Kanholmsfjärdens Marina AB

Org.nr:

556837-4119

Adress:

Lövtorpsvägen 18

Postnummer:

130 40 Djurhamn

Telefon:

08-57153154
Antal sökningar:

584

Placering i länet:
10 872
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 973 9 028 6 775 6 846
Rörelseresultat (tkr) 761 998 330 512
Årets resultat (tkr) 578 790 279 369
Summa eget kapital (tkr) 1 837 1 358 767 688
Rörelsemarginal % 9.5 11.1 4.9 7.5
Avk. eget kapital % 36.2 74.3 38.3 73.3
Soliditet % 71.1 65.6 45.9 36.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 595 1 806 1 355 1 369
Resultat/anställd (tkr) 152 200 66 102
Lön/anställd (tkr) 0 474 443 433

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 7 973 9 028 6 775 6 846
Arbetskraftskostnad 0 -2 372 -2 216 -2 164
Avskrivningar -61 -67 -56 -75
Andra rörelsekostnader -6 149 -4 527 -3 309 -3 209
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 236 227 317 206
Övriga rörelsekostnader -1 238 -1 291 -1 181 -1 092
Rörelseresultat 761 998 330 512
Ränteintäkter 14 11 6 1
Räntekostnader -26 -44 -29 -33
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -33 -23 -32
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 749 965 307 480
Skatt -171 -175 -28 -111
Årets resultat 578 790 279 369
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 578 790 279 369
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -148 -78 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -42 -22 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 183 244 270 361
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 183 244 270 361
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 183 244 270 361
Varulager 536 431 384 351
Kundfordringar 113 308 184 142
Övriga omsättningstillgångar 68 194 177 24
Summa operativa omsättningstillgångar 717 933 745 517
Fordringar på koncern- och intresseföretag 622 250 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 064 642 655 999
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 686 892 655 999
Summa tillgångar 2 586 2 069 1 670 1 877

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 548 1 217 704 625
EK-andel av obeskattade reserver 289 141 63 63
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 837 1 358 767 688

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 177
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 32 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 32 57
Summa finansiella skulder 0 0 64 234

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 82 40 18 18
Leverantörsskulder 45 143 295 368
Övriga kortfristiga skulder 622 528 525 568
Summa operativa skulder 749 711 838 954

Summa skulder och eget kapital 2 586 2 069 1 669 1 876
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 9.5 11.1 4.9 7.5
Avkastning på eget kapital % 36.2 74.3 38.3 73.3
Soliditet % 71.1 65.6 45.9 36.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 8.3 34.0
Kassalikviditet % 187.0 170.0 115.0 117.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.07 0.1 0.15
Räntetäckningsgrad % 29.81 22.93 11.59 15.55
Omsättning per anställd (tkr) 1 595 1 806 1 355 1 369
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 200 66 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 474 443 433

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 10 872
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 10 872 196 962
Värdeförändring (%) 20.0 7 872 196 962
Tillväxt i omsättning (%) -12.0 18 376 196 962
Rörelsemarginal (%) 9.5 7 061 196 962
Avkastning på eget kapital (%) 36.2 8 616 196 962
Soliditet (%) 71.1 2 202 196 962
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 595 10 247 196 962
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 7 810 196 962
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 19 521 196 962
Nettoomsättning (tkr) 7 973 15 563 196 962
Rörelseresultat (tkr) 761 11 119 196 962
Antal anställda 5 16 925 196 962
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kanholmsfjärdens Marina AB har minskat omsättningen senaste året med -12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 15 563 största företaget i länet med avseende på omsättning av 196 962 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kanholmsfjärdens Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 061 högsta nivån på rörelsemarginal av 196 962 företag i länet.

Antal anställda

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 16 925 största arbetsgivaren av 196 962 i länet.

Soliditet

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året en soliditet på 71.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 2 202 mest solventa företaget av 196 962 i länet.

Värderating

Kanholmsfjärdens Marina AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra båtreparationer, uthyrning av båtplatser, servicearbeten och all övrig verksamhet kring marina uppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 584

Kanholmsfjärdens Marina AB

Org.nr: 556837-4119

Adress:

Lövtorpsvägen 18

Postnummer:

130 40 Djurhamn

Telefon:

08-57153154

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 7 973
Rörelseresultat (tkr) 761
Årets resultat (tkr) 578
Summa eget kapital (tkr) 1 837
Rörelsemarginal % 9.5
Avk. eget kapital % 36.2
Soliditet % 71.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 595
Resultat/anställd (tkr) 152
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 7 973
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -61
Andra rörelsekostnader -6 149
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 236
Övriga rörelsekostnader -1 238
Rörelseresultat 761
Ränteintäkter 14
Räntekostnader -26
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -12
Res. efter finans. intkt. och kostn. 749
Skatt -171
Årets resultat 578
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 578
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -148
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -42
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 183
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 183
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 183
Varulager 536
Kundfordringar 113
Övriga omsättningstillgångar 68
Sum. operativa oms.tillg. 717
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 622
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 064
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 686
Summa tillgångar 2 586


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 548
EK-andel av obeskattade reserver 289
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 837


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 82
Leverantörsskulder 45
Övriga kortfristiga skulder 622
Summa operativa skulder 749


Summa skulder och eget kapital 2 586
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 9.5
Avkastning på eget kapital % 36.2
Soliditet % 71.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 187.0
Likviditetsberedskap % 0.13
Räntetäckningsgrad % 29.81
Omsättning per anställd (tkr) 1 595
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 196 962
Företagets placering i Stockholm: 10 872
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 10 872
Värdeförändring (%) 7 872
Tillväxt i omsättning (%) 18 376
Rörelsemarginal (%) 7 061
Avkastning på eget kapital (%) 8 616
Soliditet (%) 2 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 247
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 810
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 19 521
Nettoomsättning (tkr) 15 563
Rörelseresultat (tkr) 11 119
Antal anställda 16 925

Analys

Omsättning

Kanholmsfjärdens Marina AB har minskat omsättningen senaste året med -12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 15 563 största företaget i länet med avseende på omsättning av 196 962 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kanholmsfjärdens Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 061 högsta nivån på rörelsemarginal av 196 962 företag i länet.

Antal anställda

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 16 925 största arbetsgivaren av 196 962 i länet.

Soliditet

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året en soliditet på 71.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 2 202 mest solventa företaget av 196 962 i länet.

Värderating

Kanholmsfjärdens Marina AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra båtreparationer, uthyrning av båtplatser, servicearbeten och all övrig verksamhet kring marina uppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.