Mikael Isakssons Bygg AB

Org.nr:

556681-4041

Adress:

Skomakargatan 16 LGH 1303

Postnummer:

972 33 Luleå

Telefon:

0920-257740
Antal sökningar:

638

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1 3
Nettoomsättning (tkr) 3 161 5 148 3 294 3 825
Rörelseresultat (tkr) -137 404 120 339
Årets resultat (tkr) 4 212 111 369
Summa eget kapital (tkr) 1 108 1 474 1 437 1 549
Rörelsemarginal % -4.3 7.8 3.6 8.9
Avk. eget kapital % -10.5 19.0 2.9 14.0
Soliditet % 30.9 38.2 40.5 40.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 161 5 148 3 294 1 275
Resultat/anställd (tkr) -137 404 120 113
Lön/anställd (tkr) 0 1 165 1 056 430

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 161 5 148 3 294 3 825
Arbetskraftskostnad 0 -1 165 -1 056 -1 289
Avskrivningar -123 -95 -88 -74
Andra rörelsekostnader -2 860 -3 055 -1 522 -1 318
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 0 105
Övriga rörelsekostnader -315 -432 -508 -910
Rörelseresultat -137 404 120 339
Ränteintäkter 5 0 0 3
Räntekostnader -39 -43 -57 -62
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -34 -43 -57 -59
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -171 361 63 280
Skatt 35 -84 -20 -66
Årets resultat -136 277 43 214
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -136 277 43 214
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 140 -64 67 156
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 39 -18 19 44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 190 1 869 1 536 1 512
Maskiner och inventarier 75 70 79 77
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 265 1 939 1 615 1 589
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 265 1 939 1 615 1 589
Varulager 29 36 43 46
Kundfordringar 302 97 444 1 300
Övriga omsättningstillgångar 227 134 160 92
Summa operativa omsättningstillgångar 558 267 647 1 438
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 769 1 649 1 285 819
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 769 1 649 1 285 819
Summa tillgångar 3 592 3 855 3 547 3 846

Eget kapitalEget kapital, redovisat 981 1 207 1 235 1 280
EK-andel av obeskattade reserver 127 267 202 269
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 108 1 474 1 437 1 549

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 1 991 1 096 1 201 1 305
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 991 1 096 1 201 1 305

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 52 197 240 247
Leverantörsskulder 343 839 408 413
Övriga kortfristiga skulder 98 249 261 332
Summa operativa skulder 493 1 285 909 992

Summa skulder och eget kapital 3 592 3 855 3 547 3 846
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -4.3 7.8 3.6 8.9
Avkastning på eget kapital % -10.5 19.0 2.9 14.0
Soliditet % 30.9 38.2 40.5 40.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 179.7 74.4 83.6 84.2
Kassalikviditet % 294.0 173.0 282.0 297.0
Likviditetsberedskap % 0.24 0.32 0.39 0.21
Räntetäckningsgrad % -3.38 9.4 2.11 5.52
Omsättning per anställd (tkr) 3 161 5 148 3 294 1 275
Rörelseresultat per anställd (tkr) -137 404 120 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 165 1 056 430

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 938
Värdeförändring (%) - - 10 938
Tillväxt i omsättning (%) - - 10 938
Rörelsemarginal (%) - - 10 938
Avkastning på eget kapital (%) - - 10 938
Soliditet (%) - - 10 938
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 938
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 938
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 938
Nettoomsättning (tkr) - - 10 938
Rörelseresultat (tkr) - - 10 938
Antal anställda - - 10 938
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mikael Isakssons Bygg AB har minskat omsättningen senaste året med -39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 938 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mikael Isakssons Bygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på -4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 938 företag i länet.

Antal anställda

Mikael Isakssons Bygg AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 938 i länet.

Soliditet

Mikael Isakssons Bygg AB har under det senaste året en soliditet på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 938 i länet.

Värderating

Mikael Isakssons Bygg AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggentreprenader, byggservice samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 638

Mikael Isakssons Bygg AB

Org.nr: 556681-4041

Adress:

Skomakargatan 16 LGH 1303

Postnummer:

972 33 Luleå

Telefon:

0920-257740

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 3 161
Rörelseresultat (tkr) -137
Årets resultat (tkr) -136
Summa eget kapital (tkr) 1 108
Rörelsemarginal % -4.3
Avk. eget kapital % -10.5
Soliditet % 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 161
Resultat/anställd (tkr) -137
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 3 161
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -123
Andra rörelsekostnader -2 860
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -315
Rörelseresultat -137
Ränteintäkter 5
Räntekostnader -39
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -34
Res. efter finans. intkt. och kostn. -171
Skatt 35
Årets resultat -136
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -136
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 140
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 39
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 190
Maskiner och inventarier 75
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 265
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 265
Varulager 29
Kundfordringar 302
Övriga omsättningstillgångar 227
Sum. operativa oms.tillg. 558
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 769
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 769
Summa tillgångar 3 592


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 981
EK-andel av obeskattade reserver 127
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 108


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 1 991
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 1 991


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 52
Leverantörsskulder 343
Övriga kortfristiga skulder 98
Summa operativa skulder 493


Summa skulder och eget kapital 3 592
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -4.3
Avkastning på eget kapital % -10.5
Soliditet % 30.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 179.7
Kassalikviditet % 294.0
Likviditetsberedskap % 0.24
Räntetäckningsgrad % -3.38
Omsättning per anställd (tkr) 3 161
Rörelseresultat per anställd (tkr) -137
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 938
Företagets placering i Norrbotten: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Mikael Isakssons Bygg AB har minskat omsättningen senaste året med -39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 938 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mikael Isakssons Bygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på -4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 938 företag i länet.

Antal anställda

Mikael Isakssons Bygg AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 938 i länet.

Soliditet

Mikael Isakssons Bygg AB har under det senaste året en soliditet på 30.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 938 i länet.

Värderating

Mikael Isakssons Bygg AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggentreprenader, byggservice samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.