Reklambutiken i Sverige AB

Org.nr:

556706-7102

Adress:

Kryddstigen 24

Postnummer:

802 92 Gävle

Telefon:

026-4957700
Antal sökningar:

2220

Placering i länet:
404
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 8 10 6
Nettoomsättning (tkr) 14 290 14 848 15 724 14 280
Rörelseresultat (tkr) 3 349 631 -160 1 084
Årets resultat (tkr) 3 316 590 51 833
Summa eget kapital (tkr) 4 555 1 939 1 349 1 648
Rörelsemarginal % 23.4 4.2 -1.0 7.6
Avk. eget kapital % 102.2 35.9 -9.6 58.3
Soliditet % 54.0 30.0 21.0 39.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 786 1 856 1 572 2 380
Resultat/anställd (tkr) 419 79 -16 181
Lön/anställd (tkr) 0 548 471 534

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 290 14 848 15 724 14 280
Arbetskraftskostnad 0 -4 382 -4 708 -3 201
Avskrivningar -33 -30 -30 -7
Andra rörelsekostnader -12 348 -8 276 -9 398 -7 546
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 850 670 505 0
Övriga rörelseintäkter 264 580 472 18
Övriga rörelsekostnader -2 674 -2 779 -2 725 -2 460
Rörelseresultat 3 349 631 -160 1 084
Ränteintäkter 36 22 2 0
Räntekostnader -68 -62 -40 -22
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -32 -40 -38 -22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 317 591 -198 1 062
Skatt 0 0 55 -228
Årets resultat 3 317 591 -143 834
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 317 591 -143 834
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 194 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 55 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 108 69 87 25
Övriga materiella anläggningstillgångar 29 38 49 0
Summa materiella anläggningstillgångar 137 107 136 25
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 500 2 500 2 500 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 637 2 607 2 636 25
Varulager 1 144 1 108 1 043 1 485
Kundfordringar 1 560 1 658 1 839 2 292
Övriga omsättningstillgångar 525 582 555 390
Summa operativa omsättningstillgångar 3 229 3 348 3 437 4 167
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 429 329 350 0
Övriga externa finansiella tillgångar 3 3 0 0
Likvida medel 135 178 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 567 510 350 0
Summa tillgångar 8 433 6 465 6 423 4 192

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 555 1 939 1 349 1 454
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 194
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 555 1 939 1 349 1 648

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 37 40
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 37 40

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 620 2 220 2 500 55
Leverantörsskulder 1 368 1 582 1 542 1 230
Övriga kortfristiga skulder 890 724 995 1 220
Summa operativa skulder 3 878 4 526 5 037 2 505

Summa skulder och eget kapital 8 433 6 465 6 423 4 193
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 23.4 4.2 -1.0 7.6
Avkastning på eget kapital % 102.2 35.9 -9.6 58.3
Soliditet % 54.0 30.0 21.0 39.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 2.7 2.4
Kassalikviditet % 98.0 105.0 94.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0 0
Räntetäckningsgrad % 49.78 10.53 -3.95 49.27
Omsättning per anställd (tkr) 1 786 1 856 1 572 2 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 419 79 -16 181
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 548 471 534

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 404
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 404 17 373
Värdeförändring (%) 157.0 93 17 373
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 258 17 373
Rörelsemarginal (%) 23.4 127 17 373
Avkastning på eget kapital (%) 102.2 112 17 373
Soliditet (%) 54.0 489 17 373
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 786 636 17 373
Rörelseresultat per anställd (tkr) 419 166 17 373
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 059 17 373
Nettoomsättning (tkr) 14 290 719 17 373
Rörelseresultat (tkr) 3 349 253 17 373
Antal anställda 8 793 17 373
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Reklambutiken i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 719 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 373 företag i länet.

Rörelsemarginal

Reklambutiken i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 127 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 373 företag i länet.

Antal anställda

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 793 största arbetsgivaren av 17 373 i länet.

Soliditet

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 489 mest solventa företaget av 17 373 i länet.

Värderating

Reklambutiken i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet och handel med present reklam och promotionsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 2220

Reklambutiken i Sverige AB

Org.nr: 556706-7102

Adress:

Kryddstigen 24

Postnummer:

802 92 Gävle

Telefon:

026-4957700

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 14 290
Rörelseresultat (tkr) 3 349
Årets resultat (tkr) 3 317
Summa eget kapital (tkr) 4 555
Rörelsemarginal % 23.4
Avk. eget kapital % 102.2
Soliditet % 54.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 786
Resultat/anställd (tkr) 419
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 14 290
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -33
Andra rörelsekostnader -12 348
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 850
Övriga rörelseintäkter 264
Övriga rörelsekostnader -2 674
Rörelseresultat 3 349
Ränteintäkter 36
Räntekostnader -68
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -32
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 317
Skatt 0
Årets resultat 3 317
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 317
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 108
Övr. materiella anläggningstillg. 29
Sum. mater. anlägg.tillg. 137
And. i koncern- & intressefrtg. 2 500
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 637
Varulager 1 144
Kundfordringar 1 560
Övriga omsättningstillgångar 525
Sum. operativa oms.tillg. 3 229
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 429
Övriga externa finansiella tillgångar 3
Likvida medel 135
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 567
Summa tillgångar 8 433


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 555
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 555


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 620
Leverantörsskulder 1 368
Övriga kortfristiga skulder 890
Summa operativa skulder 3 878


Summa skulder och eget kapital 8 433
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 23.4
Avkastning på eget kapital % 102.2
Soliditet % 54.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 98.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 49.78
Omsättning per anställd (tkr) 1 786
Rörelseresultat per anställd (tkr) 419
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Uppsala)

År: 2017
Antal företag i Uppsala: 17 373
Företagets placering i Uppsala: 404
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 404
Värdeförändring (%) 93
Tillväxt i omsättning (%) 1 258
Rörelsemarginal (%) 127
Avkastning på eget kapital (%) 112
Soliditet (%) 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) 636
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 059
Nettoomsättning (tkr) 719
Rörelseresultat (tkr) 253
Antal anställda 793

Analys

Omsättning

Reklambutiken i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 719 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 373 företag i länet.

Rörelsemarginal

Reklambutiken i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 127 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 373 företag i länet.

Antal anställda

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 793 största arbetsgivaren av 17 373 i länet.

Soliditet

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 489 mest solventa företaget av 17 373 i länet.

Värderating

Reklambutiken i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet och handel med present reklam och promotionsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.