Tunga Lyft i Sverige AB

Org.nr:

556713-3243

Adress:

Hammarvägen 17

Postnummer:

232 37 Arlöv

Telefon:

040-383225
Antal sökningar:

1340

Placering i länet:
1 516
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 47 52 46 41
Nettoomsättning (tkr) 69 418 101 378 89 822 73 029
Rörelseresultat (tkr) 3 024 14 088 15 716 8 241
Årets resultat (tkr) 2 480 10 605 12 005 5 860
Summa eget kapital (tkr) 8 197 13 028 16 423 9 420
Rörelsemarginal % 4.4 13.9 17.5 11.3
Avk. eget kapital % 23.4 72.0 92.9 90.3
Soliditet % 34.7 38.3 44.5 39.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 477 1 950 1 953 1 781
Resultat/anställd (tkr) 64 271 342 201
Lön/anställd (tkr) 0 652 676 650

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 69 418 101 378 89 822 73 029
Arbetskraftskostnad 0 -33 916 -31 085 -26 639
Avskrivningar -1 281 -1 182 -997 -553
Andra rörelsekostnader -43 894 -26 470 -18 808 -19 386
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 511 948 916 659
Övriga rörelsekostnader -22 730 -26 670 -24 132 -18 869
Rörelseresultat 3 024 14 088 15 716 8 241
Ränteintäkter 100 3 12 4
Räntekostnader -97 -281 -271 -205
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -401
Finansnetto 3 -278 -259 -602
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 027 13 810 15 457 7 639
Skatt -547 -3 205 -3 452 -1 779
Årets resultat 2 480 10 605 12 005 5 860
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 480 10 605 12 005 5 860
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -371 -3 292 1 170 54
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -929 330 15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 38
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 38
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 947 6 116 6 890 2 632
Övriga materiella anläggningstillgångar 393 355 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 340 6 471 6 890 2 632
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 340 6 471 6 890 2 670
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 10 576 8 859 10 928 9 809
Övriga omsättningstillgångar 3 130 5 453 8 502 5 180
Summa operativa omsättningstillgångar 13 706 14 312 19 430 14 989
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 196 12 893 2 323 1 623
Övriga externa finansiella tillgångar 285 254 310 338
Likvida medel 102 127 7 936 4 160
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 583 13 274 10 569 6 121
Summa tillgångar 23 629 34 057 36 889 23 780

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 870 8 072 14 760 6 586
EK-andel av obeskattade reserver 5 327 4 956 1 663 2 834
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 197 13 028 16 423 9 420

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 764 2 393 3 027 726
Externa finansiella skulder, kortfristiga 504 632 1 067 920
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 34 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 302 3 025 4 094 1 646

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 503 1 398 469 799
Leverantörsskulder 4 381 4 932 3 426 4 065
Övriga kortfristiga skulder 7 246 11 674 12 476 7 850
Summa operativa skulder 13 130 18 004 16 371 12 714

Summa skulder och eget kapital 23 629 34 057 36 888 23 780
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 4.4 13.9 17.5 11.3
Avkastning på eget kapital % 23.4 72.0 92.9 90.3
Soliditet % 34.7 38.3 44.5 39.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 28.1 23.2 24.9 17.5
Kassalikviditet % 114.0 84.0 161.0 149.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.09 0.06
Räntetäckningsgrad % 32.21 50.15 58.04 38.26
Omsättning per anställd (tkr) 1 477 1 950 1 953 1 781
Rörelseresultat per anställd (tkr) 64 271 342 201
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 652 676 650

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 1 516
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 516 70 249
Värdeförändring (%) -46.0 8 358 70 249
Tillväxt i omsättning (%) -32.0 8 879 70 249
Rörelsemarginal (%) 4.4 4 797 70 249
Avkastning på eget kapital (%) 23.4 4 271 70 249
Soliditet (%) 34.7 5 191 70 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 477 4 811 70 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 64 5 056 70 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 7 643 70 249
Nettoomsättning (tkr) 69 418 1 328 70 249
Rörelseresultat (tkr) 3 024 1 747 70 249
Antal anställda 47 777 70 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Tunga Lyft i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -32.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 328 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tunga Lyft i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 797 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 249 företag i länet.

Antal anställda

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året 47 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 777 största arbetsgivaren av 70 249 i länet.

Soliditet

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 34.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 5 191 mest solventa företaget av 70 249 i länet.

Värderating

Tunga Lyft i Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tunggodshantering, lyft, transporter, underhållsservice, bemanningsservice och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1340

Tunga Lyft i Sverige AB

Org.nr: 556713-3243

Adress:

Hammarvägen 17

Postnummer:

232 37 Arlöv

Telefon:

040-383225

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 47
Nettooms (tkr) 69 418
Rörelseresultat (tkr) 3 024
Årets resultat (tkr) 2 480
Summa eget kapital (tkr) 8 197
Rörelsemarginal % 4.4
Avk. eget kapital % 23.4
Soliditet % 34.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 477
Resultat/anställd (tkr) 64
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 69 418
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 281
Andra rörelsekostnader -43 894
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 511
Övriga rörelsekostnader -22 730
Rörelseresultat 3 024
Ränteintäkter 100
Räntekostnader -97
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 027
Skatt -547
Årets resultat 2 480
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 480
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -371
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -105
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 5 947
Övr. materiella anläggningstillg. 393
Sum. mater. anlägg.tillg. 6 340
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 6 340
Varulager 0
Kundfordringar 10 576
Övriga omsättningstillgångar 3 130
Sum. operativa oms.tillg. 13 706
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 196
Övriga externa finansiella tillgångar 285
Likvida medel 102
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 583
Summa tillgångar 23 629


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 870
EK-andel av obeskattade reserver 5 327
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 197


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 764
Ext. finans. skulder, kortfrist. 504
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 34
Summa finansiella skulder 2 302


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 503
Leverantörsskulder 4 381
Övriga kortfristiga skulder 7 246
Summa operativa skulder 13 130


Summa skulder och eget kapital 23 629
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 4.4
Avkastning på eget kapital % 23.4
Soliditet % 34.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 28.1
Kassalikviditet % 114.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 32.21
Omsättning per anställd (tkr) 1 477
Rörelseresultat per anställd (tkr) 64
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 70 249
Företagets placering i Skåne: 1 516
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 516
Värdeförändring (%) 8 358
Tillväxt i omsättning (%) 8 879
Rörelsemarginal (%) 4 797
Avkastning på eget kapital (%) 4 271
Soliditet (%) 5 191
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 811
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 056
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 643
Nettoomsättning (tkr) 1 328
Rörelseresultat (tkr) 1 747
Antal anställda 777

Analys

Omsättning

Tunga Lyft i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -32.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 328 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tunga Lyft i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 797 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 249 företag i länet.

Antal anställda

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året 47 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 777 största arbetsgivaren av 70 249 i länet.

Soliditet

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 34.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 5 191 mest solventa företaget av 70 249 i länet.

Värderating

Tunga Lyft i Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tunggodshantering, lyft, transporter, underhållsservice, bemanningsservice och idka därmed förenlig verksamhet.