Värmepumpcenter i Gävle AB

Org.nr:

556724-9569

Adress:

Utmarksvägen 7A

Postnummer:

802 91 Gävle

Telefon:

026-142901
Antal sökningar:

552

Placering i länet:
1 095
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 6 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 12 235 10 818 10 314 9 170
Rörelseresultat (tkr) 894 664 309 82
Årets resultat (tkr) 694 516 230 56
Summa eget kapital (tkr) 1 834 1 640 1 275 1 044
Rörelsemarginal % 7.3 6.1 3.0 0.9
Avk. eget kapital % 39.9 35.4 19.8 5.5
Soliditet % 43.3 41.5 46.6 36.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 039 2 164 2 579 2 293
Resultat/anställd (tkr) 149 133 77 21
Lön/anställd (tkr) 0 498 570 420

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 235 10 818 10 314 9 170
Arbetskraftskostnad 0 -2 492 -2 281 -1 680
Avskrivningar -26 -3 -3 -14
Andra rörelsekostnader -9 911 -6 492 -6 638 -6 228
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 91 155 38 3
Övriga rörelsekostnader -1 495 -1 322 -1 121 -1 169
Rörelseresultat 894 664 309 82
Ränteintäkter 2 3 2 1
Räntekostnader 0 -2 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 1 1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 896 665 310 82
Skatt -202 -149 -80 -26
Årets resultat 694 516 230 56
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 694 516 230 56
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -117 -79 0 78
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -33 -22 0 22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 160 0 3 6
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 160 0 3 6
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 160 0 3 6
Varulager 505 137 163 134
Kundfordringar 1 088 680 1 130 1 537
Övriga omsättningstillgångar 302 93 92 213
Summa operativa omsättningstillgångar 1 895 910 1 385 1 884
Fordringar på koncern- och intresseföretag 146 346 388 387
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 032 2 698 958 594
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 178 3 044 1 346 981
Summa tillgångar 4 233 3 954 2 734 2 871

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 452 1 375 1 088 857
EK-andel av obeskattade reserver 382 265 187 187
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 834 1 640 1 275 1 044

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 108 75 53 53
Leverantörsskulder 1 434 874 808 1 017
Övriga kortfristiga skulder 857 1 366 598 756
Summa operativa skulder 2 399 2 315 1 459 1 826

Summa skulder och eget kapital 4 233 3 955 2 734 2 870
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 7.3 6.1 3.0 0.9
Avkastning på eget kapital % 39.9 35.4 19.8 5.5
Soliditet % 43.3 41.5 46.6 36.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 149.0 155.0 155.0 132.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.25 0.09 0.06
Räntetäckningsgrad % - 333.5 311 83
Omsättning per anställd (tkr) 2 039 2 164 2 579 2 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 133 77 21
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 498 570 420

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 1 095
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 095 11 904
Värdeförändring (%) 24.0 566 11 904
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 569 11 904
Rörelsemarginal (%) 7.3 728 11 904
Avkastning på eget kapital (%) 39.9 544 11 904
Soliditet (%) 43.3 830 11 904
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 039 501 11 904
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 558 11 904
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 674 11 904
Nettoomsättning (tkr) 12 235 898 11 904
Rörelseresultat (tkr) 894 749 11 904
Antal anställda 6 1 230 11 904
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Värmepumpcenter i Gävle AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 898 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 904 företag i länet.

Rörelsemarginal

Värmepumpcenter i Gävle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 728 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 904 företag i länet.

Antal anställda

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 230 största arbetsgivaren av 11 904 i länet.

Soliditet

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året en soliditet på 43.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 830 mest solventa företaget av 11 904 i länet.

Värderating

Värmepumpcenter i Gävle AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation och service av styr- och regler- teknik, värme, kyla, el och vvs samt utföra värmepumps- anläggningar och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 552

Värmepumpcenter i Gävle AB

Org.nr: 556724-9569

Adress:

Utmarksvägen 7A

Postnummer:

802 91 Gävle

Telefon:

026-142901

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 12 235
Rörelseresultat (tkr) 894
Årets resultat (tkr) 694
Summa eget kapital (tkr) 1 834
Rörelsemarginal % 7.3
Avk. eget kapital % 39.9
Soliditet % 43.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 039
Resultat/anställd (tkr) 149
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 12 235
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -26
Andra rörelsekostnader -9 911
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 91
Övriga rörelsekostnader -1 495
Rörelseresultat 894
Ränteintäkter 2
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 896
Skatt -202
Årets resultat 694
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 694
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -117
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -33
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 160
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 160
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 160
Varulager 505
Kundfordringar 1 088
Övriga omsättningstillgångar 302
Sum. operativa oms.tillg. 1 895
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 146
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 032
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 178
Summa tillgångar 4 233


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 452
EK-andel av obeskattade reserver 382
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 834


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 108
Leverantörsskulder 1 434
Övriga kortfristiga skulder 857
Summa operativa skulder 2 399


Summa skulder och eget kapital 4 233
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 7.3
Avkastning på eget kapital % 39.9
Soliditet % 43.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 149.0
Likviditetsberedskap % 0.17
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 2 039
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2016
Antal företag i Gävleborg: 11 904
Företagets placering i Gävleborg: 1 095
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 095
Värdeförändring (%) 566
Tillväxt i omsättning (%) 569
Rörelsemarginal (%) 728
Avkastning på eget kapital (%) 544
Soliditet (%) 830
Nettoomsättning per anställd (tkr) 501
Rörelseresultat per anställd (tkr) 558
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 674
Nettoomsättning (tkr) 898
Rörelseresultat (tkr) 749
Antal anställda 1 230

Analys

Omsättning

Värmepumpcenter i Gävle AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 898 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 904 företag i länet.

Rörelsemarginal

Värmepumpcenter i Gävle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 728 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 904 företag i länet.

Antal anställda

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 230 största arbetsgivaren av 11 904 i länet.

Soliditet

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året en soliditet på 43.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 830 mest solventa företaget av 11 904 i länet.

Värderating

Värmepumpcenter i Gävle AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation och service av styr- och regler- teknik, värme, kyla, el och vvs samt utföra värmepumps- anläggningar och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.