Cerberus AB

Org.nr:

556677-0391

Adress:

Engelbrektsgatan 7

Postnummer:

114 32 Stockholm

Telefon:

08-55056500
Antal sökningar:

3881

Placering i länet:
1 496
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Antal anställda 79 90 75 70
Nettoomsättning (tkr) 105 001 96 364 110 498 86 123
Rörelseresultat (tkr) 18 344 5 040 7 894 4 543
Årets resultat (tkr) 13 775 3 737 5 612 3 099
Summa eget kapital (tkr) 37 970 22 414 20 577 16 316
Rörelsemarginal % 17.5 5.2 7.1 5.3
Avk. eget kapital % 45.6 17.4 22.8 20.0
Soliditet % 73.5 61.5 55.9 68.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 329 1 071 1 473 1 230
Resultat/anställd (tkr) 232 56 79 65
Lön/anställd (tkr) 748 687 711 841

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Nettoomsättning 105 001 96 364 110 498 86 123
Arbetskraftskostnad -59 090 -61 856 -71 091 -58 888
Avskrivningar -737 -971 -1 292 -1 033
Andra rörelsekostnader -26 739 -1 877 -2 538 -2 420
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 512 1 278 0
Övriga rörelsekostnader -91 -29 132 -28 961 -19 239
Rörelseresultat 18 344 5 040 7 894 4 543
Ränteintäkter 0 0 0 77
Räntekostnader 0 0 0 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 63
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 18 344 5 040 7 894 4 606
Skatt -4 569 -1 303 -2 282 -1 507
Årets resultat 13 775 3 737 5 612 3 099
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 775 3 737 5 612 3 099
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 776 1 435 1 708 2 869
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 776 1 435 1 708 2 869
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 545 2 545 2 545 2 545
Summa operativa anläggningstillgångar 3 321 3 980 4 253 5 414
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 25 917 17 770 17 050 10 000
Summa operativa omsättningstillgångar 25 917 17 770 17 050 10 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 128 2 000
Övriga externa finansiella tillgångar 22 419 14 677 13 356 0
Likvida medel 0 0 0 6 483
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 419 14 677 15 484 8 483
Summa tillgångar 51 657 36 427 36 787 23 897

Eget kapitalEget kapital, redovisat 37 970 22 414 20 577 16 316
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 37 970 22 414 20 577 16 316

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 254
Summa finansiella skulder 0 0 0 254

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 163 3 981 862
Övriga kortfristiga skulder 13 687 10 850 12 229 6 466
Summa operativa skulder 13 687 14 013 16 210 7 328

Summa skulder och eget kapital 51 657 36 427 36 787 23 898
Nyckeltal i genomsnitt 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Rörelsemarginal % 17.5 5.2 7.1 5.3
Avkastning på eget kapital % 45.6 17.4 22.8 20.0
Soliditet % 73.5 61.5 55.9 68.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 1.6
Kassalikviditet % 189.0 127.0 105.0 217.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.08
Räntetäckningsgrad % - - - 330
Omsättning per anställd (tkr) 1 329 1 071 1 105 1 230
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 56 79 65
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 748 687 711 841

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 1 496
Nyckeltal 2014 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 496 177 382
Värdeförändring (%) 69.0 3 338 177 382
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 7 523 177 382
Rörelsemarginal (%) 17.5 2 524 177 382
Avkastning på eget kapital (%) 45.6 5 652 177 382
Soliditet (%) 73.5 1 641 177 382
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 329 11 173 177 382
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 4 238 177 382
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 748 3 352 177 382
Nettoomsättning (tkr) 105 001 2 217 177 382
Rörelseresultat (tkr) 18 344 1 043 177 382
Antal anställda 79 1 272 177 382
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cerberus AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 217 största företaget i länet med avseende på omsättning av 177 382 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cerberus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 524 högsta nivån på rörelsemarginal av 177 382 företag i länet.

Antal anställda

Cerberus AB har under det senaste året 79 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 272 största arbetsgivaren av 177 382 i länet.

Soliditet

Cerberus AB har under det senaste året en soliditet på 73.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 1 641 mest solventa företaget av 177 382 i länet.

Värderating

Cerberus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redivsningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkrings- förmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VVV
KoncernInfo 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08
Antal anställda 101 104 91 83
Nettoomsättning (tkr) 124 153 115 747 127 465 93 741
Rörelseresultat (tkr) 20 164 6 963 8 866 3 679
Årets resultat (tkr) 15 075 4 634 5 902 2 230
Summa eget kapital (tkr) 37 133 21 366 19 291 14 179
Rörelsemarginal (%) 16.2 6.0 7.0 3.9
Avk. eget kapital (%) 51.5 22.8 26.5 16.1
Soliditet (%) 69.2 55.9 52.1 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 229 1 113 1 401 1 129
Resultat/anställd (tkr) 200 67 73 44
Lön/anställd (tkr) 691 695 661 769


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 3881

Cerberus AB

Org.nr: 556677-0391

Adress:

Engelbrektsgatan 7

Postnummer:

114 32 Stockholm

Telefon:

08-55056500

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2014-12
Antal anställda 79
Nettooms (tkr) 105 001
Rörelseresultat (tkr) 18 344
Årets resultat (tkr) 13 775
Summa eget kapital (tkr) 37 970
Rörelsemarginal % 17.5
Avk. eget kapital % 45.6
Soliditet % 73.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 329
Resultat/anställd (tkr) 232
Lön/anställd (tkr) 748

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2014-12
Nettoomsättning 105 001
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -737
Andra rörelsekostnader -26 739
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -91
Rörelseresultat 18 344
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 18 344
Skatt -4 569
Årets resultat 13 775
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 775
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 776
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 776
And. i koncern- & intressefrtg. 2 545
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 321
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 25 917
Sum. operativa oms.tillg. 25 917
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 22 419
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 22 419
Summa tillgångar 51 657


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 37 970
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 37 970


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 13 687
Summa operativa skulder 13 687


Summa skulder och eget kapital 51 657
Nyckeltal i genomsnitt 2014-12
Rörelsemarginal % 17.5
Avkastning på eget kapital % 45.6
Soliditet % 73.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 189.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 329
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 748

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2014
Antal företag i Stockholm: 177 382
Företagets placering i Stockholm: 1 496
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 496
Värdeförändring (%) 3 338
Tillväxt i omsättning (%) 7 523
Rörelsemarginal (%) 2 524
Avkastning på eget kapital (%) 5 652
Soliditet (%) 1 641
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 173
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 238
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 352
Nettoomsättning (tkr) 2 217
Rörelseresultat (tkr) 1 043
Antal anställda 1 272

Analys

Omsättning

Cerberus AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 217 största företaget i länet med avseende på omsättning av 177 382 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cerberus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 524 högsta nivån på rörelsemarginal av 177 382 företag i länet.

Antal anställda

Cerberus AB har under det senaste året 79 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 272 största arbetsgivaren av 177 382 i länet.

Soliditet

Cerberus AB har under det senaste året en soliditet på 73.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 1 641 mest solventa företaget av 177 382 i länet.

Värderating

Cerberus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: mottaga och vidarebefodra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”),utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML, Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redivsningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,bedriva försäkrings- förmedling, registreras som förvaltare av fondandelar enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: VVV
KoncernInfo 2014-12
Antal anställda 79
Nettoomsättning (tkr) 105 001
Rörelseresultat (tkr) 18 344
Årets resultat (tkr) 13 775
Summa eget kapital (tkr) 37 970
Rörelsemarginal (%) 17.5
Avk. eget kapital (%) 45.6
Soliditet (%) 73.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 329
Resultat/anställd (tkr) 232
Lön/anställd (tkr) 748