Carspa i Borås AB

Org.nr:

556734-3214

Adress:

Verkstadsgatan 2-4

Postnummer:

504 62 Borås

Telefon:

033-127012
Antal sökningar:

788

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 7 9 8
Nettoomsättning (tkr) 87 7 663 9 431 11 769
Rörelseresultat (tkr) -773 4 790 2 892 2 263
Årets resultat (tkr) -274 2 059 1 501 1 315
Summa eget kapital (tkr) 5 060 7 241 5 057 3 504
Rörelsemarginal % -888.5 62.5 30.7 19.2
Avk. eget kapital % -14.3 51.8 50.8 62.6
Soliditet % 70.2 67.4 52.4 56.0
Omsättning/anställd (tkr) 87 1 095 1 048 1 471
Resultat/anställd (tkr) -773 684 321 283
Lön/anställd (tkr) 0 523 501 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 87 7 663 9 431 11 769
Arbetskraftskostnad 0 -3 663 -4 511 -3 333
Avskrivningar -2 -2 988 -116 -453
Andra rörelsekostnader -162 -2 547 -2 710 -2 957
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 285 9 587 7 079 495
Övriga rörelsekostnader -1 981 -3 262 -6 281 -3 258
Rörelseresultat -773 4 790 2 892 2 263
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -72 -126 -102 -113
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -100 0 0 0
Finansnetto -172 -126 -102 -113
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -945 4 664 2 790 2 150
Skatt 64 -1 479 -616 -480
Årets resultat -881 3 185 2 174 1 670
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -881 3 185 2 174 1 670
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 607 -1 126 -673 -355
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 171 -317 -190 -100
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 180 240
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 180 240
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 1 206 886
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 1 206 886
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 100 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 100 1 486 1 126
Varulager 0 0 250 180
Kundfordringar 28 54 886 1 569
Övriga omsättningstillgångar 4 187 1 128 4 712 133
Summa operativa omsättningstillgångar 4 215 1 182 5 848 1 882
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 815 2 285 2 202 1 472
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 63
Likvida medel 1 179 7 173 106 1 720
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 994 9 458 2 308 3 255
Summa tillgångar 7 209 10 740 9 642 6 263

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 079 4 653 3 594 2 715
EK-andel av obeskattade reserver 1 981 2 588 1 463 789
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 060 7 241 5 057 3 504

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 790 0 912 335
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 558 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 790 0 1 470 335

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 559 730 413 223
Leverantörsskulder 716 1 064 1 568 421
Övriga kortfristiga skulder 84 1 705 1 135 1 780
Summa operativa skulder 1 359 3 499 3 116 2 424

Summa skulder och eget kapital 7 209 10 740 9 642 6 263
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -888.5 62.5 30.7 19.2
Avkastning på eget kapital % -14.3 51.8 50.8 62.6
Soliditet % 70.2 67.4 52.4 56.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.6 0.0 29.1 9.6
Kassalikviditet % 674.0 302.0 175.0 155.0
Likviditetsberedskap % 13.55 0.94 0.01 0.15
Räntetäckningsgrad % -12.13 38.02 28.35 20.03
Omsättning per anställd (tkr) 87 1 095 1 048 1 471
Rörelseresultat per anställd (tkr) -773 684 321 283
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 523 501 417

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 452
Värdeförändring (%) - - 17 452
Tillväxt i omsättning (%) - - 17 452
Rörelsemarginal (%) - - 17 452
Avkastning på eget kapital (%) - - 17 452
Soliditet (%) - - 17 452
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 17 452
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 17 452
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 17 452
Nettoomsättning (tkr) - - 17 452
Rörelseresultat (tkr) - - 17 452
Antal anställda - - 17 452
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Carspa i Borås AB har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 452 företag i länet.

Rörelsemarginal

Carspa i Borås AB har det senaste året en rörelsemarginal på -888.5%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 452 företag i länet.

Antal anställda

Carspa i Borås AB har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 452 i länet.

Soliditet

Carspa i Borås AB har under det senaste året en soliditet på 70.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 452 i länet.

Värderating

Carspa i Borås AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara bilhandel och bilvård samt att bedriva förvaltning av fastigheter och aktier jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 788

Carspa i Borås AB

Org.nr: 556734-3214

Adress:

Verkstadsgatan 2-4

Postnummer:

504 62 Borås

Telefon:

033-127012

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 87
Rörelseresultat (tkr) -773
Årets resultat (tkr) -881
Summa eget kapital (tkr) 5 060
Rörelsemarginal % -888.5
Avk. eget kapital % -14.3
Soliditet % 70.2
Omsättning/anställd (tkr) 87
Resultat/anställd (tkr) -773
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 87
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2
Andra rörelsekostnader -162
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 285
Övriga rörelsekostnader -1 981
Rörelseresultat -773
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -72
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -100
Finansnetto -172
Res. efter finans. intkt. och kostn. -945
Skatt 64
Årets resultat -881
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -881
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 607
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 171
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 28
Övriga omsättningstillgångar 4 187
Sum. operativa oms.tillg. 4 215
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 815
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 179
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 994
Summa tillgångar 7 209


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 079
EK-andel av obeskattade reserver 1 981
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 060


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 790
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 790


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 559
Leverantörsskulder 716
Övriga kortfristiga skulder 84
Summa operativa skulder 1 359


Summa skulder och eget kapital 7 209
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -888.5
Avkastning på eget kapital % -14.3
Soliditet % 70.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 15.6
Kassalikviditet % 674.0
Likviditetsberedskap % 13.55
Räntetäckningsgrad % -12.13
Omsättning per anställd (tkr) 87
Rörelseresultat per anställd (tkr) -773
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2017
Antal företag i Jönköping: 17 452
Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Carspa i Borås AB har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 452 företag i länet.

Rörelsemarginal

Carspa i Borås AB har det senaste året en rörelsemarginal på -888.5%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 452 företag i länet.

Antal anställda

Carspa i Borås AB har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 452 i länet.

Soliditet

Carspa i Borås AB har under det senaste året en soliditet på 70.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 452 i länet.

Värderating

Carspa i Borås AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara bilhandel och bilvård samt att bedriva förvaltning av fastigheter och aktier jämte därmed förenlig verksamhet.