Kanholmsfjärdens Marina AB

Org.nr:

556837-4119

Adress:

Lövtorpsvägen 18

Postnummer:

130 40 Djurhamn

Telefon:

08-57153154
Antal sökningar:

671

Placering i länet:
11 075
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 667 7 973 9 028 6 775
Rörelseresultat (tkr) -48 761 998 330
Årets resultat (tkr) 235 431 513 80
Summa eget kapital (tkr) 883 1 837 1 358 767
Rörelsemarginal % -0.6 9.5 11.1 4.9
Avk. eget kapital % -4.0 36.2 74.3 38.3
Soliditet % 38.4 71.1 65.6 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 533 1 595 1 806 1 355
Resultat/anställd (tkr) -10 152 200 66
Lön/anställd (tkr) 0 0 474 443

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 667 7 973 9 028 6 775
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 372 -2 216
Avskrivningar -64 -61 -67 -56
Andra rörelsekostnader -6 681 -6 149 -4 527 -3 309
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 324 236 227 317
Övriga rörelsekostnader -1 294 -1 238 -1 291 -1 181
Rörelseresultat -48 761 998 330
Ränteintäkter 8 14 11 6
Räntekostnader -22 -26 -44 -29
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -14 -12 -33 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -62 749 965 307
Skatt 8 -171 -175 -28
Årets resultat -54 578 790 279
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -54 578 790 279
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 289 -148 -78 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 82 -42 -22 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 142 183 244 270
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 142 183 244 270
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 142 183 244 270
Varulager 549 536 431 384
Kundfordringar 268 113 308 184
Övriga omsättningstillgångar 220 68 194 177
Summa operativa omsättningstillgångar 1 037 717 933 745
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 622 250 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 099 1 064 642 655
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 122 1 686 892 655
Summa tillgångar 2 301 2 586 2 069 1 670

Eget kapitalEget kapital, redovisat 883 1 548 1 217 704
EK-andel av obeskattade reserver 0 289 141 63
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 883 1 837 1 358 767

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 32
Summa finansiella skulder 0 0 0 64

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 82 40 18
Leverantörsskulder 189 45 143 295
Övriga kortfristiga skulder 1 229 622 528 525
Summa operativa skulder 1 418 749 711 838

Summa skulder och eget kapital 2 301 2 586 2 069 1 669
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.6 9.5 11.1 4.9
Avkastning på eget kapital % -4.0 36.2 74.3 38.3
Soliditet % 38.4 71.1 65.6 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 8.3
Kassalikviditet % 112.0 187.0 170.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.13 0.07 0.1
Räntetäckningsgrad % -1.82 29.81 22.93 11.59
Omsättning per anställd (tkr) 1 533 1 595 1 806 1 355
Rörelseresultat per anställd (tkr) -10 152 200 66
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 474 443

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 11 075
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 11 075 200 873
Värdeförändring (%) -59.0 14 275 200 873
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 11 356 200 873
Rörelsemarginal (%) -0.6 13 161 200 873
Avkastning på eget kapital (%) -4.0 13 091 200 873
Soliditet (%) 38.4 8 378 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 533 7 781 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) -10 13 234 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 12 589 200 873
Nettoomsättning (tkr) 7 667 11 237 200 873
Rörelseresultat (tkr) -48 13 094 200 873
Antal anställda 5 11 715 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kanholmsfjärdens Marina AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 237 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kanholmsfjärdens Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 13 161 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 11 715 största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året en soliditet på 38.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 8 378 mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Kanholmsfjärdens Marina AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra båtreparationer, uthyrning av båtplatser, servicearbeten och all övrig verksamhet kring marina uppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 671

Kanholmsfjärdens Marina AB

Org.nr: 556837-4119

Adress:

Lövtorpsvägen 18

Postnummer:

130 40 Djurhamn

Telefon:

08-57153154

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 7 667
Rörelseresultat (tkr) -48
Årets resultat (tkr) -54
Summa eget kapital (tkr) 883
Rörelsemarginal % -0.6
Avk. eget kapital % -4.0
Soliditet % 38.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 533
Resultat/anställd (tkr) -10
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 7 667
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -64
Andra rörelsekostnader -6 681
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 324
Övriga rörelsekostnader -1 294
Rörelseresultat -48
Ränteintäkter 8
Räntekostnader -22
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -14
Res. efter finans. intkt. och kostn. -62
Skatt 8
Årets resultat -54
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -54
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 289
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 82
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 142
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 142
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 142
Varulager 549
Kundfordringar 268
Övriga omsättningstillgångar 220
Sum. operativa oms.tillg. 1 037
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 23
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 099
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 122
Summa tillgångar 2 301


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 883
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 883


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 189
Övriga kortfristiga skulder 1 229
Summa operativa skulder 1 418


Summa skulder och eget kapital 2 301
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -0.6
Avkastning på eget kapital % -4.0
Soliditet % 38.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 112.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % -1.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 533
Rörelseresultat per anställd (tkr) -10
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: 11 075
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 11 075
Värdeförändring (%) 14 275
Tillväxt i omsättning (%) 11 356
Rörelsemarginal (%) 13 161
Avkastning på eget kapital (%) 13 091
Soliditet (%) 8 378
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 781
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13 234
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 12 589
Nettoomsättning (tkr) 11 237
Rörelseresultat (tkr) 13 094
Antal anställda 11 715

Analys

Omsättning

Kanholmsfjärdens Marina AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 237 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kanholmsfjärdens Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 13 161 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 11 715 största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året en soliditet på 38.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 8 378 mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Kanholmsfjärdens Marina AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra båtreparationer, uthyrning av båtplatser, servicearbeten och all övrig verksamhet kring marina uppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.