Kosmo Miljötjänst AB

Org.nr:

556754-1312

Adress:

Hallonbergsvägen 9

Postnummer:

174 53 Sundbyberg

Telefon:

08-7066300
Antal sökningar:

370

Placering i länet:
3 464
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 95 76 57 79
Nettoomsättning (tkr) 48 751 33 570 20 825 32 777
Rörelseresultat (tkr) 4 993 3 859 1 395 2 767
Årets resultat (tkr) 3 880 3 001 1 070 2 053
Summa eget kapital (tkr) 9 841 5 962 4 461 3 390
Rörelsemarginal % 10.2 11.5 6.7 8.4
Avk. eget kapital % 49.1 57.6 27.2 83.3
Soliditet % 60.9 44.1 57.7 53.5
Omsättning/anställd (tkr) 513 442 365 415
Resultat/anställd (tkr) 53 51 24 35
Lön/anställd (tkr) 412 345 302 343

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 48 751 33 570 20 825 32 777
Arbetskraftskostnad -39 115 -26 200 -17 221 -27 082
Avskrivningar -84 -69 -50 -50
Andra rörelsekostnader -2 292 -1 445 -733 -1 039
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 96 166 261
Övriga rörelsekostnader -2 370 -2 093 -1 592 -2 100
Rörelseresultat 4 993 3 859 1 395 2 767
Ränteintäkter 3 16 3 2
Räntekostnader 0 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 16 3 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 996 3 875 1 398 2 767
Skatt -1 116 -874 -328 -714
Årets resultat 3 880 3 001 1 070 2 053
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 880 3 001 1 070 2 053
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -975 -656 -289 -546
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -275 -185 -81 -154
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 193 184 128 178
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 193 184 128 178
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 193 184 128 178
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 515 3 847 1 744 3 500
Övriga omsättningstillgångar 2 713 4 536 2 497 564
Summa operativa omsättningstillgångar 5 228 8 383 4 241 4 064
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 10 744 4 947 3 358 2 095
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 744 4 947 3 358 2 095
Summa tillgångar 16 165 13 514 7 727 6 337

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 961 4 057 3 213 2 431
EK-andel av obeskattade reserver 2 880 1 905 1 248 959
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 841 5 962 4 461 3 390

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 845 537 352 271
Leverantörsskulder 855 512 202 463
Övriga kortfristiga skulder 4 624 6 503 2 712 2 212
Summa operativa skulder 6 324 7 552 3 266 2 946

Summa skulder och eget kapital 16 165 13 514 7 727 6 336
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 10.2 11.5 6.7 8.4
Avkastning på eget kapital % 49.1 57.6 27.2 83.3
Soliditet % 60.9 44.1 57.7 53.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 292.0 190.0 261.0 230.0
Likviditetsberedskap % 0.22 0.15 0.16 0.06
Räntetäckningsgrad % - - - 1 384.5
Omsättning per anställd (tkr) 513 442 365 415
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53 51 24 35
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 345 302 343

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 3 464
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 464 194 601
Värdeförändring (%) 70.0 3 575 194 601
Tillväxt i omsättning (%) 45.0 2 116 194 601
Rörelsemarginal (%) 10.2 6 551 194 601
Avkastning på eget kapital (%) 49.1 6 373 194 601
Soliditet (%) 60.9 4 420 194 601
Nettoomsättning per anställd (tkr) 513 20 652 194 601
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53 12 853 194 601
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 9 718 194 601
Nettoomsättning (tkr) 48 751 4 667 194 601
Rörelseresultat (tkr) 4 993 3 546 194 601
Antal anställda 95 1 185 194 601
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kosmo Miljötjänst AB har ökat omsättningen senaste året med 45.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 4 667 största företaget i länet med avseende på omsättning av 194 601 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kosmo Miljötjänst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 6 551 högsta nivån på rörelsemarginal av 194 601 företag i länet.

Antal anställda

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året 95 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 1 185 största arbetsgivaren av 194 601 i länet.

Soliditet

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året en soliditet på 60.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 4 420 mest solventa företaget av 194 601 i länet.

Värderating

Kosmo Miljötjänst AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sofia Papadopoulou (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Martha Manoilidou (f. 1996) Ledamot
Georgios Papadopoulos (f. 1975) Suppleant
Håkan Erik Sten (f. 1960) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva lokalvård,städning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av lokalvårdsprodukter,åkeri- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 370

Kosmo Miljötjänst AB

Org.nr: 556754-1312

Adress:

Hallonbergsvägen 9

Postnummer:

174 53 Sundbyberg

Telefon:

08-7066300

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 95
Nettooms (tkr) 48 751
Rörelseresultat (tkr) 4 993
Årets resultat (tkr) 3 880
Summa eget kapital (tkr) 9 841
Rörelsemarginal % 10.2
Avk. eget kapital % 49.1
Soliditet % 60.9
Omsättning/anställd (tkr) 513
Resultat/anställd (tkr) 53
Lön/anställd (tkr) 412

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 48 751
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -84
Andra rörelsekostnader -2 292
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 103
Övriga rörelsekostnader -2 370
Rörelseresultat 4 993
Ränteintäkter 3
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 996
Skatt -1 116
Årets resultat 3 880
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 880
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -975
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -275
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 193
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 193
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 193
Varulager 0
Kundfordringar 2 515
Övriga omsättningstillgångar 2 713
Sum. operativa oms.tillg. 5 228
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 10 744
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 744
Summa tillgångar 16 165


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 961
EK-andel av obeskattade reserver 2 880
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 841


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 845
Leverantörsskulder 855
Övriga kortfristiga skulder 4 624
Summa operativa skulder 6 324


Summa skulder och eget kapital 16 165
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 10.2
Avkastning på eget kapital % 49.1
Soliditet % 60.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 292.0
Likviditetsberedskap % 0.22
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 513
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 194 601
Företagets placering i Stockholm: 3 464
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 464
Värdeförändring (%) 3 575
Tillväxt i omsättning (%) 2 116
Rörelsemarginal (%) 6 551
Avkastning på eget kapital (%) 6 373
Soliditet (%) 4 420
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 652
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 853
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 9 718
Nettoomsättning (tkr) 4 667
Rörelseresultat (tkr) 3 546
Antal anställda 1 185

Analys

Omsättning

Kosmo Miljötjänst AB har ökat omsättningen senaste året med 45.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 4 667 största företaget i länet med avseende på omsättning av 194 601 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kosmo Miljötjänst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 6 551 högsta nivån på rörelsemarginal av 194 601 företag i länet.

Antal anställda

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året 95 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 1 185 största arbetsgivaren av 194 601 i länet.

Soliditet

Kosmo Miljötjänst AB har under det senaste året en soliditet på 60.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 4 420 mest solventa företaget av 194 601 i länet.

Värderating

Kosmo Miljötjänst AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sofia Papadopoulou (f. 1973) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Martha Manoilidou (f. 1996) Ledamot
Georgios Papadopoulos (f. 1975) Suppleant
Håkan Erik Sten (f. 1960) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva lokalvård,städning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av lokalvårdsprodukter,åkeri- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.