Scandair Helicopter AB

Org.nr:

556807-9205

Adress:

Skålbovägen 10

Postnummer:

824 50 Hudiksvall

Telefon:

070-2044824
Antal sökningar:

401

Placering i länet:
83
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 9 8 8 6
Nettoomsättning (tkr) 40 290 33 972 34 005 29 051
Rörelseresultat (tkr) 7 285 7 607 8 603 3 240
Årets resultat (tkr) 4 815 4 928 5 818 1 066
Summa eget kapital (tkr) 19 821 15 006 9 878 4 062
Rörelsemarginal % 18.1 22.4 25.3 11.2
Avk. eget kapital % 27.7 39.6 83.5 30.2
Soliditet % 28.7 23.9 20.2 9.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 477 4 247 4 251 4 842
Resultat/anställd (tkr) 809 951 1 075 540
Lön/anställd (tkr) 0 705 701 661

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 40 290 33 972 34 005 29 051
Arbetskraftskostnad 0 -5 639 -5 607 -3 966
Avskrivningar -5 953 -6 111 -4 055 -2 801
Andra rörelsekostnader -22 696 -12 738 -14 899 -16 902
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 033 1 903 4 245 367
Övriga rörelsekostnader -6 389 -3 780 -5 086 -2 509
Rörelseresultat 7 285 7 607 8 603 3 240
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -1 097 -1 274 -1 138 -1 871
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 097 -1 274 -1 137 -1 870
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 188 6 333 7 466 1 370
Skatt -1 373 -1 405 -1 648 -304
Årets resultat 4 815 4 928 5 818 1 066
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 815 4 928 5 818 1 066
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -1 170 -1 950 -312
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -330 -550 -88
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 49 054 48 035 31 401 32 269
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 49 054 48 035 31 401 32 269
Andelar i koncern- och intresseföretag 239 239 39 39
Summa operativa anläggningstillgångar 49 293 48 274 31 440 32 308
Varulager 228 328 223 248
Kundfordringar 1 677 774 827 2 598
Övriga omsättningstillgångar 7 369 1 438 6 192 323
Summa operativa omsättningstillgångar 9 274 2 540 7 242 3 169
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 5 10
Likvida medel 10 412 11 842 10 268 5 844
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 417 11 847 10 273 5 854
Summa tillgångar 68 984 62 661 48 955 41 331

Eget kapitalEget kapital, redovisat 15 297 10 482 6 524 2 658
EK-andel av obeskattade reserver 4 524 4 524 3 354 1 404
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 19 821 15 006 9 878 4 062

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 33 145 33 732 26 392 25 038
Externa finansiella skulder, kortfristiga 5 134 5 157 4 505 2 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 38 279 38 889 30 897 27 930

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 276 1 276 946 396
Leverantörsskulder 1 288 487 565 1 073
Övriga kortfristiga skulder 8 321 7 004 6 670 7 870
Summa operativa skulder 10 885 8 767 8 181 9 339

Summa skulder och eget kapital 68 985 62 662 48 956 41 331
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 18.1 22.4 25.3 11.2
Avkastning på eget kapital % 27.7 39.6 83.5 30.2
Soliditet % 28.7 23.9 20.2 9.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 193.1 259.2 312.8 687.6
Kassalikviditet % 132.0 111.0 147.0 74.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.35 0.3 0.2
Räntetäckningsgrad % 6.64 5.97 7.56 1.73
Omsättning per anställd (tkr) 4 477 4 247 4 251 4 842
Rörelseresultat per anställd (tkr) 809 951 1 075 540
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 705 701 661

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 83
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 83 11 683
Värdeförändring (%) 17.0 703 11 683
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 403 11 683
Rörelsemarginal (%) 18.1 189 11 683
Avkastning på eget kapital (%) 27.7 795 11 683
Soliditet (%) 28.7 1 296 11 683
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 477 115 11 683
Rörelseresultat per anställd (tkr) 809 47 11 683
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 774 11 683
Nettoomsättning (tkr) 40 290 319 11 683
Rörelseresultat (tkr) 7 285 121 11 683
Antal anställda 9 862 11 683
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Scandair Helicopter AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 319 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 683 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandair Helicopter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 189 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 683 företag i länet.

Antal anställda

Scandair Helicopter AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 862 största arbetsgivaren av 11 683 i länet.

Soliditet

Scandair Helicopter AB har under det senaste året en soliditet på 28.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 296 mest solventa företaget av 11 683 i länet.

Värderating

Scandair Helicopter AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel med kemiska produkter, såsom industriella kemikalier, kalk, skogsgödsel samt aska, kommersiell flygverksamhet med helikopter ävensom entreprenadverksamhet med lastbilar, traktorer och grävmaskiner samt byggnadsverksamhet,snöskottning, produktion och försäljning av fordon, släp, maskiner och tillbehör´utrustningar dessutom konsultationer och personaluthyrning inom verksamhetsområdena samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 401

Scandair Helicopter AB

Org.nr: 556807-9205

Adress:

Skålbovägen 10

Postnummer:

824 50 Hudiksvall

Telefon:

070-2044824

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 40 290
Rörelseresultat (tkr) 7 285
Årets resultat (tkr) 4 815
Summa eget kapital (tkr) 19 821
Rörelsemarginal % 18.1
Avk. eget kapital % 27.7
Soliditet % 28.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 477
Resultat/anställd (tkr) 809
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 40 290
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 953
Andra rörelsekostnader -22 696
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 033
Övriga rörelsekostnader -6 389
Rörelseresultat 7 285
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1 097
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 097
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 188
Skatt -1 373
Årets resultat 4 815
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 815
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 49 054
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 49 054
And. i koncern- & intressefrtg. 239
Sum. oper. anlägg.tillg. 49 293
Varulager 228
Kundfordringar 1 677
Övriga omsättningstillgångar 7 369
Sum. operativa oms.tillg. 9 274
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5
Likvida medel 10 412
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 417
Summa tillgångar 68 984


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 15 297
EK-andel av obeskattade reserver 4 524
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 19 821


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 33 145
Ext. finans. skulder, kortfrist. 5 134
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 38 279


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 276
Leverantörsskulder 1 288
Övriga kortfristiga skulder 8 321
Summa operativa skulder 10 885


Summa skulder och eget kapital 68 985
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 18.1
Avkastning på eget kapital % 27.7
Soliditet % 28.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 193.1
Kassalikviditet % 132.0
Likviditetsberedskap % 0.26
Räntetäckningsgrad % 6.64
Omsättning per anställd (tkr) 4 477
Rörelseresultat per anställd (tkr) 809
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2016
Antal företag i Gävleborg: 11 683
Företagets placering i Gävleborg: 83
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 83
Värdeförändring (%) 703
Tillväxt i omsättning (%) 403
Rörelsemarginal (%) 189
Avkastning på eget kapital (%) 795
Soliditet (%) 1 296
Nettoomsättning per anställd (tkr) 115
Rörelseresultat per anställd (tkr) 47
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 774
Nettoomsättning (tkr) 319
Rörelseresultat (tkr) 121
Antal anställda 862

Analys

Omsättning

Scandair Helicopter AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 319 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 683 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandair Helicopter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 189 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 683 företag i länet.

Antal anställda

Scandair Helicopter AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 862 största arbetsgivaren av 11 683 i länet.

Soliditet

Scandair Helicopter AB har under det senaste året en soliditet på 28.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 296 mest solventa företaget av 11 683 i länet.

Värderating

Scandair Helicopter AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel med kemiska produkter, såsom industriella kemikalier, kalk, skogsgödsel samt aska, kommersiell flygverksamhet med helikopter ävensom entreprenadverksamhet med lastbilar, traktorer och grävmaskiner samt byggnadsverksamhet,snöskottning, produktion och försäljning av fordon, släp, maskiner och tillbehör´utrustningar dessutom konsultationer och personaluthyrning inom verksamhetsområdena samt därmed förenlig verksamhet.