Scandair Helicopter AB

Org.nr:

556807-9205

Adress:

Skålbovägen 10

Postnummer:

824 50 Hudiksvall

Telefon:

070-2044824
Antal sökningar:

310

Placering i länet:
135
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 8 8 6 10
Nettoomsättning (tkr) 33 972 34 005 29 051 16 981
Rörelseresultat (tkr) 7 607 8 603 3 240 4 032
Årets resultat (tkr) 4 928 5 818 1 066 2 304
Summa eget kapital (tkr) 15 006 9 878 4 062 2 995
Rörelsemarginal % 22.4 25.3 11.2 23.7
Avk. eget kapital % 39.6 83.5 30.2 124.9
Soliditet % 23.9 20.2 9.8 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 247 4 251 4 842 1 698
Resultat/anställd (tkr) 951 1 075 540 403
Lön/anställd (tkr) 705 701 661 286

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 33 972 34 005 29 051 16 981
Arbetskraftskostnad -5 639 -5 607 -3 966 -2 863
Avskrivningar -6 111 -4 055 -2 801 -1 642
Andra rörelsekostnader -12 738 -14 899 -16 902 -7 461
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 903 4 245 367 994
Övriga rörelsekostnader -3 780 -5 086 -2 509 -1 977
Rörelseresultat 7 607 8 603 3 240 4 032
Ränteintäkter 0 1 1 2
Räntekostnader -1 274 -1 138 -1 871 -967
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 274 -1 137 -1 870 -965
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 333 7 466 1 370 3 067
Skatt -1 405 -1 648 -304 -764
Årets resultat 4 928 5 818 1 066 2 304
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 928 5 818 1 066 2 304
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 170 -1 950 -312 -800
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -330 -550 -88 -226
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 48 035 31 401 32 269 15 861
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 035 31 401 32 269 15 861
Andelar i koncern- och intresseföretag 239 39 39 0
Summa operativa anläggningstillgångar 48 274 31 440 32 308 15 861
Varulager 328 223 248 134
Kundfordringar 774 827 2 598 619
Övriga omsättningstillgångar 1 438 6 192 323 1 803
Summa operativa omsättningstillgångar 2 540 7 242 3 169 2 556
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 5 10 10
Likvida medel 11 842 10 268 5 844 2 867
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 847 10 273 5 854 2 877
Summa tillgångar 62 661 48 955 41 331 21 294

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 482 6 524 2 658 1 903
EK-andel av obeskattade reserver 4 524 3 354 1 404 1 092
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 006 9 878 4 062 2 995

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 33 732 26 392 25 038 14 746
Externa finansiella skulder, kortfristiga 5 157 4 505 2 892 2 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 38 889 30 897 27 930 16 916

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 276 946 396 308
Leverantörsskulder 487 565 1 073 336
Övriga kortfristiga skulder 7 004 6 670 7 870 739
Summa operativa skulder 8 767 8 181 9 339 1 383

Summa skulder och eget kapital 62 662 48 956 41 331 21 294
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 22.4 25.3 11.2 23.7
Avkastning på eget kapital % 39.6 83.5 30.2 124.9
Soliditet % 23.9 20.2 9.8 14.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 259.2 312.8 687.6 564.8
Kassalikviditet % 111.0 147.0 74.0 163.0
Likviditetsberedskap % 0.35 0.3 0.2 0.17
Räntetäckningsgrad % 5.97 7.56 1.73 4.17
Omsättning per anställd (tkr) 4 247 4 251 4 842 1 698
Rörelseresultat per anställd (tkr) 951 1 075 540 403
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 705 701 661 286

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 135
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 135 11 553
Värdeförändring (%) 35.0 433 11 553
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 1 220 11 553
Rörelsemarginal (%) 22.4 109 11 553
Avkastning på eget kapital (%) 39.6 490 11 553
Soliditet (%) 23.9 1 388 11 553
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 247 118 11 553
Rörelseresultat per anställd (tkr) 951 31 11 553
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 705 83 11 553
Nettoomsättning (tkr) 33 972 355 11 553
Rörelseresultat (tkr) 7 607 106 11 553
Antal anställda 8 962 11 553
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Scandair Helicopter AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 355 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 553 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandair Helicopter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 109 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 553 företag i länet.

Antal anställda

Scandair Helicopter AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 13. Företaget är under jämförelseåret den 962 största arbetsgivaren av 11 553 i länet.

Soliditet

Scandair Helicopter AB har under det senaste året en soliditet på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 388 mest solventa företaget av 11 553 i länet.

Värderating

Scandair Helicopter AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel med kemiska produkter, såsom industriella kemikalier, kalk, skogsgödsel samt aska, kommersiell flygverksamhet med helikopter ävensom entreprenadverksamhet med lastbilar, traktorer och grävmaskiner samt byggnadsverksamhet,snöskottning, produktion och försäljning av fordon, släp, maskiner och tillbehör´utrustningar dessutom konsultationer och personaluthyrning inom verksamhetsområdena samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 310

Scandair Helicopter AB

Org.nr: 556807-9205

Adress:

Skålbovägen 10

Postnummer:

824 50 Hudiksvall

Telefon:

070-2044824

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 33 972
Rörelseresultat (tkr) 7 607
Årets resultat (tkr) 4 928
Summa eget kapital (tkr) 15 006
Rörelsemarginal % 22.4
Avk. eget kapital % 39.6
Soliditet % 23.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 247
Resultat/anställd (tkr) 951
Lön/anställd (tkr) 705

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 33 972
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 111
Andra rörelsekostnader -12 738
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 903
Övriga rörelsekostnader -3 780
Rörelseresultat 7 607
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1 274
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 274
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 333
Skatt -1 405
Årets resultat 4 928
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 928
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 170
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -330
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 48 035
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 48 035
And. i koncern- & intressefrtg. 239
Sum. oper. anlägg.tillg. 48 274
Varulager 328
Kundfordringar 774
Övriga omsättningstillgångar 1 438
Sum. operativa oms.tillg. 2 540
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5
Likvida medel 11 842
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 847
Summa tillgångar 62 661


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 482
EK-andel av obeskattade reserver 4 524
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 15 006


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 33 732
Ext. finans. skulder, kortfrist. 5 157
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 38 889


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 276
Leverantörsskulder 487
Övriga kortfristiga skulder 7 004
Summa operativa skulder 8 767


Summa skulder och eget kapital 62 662
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 22.4
Avkastning på eget kapital % 39.6
Soliditet % 23.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 259.2
Kassalikviditet % 111.0
Likviditetsberedskap % 0.35
Räntetäckningsgrad % 5.97
Omsättning per anställd (tkr) 4 247
Rörelseresultat per anställd (tkr) 951
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 705

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2015
Antal företag i Gävleborg: 11 553
Företagets placering i Gävleborg: 135
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 135
Värdeförändring (%) 433
Tillväxt i omsättning (%) 1 220
Rörelsemarginal (%) 109
Avkastning på eget kapital (%) 490
Soliditet (%) 1 388
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 83
Nettoomsättning (tkr) 355
Rörelseresultat (tkr) 106
Antal anställda 962

Analys

Omsättning

Scandair Helicopter AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 355 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 553 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandair Helicopter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 109 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 553 företag i länet.

Antal anställda

Scandair Helicopter AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 13. Företaget är under jämförelseåret den 962 största arbetsgivaren av 11 553 i länet.

Soliditet

Scandair Helicopter AB har under det senaste året en soliditet på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 388 mest solventa företaget av 11 553 i länet.

Värderating

Scandair Helicopter AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel med kemiska produkter, såsom industriella kemikalier, kalk, skogsgödsel samt aska, kommersiell flygverksamhet med helikopter ävensom entreprenadverksamhet med lastbilar, traktorer och grävmaskiner samt byggnadsverksamhet,snöskottning, produktion och försäljning av fordon, släp, maskiner och tillbehör´utrustningar dessutom konsultationer och personaluthyrning inom verksamhetsområdena samt därmed förenlig verksamhet.