Värmepumpcenter i Gävle AB

Org.nr:

556724-9569

Adress:

Utmarksvägen 7A

Postnummer:

802 91 Gävle

Telefon:

026-142901
Antal sökningar:

614

Placering i länet:
1 305
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 5 4
Nettoomsättning (tkr) 12 453 12 235 10 818 10 314
Rörelseresultat (tkr) 651 894 664 309
Årets resultat (tkr) 529 577 437 230
Summa eget kapital (tkr) 974 1 834 1 640 1 275
Rörelsemarginal % 5.2 7.3 6.1 3.0
Avk. eget kapital % 35.0 39.9 35.4 19.8
Soliditet % 29.1 43.3 41.5 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 076 2 039 2 164 2 579
Resultat/anställd (tkr) 109 149 133 77
Lön/anställd (tkr) 0 0 498 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 453 12 235 10 818 10 314
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 492 -2 281
Avskrivningar -37 -26 -3 -3
Andra rörelsekostnader -10 418 -9 911 -6 492 -6 638
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 91 155 38
Övriga rörelsekostnader -1 347 -1 495 -1 322 -1 121
Rörelseresultat 651 894 664 309
Ränteintäkter 1 2 3 2
Räntekostnader -2 0 -2 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 2 1 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 650 896 665 310
Skatt -159 -202 -149 -80
Årets resultat 491 694 516 230
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 491 694 516 230
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 39 -117 -79 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 11 -33 -22 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 187 160 0 3
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 160 0 3
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 187 160 0 3
Varulager 304 505 137 163
Kundfordringar 966 1 088 680 1 130
Övriga omsättningstillgångar 79 302 93 92
Summa operativa omsättningstillgångar 1 349 1 895 910 1 385
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 146 346 388
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 809 2 032 2 698 958
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 809 2 178 3 044 1 346
Summa tillgångar 3 345 4 233 3 954 2 734

Eget kapitalEget kapital, redovisat 631 1 452 1 375 1 088
EK-andel av obeskattade reserver 343 382 265 187
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 974 1 834 1 640 1 275

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 604 0 0 0
Summa finansiella skulder 604 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 97 108 75 53
Leverantörsskulder 796 1 434 874 808
Övriga kortfristiga skulder 875 857 1 366 598
Summa operativa skulder 1 768 2 399 2 315 1 459

Summa skulder och eget kapital 3 346 4 233 3 955 2 734
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.2 7.3 6.1 3.0
Avkastning på eget kapital % 35.0 39.9 35.4 19.8
Soliditet % 29.1 43.3 41.5 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 62.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 125.0 149.0 155.0 155.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.17 0.25 0.09
Räntetäckningsgrad % 326 - 333.5 311
Omsättning per anställd (tkr) 2 076 2 039 2 164 2 579
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 149 133 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 498 570

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 1 305
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 305 11 989
Värdeförändring (%) -44.0 1 644 11 989
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 048 11 989
Rörelsemarginal (%) 5.2 895 11 989
Avkastning på eget kapital (%) 35.0 622 11 989
Soliditet (%) 29.1 1 174 11 989
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 076 493 11 989
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 724 11 989
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 311 11 989
Nettoomsättning (tkr) 12 453 833 11 989
Rörelseresultat (tkr) 651 881 11 989
Antal anställda 6 1 150 11 989
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Värmepumpcenter i Gävle AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 833 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 989 företag i länet.

Rörelsemarginal

Värmepumpcenter i Gävle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 895 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 989 företag i länet.

Antal anställda

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 150 största arbetsgivaren av 11 989 i länet.

Soliditet

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 174 mest solventa företaget av 11 989 i länet.

Värderating

Värmepumpcenter i Gävle AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation och service av styr- och regler- teknik, värme, kyla, el och vvs samt utföra värmepumps- anläggningar och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 614

Värmepumpcenter i Gävle AB

Org.nr: 556724-9569

Adress:

Utmarksvägen 7A

Postnummer:

802 91 Gävle

Telefon:

026-142901

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 12 453
Rörelseresultat (tkr) 651
Årets resultat (tkr) 491
Summa eget kapital (tkr) 974
Rörelsemarginal % 5.2
Avk. eget kapital % 35.0
Soliditet % 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 076
Resultat/anställd (tkr) 109
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 12 453
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -37
Andra rörelsekostnader -10 418
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 347
Rörelseresultat 651
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 650
Skatt -159
Årets resultat 491
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 491
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 39
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 11
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 187
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 187
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 187
Varulager 304
Kundfordringar 966
Övriga omsättningstillgångar 79
Sum. operativa oms.tillg. 1 349
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 809
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 809
Summa tillgångar 3 345


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 631
EK-andel av obeskattade reserver 343
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 974


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 604
Summa finansiella skulder 604


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 97
Leverantörsskulder 796
Övriga kortfristiga skulder 875
Summa operativa skulder 1 768


Summa skulder och eget kapital 3 346
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.2
Avkastning på eget kapital % 35.0
Soliditet % 29.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 62.0
Kassalikviditet % 125.0
Likviditetsberedskap % 0.15
Räntetäckningsgrad % 326
Omsättning per anställd (tkr) 2 076
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2017
Antal företag i Gävleborg: 11 989
Företagets placering i Gävleborg: 1 305
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 305
Värdeförändring (%) 1 644
Tillväxt i omsättning (%) 1 048
Rörelsemarginal (%) 895
Avkastning på eget kapital (%) 622
Soliditet (%) 1 174
Nettoomsättning per anställd (tkr) 493
Rörelseresultat per anställd (tkr) 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 311
Nettoomsättning (tkr) 833
Rörelseresultat (tkr) 881
Antal anställda 1 150

Analys

Omsättning

Värmepumpcenter i Gävle AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 833 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 989 företag i länet.

Rörelsemarginal

Värmepumpcenter i Gävle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 895 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 989 företag i länet.

Antal anställda

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 150 största arbetsgivaren av 11 989 i länet.

Soliditet

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 174 mest solventa företaget av 11 989 i länet.

Värderating

Värmepumpcenter i Gävle AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation och service av styr- och regler- teknik, värme, kyla, el och vvs samt utföra värmepumps- anläggningar och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.