Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Org.nr:

556686-9284

Adress:

Hammarby Kajväg 18

Postnummer:

120 30 Stockholm

Telefon:

08-54578200

Moderbolag:

Antal sökningar:

3434

Placering i länet:
5 553
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 20 19 17 16
Nettoomsättning (tkr) 25 064 22 672 22 453 22 982
Rörelseresultat (tkr) 4 536 5 030 4 629 5 052
Årets resultat (tkr) 3 518 3 903 3 602 3 713
Summa eget kapital (tkr) 3 677 5 059 4 457 4 855
Rörelsemarginal % 18.1 22.2 20.6 22.0
Avk. eget kapital % 80.5 82.0 77.4 99.0
Soliditet % 52.2 65.7 57.9 64.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 253 1 193 1 321 1 436
Resultat/anställd (tkr) 227 265 272 316
Lön/anställd (tkr) 640 613 581 616

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 25 064 22 672 22 453 22 982
Arbetskraftskostnad -12 806 -11 645 -9 869 -9 851
Avskrivningar -947 -947 -678 -408
Andra rörelsekostnader -2 345 -1 001 -1 713 -958
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 -1 410
Övriga rörelseintäkter 49 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 479 -4 049 -5 564 -5 303
Rörelseresultat 4 536 5 030 4 629 5 052
Ränteintäkter 6 1 37 128
Räntekostnader -1 -4 -14 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 5 -3 23 126
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 541 5 027 4 652 5 178
Skatt -1 023 -1 124 -1 050 -1 465
Årets resultat 3 518 3 903 3 602 3 713
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 518 3 903 3 602 3 713
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 470
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 133
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 748 2 691 2 472 1 444
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 748 2 691 2 472 1 444
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 13 17 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 13 17 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 20 20
Summa operativa anläggningstillgångar 1 756 2 704 2 509 1 464
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 891 2 080 1 982 1 453
Övriga omsättningstillgångar 572 974 477 420
Summa operativa omsättningstillgångar 3 463 3 054 2 459 1 873
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 10 236
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 819 1 947 2 716 4 012
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 819 1 947 2 726 4 248
Summa tillgångar 7 038 7 705 7 694 7 585

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 677 5 059 4 457 4 855
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 677 5 059 4 457 4 855

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 169 328 424 0
Summa finansiella skulder 169 328 424 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 331 182 205 897
Övriga kortfristiga skulder 2 861 2 135 2 608 1 833
Summa operativa skulder 3 192 2 317 2 813 2 730

Summa skulder och eget kapital 7 038 7 704 7 694 7 585
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 18.1 22.2 20.6 22.0
Avkastning på eget kapital % 80.5 82.0 77.4 99.0
Soliditet % 52.2 65.7 57.9 64.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.6 6.5 9.5 0.0
Kassalikviditet % 157.0 189.0 160.0 216.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.09 0.12 0.17
Räntetäckningsgrad % 4 542 1 257.75 333.29 2 590
Omsättning per anställd (tkr) 1 253 1 193 1 321 1 436
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 265 272 316
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 613 581 616

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 5 553
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 553 197 707
Värdeförändring (%) -28.0 17 845 197 707
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 7 985 197 707
Rörelsemarginal (%) 18.1 3 111 197 707
Avkastning på eget kapital (%) 80.5 2 970 197 707
Soliditet (%) 52.2 6 906 197 707
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253 13 572 197 707
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 5 609 197 707
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640 4 045 197 707
Nettoomsättning (tkr) 25 064 7 613 197 707
Rörelseresultat (tkr) 4 536 3 832 197 707
Antal anställda 20 5 370 197 707
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 7 613 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 3 111 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 5 370 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 52.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 6 906 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 3434

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Org.nr: 556686-9284

Adress:

Hammarby Kajväg 18

Postnummer:

120 30 Stockholm

Telefon:

08-54578200

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 20
Nettooms (tkr) 25 064
Rörelseresultat (tkr) 4 536
Årets resultat (tkr) 3 518
Summa eget kapital (tkr) 3 677
Rörelsemarginal % 18.1
Avk. eget kapital % 80.5
Soliditet % 52.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 253
Resultat/anställd (tkr) 227
Lön/anställd (tkr) 640

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 25 064
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -947
Andra rörelsekostnader -2 345
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 49
Övriga rörelsekostnader -4 479
Rörelseresultat 4 536
Ränteintäkter 6
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 5
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 541
Skatt -1 023
Årets resultat 3 518
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 518
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 1 748
Sum. immater. anlägg.tillg. 1 748
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 8
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 8
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 756
Varulager 0
Kundfordringar 2 891
Övriga omsättningstillgångar 572
Sum. operativa oms.tillg. 3 463
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 819
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 819
Summa tillgångar 7 038


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 677
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 677


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 169
Summa finansiella skulder 169


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 331
Övriga kortfristiga skulder 2 861
Summa operativa skulder 3 192


Summa skulder och eget kapital 7 038
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 18.1
Avkastning på eget kapital % 80.5
Soliditet % 52.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 4.6
Kassalikviditet % 157.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 4 542
Omsättning per anställd (tkr) 1 253
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 197 707
Företagets placering i Stockholm: 5 553
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 553
Värdeförändring (%) 17 845
Tillväxt i omsättning (%) 7 985
Rörelsemarginal (%) 3 111
Avkastning på eget kapital (%) 2 970
Soliditet (%) 6 906
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 572
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 4 045
Nettoomsättning (tkr) 7 613
Rörelseresultat (tkr) 3 832
Antal anställda 5 370

Analys

Omsättning

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 7 613 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 3 111 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 5 370 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 52.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 6 906 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.