Carspa i Borås AB

Org.nr:

556734-3214

Adress:

Verkstadsgatan 2-4

Postnummer:

504 62 Borås

Telefon:

033-127012
Antal sökningar:

639

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 7 9 8 6
Nettoomsättning (tkr) 7 663 9 431 11 769 7 490
Rörelseresultat (tkr) 4 790 2 892 2 263 502
Årets resultat (tkr) 3 185 2 174 1 670 284
Summa eget kapital (tkr) 7 241 5 057 3 504 1 834
Rörelsemarginal % 62.5 30.7 19.2 6.7
Avk. eget kapital % 51.8 50.8 62.6 15.1
Soliditet % 67.4 52.4 56.0 43.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 095 1 048 1 471 1 248
Resultat/anställd (tkr) 684 321 283 84
Lön/anställd (tkr) 523 501 417 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 663 9 431 11 769 7 490
Arbetskraftskostnad -3 663 -4 511 -3 333 -2 913
Avskrivningar -2 988 -116 -453 -305
Andra rörelsekostnader -2 547 -2 710 -2 957 -1 727
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 587 7 079 495 118
Övriga rörelsekostnader -3 262 -6 281 -3 258 -2 161
Rörelseresultat 4 790 2 892 2 263 502
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -126 -102 -113 -108
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -126 -102 -113 -108
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 664 2 790 2 150 394
Skatt -1 479 -616 -480 -110
Årets resultat 3 185 2 174 1 670 284
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 185 2 174 1 670 284
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 126 -673 -355 -85
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -317 -190 -100 -24
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 180 240 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 180 240 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 1 206 886 681
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 1 206 886 681
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 100 1 486 1 126 681
Varulager 0 250 180 170
Kundfordringar 54 886 1 569 1 005
Övriga omsättningstillgångar 1 128 4 712 133 873
Summa operativa omsättningstillgångar 1 182 5 848 1 882 2 048
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 285 2 202 1 472 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 63 5
Likvida medel 7 173 106 1 720 1 483
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 458 2 308 3 255 1 488
Summa tillgångar 10 740 9 642 6 263 4 217

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 653 3 594 2 715 1 400
EK-andel av obeskattade reserver 2 588 1 463 789 434
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 241 5 057 3 504 1 834

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 912 335 1 085
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 558 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 1 470 335 1 085

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 730 413 223 123
Leverantörsskulder 1 064 1 568 421 286
Övriga kortfristiga skulder 1 705 1 135 1 780 889
Summa operativa skulder 3 499 3 116 2 424 1 298

Summa skulder och eget kapital 10 740 9 642 6 263 4 217
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 62.5 30.7 19.2 6.7
Avkastning på eget kapital % 51.8 50.8 62.6 15.1
Soliditet % 67.4 52.4 56.0 43.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 29.1 9.6 59.1
Kassalikviditet % 302.0 175.0 155.0 286.0
Likviditetsberedskap % 0.94 0.01 0.15 0.2
Räntetäckningsgrad % 38.02 28.35 20.03 4.65
Omsättning per anställd (tkr) 1 095 1 048 1 471 1 248
Rörelseresultat per anställd (tkr) 684 321 283 84
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 501 417 486

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 014
Värdeförändring (%) - - 17 014
Tillväxt i omsättning (%) - - 17 014
Rörelsemarginal (%) - - 17 014
Avkastning på eget kapital (%) - - 17 014
Soliditet (%) - - 17 014
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 17 014
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 17 014
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 17 014
Nettoomsättning (tkr) - - 17 014
Rörelseresultat (tkr) - - 17 014
Antal anställda - - 17 014
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Carspa i Borås AB har minskat omsättningen senaste året med -19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 014 företag i länet.

Rörelsemarginal

Carspa i Borås AB har det senaste året en rörelsemarginal på 62.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 014 företag i länet.

Antal anställda

Carspa i Borås AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 014 i länet.

Soliditet

Carspa i Borås AB har under det senaste året en soliditet på 67.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 014 i länet.

Värderating

Carspa i Borås AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara bilhandel och bilvård samt att bedriva förvaltning av fastigheter och aktier jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 639

Carspa i Borås AB

Org.nr: 556734-3214

Adress:

Verkstadsgatan 2-4

Postnummer:

504 62 Borås

Telefon:

033-127012

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 7 663
Rörelseresultat (tkr) 4 790
Årets resultat (tkr) 3 185
Summa eget kapital (tkr) 7 241
Rörelsemarginal % 62.5
Avk. eget kapital % 51.8
Soliditet % 67.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 095
Resultat/anställd (tkr) 684
Lön/anställd (tkr) 523

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 7 663
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 988
Andra rörelsekostnader -2 547
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 9 587
Övriga rörelsekostnader -3 262
Rörelseresultat 4 790
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -126
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -126
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 664
Skatt -1 479
Årets resultat 3 185
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 185
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 126
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -317
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 100
Sum. oper. anlägg.tillg. 100
Varulager 0
Kundfordringar 54
Övriga omsättningstillgångar 1 128
Sum. operativa oms.tillg. 1 182
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 285
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 7 173
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 9 458
Summa tillgångar 10 740


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 653
EK-andel av obeskattade reserver 2 588
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 7 241


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 730
Leverantörsskulder 1 064
Övriga kortfristiga skulder 1 705
Summa operativa skulder 3 499


Summa skulder och eget kapital 10 740
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 62.5
Avkastning på eget kapital % 51.8
Soliditet % 67.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 302.0
Likviditetsberedskap % 0.94
Räntetäckningsgrad % 38.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 095
Rörelseresultat per anställd (tkr) 684
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2016
Antal företag i Jönköping: 17 014
Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Carspa i Borås AB har minskat omsättningen senaste året med -19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 014 företag i länet.

Rörelsemarginal

Carspa i Borås AB har det senaste året en rörelsemarginal på 62.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 014 företag i länet.

Antal anställda

Carspa i Borås AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 014 i länet.

Soliditet

Carspa i Borås AB har under det senaste året en soliditet på 67.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 014 i länet.

Värderating

Carspa i Borås AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara bilhandel och bilvård samt att bedriva förvaltning av fastigheter och aktier jämte därmed förenlig verksamhet.