Optocom AB

Org.nr:

556759-5375

Adress:

Box 182

Postnummer:

332 31 Gislaved

Telefon:

0371-10504
Antal sökningar:

781

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 2 1 1
Nettoomsättning (tkr) 6 047 3 857 2 325 3 606
Rörelseresultat (tkr) 1 682 353 83 468
Årets resultat (tkr) 977 208 93 267
Summa eget kapital (tkr) 1 865 770 627 818
Rörelsemarginal % 27.8 9.2 3.6 13.0
Avk. eget kapital % 99.0 38.8 8.3 47.8
Soliditet % 61.8 56.5 54.8 61.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 016 1 929 2 325 3 606
Resultat/anställd (tkr) 561 177 83 468
Lön/anställd (tkr) 0 424 718 671

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 047 3 857 2 325 3 606
Arbetskraftskostnad 0 -847 -718 -671
Avskrivningar -132 -94 -105 -101
Andra rörelsekostnader -3 376 -1 922 -880 -1 693
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -857 -641 -539 -673
Rörelseresultat 1 682 353 83 468
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -7 -3 -4 -7
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 -3 -4 -7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 675 350 79 461
Skatt -371 -79 -19 -105
Årets resultat 1 304 271 60 356
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 304 271 60 356
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -328 -63 33 -90
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -92 -18 9 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 719 330 424 355
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 719 330 424 355
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 719 330 424 355
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 449 408 284 526
Övriga omsättningstillgångar 263 112 115 50
Summa operativa omsättningstillgångar 712 520 399 576
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 6
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 585 513 321 403
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 585 513 321 409
Summa tillgångar 3 016 1 363 1 144 1 340

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 081 314 235 393
EK-andel av obeskattade reserver 784 456 392 425
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 865 770 627 818

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 85 88 6 72
Externa finansiella skulder, kortfristiga 83 50 67 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 168 138 73 139

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 221 128 111 120
Leverantörsskulder 353 144 111 95
Övriga kortfristiga skulder 410 184 221 169
Summa operativa skulder 984 456 443 384

Summa skulder och eget kapital 3 017 1 364 1 143 1 341
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 27.8 9.2 3.6 13.0
Avkastning på eget kapital % 99.0 38.8 8.3 47.8
Soliditet % 61.8 56.5 54.8 61.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.0 17.9 11.6 17.0
Kassalikviditet % 272.0 273.0 180.0 296.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.13 0.14 0.11
Räntetäckningsgrad % 240.29 117.67 20.75 66.86
Omsättning per anställd (tkr) 2 016 1 929 2 325 3 606
Rörelseresultat per anställd (tkr) 561 177 83 468
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 424 718 671

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 446
Värdeförändring (%) 210.0 - 17 446
Tillväxt i omsättning (%) 57.0 - 17 446
Rörelsemarginal (%) 27.8 - 17 446
Avkastning på eget kapital (%) 99.0 - 17 446
Soliditet (%) 61.8 - 17 446
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 016 - 17 446
Rörelseresultat per anställd (tkr) 561 - 17 446
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 17 446
Nettoomsättning (tkr) 6 047 - 17 446
Rörelseresultat (tkr) 1 682 - 17 446
Antal anställda 3 - 17 446
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Optocom AB har ökat omsättningen senaste året med 57.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 446 företag i länet.

Rörelsemarginal

Optocom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 446 företag i länet.

Antal anställda

Optocom AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 446 i länet.

Soliditet

Optocom AB har under det senaste året en soliditet på 61.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 446 i länet.

Värderating

Optocom AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skarvning och mätning av optisk fiber och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 781

Optocom AB

Org.nr: 556759-5375

Adress:

Box 182

Postnummer:

332 31 Gislaved

Telefon:

0371-10504

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 6 047
Rörelseresultat (tkr) 1 682
Årets resultat (tkr) 1 304
Summa eget kapital (tkr) 1 865
Rörelsemarginal % 27.8
Avk. eget kapital % 99.0
Soliditet % 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 016
Resultat/anställd (tkr) 561
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 6 047
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -132
Andra rörelsekostnader -3 376
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -857
Rörelseresultat 1 682
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -7
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -7
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 675
Skatt -371
Årets resultat 1 304
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 304
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -328
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -92
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 719
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 719
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 719
Varulager 0
Kundfordringar 449
Övriga omsättningstillgångar 263
Sum. operativa oms.tillg. 712
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 585
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 585
Summa tillgångar 3 016


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 081
EK-andel av obeskattade reserver 784
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 865


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 85
Ext. finans. skulder, kortfrist. 83
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 168


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 221
Leverantörsskulder 353
Övriga kortfristiga skulder 410
Summa operativa skulder 984


Summa skulder och eget kapital 3 017
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 27.8
Avkastning på eget kapital % 99.0
Soliditet % 61.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 9.0
Kassalikviditet % 272.0
Likviditetsberedskap % 0.26
Räntetäckningsgrad % 240.29
Omsättning per anställd (tkr) 2 016
Rörelseresultat per anställd (tkr) 561
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2017
Antal företag i Jönköping: 17 446
Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Optocom AB har ökat omsättningen senaste året med 57.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 446 företag i länet.

Rörelsemarginal

Optocom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 446 företag i länet.

Antal anställda

Optocom AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 446 i länet.

Soliditet

Optocom AB har under det senaste året en soliditet på 61.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 446 i länet.

Värderating

Optocom AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skarvning och mätning av optisk fiber och därmed förenlig verksamhet.