Bröderna Enell Lådor & Pall AB

Org.nr:

556753-9035

Adress:

Normlösa Britthamra

Postnummer:

596 93 Skänninge

Telefon:

0730-347507
Antal sökningar:

724

Placering i länet:
2 142
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 119 6 012 5 967 4 930
Rörelseresultat (tkr) 73 408 405 388
Årets resultat (tkr) 49 310 284 241
Summa eget kapital (tkr) 964 1 515 1 355 1 171
Rörelsemarginal % 1.4 6.8 6.8 7.9
Avk. eget kapital % 4.0 21.7 23.9 26.9
Soliditet % 55.1 68.7 64.2 68.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 280 1 503 1 492 1 233
Resultat/anställd (tkr) 18 102 101 97
Lön/anställd (tkr) 0 0 442 399

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 119 6 012 5 967 4 930
Arbetskraftskostnad 0 0 -1 767 -1 594
Avskrivningar -117 -114 -128 -107
Andra rörelsekostnader -4 683 -5 253 -3 355 -2 562
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -262 -237 -312 -279
Rörelseresultat 73 408 405 388
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -10 -9 -16 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -10 -9 -16 -13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 63 399 389 375
Skatt -14 -88 -87 -83
Årets resultat 49 311 303 292
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 49 311 303 292
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -20 -51
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -6 -15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 451 540 654 521
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 451 540 654 521
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 451 540 654 521
Varulager 476 457 232 327
Kundfordringar 622 240 393 451
Övriga omsättningstillgångar 105 15 9 1
Summa operativa omsättningstillgångar 1 203 712 634 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 97 953 821 400
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 97 953 821 400
Summa tillgångar 1 751 2 205 2 109 1 700

Eget kapitalEget kapital, redovisat 737 1 288 1 128 964
EK-andel av obeskattade reserver 227 227 227 207
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 964 1 515 1 355 1 171

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 53 96 160 68
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 53 96 160 68

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 64 64 64 59
Leverantörsskulder 219 88 102 109
Övriga kortfristiga skulder 451 441 427 293
Summa operativa skulder 734 593 593 461

Summa skulder och eget kapital 1 751 2 204 2 108 1 700
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.4 6.8 6.8 7.9
Avkastning på eget kapital % 4.0 21.7 23.9 26.9
Soliditet % 55.1 68.7 64.2 68.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.5 6.3 11.8 5.8
Kassalikviditet % 123.0 228.0 231.0 212.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.16 0.14 0.08
Räntetäckningsgrad % 7.3 45.33 25.31 29.85
Omsättning per anställd (tkr) 1 280 1 503 1 492 1 233
Rörelseresultat per anställd (tkr) 18 102 101 97
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 442 399

Rankning i länet (Östergötland)

Företagets placering i Östergötland: 2 142
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 142 19 489
Värdeförändring (%) -43.0 2 635 19 489
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 2 598 19 489
Rörelsemarginal (%) 1.4 2 180 19 489
Avkastning på eget kapital (%) 4.0 2 201 19 489
Soliditet (%) 55.1 754 19 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 280 1 757 19 489
Rörelseresultat per anställd (tkr) 18 2 193 19 489
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 2 148 19 489
Nettoomsättning (tkr) 5 119 2 438 19 489
Rörelseresultat (tkr) 73 2 303 19 489
Antal anställda 4 2 424 19 489
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 438 största företaget i länet med avseende på omsättning av 19 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 180 högsta nivån på rörelsemarginal av 19 489 företag i länet.

Antal anställda

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 424 största arbetsgivaren av 19 489 i länet.

Soliditet

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året en soliditet på 55.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 754 mest solventa företaget av 19 489 i länet.

Värderating

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva emballagetillverkning, skogsentreprenad, brikettillverkning, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 724

Bröderna Enell Lådor & Pall AB

Org.nr: 556753-9035

Adress:

Normlösa Britthamra

Postnummer:

596 93 Skänninge

Telefon:

0730-347507

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 5 119
Rörelseresultat (tkr) 73
Årets resultat (tkr) 49
Summa eget kapital (tkr) 964
Rörelsemarginal % 1.4
Avk. eget kapital % 4.0
Soliditet % 55.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 280
Resultat/anställd (tkr) 18
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 5 119
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -117
Andra rörelsekostnader -4 683
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 16
Övriga rörelsekostnader -262
Rörelseresultat 73
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -10
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -10
Res. efter finans. intkt. och kostn. 63
Skatt -14
Årets resultat 49
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 49
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 451
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 451
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 451
Varulager 476
Kundfordringar 622
Övriga omsättningstillgångar 105
Sum. operativa oms.tillg. 1 203
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 97
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 97
Summa tillgångar 1 751


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 737
EK-andel av obeskattade reserver 227
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 964


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 53
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 53


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 64
Leverantörsskulder 219
Övriga kortfristiga skulder 451
Summa operativa skulder 734


Summa skulder och eget kapital 1 751
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 1.4
Avkastning på eget kapital % 4.0
Soliditet % 55.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 5.5
Kassalikviditet % 123.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 7.3
Omsättning per anställd (tkr) 1 280
Rörelseresultat per anställd (tkr) 18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Östergötland)

År: 2017
Antal företag i Östergötland: 19 489
Företagets placering i Östergötland: 2 142
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 142
Värdeförändring (%) 2 635
Tillväxt i omsättning (%) 2 598
Rörelsemarginal (%) 2 180
Avkastning på eget kapital (%) 2 201
Soliditet (%) 754
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 757
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 193
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 148
Nettoomsättning (tkr) 2 438
Rörelseresultat (tkr) 2 303
Antal anställda 2 424

Analys

Omsättning

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 438 största företaget i länet med avseende på omsättning av 19 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 180 högsta nivån på rörelsemarginal av 19 489 företag i länet.

Antal anställda

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 424 största arbetsgivaren av 19 489 i länet.

Soliditet

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året en soliditet på 55.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 754 mest solventa företaget av 19 489 i länet.

Värderating

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva emballagetillverkning, skogsentreprenad, brikettillverkning, samt därmed förenlig verksamhet.