A & K Entreprenad AB

Org.nr:

556805-7300

Adress:

Skogsbovägen 17

Postnummer:

134 30 Gustavsberg

Telefon:

08-57032500

Ordförande:

Antal sökningar:

668

Placering i länet:
5 986
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 6 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 13 769 11 027 7 499 4 036
Rörelseresultat (tkr) 1 510 2 164 1 057 985
Årets resultat (tkr) 1 150 1 670 821 734
Summa eget kapital (tkr) 3 571 5 036 3 367 2 546
Rörelsemarginal % 11.0 19.6 14.1 24.4
Avk. eget kapital % 26.7 39.7 27.8 67.4
Soliditet % 53.8 63.3 60.9 66.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 295 2 757 1 875 1 009
Resultat/anställd (tkr) 252 541 264 493
Lön/anställd (tkr) 494 636 540 384

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 769 11 027 7 499 4 036
Arbetskraftskostnad -2 961 -2 543 -2 160 -767
Avskrivningar -104 -46 -27 -14
Andra rörelsekostnader -3 163 -2 242 -1 525 -328
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -6 031 -4 032 -2 730 -1 942
Rörelseresultat 1 510 2 164 1 057 985
Ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader -37 -17 -1 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -33 -17 -1 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 477 2 147 1 056 982
Skatt -327 -477 -235 -248
Årets resultat 1 150 1 670 821 734
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 150 1 670 821 734
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -423 -207 -192
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -119 -59 -54
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 305 344 82 110
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 305 344 82 110
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 305 344 82 110
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 765 565 640 146
Övriga omsättningstillgångar 1 029 937 907 525
Summa operativa omsättningstillgångar 1 794 1 502 1 547 671
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 873 4 138 3 331 2 995
Övriga externa finansiella tillgångar 1 854 1 854 0 0
Likvida medel 809 124 568 81
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 536 6 116 3 899 3 076
Summa tillgångar 6 635 7 962 5 528 3 857

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 294 3 760 2 513 1 899
EK-andel av obeskattade reserver 1 277 1 276 854 647
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 571 5 036 3 367 2 546

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 870 1 076 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 205 205 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 83 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 158 1 281 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 360 360 241 182
Leverantörsskulder 751 409 403 128
Övriga kortfristiga skulder 795 877 1 517 1 001
Summa operativa skulder 1 906 1 646 2 161 1 311

Summa skulder och eget kapital 6 635 7 963 5 528 3 857
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 11.0 19.6 14.1 24.4
Avkastning på eget kapital % 26.7 39.7 27.8 67.4
Soliditet % 53.8 63.3 60.9 66.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.4 25.4 0.0 0.0
Kassalikviditet % 142.0 109.0 110.0 67.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.01 0.08 0.02
Räntetäckningsgrad % 40.92 127.29 1 057 328.33
Omsättning per anställd (tkr) 2 295 2 757 1 875 2 018
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 541 264 493
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 494 636 540 384

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 5 986
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 986 189 538
Värdeförändring (%) -35.0 17 909 189 538
Tillväxt i omsättning (%) 25.0 4 328 189 538
Rörelsemarginal (%) 11.0 5 571 189 538
Avkastning på eget kapital (%) 26.7 10 041 189 538
Soliditet (%) 53.8 6 110 189 538
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 295 6 020 189 538
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 4 516 189 538
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 494 11 063 189 538
Nettoomsättning (tkr) 13 769 10 735 189 538
Rörelseresultat (tkr) 1 510 7 406 189 538
Antal anställda 6 14 463 189 538
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A & K Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 10 735 största företaget i länet med avseende på omsättning av 189 538 företag i länet.

Rörelsemarginal

A & K Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 571 högsta nivån på rörelsemarginal av 189 538 företag i länet.

Antal anställda

A & K Entreprenad AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 14 463 största arbetsgivaren av 189 538 i länet.

Soliditet

A & K Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 53.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 6 110 mest solventa företaget av 189 538 i länet.

Värderating

A & K Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 668

A & K Entreprenad AB

Org.nr: 556805-7300

Adress:

Skogsbovägen 17

Postnummer:

134 30 Gustavsberg

Telefon:

08-57032500

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 13 769
Rörelseresultat (tkr) 1 510
Årets resultat (tkr) 1 150
Summa eget kapital (tkr) 3 571
Rörelsemarginal % 11.0
Avk. eget kapital % 26.7
Soliditet % 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 295
Resultat/anställd (tkr) 252
Lön/anställd (tkr) 494

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 13 769
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -104
Andra rörelsekostnader -3 163
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -6 031
Rörelseresultat 1 510
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -37
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -33
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 477
Skatt -327
Årets resultat 1 150
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 150
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 305
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 305
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 305
Varulager 0
Kundfordringar 765
Övriga omsättningstillgångar 1 029
Sum. operativa oms.tillg. 1 794
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 873
Övriga externa finansiella tillgångar 1 854
Likvida medel 809
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 536
Summa tillgångar 6 635


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 294
EK-andel av obeskattade reserver 1 277
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 571


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 870
Ext. finans. skulder, kortfrist. 205
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 83
Summa finansiella skulder 1 158


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 360
Leverantörsskulder 751
Övriga kortfristiga skulder 795
Summa operativa skulder 1 906


Summa skulder och eget kapital 6 635
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 11.0
Avkastning på eget kapital % 26.7
Soliditet % 53.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 32.4
Kassalikviditet % 142.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 40.92
Omsättning per anställd (tkr) 2 295
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 494

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 189 538
Företagets placering i Stockholm: 5 986
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 986
Värdeförändring (%) 17 909
Tillväxt i omsättning (%) 4 328
Rörelsemarginal (%) 5 571
Avkastning på eget kapital (%) 10 041
Soliditet (%) 6 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 020
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 516
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 11 063
Nettoomsättning (tkr) 10 735
Rörelseresultat (tkr) 7 406
Antal anställda 14 463

Analys

Omsättning

A & K Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 10 735 största företaget i länet med avseende på omsättning av 189 538 företag i länet.

Rörelsemarginal

A & K Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 571 högsta nivån på rörelsemarginal av 189 538 företag i länet.

Antal anställda

A & K Entreprenad AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 14 463 största arbetsgivaren av 189 538 i länet.

Soliditet

A & K Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 53.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 6 110 mest solventa företaget av 189 538 i länet.

Värderating

A & K Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.