Engvall Security AB

Org.nr:

556836-3427

Adress:

Kristinagatan 15B

Postnummer:

724 61 Västerås

Telefon:

070-3014252
Antal sökningar:

868

Placering i länet:
304
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 9 0 10
Nettoomsättning (tkr) 20 285 21 513 16 975 18 810
Rörelseresultat (tkr) 2 888 4 983 2 445 2 571
Årets resultat (tkr) 2 183 4 134 1 847 1 978
Summa eget kapital (tkr) 4 089 5 405 3 581 3 735
Rörelsemarginal % 14.2 23.2 14.4 13.7
Avk. eget kapital % 46.0 85.1 50.5 52.8
Soliditet % 48.3 57.1 58.2 58.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 690 2 390 n/a 1 881
Resultat/anställd (tkr) 241 554 n/a 257
Lön/anställd (tkr) 0 0 n/a 661

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 285 21 513 16 975 18 810
Arbetskraftskostnad 0 0 -8 629 -6 613
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -8 789 -8 451 -3 466 -7 318
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 295 7 0 0
Övriga rörelsekostnader -8 903 -8 086 -2 435 -2 308
Rörelseresultat 2 888 4 983 2 445 2 571
Ränteintäkter 15 17 15 33
Räntekostnader -13 -5 -6 -22
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 17 34 0 0
Finansnetto 19 46 9 11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 907 5 029 2 454 2 582
Skatt -723 -1 206 -607 -604
Årets resultat 2 184 3 823 1 847 1 978
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 184 3 823 1 847 1 978
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 310 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 88 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 595 2 621 1 494 2 384
Övriga omsättningstillgångar 1 923 2 737 540 334
Summa operativa omsättningstillgångar 5 518 5 358 2 034 2 718
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 823 680 500 0
Likvida medel 2 130 3 424 3 624 3 633
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 953 4 104 4 124 3 633
Summa tillgångar 8 471 9 462 6 158 6 351

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 066 4 383 2 249 2 403
EK-andel av obeskattade reserver 1 023 1 022 1 332 1 332
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 089 5 405 3 581 3 735

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 689 512 376 376
Leverantörsskulder 341 1 553 809 806
Övriga kortfristiga skulder 3 351 1 992 1 391 1 434
Summa operativa skulder 4 381 4 057 2 576 2 616

Summa skulder och eget kapital 8 470 9 462 6 157 6 351
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 14.2 23.2 14.4 13.7
Avkastning på eget kapital % 46.0 85.1 50.5 52.8
Soliditet % 48.3 57.1 58.2 58.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 207.0 248.0 257.0 284.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.16 0.21 0.19
Räntetäckningsgrad % 224.62 1 006.8 410 118.36
Omsättning per anställd (tkr) 1 690 2 390 - 1 881
Rörelseresultat per anställd (tkr) 241 554 n/a 257
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 - 661

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 304
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 304 11 556
Värdeförändring (%) -31.0 1 176 11 556
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 1 109 11 556
Rörelsemarginal (%) 14.2 273 11 556
Avkastning på eget kapital (%) 46.0 382 11 556
Soliditet (%) 48.3 511 11 556
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 690 558 11 556
Rörelseresultat per anställd (tkr) 241 288 11 556
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 159 11 556
Nettoomsättning (tkr) 20 285 459 11 556
Rörelseresultat (tkr) 2 888 247 11 556
Antal anställda 12 454 11 556
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Engvall Security AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 459 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 556 företag i länet.

Rörelsemarginal

Engvall Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 273 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 556 företag i länet.

Antal anställda

Engvall Security AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 454 största arbetsgivaren av 11 556 i länet.

Soliditet

Engvall Security AB har under det senaste året en soliditet på 48.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 511 mest solventa företaget av 11 556 i länet.

Värderating

Engvall Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom management och IT.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 868

Engvall Security AB

Org.nr: 556836-3427

Adress:

Kristinagatan 15B

Postnummer:

724 61 Västerås

Telefon:

070-3014252

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 20 285
Rörelseresultat (tkr) 2 888
Årets resultat (tkr) 2 184
Summa eget kapital (tkr) 4 089
Rörelsemarginal % 14.2
Avk. eget kapital % 46.0
Soliditet % 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 690
Resultat/anställd (tkr) 241
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 20 285
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -8 789
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 295
Övriga rörelsekostnader -8 903
Rörelseresultat 2 888
Ränteintäkter 15
Räntekostnader -13
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 17
Finansnetto 19
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 907
Skatt -723
Årets resultat 2 184
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 184
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 3 595
Övriga omsättningstillgångar 1 923
Sum. operativa oms.tillg. 5 518
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 823
Likvida medel 2 130
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 953
Summa tillgångar 8 471


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 066
EK-andel av obeskattade reserver 1 023
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 089


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 689
Leverantörsskulder 341
Övriga kortfristiga skulder 3 351
Summa operativa skulder 4 381


Summa skulder och eget kapital 8 470
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 14.2
Avkastning på eget kapital % 46.0
Soliditet % 48.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 207.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 224.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 690
Rörelseresultat per anställd (tkr) 241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2017
Antal företag i Västmanland: 11 556
Företagets placering i Västmanland: 304
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 304
Värdeförändring (%) 1 176
Tillväxt i omsättning (%) 1 109
Rörelsemarginal (%) 273
Avkastning på eget kapital (%) 382
Soliditet (%) 511
Nettoomsättning per anställd (tkr) 558
Rörelseresultat per anställd (tkr) 288
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 159
Nettoomsättning (tkr) 459
Rörelseresultat (tkr) 247
Antal anställda 454

Analys

Omsättning

Engvall Security AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 459 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 556 företag i länet.

Rörelsemarginal

Engvall Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 273 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 556 företag i länet.

Antal anställda

Engvall Security AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 454 största arbetsgivaren av 11 556 i länet.

Soliditet

Engvall Security AB har under det senaste året en soliditet på 48.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 511 mest solventa företaget av 11 556 i länet.

Värderating

Engvall Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom management och IT.