Hjerta Värdepappersservice AB

Org.nr:

556677-0391

Adress:

Strandvägen 5 B

Postnummer:

114 51 Stockholm

Telefon:

08-55056500

Moderbolag:

NEWCAP HOLDING A/S
Antal sökningar:

7562

Placering i länet:
2 185
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 31 81 79 90
Nettoomsättning (tkr) 80 020 140 840 105 001 96 364
Rörelseresultat (tkr) 1 292 16 954 18 344 5 040
Årets resultat (tkr) 1 292 12 528 13 775 3 737
Summa eget kapital (tkr) 32 009 45 157 37 970 22 414
Rörelsemarginal % 1.6 12.0 17.5 5.2
Avk. eget kapital % 3.3 30.1 45.6 17.4
Soliditet % 56.4 62.8 73.5 61.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 581 1 739 1 329 1 071
Resultat/anställd (tkr) 42 209 232 56
Lön/anställd (tkr) 839 1 045 748 687

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 80 020 140 840 105 001 96 364
Arbetskraftskostnad -26 017 -84 662 -59 090 -61 856
Avskrivningar -320 -302 -737 -971
Andra rörelsekostnader -10 379 -745 -26 739 -1 877
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2 512
Övriga rörelsekostnader -42 012 -38 177 -91 -29 132
Rörelseresultat 1 292 16 954 18 344 5 040
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 292 16 954 18 344 5 040
Skatt 0 -4 426 -4 569 -1 303
Årets resultat 1 292 12 528 13 775 3 737
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 292 12 528 13 775 3 737
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 1 144 776 1 435
Övriga materiella anläggningstillgångar 839 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 839 1 144 776 1 435
Andelar i koncern- och intresseföretag 11 323 6 791 2 545 2 545
Summa operativa anläggningstillgångar 12 162 7 935 3 321 3 980
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 133 0 0
Övriga omsättningstillgångar 18 011 22 098 25 917 17 770
Summa operativa omsättningstillgångar 18 011 22 231 25 917 17 770
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 3 797 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 26 606 37 947 22 419 14 677
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 606 41 744 22 419 14 677
Summa tillgångar 56 779 71 910 51 657 36 427

Eget kapitalEget kapital, redovisat 32 009 45 157 37 970 22 414
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 32 009 45 157 37 970 22 414

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 7 000 0 0
Leverantörsskulder 0 6 369 0 3 163
Övriga kortfristiga skulder 24 770 13 384 13 687 10 850
Summa operativa skulder 24 770 26 753 13 687 14 013

Summa skulder och eget kapital 56 779 71 910 51 657 36 427
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 1.6 12.0 17.5 5.2
Avkastning på eget kapital % 3.3 30.1 45.6 17.4
Soliditet % 56.4 62.8 73.5 61.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 73.0 113.0 189.0 127.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 2 581 1 739 1 329 1 071
Rörelseresultat per anställd (tkr) 42 209 232 56
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 839 1 045 748 687

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 2 185
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 185 199 484
Värdeförändring (%) -34.0 18 350 199 484
Tillväxt i omsättning (%) -43.0 20 969 199 484
Rörelsemarginal (%) 1.6 15 288 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 16 291 199 484
Soliditet (%) 56.4 5 623 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 581 5 558 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 42 13 705 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 839 1 946 199 484
Nettoomsättning (tkr) 80 020 3 169 199 484
Rörelseresultat (tkr) 1 292 8 686 199 484
Antal anställda 31 3 508 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hjerta Värdepappersservice AB har minskat omsättningen senaste året med -43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 3 169 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hjerta Värdepappersservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 15 288 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Hjerta Värdepappersservice AB har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 3 508 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Hjerta Värdepappersservice AB har under det senaste året en soliditet på 56.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 5 623 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Hjerta Värdepappersservice AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkringsförmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 101 106 101 104
Nettoomsättning (tkr) 95 223 165 818 124 153 115 747
Rörelseresultat (tkr) -33 951 15 477 20 164 6 963
Årets resultat (tkr) -34 087 11 151 15 075 4 634
Summa eget kapital (tkr) 23 711 38 748 37 133 21 366
Rörelsemarginal (%) -35.7 9.3 16.2 6.0
Avk. eget kapital (%) -109.2 29.4 51.5 22.8
Soliditet (%) 45.6 55.6 69.2 55.9
Omsättning/anställd (tkr) 943 1 564 1 229 1 113
Resultat/anställd (tkr) -336 146 200 67
Lön/anställd (tkr) 834 982 691 695


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 7562

Hjerta Värdepappersservice AB

Org.nr: 556677-0391

Adress:

Strandvägen 5 B

Postnummer:

114 51 Stockholm

Telefon:

08-55056500

Moderbolag:

NEWCAP HOLDING A/S

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 31
Nettooms (tkr) 80 020
Rörelseresultat (tkr) 1 292
Årets resultat (tkr) 1 292
Summa eget kapital (tkr) 32 009
Rörelsemarginal % 1.6
Avk. eget kapital % 3.3
Soliditet % 56.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 581
Resultat/anställd (tkr) 42
Lön/anställd (tkr) 839

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 80 020
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -320
Andra rörelsekostnader -10 379
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -42 012
Rörelseresultat 1 292
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 292
Skatt 0
Årets resultat 1 292
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 292
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 839
Sum. mater. anlägg.tillg. 839
And. i koncern- & intressefrtg. 11 323
Sum. oper. anlägg.tillg. 12 162
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 18 011
Sum. operativa oms.tillg. 18 011
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 26 606
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 26 606
Summa tillgångar 56 779


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 32 009
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 32 009


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 24 770
Summa operativa skulder 24 770


Summa skulder och eget kapital 56 779
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 1.6
Avkastning på eget kapital % 3.3
Soliditet % 56.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 73.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 2 581
Rörelseresultat per anställd (tkr) 42
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 839

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 2 185
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 185
Värdeförändring (%) 18 350
Tillväxt i omsättning (%) 20 969
Rörelsemarginal (%) 15 288
Avkastning på eget kapital (%) 16 291
Soliditet (%) 5 623
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 558
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13 705
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 946
Nettoomsättning (tkr) 3 169
Rörelseresultat (tkr) 8 686
Antal anställda 3 508

Analys

Omsättning

Hjerta Värdepappersservice AB har minskat omsättningen senaste året med -43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 3 169 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hjerta Värdepappersservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 15 288 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Hjerta Värdepappersservice AB har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 3 508 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Hjerta Värdepappersservice AB har under det senaste året en soliditet på 56.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 5 623 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Hjerta Värdepappersservice AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkringsförmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 31
Nettoomsättning (tkr) 80 020
Rörelseresultat (tkr) 1 292
Årets resultat (tkr) -32 149
Summa eget kapital (tkr) 32 009
Rörelsemarginal (%) 1.6
Avk. eget kapital (%) 3.3
Soliditet (%) 56.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 581
Resultat/anställd (tkr) 42
Lön/anställd (tkr) 839