Kosmo Miljötjänst AB

Org.nr:

556754-1312

Adress:

Hallonbergsvägen 9

Postnummer:

174 53 Sundbyberg

Telefon:

08-7066300
Antal sökningar:

421

Placering i länet:
3 347
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 88 95 76 57
Nettoomsättning (tkr) 31 316 48 751 33 570 20 825
Rörelseresultat (tkr) 236 4 993 3 859 1 395
Årets resultat (tkr) 224 2 904 2 345 781
Summa eget kapital (tkr) 7 981 9 841 5 962 4 461
Rörelsemarginal % 0.8 10.2 11.5 6.7
Avk. eget kapital % 1.6 49.1 57.6 27.2
Soliditet % 50.4 60.9 44.1 57.7
Omsättning/anställd (tkr) 356 513 442 365
Resultat/anställd (tkr) 3 53 51 24
Lön/anställd (tkr) 0 412 345 302

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 31 316 48 751 33 570 20 825
Arbetskraftskostnad 0 -39 115 -26 200 -17 221
Avskrivningar -112 -84 -69 -50
Andra rörelsekostnader -28 567 -2 292 -1 445 -733
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 259 103 96 166
Övriga rörelsekostnader -2 660 -2 370 -2 093 -1 592
Rörelseresultat 236 4 993 3 859 1 395
Ränteintäkter 0 3 16 3
Räntekostnader -16 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 3 16 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 220 4 996 3 875 1 398
Skatt -78 -1 116 -874 -328
Årets resultat 142 3 880 3 001 1 070
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 142 3 880 3 001 1 070
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 83 -975 -656 -289
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 24 -275 -185 -81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 221 193 184 128
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 221 193 184 128
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 221 193 184 128
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 892 2 515 3 847 1 744
Övriga omsättningstillgångar 4 043 2 713 4 536 2 497
Summa operativa omsättningstillgångar 6 935 5 228 8 383 4 241
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 66 0 0 0
Likvida medel 8 614 10 744 4 947 3 358
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 680 10 744 4 947 3 358
Summa tillgångar 15 836 16 165 13 514 7 727

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 185 6 961 4 057 3 213
EK-andel av obeskattade reserver 2 796 2 880 1 905 1 248
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 981 9 841 5 962 4 461

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 789 845 537 352
Leverantörsskulder 215 855 512 202
Övriga kortfristiga skulder 6 850 4 624 6 503 2 712
Summa operativa skulder 7 854 6 324 7 552 3 266

Summa skulder och eget kapital 15 835 16 165 13 514 7 727
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 0.8 10.2 11.5 6.7
Avkastning på eget kapital % 1.6 49.1 57.6 27.2
Soliditet % 50.4 60.9 44.1 57.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 220.0 292.0 190.0 261.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.22 0.15 0.16
Räntetäckningsgrad % 14.75 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 356 513 442 365
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 53 51 24
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 412 345 302

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 3 347
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 347 200 873
Värdeförändring (%) -34.0 13 189 200 873
Tillväxt i omsättning (%) -36.0 14 782 200 873
Rörelsemarginal (%) 0.8 12 130 200 873
Avkastning på eget kapital (%) 1.6 12 370 200 873
Soliditet (%) 50.4 5 469 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) 356 15 084 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 12 660 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 11 027 200 873
Nettoomsättning (tkr) 31 316 4 434 200 873
Rörelseresultat (tkr) 236 11 035 200 873
Antal anställda 88 733 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kosmo Miljötjänst AB har minskat omsättningen senaste året med -36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 4 434 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kosmo Miljötjänst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 12 130 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året 88 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 733 största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året en soliditet på 50.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 5 469 mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Kosmo Miljötjänst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sofia Papadopoulou (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Martha Manoilidou (f. 1996) Ledamot
Georgios Papadopoulos (f. 1975) Suppleant
Håkan Erik Sten (f. 1960) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva lokalvård,städning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av lokalvårdsprodukter,åkeri- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 421

Kosmo Miljötjänst AB

Org.nr: 556754-1312

Adress:

Hallonbergsvägen 9

Postnummer:

174 53 Sundbyberg

Telefon:

08-7066300

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 88
Nettooms (tkr) 31 316
Rörelseresultat (tkr) 236
Årets resultat (tkr) 142
Summa eget kapital (tkr) 7 981
Rörelsemarginal % 0.8
Avk. eget kapital % 1.6
Soliditet % 50.4
Omsättning/anställd (tkr) 356
Resultat/anställd (tkr) 3
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 31 316
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -112
Andra rörelsekostnader -28 567
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 259
Övriga rörelsekostnader -2 660
Rörelseresultat 236
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -16
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -16
Res. efter finans. intkt. och kostn. 220
Skatt -78
Årets resultat 142
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 142
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 83
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 24
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 221
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 221
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 221
Varulager 0
Kundfordringar 2 892
Övriga omsättningstillgångar 4 043
Sum. operativa oms.tillg. 6 935
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 66
Likvida medel 8 614
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 680
Summa tillgångar 15 836


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 185
EK-andel av obeskattade reserver 2 796
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 981


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 789
Leverantörsskulder 215
Övriga kortfristiga skulder 6 850
Summa operativa skulder 7 854


Summa skulder och eget kapital 15 835
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 0.8
Avkastning på eget kapital % 1.6
Soliditet % 50.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 220.0
Likviditetsberedskap % 0.28
Räntetäckningsgrad % 14.75
Omsättning per anställd (tkr) 356
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: 3 347
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 347
Värdeförändring (%) 13 189
Tillväxt i omsättning (%) 14 782
Rörelsemarginal (%) 12 130
Avkastning på eget kapital (%) 12 370
Soliditet (%) 5 469
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 084
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 660
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 11 027
Nettoomsättning (tkr) 4 434
Rörelseresultat (tkr) 11 035
Antal anställda 733

Analys

Omsättning

Kosmo Miljötjänst AB har minskat omsättningen senaste året med -36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 4 434 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kosmo Miljötjänst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 12 130 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året 88 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 733 största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året en soliditet på 50.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 5 469 mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Kosmo Miljötjänst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sofia Papadopoulou (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Martha Manoilidou (f. 1996) Ledamot
Georgios Papadopoulos (f. 1975) Suppleant
Håkan Erik Sten (f. 1960) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva lokalvård,städning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av lokalvårdsprodukter,åkeri- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.