MIAS i Ängelholm AB

Org.nr:

556677-9038

Adress:

Helsingborgsvägen 33 A

Postnummer:

262 72 Ängelholm

Telefon:

0431-16733
Antal sökningar:

1397

Placering i länet:
2 093
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 9 10 9 8
Nettoomsättning (tkr) 26 331 21 083 17 578 16 051
Rörelseresultat (tkr) 3 550 1 594 1 204 1 955
Årets resultat (tkr) 3 059 1 247 1 215 1 477
Summa eget kapital (tkr) 6 061 3 953 3 620 4 207
Rörelsemarginal % 13.5 7.6 6.8 12.2
Avk. eget kapital % 61.1 32.9 31.0 39.3
Soliditet % 61.3 47.4 60.5 57.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 926 2 108 1 953 2 006
Resultat/anställd (tkr) 394 159 134 244
Lön/anställd (tkr) 558 491 464 423

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 26 331 21 083 17 578 16 051
Arbetskraftskostnad -5 020 -4 908 -4 179 -3 387
Avskrivningar -40 -36 -48 -51
Andra rörelsekostnader -16 071 -12 670 -10 455 -9 028
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 -200
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 650 -1 875 -1 692 -1 430
Rörelseresultat 3 550 1 594 1 204 1 955
Ränteintäkter 269 22 16 16
Räntekostnader -5 -7 -13 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 65 75
Finansnetto 264 15 68 82
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 814 1 609 1 272 2 037
Skatt -755 -362 -57 -560
Årets resultat 3 059 1 247 1 215 1 477
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 059 1 247 1 215 1 477
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -523 -316 62 -359
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -147 -89 18 -101
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 99 70 34 82
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 99 70 34 82
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 200 200 200
Summa operativa anläggningstillgångar 199 270 234 282
Varulager 2 349 3 167 1 726 1 565
Kundfordringar 5 152 3 381 1 722 1 939
Övriga omsättningstillgångar 675 396 399 253
Summa operativa omsättningstillgångar 8 176 6 944 3 847 3 757
Fordringar på koncern- och intresseföretag 126 163 163 198
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 388 968 1 741 3 090
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 514 1 131 1 904 3 288
Summa tillgångar 9 889 8 345 5 985 7 327

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 565 1 980 1 849 2 374
EK-andel av obeskattade reserver 2 496 1 973 1 771 1 833
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 061 3 953 3 620 4 207

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 100 100 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 100 100 100

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 704 557 499 517
Leverantörsskulder 1 355 2 519 581 702
Övriga kortfristiga skulder 1 769 1 216 1 185 1 801
Summa operativa skulder 3 828 4 292 2 265 3 020

Summa skulder och eget kapital 9 889 8 345 5 985 7 327
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 13.5 7.6 6.8 12.2
Avkastning på eget kapital % 61.1 32.9 31.0 39.3
Soliditet % 61.3 47.4 60.5 57.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 2.5 2.8 2.4
Kassalikviditet % 231.0 127.0 219.0 211.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.1 0.19
Räntetäckningsgrad % 763.8 230.86 98.85 227.33
Omsättning per anställd (tkr) 2 926 2 108 1 953 2 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 159 134 244
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 491 464 423

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 093
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 093 69 611
Värdeförändring (%) 61.0 1 424 69 611
Tillväxt i omsättning (%) 25.0 1 541 69 611
Rörelsemarginal (%) 13.5 1 711 69 611
Avkastning på eget kapital (%) 61.1 1 601 69 611
Soliditet (%) 61.3 1 754 69 611
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 926 2 022 69 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 1 087 69 611
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 1 785 69 611
Nettoomsättning (tkr) 26 331 2 850 69 611
Rörelseresultat (tkr) 3 550 1 530 69 611
Antal anställda 9 4 140 69 611
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MIAS i Ängelholm AB har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 850 största företaget i länet med avseende på omsättning av 69 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

MIAS i Ängelholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 711 högsta nivån på rörelsemarginal av 69 611 företag i länet.

Antal anställda

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 4 140 största arbetsgivaren av 69 611 i länet.

Soliditet

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året en soliditet på 61.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 754 mest solventa företaget av 69 611 i länet.

Värderating

MIAS i Ängelholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hydraulartiklar för fordon och reservdelar för maskinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1397

MIAS i Ängelholm AB

Org.nr: 556677-9038

Adress:

Helsingborgsvägen 33 A

Postnummer:

262 72 Ängelholm

Telefon:

0431-16733

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 26 331
Rörelseresultat (tkr) 3 550
Årets resultat (tkr) 3 059
Summa eget kapital (tkr) 6 061
Rörelsemarginal % 13.5
Avk. eget kapital % 61.1
Soliditet % 61.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 926
Resultat/anställd (tkr) 394
Lön/anställd (tkr) 558

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 26 331
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -40
Andra rörelsekostnader -16 071
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 650
Rörelseresultat 3 550
Ränteintäkter 269
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 264
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 814
Skatt -755
Årets resultat 3 059
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 059
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -523
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -147
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 99
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 99
And. i koncern- & intressefrtg. 100
Sum. oper. anlägg.tillg. 199
Varulager 2 349
Kundfordringar 5 152
Övriga omsättningstillgångar 675
Sum. operativa oms.tillg. 8 176
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 126
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 388
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 514
Summa tillgångar 9 889


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 565
EK-andel av obeskattade reserver 2 496
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 061


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 704
Leverantörsskulder 1 355
Övriga kortfristiga skulder 1 769
Summa operativa skulder 3 828


Summa skulder och eget kapital 9 889
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 13.5
Avkastning på eget kapital % 61.1
Soliditet % 61.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 231.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 763.8
Omsättning per anställd (tkr) 2 926
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 69 611
Företagets placering i Skåne: 2 093
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 093
Värdeförändring (%) 1 424
Tillväxt i omsättning (%) 1 541
Rörelsemarginal (%) 1 711
Avkastning på eget kapital (%) 1 601
Soliditet (%) 1 754
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 022
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 087
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 785
Nettoomsättning (tkr) 2 850
Rörelseresultat (tkr) 1 530
Antal anställda 4 140

Analys

Omsättning

MIAS i Ängelholm AB har ökat omsättningen senaste året med 25.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 850 största företaget i länet med avseende på omsättning av 69 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

MIAS i Ängelholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 711 högsta nivån på rörelsemarginal av 69 611 företag i länet.

Antal anställda

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 4 140 största arbetsgivaren av 69 611 i länet.

Soliditet

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året en soliditet på 61.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 754 mest solventa företaget av 69 611 i länet.

Värderating

MIAS i Ängelholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hydraulartiklar för fordon och reservdelar för maskinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.