Br. Enell & Kurre Aktiebolag

Org.nr:

556753-9035

Adress:

Normlösa Britthamra

Postnummer:

596 93 Skänninge

Telefon:

0730-347507
Antal sökningar:

593

Placering i länet:
1 916
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 4 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 6 012 5 967 4 930 5 274
Rörelseresultat (tkr) 408 405 388 573
Årets resultat (tkr) 311 303 292 430
Summa eget kapital (tkr) 1 515 1 355 1 171 1 000
Rörelsemarginal % 6.8 6.8 7.9 10.9
Avk. eget kapital % 21.7 23.9 26.9 54.8
Soliditet % 68.7 64.2 68.9 59.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 503 1 492 1 233 1 758
Resultat/anställd (tkr) 102 101 97 191
Lön/anställd (tkr) 0 442 399 523

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 012 5 967 4 930 5 274
Arbetskraftskostnad 0 -1 767 -1 594 -1 569
Avskrivningar -114 -128 -107 -135
Andra rörelsekostnader -5 253 -3 355 -2 562 -2 697
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -237 -312 -279 -300
Rörelseresultat 408 405 388 573
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -9 -16 -13 -22
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -9 -16 -13 -22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 399 389 375 551
Skatt -88 -87 -83 -121
Årets resultat 311 303 292 430
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 311 303 292 430
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -20 -51 -156
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -6 -15 -44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 540 654 521 606
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 540 654 521 606
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 540 654 521 606
Varulager 457 232 327 320
Kundfordringar 240 393 451 332
Övriga omsättningstillgångar 15 9 1 2
Summa operativa omsättningstillgångar 712 634 779 654
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 953 821 400 430
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 953 821 400 430
Summa tillgångar 2 205 2 109 1 700 1 690

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 288 1 128 964 844
EK-andel av obeskattade reserver 227 227 207 156
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 515 1 355 1 171 1 000

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 96 160 68 173
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 96 160 68 173

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 64 64 59 44
Leverantörsskulder 88 102 109 133
Övriga kortfristiga skulder 441 427 293 340
Summa operativa skulder 593 593 461 517

Summa skulder och eget kapital 2 204 2 108 1 700 1 690
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 6.8 6.8 7.9 10.9
Avkastning på eget kapital % 21.7 23.9 26.9 54.8
Soliditet % 68.7 64.2 68.9 59.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.3 11.8 5.8 17.3
Kassalikviditet % 228.0 231.0 212.0 162.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.14 0.08 0.08
Räntetäckningsgrad % 45.33 25.31 29.85 26.05
Omsättning per anställd (tkr) 1 503 1 492 1 233 1 758
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 101 97 191
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 442 399 523

Rankning i länet (Östergötland)

Företagets placering i Östergötland: 1 916
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 916 18 725
Värdeförändring (%) 10.0 1 455 18 725
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 984 18 725
Rörelsemarginal (%) 6.8 1 278 18 725
Avkastning på eget kapital (%) 21.7 1 564 18 725
Soliditet (%) 68.7 358 18 725
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 503 1 470 18 725
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 1 329 18 725
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 2 723 18 725
Nettoomsättning (tkr) 6 012 2 428 18 725
Rörelseresultat (tkr) 408 1 854 18 725
Antal anställda 4 2 645 18 725
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 2 428 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 725 företag i länet.

Rörelsemarginal

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 278 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 725 företag i länet.

Antal anställda

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 645 största arbetsgivaren av 18 725 i länet.

Soliditet

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 68.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 358 mest solventa företaget av 18 725 i länet.

Värderating

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva emballagetillverkning, skogsentreprenad, sågverk, brikettillverkning, entreprenad inom svetsning, rådgivning och projektering inom braskaminer, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 593

Br. Enell & Kurre Aktiebolag

Org.nr: 556753-9035

Adress:

Normlösa Britthamra

Postnummer:

596 93 Skänninge

Telefon:

0730-347507

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 6 012
Rörelseresultat (tkr) 408
Årets resultat (tkr) 311
Summa eget kapital (tkr) 1 515
Rörelsemarginal % 6.8
Avk. eget kapital % 21.7
Soliditet % 68.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 503
Resultat/anställd (tkr) 102
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 6 012
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -114
Andra rörelsekostnader -5 253
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -237
Rörelseresultat 408
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -9
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. 399
Skatt -88
Årets resultat 311
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 311
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 540
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 540
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 540
Varulager 457
Kundfordringar 240
Övriga omsättningstillgångar 15
Sum. operativa oms.tillg. 712
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 953
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 953
Summa tillgångar 2 205


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 288
EK-andel av obeskattade reserver 227
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 515


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 96
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 96


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 64
Leverantörsskulder 88
Övriga kortfristiga skulder 441
Summa operativa skulder 593


Summa skulder och eget kapital 2 204
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 6.8
Avkastning på eget kapital % 21.7
Soliditet % 68.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 6.3
Kassalikviditet % 228.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % 45.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 503
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Östergötland)

År: 2016
Antal företag i Östergötland: 18 725
Företagets placering i Östergötland: 1 916
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 916
Värdeförändring (%) 1 455
Tillväxt i omsättning (%) 1 984
Rörelsemarginal (%) 1 278
Avkastning på eget kapital (%) 1 564
Soliditet (%) 358
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 470
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 329
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 723
Nettoomsättning (tkr) 2 428
Rörelseresultat (tkr) 1 854
Antal anställda 2 645

Analys

Omsättning

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 2 428 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 725 företag i länet.

Rörelsemarginal

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 278 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 725 företag i länet.

Antal anställda

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 645 största arbetsgivaren av 18 725 i länet.

Soliditet

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 68.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 358 mest solventa företaget av 18 725 i länet.

Värderating

Br. Enell & Kurre Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva emballagetillverkning, skogsentreprenad, sågverk, brikettillverkning, entreprenad inom svetsning, rådgivning och projektering inom braskaminer, samt därmed förenlig verksamhet.