Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB

Org.nr:

556702-6215

Adress:

Bengtbagaresgränd 15

Postnummer:

128 66 Sköndal

Telefon:

026-166470
Antal sökningar:

1395

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 316 809 831 955
Rörelseresultat (tkr) 85 143 93 143
Årets resultat (tkr) 64 110 72 109
Summa eget kapital (tkr) 197 287 178 216
Rörelsemarginal % 6.5 17.7 11.2 15.0
Avk. eget kapital % 24.9 47.0 36.1 62.4
Soliditet % 76.0 78.8 73.0 69.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 316 809 n/a 955
Resultat/anställd (tkr) 85 143 n/a 143
Lön/anställd (tkr) 0 57 n/a 36

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 316 809 831 955
Arbetskraftskostnad 0 -57 -19 -36
Avskrivningar -12 -12 -9 -9
Andra rörelsekostnader -449 -4 -5 -5
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 30 0 0
Övriga rörelsekostnader -832 -623 -705 -762
Rörelseresultat 85 143 93 143
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -4 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 81 143 93 143
Skatt -21 -34 -22 -34
Årets resultat 60 109 71 109
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 60 109 71 109
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 4 1 1 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 16 28 13 21
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 28 13 21
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 16 28 13 21
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 13 0 35 0
Övriga omsättningstillgångar 13 15 16 64
Summa operativa omsättningstillgångar 26 15 51 64
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 217 321 180 226
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 217 321 180 226
Summa tillgångar 259 364 244 311

Eget kapitalEget kapital, redovisat 196 282 172 210
EK-andel av obeskattade reserver 1 5 6 6
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 197 287 178 216

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 1 2 2
Leverantörsskulder 27 0 5 27
Övriga kortfristiga skulder 36 77 59 67
Summa operativa skulder 63 78 66 96

Summa skulder och eget kapital 260 365 244 312
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 6.5 17.7 11.2 15.0
Avkastning på eget kapital % 24.9 47.0 36.1 62.4
Soliditet % 76.0 78.8 73.0 69.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 386.0 436.0 361.0 309.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.4 0.22 0.24
Räntetäckningsgrad % 21.25 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 316 809 - 955
Rörelseresultat per anställd (tkr) 85 143 n/a 143
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 57 - 36

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 762
Värdeförändring (%) - - 200 762
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 762
Rörelsemarginal (%) - - 200 762
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 762
Soliditet (%) - - 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 762
Nettoomsättning (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat (tkr) - - 200 762
Antal anställda - - 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har ökat omsättningen senaste året med 63.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året en soliditet på 76.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kreditupplysningar, ekonomisk förvaltning, fakturaservice, ekonomisk rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1395

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB

Org.nr: 556702-6215

Adress:

Bengtbagaresgränd 15

Postnummer:

128 66 Sköndal

Telefon:

026-166470

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 1 316
Rörelseresultat (tkr) 85
Årets resultat (tkr) 60
Summa eget kapital (tkr) 197
Rörelsemarginal % 6.5
Avk. eget kapital % 24.9
Soliditet % 76.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 316
Resultat/anställd (tkr) 85
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 316
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -12
Andra rörelsekostnader -449
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 62
Övriga rörelsekostnader -832
Rörelseresultat 85
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -4
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -4
Res. efter finans. intkt. och kostn. 81
Skatt -21
Årets resultat 60
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 60
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 4
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 1
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 16
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 16
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 16
Varulager 0
Kundfordringar 13
Övriga omsättningstillgångar 13
Sum. operativa oms.tillg. 26
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 217
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 217
Summa tillgångar 259


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 196
EK-andel av obeskattade reserver 1
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 197


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 27
Övriga kortfristiga skulder 36
Summa operativa skulder 63


Summa skulder och eget kapital 260
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 6.5
Avkastning på eget kapital % 24.9
Soliditet % 76.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 386.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % 21.25
Omsättning per anställd (tkr) 1 316
Rörelseresultat per anställd (tkr) 85
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har ökat omsättningen senaste året med 63.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året en soliditet på 76.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kreditupplysningar, ekonomisk förvaltning, fakturaservice, ekonomisk rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.