkr) 426
Lön/anställd (tkr) 465

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 7 419
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -8
Andra rörelsekostnader -2 368
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 66
Övriga rörelsekostnader -656
Rörelseresultat 2 130
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -44
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -44
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 086
Skatt -476
Årets resultat 1 610
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 610
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -421
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -119
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 32
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 32
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 32
Varulager 0
Kundfordringar 985
Övriga omsättningstillgångar 7
Sum. operativa oms.tillg. 992
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 752
Likvida medel 2 961
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 713
Summa tillgångar 4 737


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 379
EK-andel av obeskattade reserver 987
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 366


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 278
Leverantörsskulder 159
Övriga kortfristiga skulder 1 933
Summa operativa skulder 2 370


Summa skulder och eget kapital 4 736
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 28.7
Avkastning på eget kapital % 86.0
Soliditet % 49.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 189.0
Likviditetsberedskap % 0.4
Räntetäckningsgrad % 48.41
Omsättning per anställd (tkr) 1 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 426
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 241
Företagets placering i Västmanland: 403
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 403
Värdeförändring (%) 92
Tillväxt i omsättning (%) 208
Rörelsemarginal (%) 64
Avkastning på eget kapital (%) 156
Soliditet (%) 631
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 625
Nettoomsättning (tkr) 1 226
Rörelseresultat (tkr) 397
Antal anställda 1 414

Analys

Omsättning

Stigges Elinstallation AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 1 226 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 241 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigges Elinstallation AB har det senaste året en rörelsemarginal på 28.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 64 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 241 företag i länet.

Antal anställda

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 414 största arbetsgivaren av 11 241 i länet.

Soliditet

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 631 mest solventa företaget av 11 241 i länet.

Värderating

Stigges Elinstallation AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.