Engvall Security AB

Org.nr:

556836-3427

Adress:

Kristinagatan 15B

Postnummer:

724 61 Västerås

Telefon:

070-3014252
Antal sökningar:

783

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 9 0 10 8
Nettoomsättning (tkr) 21 513 16 975 18 810 14 582
Rörelseresultat (tkr) 4 983 2 445 2 571 2 998
Årets resultat (tkr) 3 823 1 847 1 978 2 329
Summa eget kapital (tkr) 5 405 3 581 3 735 3 757
Rörelsemarginal % 23.2 14.4 13.7 20.6
Avk. eget kapital % 85.1 50.5 52.8 75.0
Soliditet % 57.1 58.2 58.8 50.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 390 n/a 1 881 1 823
Resultat/anställd (tkr) 554 n/a 257 375
Lön/anställd (tkr) 0 n/a 661 840

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 513 16 975 18 810 14 582
Arbetskraftskostnad 0 -8 629 -6 613 -6 716
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -8 451 -3 466 -7 318 -260
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 0 0 2
Övriga rörelsekostnader -8 086 -2 435 -2 308 -4 610
Rörelseresultat 4 983 2 445 2 571 2 998
Ränteintäkter 17 15 33 31
Räntekostnader -5 -6 -22 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 34 0 0 0
Finansnetto 46 9 11 21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 029 2 454 2 582 3 019
Skatt -1 206 -607 -604 -690
Årets resultat 3 823 1 847 1 978 2 329
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 823 1 847 1 978 2 329
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 310 0 0 -608
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 88 0 0 -172
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 621 1 494 2 384 3 760
Övriga omsättningstillgångar 2 737 540 334 182
Summa operativa omsättningstillgångar 5 358 2 034 2 718 3 942
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 680 500 0 0
Likvida medel 3 424 3 624 3 633 3 464
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 104 4 124 3 633 3 464
Summa tillgångar 9 462 6 158 6 351 7 406

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 383 2 249 2 403 2 425
EK-andel av obeskattade reserver 1 022 1 332 1 332 1 332
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 405 3 581 3 735 3 757

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 512 376 376 376
Leverantörsskulder 1 553 809 806 146
Övriga kortfristiga skulder 1 992 1 391 1 434 3 127
Summa operativa skulder 4 057 2 576 2 616 3 649

Summa skulder och eget kapital 9 462 6 157 6 351 7 406
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 23.2 14.4 13.7 20.6
Avkastning på eget kapital % 85.1 50.5 52.8 75.0
Soliditet % 57.1 58.2 58.8 50.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 248.0 257.0 284.0 226.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.21 0.19 0.24
Räntetäckningsgrad % 1 006.8 410 118.36 302.9
Omsättning per anställd (tkr) 2 390 - 1 881 1 823
Rörelseresultat per anställd (tkr) 554 n/a 257 375
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 661 840

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 11 433
Värdeförändring (%) 58.0 - 11 433
Tillväxt i omsättning (%) 27.0 - 11 433
Rörelsemarginal (%) 23.2 - 11 433
Avkastning på eget kapital (%) 85.1 - 11 433
Soliditet (%) 57.1 - 11 433
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 390 - 11 433
Rörelseresultat per anställd (tkr) 554 - 11 433
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 11 433
Nettoomsättning (tkr) 21 513 - 11 433
Rörelseresultat (tkr) 4 983 - 11 433
Antal anställda 9 - 11 433
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Engvall Security AB har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 433 företag i länet.

Rörelsemarginal

Engvall Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 433 företag i länet.

Antal anställda

Engvall Security AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 433 i länet.

Soliditet

Engvall Security AB har under det senaste året en soliditet på 57.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 433 i länet.

Värderating

Engvall Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom management och IT.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 783

Engvall Security AB

Org.nr: 556836-3427

Adress:

Kristinagatan 15B

Postnummer:

724 61 Västerås

Telefon:

070-3014252

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 21 513
Rörelseresultat (tkr) 4 983
Årets resultat (tkr) 3 823
Summa eget kapital (tkr) 5 405
Rörelsemarginal % 23.2
Avk. eget kapital % 85.1
Soliditet % 57.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 390
Resultat/anställd (tkr) 554
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 21 513
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -8 451
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7
Övriga rörelsekostnader -8 086
Rörelseresultat 4 983
Ränteintäkter 17
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 34
Finansnetto 46
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 029
Skatt -1 206
Årets resultat 3 823
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 823
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 310
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 88
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 2 621
Övriga omsättningstillgångar 2 737
Sum. operativa oms.tillg. 5 358
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 680
Likvida medel 3 424
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 104
Summa tillgångar 9 462


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 383
EK-andel av obeskattade reserver 1 022
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 405


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 512
Leverantörsskulder 1 553
Övriga kortfristiga skulder 1 992
Summa operativa skulder 4 057


Summa skulder och eget kapital 9 462
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 23.2
Avkastning på eget kapital % 85.1
Soliditet % 57.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 248.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % 1 006.8
Omsättning per anställd (tkr) 2 390
Rörelseresultat per anställd (tkr) 554
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 433
Företagets placering i Västmanland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Engvall Security AB har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 433 företag i länet.

Rörelsemarginal

Engvall Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 11 433 företag i länet.

Antal anställda

Engvall Security AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 11 433 i länet.

Soliditet

Engvall Security AB har under det senaste året en soliditet på 57.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 11 433 i länet.

Värderating

Engvall Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom management och IT.