Kalaskoket Fasetten AB

Org.nr:

556712-0513

Adress:

Kardanvägen 37

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-75883
Antal sökningar:

1871

Placering i länet:
7 214
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 18 14 10 10
Nettoomsättning (tkr) 11 249 9 801 10 222 10 114
Rörelseresultat (tkr) 728 -278 1 573 1 984
Årets resultat (tkr) 643 -218 1 550 1 578
Summa eget kapital (tkr) 673 331 2 599 2 649
Rörelsemarginal % 6.5 -2.8 15.4 19.6
Avk. eget kapital % 128.1 -14.9 59.1 54.0
Soliditet % 24.0 12.7 61.8 52.5
Omsättning/anställd (tkr) 625 700 1 022 1 011
Resultat/anställd (tkr) 40 -20 157 198
Lön/anställd (tkr) 281 355 312 347

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 11 249 9 801 10 222 10 114
Arbetskraftskostnad -5 065 -4 972 -3 120 -3 474
Avskrivningar -73 -113 -181 -102
Andra rörelsekostnader -4 014 -3 270 -3 486 -2 997
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 540 516 11 15
Övriga rörelsekostnader -1 909 -2 240 -1 873 -1 572
Rörelseresultat 728 -278 1 573 1 984
Ränteintäkter 4 79 536 48
Räntekostnader -31 -33 -5 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -27 46 531 46
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 701 -232 2 104 2 030
Skatt -58 14 -554 -452
Årets resultat 643 -218 1 550 1 578
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 643 -218 1 550 1 578
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 48 0 6
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 14 0 2
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 112 184 589 246
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 112 184 589 246
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 112 184 589 246
Varulager 285 346 144 129
Kundfordringar 1 106 294 510 648
Övriga omsättningstillgångar 432 1 222 278 201
Summa operativa omsättningstillgångar 1 823 1 862 932 978
Fordringar på koncern- och intresseföretag 184 538 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 613 2 986
Likvida medel 681 27 2 075 836
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 865 565 2 688 3 822
Summa tillgångar 2 800 2 611 4 209 5 046

Eget kapitalEget kapital, redovisat 673 331 2 551 2 601
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 48 48
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 673 331 2 599 2 649

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 290 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 290 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 14 14
Leverantörsskulder 683 560 324 301
Övriga kortfristiga skulder 1 444 1 431 1 272 2 083
Summa operativa skulder 2 127 1 991 1 610 2 398

Summa skulder och eget kapital 2 800 2 612 4 209 5 047
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 6.5 -2.8 15.4 19.6
Avkastning på eget kapital % 128.1 -14.9 59.1 54.0
Soliditet % 24.0 12.7 61.8 52.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 87.6 0.0 0.0
Kassalikviditet % 104.0 77.0 179.0 71.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0 0.2 0.08
Räntetäckningsgrad % 23.61 -6.03 421.8 1 016
Omsättning per anställd (tkr) 625 700 1 022 1 011
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40 -20 157 198
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 281 355 312 347

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 7 214
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 7 214 91 156
Värdeförändring (%) 148.0 756 91 156
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 3 725 91 156
Rörelsemarginal (%) 6.5 5 720 91 156
Avkastning på eget kapital (%) 128.1 466 91 156
Soliditet (%) 24.0 9 950 91 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) 625 12 704 91 156
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40 8 896 91 156
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 281 7 003 91 156
Nettoomsättning (tkr) 11 249 7 500 91 156
Rörelseresultat (tkr) 728 6 724 91 156
Antal anställda 18 3 132 91 156
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kalaskoket Fasetten AB har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 7 500 största företaget i länet med avseende på omsättning av 91 156 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kalaskoket Fasetten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 720 högsta nivån på rörelsemarginal av 91 156 företag i länet.

Antal anställda

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 3 132 största arbetsgivaren av 91 156 i länet.

Soliditet

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året en soliditet på 24.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 9 950 mest solventa företaget av 91 156 i länet.

Värderating

Kalaskoket Fasetten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurang och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1871

Kalaskoket Fasetten AB

Org.nr: 556712-0513

Adress:

Kardanvägen 37

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-75883

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 18
Nettooms (tkr) 11 249
Rörelseresultat (tkr) 728
Årets resultat (tkr) 643
Summa eget kapital (tkr) 673
Rörelsemarginal % 6.5
Avk. eget kapital % 128.1
Soliditet % 24.0
Omsättning/anställd (tkr) 625
Resultat/anställd (tkr) 40
Lön/anställd (tkr) 281

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 11 249
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -73
Andra rörelsekostnader -4 014
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 540
Övriga rörelsekostnader -1 909
Rörelseresultat 728
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -31
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -27
Res. efter finans. intkt. och kostn. 701
Skatt -58
Årets resultat 643
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 643
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 112
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 112
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 112
Varulager 285
Kundfordringar 1 106
Övriga omsättningstillgångar 432
Sum. operativa oms.tillg. 1 823
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 184
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 681
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 865
Summa tillgångar 2 800


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 673
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 673


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 683
Övriga kortfristiga skulder 1 444
Summa operativa skulder 2 127


Summa skulder och eget kapital 2 800
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 6.5
Avkastning på eget kapital % 128.1
Soliditet % 24.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 104.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 23.61
Omsättning per anställd (tkr) 625
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 281

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 91 156
Företagets placering i Västra götaland: 7 214
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 7 214
Värdeförändring (%) 756
Tillväxt i omsättning (%) 3 725
Rörelsemarginal (%) 5 720
Avkastning på eget kapital (%) 466
Soliditet (%) 9 950
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 704
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 896
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 003
Nettoomsättning (tkr) 7 500
Rörelseresultat (tkr) 6 724
Antal anställda 3 132

Analys

Omsättning

Kalaskoket Fasetten AB har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 7 500 största företaget i länet med avseende på omsättning av 91 156 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kalaskoket Fasetten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 720 högsta nivån på rörelsemarginal av 91 156 företag i länet.

Antal anställda

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 3 132 största arbetsgivaren av 91 156 i länet.

Soliditet

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året en soliditet på 24.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 9 950 mest solventa företaget av 91 156 i länet.

Värderating

Kalaskoket Fasetten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurang och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.