ACP Systems AB

Org.nr:

556698-0495

Adress:

Kilsundsgatan 10

Postnummer:

504 68 Borås

Telefon:

033-222160
Antal sökningar:

2008

Placering i länet:
5 531
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 11 10 5 4
Nettoomsättning (tkr) 26 366 22 186 11 680 13 073
Rörelseresultat (tkr) 1 208 708 640 -963
Årets resultat (tkr) 305 438 468 4
Summa eget kapital (tkr) 6 560 6 128 4 432 3 808
Rörelsemarginal % 4.6 3.2 5.5 -7.4
Avk. eget kapital % 6.8 6.5 7.5 -25.9
Soliditet % 34.4 32.9 39.6 32.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 397 2 219 2 336 3 268
Resultat/anställd (tkr) 110 71 128 -241
Lön/anställd (tkr) 0 405 455 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 26 366 22 186 11 680 13 073
Arbetskraftskostnad 0 -4 051 -2 276 -2 158
Avskrivningar -395 -253 -35 -85
Andra rörelsekostnader -19 950 -13 154 -5 773 -8 908
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -305 -200 0
Övriga rörelseintäkter 552 452 371 163
Övriga rörelsekostnader -5 365 -4 167 -3 127 -3 048
Rörelseresultat 1 208 708 640 -963
Ränteintäkter 35 3 1 1
Räntekostnader -211 -168 -95 -120
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -95 0 0 0
Finansnetto -271 -165 -94 -119
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 937 543 546 -1 082
Skatt -505 -199 -237 62
Årets resultat 432 344 309 -1 020
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 432 344 309 -1 020
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -127 94 -156 264
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -36 26 -44 75
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 484 784 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 484 784 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 164 48 161
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 69 164 48 161
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 68 68
Summa operativa anläggningstillgångar 553 948 116 229
Varulager 5 715 4 644 1 474 1 791
Kundfordringar 9 639 4 508 4 347 4 798
Övriga omsättningstillgångar 304 5 642 207 649
Summa operativa omsättningstillgångar 15 658 14 794 6 028 7 238
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 500 2 424 4 582 3 847
Övriga externa finansiella tillgångar 330 425 425 425
Likvida medel 10 16 26 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 840 2 865 5 033 4 272
Summa tillgångar 19 051 18 607 11 177 11 739

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 497 5 192 3 402 2 934
EK-andel av obeskattade reserver 1 063 936 1 030 874
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 560 6 128 4 432 3 808

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 711 2 355 2 086 2 728
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 104 2 658 550 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 318 149 0
Summa finansiella skulder 4 815 5 331 2 785 3 428

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 709 770 790 746
Leverantörsskulder 1 657 2 614 769 1 149
Övriga kortfristiga skulder 5 310 3 764 2 401 2 608
Summa operativa skulder 7 676 7 148 3 960 4 503

Summa skulder och eget kapital 19 051 18 607 11 177 11 739
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 4.6 3.2 5.5 -7.4
Avkastning på eget kapital % 6.8 6.5 7.5 -25.9
Soliditet % 34.4 32.9 39.6 32.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 73.4 87.0 62.8 90.0
Kassalikviditet % 110.0 109.0 118.0 122.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 5.44 4.23 6.75 -8.02
Omsättning per anställd (tkr) 2 397 2 219 2 336 3 268
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 71 128 -241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 405 455 540

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 5 531
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 531 93 973
Värdeförändring (%) 7.0 6 524 93 973
Tillväxt i omsättning (%) 90.0 332 93 973
Rörelsemarginal (%) 3.2 8 254 93 973
Avkastning på eget kapital (%) 6.5 9 679 93 973
Soliditet (%) 32.9 8 046 93 973
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 219 4 120 93 973
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 7 310 93 973
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 405 5 792 93 973
Nettoomsättning (tkr) 22 186 4 691 93 973
Rörelseresultat (tkr) 708 6 796 93 973
Antal anställda 10 5 592 93 973
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ACP Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 691 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

ACP Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 8 254 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 973 företag i länet.

Antal anställda

ACP Systems AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 5 592 största arbetsgivaren av 93 973 i länet.

Soliditet

ACP Systems AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 8 046 mest solventa företaget av 93 973 i länet.

Värderating

ACP Systems AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av tryckmaskiner med tillbehör, handel med båtar och andra fortskaffningsmedel, varor inom byggnadssektorn, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 2008

ACP Systems AB

Org.nr: 556698-0495

Adress:

Kilsundsgatan 10

Postnummer:

504 68 Borås

Telefon:

033-222160

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 26 366
Rörelseresultat (tkr) 1 208
Årets resultat (tkr) 432
Summa eget kapital (tkr) 6 560
Rörelsemarginal % 4.6
Avk. eget kapital % 6.8
Soliditet % 34.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 397
Resultat/anställd (tkr) 110
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 26 366
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -395
Andra rörelsekostnader -19 950
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 552
Övriga rörelsekostnader -5 365
Rörelseresultat 1 208
Ränteintäkter 35
Räntekostnader -211
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -95
Finansnetto -271
Res. efter finans. intkt. och kostn. 937
Skatt -505
Årets resultat 432
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 432
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -127
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -36
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 484
Sum. immater. anlägg.tillg. 484
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 69
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 69
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 553
Varulager 5 715
Kundfordringar 9 639
Övriga omsättningstillgångar 304
Sum. operativa oms.tillg. 15 658
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 500
Övriga externa finansiella tillgångar 330
Likvida medel 10
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 840
Summa tillgångar 19 051


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 497
EK-andel av obeskattade reserver 1 063
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 560


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 711
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 104
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 4 815


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 709
Leverantörsskulder 1 657
Övriga kortfristiga skulder 5 310
Summa operativa skulder 7 676


Summa skulder och eget kapital 19 051
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 4.6
Avkastning på eget kapital % 6.8
Soliditet % 34.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 73.4
Kassalikviditet % 110.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 5.44
Omsättning per anställd (tkr) 2 397
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 973
Företagets placering i Västra götaland: 5 531
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 531
Värdeförändring (%) 6 524
Tillväxt i omsättning (%) 332
Rörelsemarginal (%) 8 254
Avkastning på eget kapital (%) 9 679
Soliditet (%) 8 046
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 120
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 310
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 792
Nettoomsättning (tkr) 4 691
Rörelseresultat (tkr) 6 796
Antal anställda 5 592

Analys

Omsättning

ACP Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 691 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 973 företag i länet.

Rörelsemarginal

ACP Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 8 254 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 973 företag i länet.

Antal anställda

ACP Systems AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 5 592 största arbetsgivaren av 93 973 i länet.

Soliditet

ACP Systems AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 8 046 mest solventa företaget av 93 973 i länet.

Värderating

ACP Systems AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av tryckmaskiner med tillbehör, handel med båtar och andra fortskaffningsmedel, varor inom byggnadssektorn, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.