ACP Systems AB

Org.nr:

556698-0495

Adress:

Kilsundsgatan 10

Postnummer:

504 68 Borås

Telefon:

033-222160
Antal sökningar:

1724

Placering i länet:
5 310
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 10 5 4 3
Nettoomsättning (tkr) 22 186 11 680 13 073 14 438
Rörelseresultat (tkr) 708 640 -963 1 109
Årets resultat (tkr) 344 309 -1 020 767
Summa eget kapital (tkr) 6 128 4 432 3 808 4 068
Rörelsemarginal % 3.2 5.5 -7.4 7.7
Avk. eget kapital % 6.5 7.5 -25.9 20.0
Soliditet % 32.9 39.6 32.4 39.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 219 2 336 3 268 4 813
Resultat/anställd (tkr) 71 128 -241 370
Lön/anställd (tkr) 405 455 540 563

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 22 186 11 680 13 073 14 438
Arbetskraftskostnad -4 051 -2 276 -2 158 -1 689
Avskrivningar -253 -35 -85 -162
Andra rörelsekostnader -13 154 -5 773 -8 908 -8 969
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -305 -200 0 0
Övriga rörelseintäkter 452 371 163 205
Övriga rörelsekostnader -4 167 -3 127 -3 048 -2 714
Rörelseresultat 708 640 -963 1 109
Ränteintäkter 3 1 1 1
Räntekostnader -168 -95 -120 -58
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -165 -94 -119 -57
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 543 546 -1 082 1 052
Skatt -199 -237 62 -285
Årets resultat 344 309 -1 020 767
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 344 309 -1 020 767
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 94 -156 264 -73
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 26 -44 75 -21
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 784 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 784 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 164 48 161 185
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 511
Summa materiella anläggningstillgångar 164 48 161 696
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 68 68 50
Summa operativa anläggningstillgångar 948 116 229 746
Varulager 4 644 1 474 1 791 1 563
Kundfordringar 4 508 4 347 4 798 4 187
Övriga omsättningstillgångar 5 642 207 649 166
Summa operativa omsättningstillgångar 14 794 6 028 7 238 5 916
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 424 4 582 3 847 3 619
Övriga externa finansiella tillgångar 425 425 425 45
Likvida medel 16 26 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 865 5 033 4 272 3 664
Summa tillgångar 18 607 11 177 11 739 10 326

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 192 3 402 2 934 2 930
EK-andel av obeskattade reserver 936 1 030 874 1 138
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 128 4 432 3 808 4 068

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 355 2 086 2 728 1 979
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 658 550 700 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 318 149 0 0
Summa finansiella skulder 5 331 2 785 3 428 1 979

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 770 790 746 321
Leverantörsskulder 2 614 769 1 149 809
Övriga kortfristiga skulder 3 764 2 401 2 608 3 149
Summa operativa skulder 7 148 3 960 4 503 4 279

Summa skulder och eget kapital 18 607 11 177 11 739 10 326
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 3.2 5.5 -7.4 7.7
Avkastning på eget kapital % 6.5 7.5 -25.9 20.0
Soliditet % 32.9 39.6 32.4 39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 87.0 62.8 90.0 48.6
Kassalikviditet % 109.0 118.0 122.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 4.23 6.75 -8.02 19.14
Omsättning per anställd (tkr) 2 219 2 336 3 268 4 813
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 128 -241 370
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 405 455 540 563

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 5 310
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 310 90 217
Värdeförändring (%) 40.0 3 046 90 217
Tillväxt i omsättning (%) 90.0 322 90 217
Rörelsemarginal (%) 3.2 8 275 90 217
Avkastning på eget kapital (%) 6.5 9 674 90 217
Soliditet (%) 32.9 8 024 90 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 219 4 118 90 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 7 309 90 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 405 5 774 90 217
Nettoomsättning (tkr) 22 186 4 678 90 217
Rörelseresultat (tkr) 708 6 797 90 217
Antal anställda 10 5 580 90 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ACP Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 90.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 4 678 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

ACP Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 275 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 217 företag i länet.

Antal anställda

ACP Systems AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 5 580 största arbetsgivaren av 90 217 i länet.

Soliditet

ACP Systems AB har under det senaste året en soliditet på 32.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 8 024 mest solventa företaget av 90 217 i länet.

Värderating

ACP Systems AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av tryckmaskiner med tillbehör, handel med båtar och andra fortskaffningsmedel, varor inom byggnadssektorn, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1724

ACP Systems AB

Org.nr: 556698-0495

Adress:

Kilsundsgatan 10

Postnummer:

504 68 Borås

Telefon:

033-222160

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 22 186
Rörelseresultat (tkr) 708
Årets resultat (tkr) 344
Summa eget kapital (tkr) 6 128
Rörelsemarginal % 3.2
Avk. eget kapital % 6.5
Soliditet % 32.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 219
Resultat/anställd (tkr) 71
Lön/anställd (tkr) 405

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 22 186
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -253
Andra rörelsekostnader -13 154
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -305
Övriga rörelseintäkter 452
Övriga rörelsekostnader -4 167
Rörelseresultat 708
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -168
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -165
Res. efter finans. intkt. och kostn. 543
Skatt -199
Årets resultat 344
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 344
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 94
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 26
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 784
Sum. immater. anlägg.tillg. 784
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 164
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 164
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 948
Varulager 4 644
Kundfordringar 4 508
Övriga omsättningstillgångar 5 642
Sum. operativa oms.tillg. 14 794
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 424
Övriga externa finansiella tillgångar 425
Likvida medel 16
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 865
Summa tillgångar 18 607


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 192
EK-andel av obeskattade reserver 936
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 128


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 355
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 658
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 318
Summa finansiella skulder 5 331


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 770
Leverantörsskulder 2 614
Övriga kortfristiga skulder 3 764
Summa operativa skulder 7 148


Summa skulder och eget kapital 18 607
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 3.2
Avkastning på eget kapital % 6.5
Soliditet % 32.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 87.0
Kassalikviditet % 109.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 4.23
Omsättning per anställd (tkr) 2 219
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 405

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 90 217
Företagets placering i Västra götaland: 5 310
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 310
Värdeförändring (%) 3 046
Tillväxt i omsättning (%) 322
Rörelsemarginal (%) 8 275
Avkastning på eget kapital (%) 9 674
Soliditet (%) 8 024
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 118
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 309
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 774
Nettoomsättning (tkr) 4 678
Rörelseresultat (tkr) 6 797
Antal anställda 5 580

Analys

Omsättning

ACP Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 90.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 4 678 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

ACP Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 275 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 217 företag i länet.

Antal anställda

ACP Systems AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 5 580 största arbetsgivaren av 90 217 i länet.

Soliditet

ACP Systems AB har under det senaste året en soliditet på 32.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 8 024 mest solventa företaget av 90 217 i länet.

Värderating

ACP Systems AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av tryckmaskiner med tillbehör, handel med båtar och andra fortskaffningsmedel, varor inom byggnadssektorn, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.