Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Org.nr:

556686-9284

Adress:

Hammarby Kajväg 18

Postnummer:

120 30 Stockholm

Telefon:

08-54578200

Moderbolag:

Antal sökningar:

3857

Placering i länet:
7 278
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 20 19 17
Nettoomsättning (tkr) 23 601 25 064 22 672 22 453
Rörelseresultat (tkr) 2 867 4 536 5 030 4 629
Årets resultat (tkr) 2 210 3 518 3 902 3 602
Summa eget kapital (tkr) 2 387 3 677 5 059 4 457
Rörelsemarginal % 12.1 18.1 22.2 20.6
Avk. eget kapital % 72.9 80.5 82.0 77.4
Soliditet % 39.5 52.2 65.7 57.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 180 1 253 1 193 1 321
Resultat/anställd (tkr) 143 227 265 272
Lön/anställd (tkr) 0 640 613 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 601 25 064 22 672 22 453
Arbetskraftskostnad 0 -12 806 -11 645 -9 869
Avskrivningar -947 -947 -947 -678
Andra rörelsekostnader -15 886 -2 345 -1 001 -1 713
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 106 49 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 007 -4 479 -4 049 -5 564
Rörelseresultat 2 867 4 536 5 030 4 629
Ränteintäkter 0 6 1 37
Räntekostnader -1 -1 -4 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 5 -3 23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 866 4 541 5 027 4 652
Skatt -657 -1 023 -1 124 -1 050
Årets resultat 2 209 3 518 3 903 3 602
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 209 3 518 3 903 3 602
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 805 1 748 2 691 2 472
Summa immateriella anläggningstillgångar 805 1 748 2 691 2 472
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 8 13 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 8 13 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 20
Summa operativa anläggningstillgångar 809 1 756 2 704 2 509
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 338 2 891 2 080 1 982
Övriga omsättningstillgångar 865 572 974 477
Summa operativa omsättningstillgångar 3 203 3 463 3 054 2 459
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 10
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 038 1 819 1 947 2 716
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 038 1 819 1 947 2 726
Summa tillgångar 6 050 7 038 7 705 7 694

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 387 3 677 5 059 4 457
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 387 3 677 5 059 4 457

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 155 169 328 424
Summa finansiella skulder 155 169 328 424

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 273 331 182 205
Övriga kortfristiga skulder 3 235 2 861 2 135 2 608
Summa operativa skulder 3 508 3 192 2 317 2 813

Summa skulder och eget kapital 6 050 7 038 7 704 7 694
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 12.1 18.1 22.2 20.6
Avkastning på eget kapital % 72.9 80.5 82.0 77.4
Soliditet % 39.5 52.2 65.7 57.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.5 4.6 6.5 9.5
Kassalikviditet % 143.0 157.0 189.0 160.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.07 0.09 0.12
Räntetäckningsgrad % 2 867 4 542 1 257.75 333.29
Omsättning per anställd (tkr) 1 180 1 253 1 193 1 321
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 227 265 272
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 640 613 581

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 7 278
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 7 278 201 249
Värdeförändring (%) -37.0 16 641 201 249
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 14 772 201 249
Rörelsemarginal (%) 12.1 5 107 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 72.9 3 363 201 249
Soliditet (%) 39.5 9 859 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 13 075 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 7 626 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 12 256 201 249
Nettoomsättning (tkr) 23 601 7 126 201 249
Rörelseresultat (tkr) 2 867 4 969 201 249
Antal anställda 20 4 733 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 7 126 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 5 107 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 4 733 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 9 859 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 3857

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Org.nr: 556686-9284

Adress:

Hammarby Kajväg 18

Postnummer:

120 30 Stockholm

Telefon:

08-54578200

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 20
Nettooms (tkr) 23 601
Rörelseresultat (tkr) 2 867
Årets resultat (tkr) 2 209
Summa eget kapital (tkr) 2 387
Rörelsemarginal % 12.1
Avk. eget kapital % 72.9
Soliditet % 39.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 180
Resultat/anställd (tkr) 143
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 23 601
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -947
Andra rörelsekostnader -15 886
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 106
Övriga rörelsekostnader -4 007
Rörelseresultat 2 867
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 866
Skatt -657
Årets resultat 2 209
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 209
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 805
Sum. immater. anlägg.tillg. 805
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 809
Varulager 0
Kundfordringar 2 338
Övriga omsättningstillgångar 865
Sum. operativa oms.tillg. 3 203
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 038
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 038
Summa tillgångar 6 050


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 387
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 387


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 155
Summa finansiella skulder 155


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 273
Övriga kortfristiga skulder 3 235
Summa operativa skulder 3 508


Summa skulder och eget kapital 6 050
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 12.1
Avkastning på eget kapital % 72.9
Soliditet % 39.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 6.5
Kassalikviditet % 143.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 2 867
Omsättning per anställd (tkr) 1 180
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 7 278
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 7 278
Värdeförändring (%) 16 641
Tillväxt i omsättning (%) 14 772
Rörelsemarginal (%) 5 107
Avkastning på eget kapital (%) 3 363
Soliditet (%) 9 859
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 626
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 12 256
Nettoomsättning (tkr) 7 126
Rörelseresultat (tkr) 4 969
Antal anställda 4 733

Analys

Omsättning

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 7 126 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 5 107 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 4 733 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 9 859 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.