Reklambutiken i Sverige AB

Org.nr:

556706-7102

Adress:

Kryddstigen 24

Postnummer:

802 92 Gävle

Telefon:

026-4957700
Antal sökningar:

1968

Placering i länet:
938
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 8 10 6 6
Nettoomsättning (tkr) 14 848 15 724 14 280 14 565
Rörelseresultat (tkr) 631 -160 1 084 1 091
Årets resultat (tkr) 591 -143 834 818
Summa eget kapital (tkr) 1 939 1 349 1 648 1 213
Rörelsemarginal % 4.2 -1.0 7.6 7.5
Avk. eget kapital % 35.9 -9.6 58.3 85.8
Soliditet % 30.0 21.0 39.3 34.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 856 1 572 2 380 2 428
Resultat/anställd (tkr) 79 -16 181 182
Lön/anställd (tkr) 548 471 534 487

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 14 848 15 724 14 280 14 565
Arbetskraftskostnad -4 382 -4 708 -3 201 -2 923
Avskrivningar -30 -30 -7 -2
Andra rörelsekostnader -8 276 -9 398 -7 546 -8 556
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 670 505 0 0
Övriga rörelseintäkter 580 472 18 0
Övriga rörelsekostnader -2 779 -2 725 -2 460 -1 993
Rörelseresultat 631 -160 1 084 1 091
Ränteintäkter 22 2 0 4
Räntekostnader -62 -40 -22 -31
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -40 -38 -22 -27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 591 -198 1 062 1 064
Skatt 0 55 -228 -246
Årets resultat 591 -143 834 818
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 591 -143 834 818
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 194 0 -193
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 55 0 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 87 25 32
Övriga materiella anläggningstillgångar 38 49 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 107 136 25 32
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 500 2 500 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 607 2 636 25 32
Varulager 1 108 1 043 1 485 957
Kundfordringar 1 658 1 839 2 292 1 890
Övriga omsättningstillgångar 582 555 390 484
Summa operativa omsättningstillgångar 3 348 3 437 4 167 3 331
Fordringar på koncern- och intresseföretag 329 350 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 3 0 0 0
Likvida medel 178 0 0 109
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 510 350 0 109
Summa tillgångar 6 465 6 423 4 192 3 472

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 939 1 349 1 454 1 020
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 194 193
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 939 1 349 1 648 1 213

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 37 40 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 37 40 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 220 2 500 55 55
Leverantörsskulder 1 582 1 542 1 230 881
Övriga kortfristiga skulder 724 995 1 220 1 323
Summa operativa skulder 4 526 5 037 2 505 2 259

Summa skulder och eget kapital 6 465 6 423 4 193 3 472
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 4.2 -1.0 7.6 7.5
Avkastning på eget kapital % 35.9 -9.6 58.3 85.8
Soliditet % 30.0 21.0 39.3 34.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 2.7 2.4 0.0
Kassalikviditet % 105.0 94.0 109.0 113.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 10.53 -3.95 49.27 35.32
Omsättning per anställd (tkr) 1 856 1 572 2 380 2 428
Rörelseresultat per anställd (tkr) 79 -16 181 182
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 548 471 534 487

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 938
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 938 16 898
Värdeförändring (%) 34.0 577 16 898
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 1 735 16 898
Rörelsemarginal (%) 4.2 1 282 16 898
Avkastning på eget kapital (%) 35.9 800 16 898
Soliditet (%) 30.0 1 435 16 898
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 856 706 16 898
Rörelseresultat per anställd (tkr) 79 1 144 16 898
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 548 426 16 898
Nettoomsättning (tkr) 14 848 893 16 898
Rörelseresultat (tkr) 631 1 137 16 898
Antal anställda 8 1 072 16 898
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Reklambutiken i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 893 största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 898 företag i länet.

Rörelsemarginal

Reklambutiken i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 282 högsta nivån på rörelsemarginal av 16 898 företag i länet.

Antal anställda

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 072 största arbetsgivaren av 16 898 i länet.

Soliditet

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 435 mest solventa företaget av 16 898 i länet.

Värderating

Reklambutiken i Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet och handel med present reklam och promotionsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1968

Reklambutiken i Sverige AB

Org.nr: 556706-7102

Adress:

Kryddstigen 24

Postnummer:

802 92 Gävle

Telefon:

026-4957700

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 14 848
Rörelseresultat (tkr) 631
Årets resultat (tkr) 591
Summa eget kapital (tkr) 1 939
Rörelsemarginal % 4.2
Avk. eget kapital % 35.9
Soliditet % 30.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 856
Resultat/anställd (tkr) 79
Lön/anställd (tkr) 548

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 14 848
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -30
Andra rörelsekostnader -8 276
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 670
Övriga rörelseintäkter 580
Övriga rörelsekostnader -2 779
Rörelseresultat 631
Ränteintäkter 22
Räntekostnader -62
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -40
Res. efter finans. intkt. och kostn. 591
Skatt 0
Årets resultat 591
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 591
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 69
Övr. materiella anläggningstillg. 38
Sum. mater. anlägg.tillg. 107
And. i koncern- & intressefrtg. 2 500
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 607
Varulager 1 108
Kundfordringar 1 658
Övriga omsättningstillgångar 582
Sum. operativa oms.tillg. 3 348
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 329
Övriga externa finansiella tillgångar 3
Likvida medel 178
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 510
Summa tillgångar 6 465


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 939
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 939


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 220
Leverantörsskulder 1 582
Övriga kortfristiga skulder 724
Summa operativa skulder 4 526


Summa skulder och eget kapital 6 465
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 4.2
Avkastning på eget kapital % 35.9
Soliditet % 30.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 105.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 10.53
Omsättning per anställd (tkr) 1 856
Rörelseresultat per anställd (tkr) 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 548

Rankning i länet (Uppsala)

År: 2016
Antal företag i Uppsala: 16 898
Företagets placering i Uppsala: 938
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 938
Värdeförändring (%) 577
Tillväxt i omsättning (%) 1 735
Rörelsemarginal (%) 1 282
Avkastning på eget kapital (%) 800
Soliditet (%) 1 435
Nettoomsättning per anställd (tkr) 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 144
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 426
Nettoomsättning (tkr) 893
Rörelseresultat (tkr) 1 137
Antal anställda 1 072

Analys

Omsättning

Reklambutiken i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 893 största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 898 företag i länet.

Rörelsemarginal

Reklambutiken i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 282 högsta nivån på rörelsemarginal av 16 898 företag i länet.

Antal anställda

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 072 största arbetsgivaren av 16 898 i länet.

Soliditet

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 435 mest solventa företaget av 16 898 i länet.

Värderating

Reklambutiken i Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet och handel med present reklam och promotionsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.