Kalaskoket Fasetten AB

Org.nr:

556712-0513

Adress:

Kardanvägen 37

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-75883
Antal sökningar:

1972

Placering i länet:
10 199
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 16 18 14 10
Nettoomsättning (tkr) 12 528 11 249 9 801 10 222
Rörelseresultat (tkr) 259 728 -278 1 573
Årets resultat (tkr) 181 643 -218 1 550
Summa eget kapital (tkr) 855 673 331 2 599
Rörelsemarginal % 2.1 6.5 -2.8 15.4
Avk. eget kapital % 23.7 128.1 -14.9 59.1
Soliditet % 27.1 24.0 12.7 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 783 625 700 1 022
Resultat/anställd (tkr) 16 40 -20 157
Lön/anställd (tkr) 0 281 355 312

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 12 528 11 249 9 801 10 222
Arbetskraftskostnad 0 -5 065 -4 972 -3 120
Avskrivningar -53 -73 -113 -181
Andra rörelsekostnader -10 163 -4 014 -3 270 -3 486
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 727 540 516 11
Övriga rörelsekostnader -2 780 -1 909 -2 240 -1 873
Rörelseresultat 259 728 -278 1 573
Ränteintäkter 1 4 79 536
Räntekostnader -21 -31 -33 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -20 -27 46 531
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 239 701 -232 2 104
Skatt -58 -58 14 -554
Årets resultat 181 643 -218 1 550
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 181 643 -218 1 550
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 48 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 14 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 83 112 184 589
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 83 112 184 589
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 83 112 184 589
Varulager 287 285 346 144
Kundfordringar 861 1 106 294 510
Övriga omsättningstillgångar 652 432 1 222 278
Summa operativa omsättningstillgångar 1 800 1 823 1 862 932
Fordringar på koncern- och intresseföretag 903 184 538 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 613
Likvida medel 373 681 27 2 075
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 276 865 565 2 688
Summa tillgångar 3 159 2 800 2 611 4 209

Eget kapitalEget kapital, redovisat 855 673 331 2 551
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 48
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 855 673 331 2 599

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 290 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 290 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 14
Leverantörsskulder 877 683 560 324
Övriga kortfristiga skulder 1 427 1 444 1 431 1 272
Summa operativa skulder 2 304 2 127 1 991 1 610

Summa skulder och eget kapital 3 159 2 800 2 612 4 209
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 2.1 6.5 -2.8 15.4
Avkastning på eget kapital % 23.7 128.1 -14.9 59.1
Soliditet % 27.1 24.0 12.7 61.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 87.6 0.0
Kassalikviditet % 82.0 104.0 77.0 179.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.06 0 0.2
Räntetäckningsgrad % 12.38 23.61 -6.03 421.8
Omsättning per anställd (tkr) 783 625 700 1 022
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 40 -20 157
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 281 355 312

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 10 199
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 10 199 92 489
Värdeförändring (%) 20.0 4 738 92 489
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 3 751 92 489
Rörelsemarginal (%) 6.5 5 725 92 489
Avkastning på eget kapital (%) 128.1 466 92 489
Soliditet (%) 24.0 9 971 92 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) 625 12 731 92 489
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40 8 907 92 489
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 281 7 030 92 489
Nettoomsättning (tkr) 11 249 7 511 92 489
Rörelseresultat (tkr) 728 6 731 92 489
Antal anställda 18 3 132 92 489
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kalaskoket Fasetten AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 7 511 största företaget i länet med avseende på omsättning av 92 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kalaskoket Fasetten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 725 högsta nivån på rörelsemarginal av 92 489 företag i länet.

Antal anställda

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 3 132 största arbetsgivaren av 92 489 i länet.

Soliditet

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 9 971 mest solventa företaget av 92 489 i länet.

Värderating

Kalaskoket Fasetten AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurang och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1972

Kalaskoket Fasetten AB

Org.nr: 556712-0513

Adress:

Kardanvägen 37

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-75883

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 16
Nettooms (tkr) 12 528
Rörelseresultat (tkr) 259
Årets resultat (tkr) 181
Summa eget kapital (tkr) 855
Rörelsemarginal % 2.1
Avk. eget kapital % 23.7
Soliditet % 27.1
Omsättning/anställd (tkr) 783
Resultat/anställd (tkr) 16
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 12 528
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -53
Andra rörelsekostnader -10 163
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 727
Övriga rörelsekostnader -2 780
Rörelseresultat 259
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -21
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -20
Res. efter finans. intkt. och kostn. 239
Skatt -58
Årets resultat 181
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 181
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 83
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 83
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 83
Varulager 287
Kundfordringar 861
Övriga omsättningstillgångar 652
Sum. operativa oms.tillg. 1 800
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 903
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 373
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 276
Summa tillgångar 3 159


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 855
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 855


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 877
Övriga kortfristiga skulder 1 427
Summa operativa skulder 2 304


Summa skulder och eget kapital 3 159
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 2.1
Avkastning på eget kapital % 23.7
Soliditet % 27.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 82.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 12.38
Omsättning per anställd (tkr) 783
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 92 489
Företagets placering i Västra götaland: 10 199
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 10 199
Värdeförändring (%) 4 738
Tillväxt i omsättning (%) 3 751
Rörelsemarginal (%) 5 725
Avkastning på eget kapital (%) 466
Soliditet (%) 9 971
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 731
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 907
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 030
Nettoomsättning (tkr) 7 511
Rörelseresultat (tkr) 6 731
Antal anställda 3 132

Analys

Omsättning

Kalaskoket Fasetten AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 7 511 största företaget i länet med avseende på omsättning av 92 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kalaskoket Fasetten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 725 högsta nivån på rörelsemarginal av 92 489 företag i länet.

Antal anställda

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 3 132 största arbetsgivaren av 92 489 i länet.

Soliditet

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 9 971 mest solventa företaget av 92 489 i länet.

Värderating

Kalaskoket Fasetten AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurang och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.