Enpetech AB

Org.nr:

556717-6952

Adress:

Alvägen 4

Postnummer:

463 75 Hjärtum

Telefon:

0520-655542
Antal sökningar:

131

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 4 412 3 929 4 130 3 657
Rörelseresultat (tkr) 691 247 83 -1
Årets resultat (tkr) 354 117 6 61
Summa eget kapital (tkr) 1 330 965 853 902
Rörelsemarginal % 15.7 6.3 2.0 0.0
Avk. eget kapital % 44.8 16.7 5.7 0.9
Soliditet % 62.0 53.2 63.1 58.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 206 1 965 2 065 1 829
Resultat/anställd (tkr) 346 124 42 -1
Lön/anställd (tkr) 0 0 239 263

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 412 3 929 4 130 3 657
Arbetskraftskostnad 0 0 -478 -526
Avskrivningar -24 -70 -91 -167
Andra rörelsekostnader -2 942 -3 018 -2 993 -2 422
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 68 46 71 88
Övriga rörelsekostnader -823 -640 -556 -631
Rörelseresultat 691 247 83 -1
Ränteintäkter 0 1 0 28
Räntekostnader -8 -11 -12 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -8 -10 -12 18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 683 237 71 17
Skatt -169 -85 -21 -9
Årets resultat 514 152 50 8
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 514 152 50 8
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -161 -35 -45 52
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -45 -10 -13 15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 64 133 260 280
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 64 133 260 280
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 64 133 260 280
Varulager 61 80 90 127
Kundfordringar 505 621 128 195
Övriga omsättningstillgångar 177 52 101 204
Summa operativa omsättningstillgångar 743 753 319 526
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 337 928 774 739
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 337 928 774 739
Summa tillgångar 2 144 1 814 1 353 1 545

Eget kapitalEget kapital, redovisat 971 768 691 785
EK-andel av obeskattade reserver 359 197 162 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 330 965 853 902

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 85 145 205 286
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 6 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 85 151 205 286

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 101 56 46 33
Leverantörsskulder 302 347 175 168
Övriga kortfristiga skulder 326 294 73 156
Summa operativa skulder 729 697 294 357

Summa skulder och eget kapital 2 144 1 813 1 352 1 545
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 15.7 6.3 2.0 0.0
Avkastning på eget kapital % 44.8 16.7 5.7 0.9
Soliditet % 62.0 53.2 63.1 58.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.4 15.6 24.0 31.7
Kassalikviditet % 321.0 247.0 404.0 351.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.24 0.19 0.2
Räntetäckningsgrad % 86.38 22.55 6.92 2.7
Omsättning per anställd (tkr) 2 206 1 965 2 065 1 829
Rörelseresultat per anställd (tkr) 346 124 42 -1
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 239 263

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 524
Värdeförändring (%) 56.0 - 94 524
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 - 94 524
Rörelsemarginal (%) 15.7 - 94 524
Avkastning på eget kapital (%) 44.8 - 94 524
Soliditet (%) 62.0 - 94 524
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 206 - 94 524
Rörelseresultat per anställd (tkr) 346 - 94 524
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 94 524
Nettoomsättning (tkr) 4 412 - 94 524
Rörelseresultat (tkr) 691 - 94 524
Antal anställda 2 - 94 524
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Enpetech AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 524 företag i länet.

Rörelsemarginal

Enpetech AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 524 företag i länet.

Antal anställda

Enpetech AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 524 i länet.

Soliditet

Enpetech AB har under det senaste året en soliditet på 62.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 62%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 524 i länet.

Värderating

Enpetech AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultationer inom energi- och miljöteknik främst inom maskinvarubranschen, agenturverksamhet och försäljning av produkter relaterade till dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 131

Enpetech AB

Org.nr: 556717-6952

Adress:

Alvägen 4

Postnummer:

463 75 Hjärtum

Telefon:

0520-655542

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 2
Nettooms (tkr) 4 412
Rörelseresultat (tkr) 691
Årets resultat (tkr) 514
Summa eget kapital (tkr) 1 330
Rörelsemarginal % 15.7
Avk. eget kapital % 44.8
Soliditet % 62.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 206
Resultat/anställd (tkr) 346
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 4 412
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -24
Andra rörelsekostnader -2 942
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 68
Övriga rörelsekostnader -823
Rörelseresultat 691
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -8
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -8
Res. efter finans. intkt. och kostn. 683
Skatt -169
Årets resultat 514
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 514
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -161
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -45
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 64
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 64
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 64
Varulager 61
Kundfordringar 505
Övriga omsättningstillgångar 177
Sum. operativa oms.tillg. 743
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 337
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 337
Summa tillgångar 2 144


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 971
EK-andel av obeskattade reserver 359
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 330


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 85
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 85


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 101
Leverantörsskulder 302
Övriga kortfristiga skulder 326
Summa operativa skulder 729


Summa skulder och eget kapital 2 144
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 15.7
Avkastning på eget kapital % 44.8
Soliditet % 62.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 6.4
Kassalikviditet % 321.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % 86.38
Omsättning per anställd (tkr) 2 206
Rörelseresultat per anställd (tkr) 346
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 524
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Enpetech AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 524 företag i länet.

Rörelsemarginal

Enpetech AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 524 företag i länet.

Antal anställda

Enpetech AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 524 i länet.

Soliditet

Enpetech AB har under det senaste året en soliditet på 62.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 62%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 524 i länet.

Värderating

Enpetech AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultationer inom energi- och miljöteknik främst inom maskinvarubranschen, agenturverksamhet och försäljning av produkter relaterade till dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.