Optocom AB

Org.nr:

556759-5375

Adress:

Box 182

Postnummer:

332 31 Gislaved

Telefon:

0371-10504
Antal sökningar:

604

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 3 857 2 325 3 606 2 580
Rörelseresultat (tkr) 353 83 468 139
Årets resultat (tkr) 271 60 356 101
Summa eget kapital (tkr) 770 627 818 673
Rörelsemarginal % 9.2 3.6 13.0 5.4
Avk. eget kapital % 38.8 8.3 47.8 14.6
Soliditet % 56.5 54.8 61.1 62.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 929 2 325 3 606 2 580
Resultat/anställd (tkr) 177 83 468 139
Lön/anställd (tkr) 424 718 671 574

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 857 2 325 3 606 2 580
Arbetskraftskostnad -847 -718 -671 -574
Avskrivningar -94 -105 -101 -113
Andra rörelsekostnader -1 922 -880 -1 693 -999
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -641 -539 -673 -755
Rörelseresultat 353 83 468 139
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -3 -4 -7 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -4 -7 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 350 79 461 139
Skatt -79 -19 -105 -38
Årets resultat 271 60 356 101
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 271 60 356 101
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner -63 33 -90 -20
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -18 9 -26 -6
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 330 424 355 351
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 330 424 355 351
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 330 424 355 351
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 408 284 526 168
Övriga omsättningstillgångar 112 115 50 128
Summa operativa omsättningstillgångar 520 399 576 296
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 6 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 513 321 403 423
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 513 321 409 423
Summa tillgångar 1 363 1 144 1 340 1 070





Eget kapital



Eget kapital, redovisat 314 235 393 338
EK-andel av obeskattade reserver 456 392 425 335
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 770 627 818 673





Finansiella skulder



Externa finansiella skulder, långfristiga 88 6 72 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 67 67 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 138 73 139 0





Operativa skulder



Långfristiga operativa skulder 128 111 120 94
Leverantörsskulder 144 111 95 193
Övriga kortfristiga skulder 184 221 169 110
Summa operativa skulder 456 443 384 397





Summa skulder och eget kapital 1 364 1 143 1 341 1 070
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 9.2 3.6 13.0 5.4
Avkastning på eget kapital % 38.8 8.3 47.8 14.6
Soliditet % 56.5 54.8 61.1 62.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.9 11.6 17.0 0.0
Kassalikviditet % 273.0 180.0 296.0 237.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.14 0.11 0.16
Räntetäckningsgrad % 117.67 20.75 66.86 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 929 2 325 3 606 2 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) 177 83 468 139
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 424 718 671 574

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 014
Värdeförändring (%) 33.0 - 17 014
Tillväxt i omsättning (%) 66.0 - 17 014
Rörelsemarginal (%) 9.2 - 17 014
Avkastning på eget kapital (%) 38.8 - 17 014
Soliditet (%) 56.5 - 17 014
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 929 - 17 014
Rörelseresultat per anställd (tkr) 177 - 17 014
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 424 - 17 014
Nettoomsättning (tkr) 3 857 - 17 014
Rörelseresultat (tkr) 353 - 17 014
Antal anställda 2 - 17 014
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Optocom AB har ökat omsättningen senaste året med 66.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 014 företag i länet.

Rörelsemarginal

Optocom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 014 företag i länet.

Antal anställda

Optocom AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 014 i länet.

Soliditet

Optocom AB har under det senaste året en soliditet på 56.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 014 i länet.

Värderating

Optocom AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skarvning och mätning av optisk fiber och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 604

Optocom AB

Org.nr: 556759-5375

Adress:

Box 182

Postnummer:

332 31 Gislaved

Telefon:

0371-10504

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 2
Nettooms (tkr) 3 857
Rörelseresultat (tkr) 353
Årets resultat (tkr) 271
Summa eget kapital (tkr) 770
Rörelsemarginal % 9.2
Avk. eget kapital % 38.8
Soliditet % 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 929
Resultat/anställd (tkr) 177
Lön/anställd (tkr) 424

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 3 857
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -94
Andra rörelsekostnader -1 922
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -641
Rörelseresultat 353
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 350
Skatt -79
Årets resultat 271
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 271
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -63
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -18
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 330
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 330
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 330
Varulager 0
Kundfordringar 408
Övriga omsättningstillgångar 112
Sum. operativa oms.tillg. 520
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 513
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 513
Summa tillgångar 1 363


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 314
EK-andel av obeskattade reserver 456
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 770


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 88
Ext. finans. skulder, kortfrist. 50
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 138


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 128
Leverantörsskulder 144
Övriga kortfristiga skulder 184
Summa operativa skulder 456


Summa skulder och eget kapital 1 364
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 9.2
Avkastning på eget kapital % 38.8
Soliditet % 56.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.9
Kassalikviditet % 273.0
Likviditetsberedskap % 0.13
Räntetäckningsgrad % 117.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 929
Rörelseresultat per anställd (tkr) 177
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 424

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2016
Antal företag i Jönköping: 17 014
Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Optocom AB har ökat omsättningen senaste året med 66.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 014 företag i länet.

Rörelsemarginal

Optocom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 014 företag i länet.

Antal anställda

Optocom AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 014 i länet.

Soliditet

Optocom AB har under det senaste året en soliditet på 56.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 014 i länet.

Värderating

Optocom AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skarvning och mätning av optisk fiber och därmed förenlig verksamhet.