Badspecialisten i Örebro AB

Org.nr:

556723-1922

Adress:

Lertagsgatan 8

Postnummer:

694 34 Hallsberg

Telefon:

019-125580
Antal sökningar:

1518

Placering i länet:
780
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 4 4 5
Nettoomsättning (tkr) 13 610 10 383 11 570 11 295
Rörelseresultat (tkr) 1 997 1 353 2 069 2 222
Årets resultat (tkr) 1 166 786 1 146 1 717
Summa eget kapital (tkr) 4 254 2 715 1 692 1 817
Rörelsemarginal % 14.7 13.0 17.9 19.7
Avk. eget kapital % 44.2 46.5 90.8 80.7
Soliditet % 71.0 58.2 50.1 55.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 403 2 596 2 893 2 259
Resultat/anställd (tkr) 499 338 517 444
Lön/anställd (tkr) 0 389 360 400

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 13 610 10 383 11 570 11 295
Arbetskraftskostnad 0 -1 557 -1 438 -1 999
Avskrivningar -39 -75 -78 -155
Andra rörelsekostnader -9 214 -6 354 -6 822 -5 912
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 311 193 490
Övriga rörelsekostnader -2 365 -1 355 -1 356 -1 497
Rörelseresultat 1 997 1 353 2 069 2 222
Ränteintäkter 1 0 1 0
Räntekostnader -23 -38 -27 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -22 -38 -26 -18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 975 1 315 2 043 2 204
Skatt -435 -290 -450 -487
Årets resultat 1 540 1 025 1 593 1 717
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 540 1 025 1 593 1 717
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -374 -239 -445 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -67 -125 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 63 70 121 207
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 70 121 207
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 63 70 121 207
Varulager 3 991 2 977 2 498 2 141
Kundfordringar 125 508 575 506
Övriga omsättningstillgångar 386 243 182 205
Summa operativa omsättningstillgångar 4 502 3 728 3 255 2 852
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 097 0 0 0
Likvida medel 330 869 3 237
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 427 869 3 237
Summa tillgångar 5 992 4 667 3 379 3 296

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 198 2 032 1 247 1 817
EK-andel av obeskattade reserver 1 056 683 445 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 254 2 715 1 692 1 817

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 326 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 108 108 283 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 225 300 300 0
Summa finansiella skulder 333 408 909 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 298 193 125 0
Leverantörsskulder 289 405 46 380
Övriga kortfristiga skulder 818 946 608 1 099
Summa operativa skulder 1 405 1 544 779 1 479

Summa skulder och eget kapital 5 992 4 667 3 380 3 296
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 14.7 13.0 17.9 19.7
Avkastning på eget kapital % 44.2 46.5 90.8 80.7
Soliditet % 71.0 58.2 50.1 55.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.8 15.0 53.7 0.0
Kassalikviditet % 63.0 98.0 80.0 64.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.08 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 86.87 35.61 76.67 123.44
Omsättning per anställd (tkr) 3 403 2 596 2 893 2 259
Rörelseresultat per anställd (tkr) 499 338 517 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 389 360 400

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 780
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 780 12 450
Värdeförändring (%) 58.0 314 12 450
Tillväxt i omsättning (%) -10.0 1 705 12 450
Rörelsemarginal (%) 13.0 355 12 450
Avkastning på eget kapital (%) 46.5 452 12 450
Soliditet (%) 58.2 437 12 450
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 596 444 12 450
Rörelseresultat per anställd (tkr) 338 252 12 450
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 389 946 12 450
Nettoomsättning (tkr) 10 383 1 140 12 450
Rörelseresultat (tkr) 1 353 681 12 450
Antal anställda 4 1 691 12 450
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Badspecialisten i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 1 140 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 450 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badspecialisten i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 355 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 450 företag i länet.

Antal anställda

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 691 största arbetsgivaren av 12 450 i länet.

Soliditet

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 71.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 437 mest solventa företaget av 12 450 i länet.

Värderating

Badspecialisten i Örebro AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av pooler, byggmaterial, badrumsprodukter såsom badkar, duschkabiner och tillbehör, försäljning av köksinredning, marksten, garageportar och snöslungor, uthyrning av personal, äga ochförvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1518

Badspecialisten i Örebro AB

Org.nr: 556723-1922

Adress:

Lertagsgatan 8

Postnummer:

694 34 Hallsberg

Telefon:

019-125580

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 13 610
Rörelseresultat (tkr) 1 997
Årets resultat (tkr) 1 540
Summa eget kapital (tkr) 4 254
Rörelsemarginal % 14.7
Avk. eget kapital % 44.2
Soliditet % 71.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 403
Resultat/anställd (tkr) 499
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 13 610
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -39
Andra rörelsekostnader -9 214
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5
Övriga rörelsekostnader -2 365
Rörelseresultat 1 997
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -23
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -22
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 975
Skatt -435
Årets resultat 1 540
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 540
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -374
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -105
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 63
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 63
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 63
Varulager 3 991
Kundfordringar 125
Övriga omsättningstillgångar 386
Sum. operativa oms.tillg. 4 502
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 097
Likvida medel 330
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 427
Summa tillgångar 5 992


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 198
EK-andel av obeskattade reserver 1 056
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 254


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 108
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 225
Summa finansiella skulder 333


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 298
Leverantörsskulder 289
Övriga kortfristiga skulder 818
Summa operativa skulder 1 405


Summa skulder och eget kapital 5 992
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 14.7
Avkastning på eget kapital % 44.2
Soliditet % 71.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 7.8
Kassalikviditet % 63.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 86.87
Omsättning per anställd (tkr) 3 403
Rörelseresultat per anställd (tkr) 499
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Örebro)

År: 2016
Antal företag i Örebro: 12 450
Företagets placering i Örebro: 780
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 780
Värdeförändring (%) 314
Tillväxt i omsättning (%) 1 705
Rörelsemarginal (%) 355
Avkastning på eget kapital (%) 452
Soliditet (%) 437
Nettoomsättning per anställd (tkr) 444
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 946
Nettoomsättning (tkr) 1 140
Rörelseresultat (tkr) 681
Antal anställda 1 691

Analys

Omsättning

Badspecialisten i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 1 140 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 450 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badspecialisten i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 355 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 450 företag i länet.

Antal anställda

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 1 691 största arbetsgivaren av 12 450 i länet.

Soliditet

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 71.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 437 mest solventa företaget av 12 450 i länet.

Värderating

Badspecialisten i Örebro AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av pooler, byggmaterial, badrumsprodukter såsom badkar, duschkabiner och tillbehör, försäljning av köksinredning, marksten, garageportar och snöslungor, uthyrning av personal, äga ochförvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.