MIAS i Ängelholm AB

Org.nr:

556677-9038

Adress:

Helsingborgsvägen 33 A

Postnummer:

262 72 Ängelholm

Telefon:

0431-16733
Antal sökningar:

1555

Placering i länet:
2 326
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 10 9
Nettoomsättning (tkr) 28 738 26 331 21 083 17 578
Rörelseresultat (tkr) 2 983 3 550 1 594 1 204
Årets resultat (tkr) 989 2 386 931 275
Summa eget kapital (tkr) 4 979 6 061 3 953 3 620
Rörelsemarginal % 10.4 13.5 7.6 6.8
Avk. eget kapital % 38.5 61.1 32.9 31.0
Soliditet % 38.5 61.3 47.4 60.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 193 2 926 2 108 1 953
Resultat/anställd (tkr) 331 394 159 134
Lön/anställd (tkr) 0 558 491 464

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 28 738 26 331 21 083 17 578
Arbetskraftskostnad 0 -5 020 -4 908 -4 179
Avskrivningar -28 -40 -36 -48
Andra rörelsekostnader -23 220 -16 071 -12 670 -10 455
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 507 -1 650 -1 875 -1 692
Rörelseresultat 2 983 3 550 1 594 1 204
Ränteintäkter 59 269 22 16
Räntekostnader -41 -5 -7 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 65
Finansnetto 18 264 15 68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 001 3 814 1 609 1 272
Skatt -874 -755 -362 -57
Årets resultat 2 127 3 059 1 247 1 215
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 127 3 059 1 247 1 215
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -928 -523 -316 62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -262 -147 -89 18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 916 99 70 34
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 916 99 70 34
Andelar i koncern- och intresseföretag 150 100 200 200
Summa operativa anläggningstillgångar 3 066 199 270 234
Varulager 2 986 2 349 3 167 1 726
Kundfordringar 4 559 5 152 3 381 1 722
Övriga omsättningstillgångar 241 675 396 399
Summa operativa omsättningstillgångar 7 786 8 176 6 944 3 847
Fordringar på koncern- och intresseföretag 134 126 163 163
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 938 1 388 968 1 741
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 072 1 514 1 131 1 904
Summa tillgångar 12 924 9 889 8 345 5 985

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 555 3 565 1 980 1 849
EK-andel av obeskattade reserver 3 424 2 496 1 973 1 771
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 979 6 061 3 953 3 620

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 100 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 100 100

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 966 704 557 499
Leverantörsskulder 1 994 1 355 2 519 581
Övriga kortfristiga skulder 4 985 1 769 1 216 1 185
Summa operativa skulder 7 945 3 828 4 292 2 265

Summa skulder och eget kapital 12 924 9 889 8 345 5 985
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 10.4 13.5 7.6 6.8
Avkastning på eget kapital % 38.5 61.1 32.9 31.0
Soliditet % 38.5 61.3 47.4 60.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 2.5 2.8
Kassalikviditet % 97.0 231.0 127.0 219.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.05 0.05 0.1
Räntetäckningsgrad % 74.2 763.8 230.86 98.85
Omsättning per anställd (tkr) 3 193 2 926 2 108 1 953
Rörelseresultat per anställd (tkr) 331 394 159 134
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 558 491 464

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 326
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 326 70 985
Värdeförändring (%) -19.0 6 591 70 985
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 3 094 70 985
Rörelsemarginal (%) 10.4 2 249 70 985
Avkastning på eget kapital (%) 38.5 2 651 70 985
Soliditet (%) 38.5 4 217 70 985
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 193 1 644 70 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) 331 1 273 70 985
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 5 465 70 985
Nettoomsättning (tkr) 28 738 2 412 70 985
Rörelseresultat (tkr) 2 983 1 656 70 985
Antal anställda 9 3 693 70 985
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MIAS i Ängelholm AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 2 412 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

MIAS i Ängelholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 249 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 3 693 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året en soliditet på 38.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 4 217 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

MIAS i Ängelholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hydraulartiklar för fordon och reservdelar för maskinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1555

MIAS i Ängelholm AB

Org.nr: 556677-9038

Adress:

Helsingborgsvägen 33 A

Postnummer:

262 72 Ängelholm

Telefon:

0431-16733

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 28 738
Rörelseresultat (tkr) 2 983
Årets resultat (tkr) 2 127
Summa eget kapital (tkr) 4 979
Rörelsemarginal % 10.4
Avk. eget kapital % 38.5
Soliditet % 38.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 193
Resultat/anställd (tkr) 331
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 28 738
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -28
Andra rörelsekostnader -23 220
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 507
Rörelseresultat 2 983
Ränteintäkter 59
Räntekostnader -41
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 18
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 001
Skatt -874
Årets resultat 2 127
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 127
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -928
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -262
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 916
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 916
And. i koncern- & intressefrtg. 150
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 066
Varulager 2 986
Kundfordringar 4 559
Övriga omsättningstillgångar 241
Sum. operativa oms.tillg. 7 786
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 134
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 938
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 072
Summa tillgångar 12 924


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 555
EK-andel av obeskattade reserver 3 424
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 979


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 966
Leverantörsskulder 1 994
Övriga kortfristiga skulder 4 985
Summa operativa skulder 7 945


Summa skulder och eget kapital 12 924
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 10.4
Avkastning på eget kapital % 38.5
Soliditet % 38.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 97.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 74.2
Omsättning per anställd (tkr) 3 193
Rörelseresultat per anställd (tkr) 331
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2017
Antal företag i Skåne: 70 985
Företagets placering i Skåne: 2 326
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 326
Värdeförändring (%) 6 591
Tillväxt i omsättning (%) 3 094
Rörelsemarginal (%) 2 249
Avkastning på eget kapital (%) 2 651
Soliditet (%) 4 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 273
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 465
Nettoomsättning (tkr) 2 412
Rörelseresultat (tkr) 1 656
Antal anställda 3 693

Analys

Omsättning

MIAS i Ängelholm AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 2 412 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

MIAS i Ängelholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 249 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 3 693 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året en soliditet på 38.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 4 217 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

MIAS i Ängelholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hydraulartiklar för fordon och reservdelar för maskinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.