A & K Entreprenad AB

Org.nr:

556805-7300

Adress:

Skogsbovägen 17

Postnummer:

134 30 Gustavsberg

Telefon:

08-57032500

Ordförande:

Antal sökningar:

944

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 4 6 4 4
Nettoomsättning (tkr) 18 452 13 769 11 027 7 499
Rörelseresultat (tkr) 1 007 1 510 2 164 1 057
Årets resultat (tkr) 574 1 150 1 247 614
Summa eget kapital (tkr) 4 338 3 571 5 036 3 367
Rörelsemarginal % 5.5 11.0 19.6 14.1
Avk. eget kapital % 19.4 26.7 39.7 27.8
Soliditet % 56.3 53.8 63.3 60.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 613 2 295 2 757 1 875
Resultat/anställd (tkr) 252 252 541 264
Lön/anställd (tkr) 0 494 636 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 18 452 13 769 11 027 7 499
Arbetskraftskostnad 0 -2 961 -2 543 -2 160
Avskrivningar -199 -104 -46 -27
Andra rörelsekostnader -8 708 -3 163 -2 242 -1 525
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -8 542 -6 031 -4 032 -2 730
Rörelseresultat 1 007 1 510 2 164 1 057
Ränteintäkter 2 4 0 0
Räntekostnader -23 -37 -17 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -21 -33 -17 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 986 1 477 2 147 1 056
Skatt -219 -327 -477 -235
Årets resultat 767 1 150 1 670 821
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 767 1 150 1 670 821
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -193 0 -423 -207
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -55 0 -119 -59
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 731 305 344 82
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 731 305 344 82
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 731 305 344 82
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 542 765 565 640
Övriga omsättningstillgångar 1 585 1 029 937 907
Summa operativa omsättningstillgångar 2 127 1 794 1 502 1 547
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 906 1 873 4 138 3 331
Övriga externa finansiella tillgångar 1 854 1 854 1 854 0
Likvida medel 1 080 809 124 568
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 840 4 536 6 116 3 899
Summa tillgångar 7 698 6 635 7 962 5 528

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 868 2 294 3 760 2 513
EK-andel av obeskattade reserver 1 470 1 277 1 276 854
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 338 3 571 5 036 3 367

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 899 870 1 076 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 205 205 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 83 83 0 0
Summa finansiella skulder 1 032 1 158 1 281 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 414 360 360 241
Leverantörsskulder 1 450 751 409 403
Övriga kortfristiga skulder 464 795 877 1 517
Summa operativa skulder 2 328 1 906 1 646 2 161

Summa skulder och eget kapital 7 698 6 635 7 963 5 528
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.5 11.0 19.6 14.1
Avkastning på eget kapital % 19.4 26.7 39.7 27.8
Soliditet % 56.3 53.8 63.3 60.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 23.8 32.4 25.4 0.0
Kassalikviditet % 157.0 142.0 109.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.06 0.01 0.08
Räntetäckningsgrad % 43.87 40.92 127.29 1 057
Omsättning per anställd (tkr) 4 613 2 295 2 757 1 875
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 252 541 264
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 494 636 540

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 762
Värdeförändring (%) - - 200 762
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 762
Rörelsemarginal (%) - - 200 762
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 762
Soliditet (%) - - 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 762
Nettoomsättning (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat (tkr) - - 200 762
Antal anställda - - 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A & K Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

A & K Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

A & K Entreprenad AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

A & K Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

A & K Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 944

A & K Entreprenad AB

Org.nr: 556805-7300

Adress:

Skogsbovägen 17

Postnummer:

134 30 Gustavsberg

Telefon:

08-57032500

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 18 452
Rörelseresultat (tkr) 1 007
Årets resultat (tkr) 767
Summa eget kapital (tkr) 4 338
Rörelsemarginal % 5.5
Avk. eget kapital % 19.4
Soliditet % 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 613
Resultat/anställd (tkr) 252
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 18 452
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -199
Andra rörelsekostnader -8 708
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 4
Övriga rörelsekostnader -8 542
Rörelseresultat 1 007
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -23
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -21
Res. efter finans. intkt. och kostn. 986
Skatt -219
Årets resultat 767
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 767
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -193
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -55
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 731
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 731
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 731
Varulager 0
Kundfordringar 542
Övriga omsättningstillgångar 1 585
Sum. operativa oms.tillg. 2 127
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 906
Övriga externa finansiella tillgångar 1 854
Likvida medel 1 080
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 840
Summa tillgångar 7 698


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 868
EK-andel av obeskattade reserver 1 470
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 338


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 899
Ext. finans. skulder, kortfrist. 50
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 83
Summa finansiella skulder 1 032


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 414
Leverantörsskulder 1 450
Övriga kortfristiga skulder 464
Summa operativa skulder 2 328


Summa skulder och eget kapital 7 698
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.5
Avkastning på eget kapital % 19.4
Soliditet % 56.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 23.8
Kassalikviditet % 157.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 43.87
Omsättning per anställd (tkr) 4 613
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

A & K Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

A & K Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

A & K Entreprenad AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

A & K Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

A & K Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.