VBF Fastigheter i Västervik AB

Org.nr:

556683-1037

Adress:

Box 198

Postnummer:

593 23 Västervik

Telefon:

Antal sökningar:

1422

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 20 20 20
Nettoomsättning (tkr) 716 36 114 30 162 29 003
Rörelseresultat (tkr) -1 029 12 978 8 828 6 810
Årets resultat (tkr) -795 10 266 6 897 5 357
Summa eget kapital (tkr) 22 223 26 417 18 901 18 754
Rörelsemarginal % -143.7 35.9 29.3 23.5
Avk. eget kapital % -3.3 45.3 36.6 32.1
Soliditet % 88.5 84.7 84.3 85.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a 1 806 1 508 1 450
Resultat/anställd (tkr) n/a 649 441 341
Lön/anställd (tkr) n/a 433 432 488

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 716 36 114 30 162 29 003
Arbetskraftskostnad 0 -8 669 -8 643 -9 767
Avskrivningar -284 -1 115 -864 -837
Andra rörelsekostnader -93 -10 534 -8 961 -9 609
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 843 862 906
Övriga rörelsekostnader -1 371 -3 661 -3 728 -2 886
Rörelseresultat -1 029 12 978 8 828 6 810
Ränteintäkter 22 94 40 72
Räntekostnader 0 0 0 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 108 0 0
Finansnetto 22 202 40 69
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 007 13 180 8 868 6 879
Skatt 212 -2 914 -1 971 -1 522
Årets resultat -795 10 266 6 897 5 357
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -795 10 266 6 897 5 357
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 209 -2 373 -1 193 -1 087
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 341 -669 -337 -307
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 12 533 8 864 4 055 4 233
Maskiner och inventarier 0 0 1 838 1 922
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 533 8 864 5 893 6 155
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 12 583 8 914 5 893 6 155
Varulager 0 0 140 129
Kundfordringar 63 870 1 098 2 687
Övriga omsättningstillgångar 1 519 1 604 1 923 1 226
Summa operativa omsättningstillgångar 1 582 2 474 3 161 4 042
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 002 2 781 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 3 000 0
Likvida medel 7 946 17 028 10 368 11 665
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 948 19 809 13 368 11 665
Summa tillgångar 25 113 31 197 22 422 21 862

Eget kapitalEget kapital, redovisat 16 607 19 592 14 449 15 495
EK-andel av obeskattade reserver 5 616 6 825 4 452 3 259
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 223 26 417 18 901 18 754

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 584 1 925 1 256 919
Leverantörsskulder 526 363 1 055 197
Övriga kortfristiga skulder 780 2 492 1 209 1 992
Summa operativa skulder 2 890 4 780 3 520 3 108

Summa skulder och eget kapital 25 113 31 197 22 421 21 862
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -143.7 35.9 29.3 23.5
Avkastning på eget kapital % -3.3 45.3 36.6 32.1
Soliditet % 88.5 84.7 84.3 85.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 730.0 683.0 591.0 712.0
Likviditetsberedskap % 11.1 0.47 0.34 0.4
Räntetäckningsgrad % - - - 2 294
Omsättning per anställd (tkr) - 1 806 1 508 1 450
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a 649 441 341
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 433 432 488

Rankning i länet (Kalmar)

Företagets placering i Kalmar: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 329
Värdeförändring (%) -30.0 - 10 329
Tillväxt i omsättning (%) -98.0 - 10 329
Rörelsemarginal (%) -143.7 - 10 329
Avkastning på eget kapital (%) -3.3 - 10 329
Soliditet (%) 88.5 - 10 329
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 329
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 329
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 329
Nettoomsättning (tkr) 716 - 10 329
Rörelseresultat (tkr) -1 029 - 10 329
Antal anställda 0 - 10 329
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

VBF Fastigheter i Västervik AB har minskat omsättningen senaste året med -98.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 329 företag i länet.

Rörelsemarginal

VBF Fastigheter i Västervik AB har det senaste året en rörelsemarginal på -143.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 329 företag i länet.

Antal anställda

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 329 i länet.

Soliditet

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året en soliditet på 88.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 329 i länet.

Värderating

VBF Fastigheter i Västervik AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och bedriva konsultverksamhet inom fasad- och balkongrenovering samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1422

VBF Fastigheter i Västervik AB

Org.nr: 556683-1037

Adress:

Box 198

Postnummer:

593 23 Västervik

Telefon:

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 716
Rörelseresultat (tkr) -1 029
Årets resultat (tkr) -795
Summa eget kapital (tkr) 22 223
Rörelsemarginal % -143.7
Avk. eget kapital % -3.3
Soliditet % 88.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 716
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -284
Andra rörelsekostnader -93
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 3
Övriga rörelsekostnader -1 371
Rörelseresultat -1 029
Ränteintäkter 22
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 22
Res. efter finans. intkt. och kostn. -1 007
Skatt 212
Årets resultat -795
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -795
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 209
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 341
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 12 533
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 12 533
And. i koncern- & intressefrtg. 50
Sum. oper. anlägg.tillg. 12 583
Varulager 0
Kundfordringar 63
Övriga omsättningstillgångar 1 519
Sum. operativa oms.tillg. 1 582
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 002
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 7 946
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 948
Summa tillgångar 25 113


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 16 607
EK-andel av obeskattade reserver 5 616
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 22 223


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 584
Leverantörsskulder 526
Övriga kortfristiga skulder 780
Summa operativa skulder 2 890


Summa skulder och eget kapital 25 113
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -143.7
Avkastning på eget kapital % -3.3
Soliditet % 88.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 730.0
Likviditetsberedskap % 11.1
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Kalmar)

År: 2016
Antal företag i Kalmar: 10 329
Företagets placering i Kalmar: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

VBF Fastigheter i Västervik AB har minskat omsättningen senaste året med -98.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 329 företag i länet.

Rörelsemarginal

VBF Fastigheter i Västervik AB har det senaste året en rörelsemarginal på -143.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 329 företag i länet.

Antal anställda

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 329 i länet.

Soliditet

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året en soliditet på 88.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 329 i länet.

Värderating

VBF Fastigheter i Västervik AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och bedriva konsultverksamhet inom fasad- och balkongrenovering samt därmed förenlig verksamhet.