iZave AB

Org.nr:

556677-0391

Adress:

Engelbrektsgatan 7

Postnummer:

114 32 Stockholm

Telefon:

08-55056500
Antal sökningar:

6793

Placering i länet:
1 694
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 81 79 90 75
Nettoomsättning (tkr) 140 840 105 001 96 364 110 498
Rörelseresultat (tkr) 16 954 18 344 5 040 7 894
Årets resultat (tkr) 12 528 13 775 3 737 5 612
Summa eget kapital (tkr) 45 157 37 970 22 414 20 577
Rörelsemarginal % 12.0 17.5 5.2 7.1
Avk. eget kapital % 30.1 45.6 17.4 22.8
Soliditet % 62.8 73.5 61.5 55.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 739 1 329 1 071 1 473
Resultat/anställd (tkr) 209 232 56 79
Lön/anställd (tkr) 1 045 748 687 711

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 140 840 105 001 96 364 110 498
Arbetskraftskostnad -84 662 -59 090 -61 856 -71 091
Avskrivningar -302 -737 -971 -1 292
Andra rörelsekostnader -745 -26 739 -1 877 -2 538
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 2 512 1 278
Övriga rörelsekostnader -38 177 -91 -29 132 -28 961
Rörelseresultat 16 954 18 344 5 040 7 894
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 954 18 344 5 040 7 894
Skatt -4 426 -4 569 -1 303 -2 282
Årets resultat 12 528 13 775 3 737 5 612
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 528 13 775 3 737 5 612
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 144 776 1 435 1 708
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 144 776 1 435 1 708
Andelar i koncern- och intresseföretag 6 791 2 545 2 545 2 545
Summa operativa anläggningstillgångar 7 935 3 321 3 980 4 253
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 133 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 22 098 25 917 17 770 17 050
Summa operativa omsättningstillgångar 22 231 25 917 17 770 17 050
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 797 0 0 2 128
Övriga externa finansiella tillgångar 37 947 22 419 14 677 13 356
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 41 744 22 419 14 677 15 484
Summa tillgångar 71 910 51 657 36 427 36 787

Eget kapitalEget kapital, redovisat 45 157 37 970 22 414 20 577
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 45 157 37 970 22 414 20 577

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 7 000 0 0 0
Leverantörsskulder 6 369 0 3 163 3 981
Övriga kortfristiga skulder 13 384 13 687 10 850 12 229
Summa operativa skulder 26 753 13 687 14 013 16 210

Summa skulder och eget kapital 71 910 51 657 36 427 36 787
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 12.0 17.5 5.2 7.1
Avkastning på eget kapital % 30.1 45.6 17.4 22.8
Soliditet % 62.8 73.5 61.5 55.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 113.0 189.0 127.0 105.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 739 1 329 1 071 1 105
Rörelseresultat per anställd (tkr) 209 232 56 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 045 748 687 711

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 1 694
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 694 185 852
Värdeförändring (%) 23.0 7 426 185 852
Tillväxt i omsättning (%) 34.0 3 025 185 852
Rörelsemarginal (%) 12.0 5 028 185 852
Avkastning på eget kapital (%) 30.1 9 324 185 852
Soliditet (%) 62.8 3 787 185 852
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 739 8 587 185 852
Rörelseresultat per anställd (tkr) 209 5 444 185 852
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 045 1 159 185 852
Nettoomsättning (tkr) 140 840 1 914 185 852
Rörelseresultat (tkr) 16 954 1 243 185 852
Antal anställda 81 1 309 185 852
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

iZave AB har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 914 största företaget i länet med avseende på omsättning av 185 852 företag i länet.

Rörelsemarginal

iZave AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 5 028 högsta nivån på rörelsemarginal av 185 852 företag i länet.

Antal anställda

iZave AB har under det senaste året 81 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 309 största arbetsgivaren av 185 852 i länet.

Soliditet

iZave AB har under det senaste året en soliditet på 62.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 3 787 mest solventa företaget av 185 852 i länet.

Värderating

iZave AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkringsförmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VVV
KoncernInfo 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 106 101 104 91
Nettoomsättning (tkr) 165 818 124 153 115 747 127 465
Rörelseresultat (tkr) 15 477 20 164 6 963 8 866
Årets resultat (tkr) 11 151 15 075 4 634 5 902
Summa eget kapital (tkr) 38 748 37 133 21 366 19 291
Rörelsemarginal (%) 9.3 16.2 6.0 7.0
Avk. eget kapital (%) 29.4 51.5 22.8 26.5
Soliditet (%) 55.6 69.2 55.9 52.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 564 1 229 1 113 1 401
Resultat/anställd (tkr) 146 200 67 73
Lön/anställd (tkr) 982 691 695 661


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 6793

iZave AB

Org.nr: 556677-0391

Adress:

Engelbrektsgatan 7

Postnummer:

114 32 Stockholm

Telefon:

08-55056500

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 81
Nettooms (tkr) 140 840
Rörelseresultat (tkr) 16 954
Årets resultat (tkr) 12 528
Summa eget kapital (tkr) 45 157
Rörelsemarginal % 12.0
Avk. eget kapital % 30.1
Soliditet % 62.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 739
Resultat/anställd (tkr) 209
Lön/anställd (tkr) 1 045

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 140 840
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -302
Andra rörelsekostnader -745
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -38 177
Rörelseresultat 16 954
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 954
Skatt -4 426
Årets resultat 12 528
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 12 528
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 144
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 144
And. i koncern- & intressefrtg. 6 791
Sum. oper. anlägg.tillg. 7 935
Varulager 0
Kundfordringar 133
Övriga omsättningstillgångar 22 098
Sum. operativa oms.tillg. 22 231
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 797
Övriga externa finansiella tillgångar 37 947
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 41 744
Summa tillgångar 71 910


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 45 157
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 45 157


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 7 000
Leverantörsskulder 6 369
Övriga kortfristiga skulder 13 384
Summa operativa skulder 26 753


Summa skulder och eget kapital 71 910
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 12.0
Avkastning på eget kapital % 30.1
Soliditet % 62.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 113.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 739
Rörelseresultat per anställd (tkr) 209
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 045

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 185 852
Företagets placering i Stockholm: 1 694
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 694
Värdeförändring (%) 7 426
Tillväxt i omsättning (%) 3 025
Rörelsemarginal (%) 5 028
Avkastning på eget kapital (%) 9 324
Soliditet (%) 3 787
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 587
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 159
Nettoomsättning (tkr) 1 914
Rörelseresultat (tkr) 1 243
Antal anställda 1 309

Analys

Omsättning

iZave AB har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 914 största företaget i länet med avseende på omsättning av 185 852 företag i länet.

Rörelsemarginal

iZave AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 5 028 högsta nivån på rörelsemarginal av 185 852 företag i länet.

Antal anställda

iZave AB har under det senaste året 81 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 309 största arbetsgivaren av 185 852 i länet.

Soliditet

iZave AB har under det senaste året en soliditet på 62.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 3 787 mest solventa företaget av 185 852 i länet.

Värderating

iZave AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkringsförmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: VVV
KoncernInfo 2015-12
Antal anställda 81
Nettoomsättning (tkr) 140 840
Rörelseresultat (tkr) 16 954
Årets resultat (tkr) 12 528
Summa eget kapital (tkr) 45 157
Rörelsemarginal (%) 12.0
Avk. eget kapital (%) 30.1
Soliditet (%) 62.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 739
Resultat/anställd (tkr) 209
Lön/anställd (tkr) 1 045