Proett Data AB

Org.nr:

556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-53041
Antal sökningar:

4950

Placering i länet:
915
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 8 8 7 7
Nettoomsättning (tkr) 8 155 8 579 9 304 8 242
Rörelseresultat (tkr) 881 1 052 1 259 1 004
Årets resultat (tkr) 683 820 985 762
Summa eget kapital (tkr) 1 958 1 876 1 856 1 670
Rörelsemarginal % 10.8 12.3 13.5 12.2
Avk. eget kapital % 35.6 43.9 55.8 59.1
Soliditet % 56.3 54.1 51.9 47.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 019 1 072 1 329 1 177
Resultat/anställd (tkr) 110 132 180 143
Lön/anställd (tkr) 544 516 562 554

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 8 155 8 579 9 304 8 242
Arbetskraftskostnad -4 351 -4 129 -3 932 -3 879
Avskrivningar -26 -33 -44 -38
Andra rörelsekostnader -2 395 -2 733 -3 398 -2 554
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 11 3 0
Övriga rörelsekostnader -502 -643 -674 -767
Rörelseresultat 881 1 052 1 259 1 004
Ränteintäkter 1 1 9 19
Räntekostnader -1 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 1 8 19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 881 1 053 1 267 1 023
Skatt -198 -233 -282 -261
Årets resultat 683 820 985 762
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 683 820 985 762
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 451 0 -250 -201
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 127 0 -70 -57
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 21 47 84 80
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 47 84 80
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 21 47 84 80
Varulager 0 0 336 329
Kundfordringar 941 793 1 160 908
Övriga omsättningstillgångar 337 484 165 42
Summa operativa omsättningstillgångar 1 278 1 277 1 661 1 279
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 180 2 141 1 829 2 166
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 180 2 141 1 829 2 166
Summa tillgångar 3 479 3 465 3 574 3 525

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 958 1 425 1 405 1 469
EK-andel av obeskattade reserver 0 451 451 201
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 958 1 876 1 856 1 670

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 127 127 57
Leverantörsskulder 161 210 462 442
Övriga kortfristiga skulder 1 360 1 252 1 129 1 356
Summa operativa skulder 1 521 1 589 1 718 1 855

Summa skulder och eget kapital 3 479 3 465 3 574 3 525
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 10.8 12.3 13.5 12.2
Avkastning på eget kapital % 35.6 43.9 55.8 59.1
Soliditet % 56.3 54.1 51.9 47.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 227.0 234.0 198.0 173.0
Likviditetsberedskap % 0.27 0.25 0.2 0.26
Räntetäckningsgrad % 882 - 1 268 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 019 1 072 1 329 1 177
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 132 180 143
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544 516 562 554

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 915
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 915 11 816
Värdeförändring (%) -2.0 1 235 11 816
Tillväxt i omsättning (%) -8.0 1 606 11 816
Rörelsemarginal (%) 12.3 382 11 816
Avkastning på eget kapital (%) 43.9 444 11 816
Soliditet (%) 54.1 560 11 816
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 072 1 415 11 816
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 648 11 816
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 516 684 11 816
Nettoomsättning (tkr) 8 579 1 204 11 816
Rörelseresultat (tkr) 1 052 728 11 816
Antal anställda 8 960 11 816
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Proett Data AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 204 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 816 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 382 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 816 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 960 största arbetsgivaren av 11 816 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 560 mest solventa företaget av 11 816 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 4950

Proett Data AB

Org.nr: 556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-53041

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 8 155
Rörelseresultat (tkr) 881
Årets resultat (tkr) 683
Summa eget kapital (tkr) 1 958
Rörelsemarginal % 10.8
Avk. eget kapital % 35.6
Soliditet % 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 019
Resultat/anställd (tkr) 110
Lön/anställd (tkr) 544

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 8 155
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -26
Andra rörelsekostnader -2 395
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -502
Rörelseresultat 881
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 881
Skatt -198
Årets resultat 683
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 683
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 451
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 127
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 21
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 21
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 21
Varulager 0
Kundfordringar 941
Övriga omsättningstillgångar 337
Sum. operativa oms.tillg. 1 278
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 180
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 180
Summa tillgångar 3 479


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 958
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 958


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 161
Övriga kortfristiga skulder 1 360
Summa operativa skulder 1 521


Summa skulder och eget kapital 3 479
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 10.8
Avkastning på eget kapital % 35.6
Soliditet % 56.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 227.0
Likviditetsberedskap % 0.27
Räntetäckningsgrad % 882
Omsättning per anställd (tkr) 1 019
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544

Rankning i länet (Örebro)

År: 2015
Antal företag i Örebro: 11 816
Företagets placering i Örebro: 915
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 915
Värdeförändring (%) 1 235
Tillväxt i omsättning (%) 1 606
Rörelsemarginal (%) 382
Avkastning på eget kapital (%) 444
Soliditet (%) 560
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 415
Rörelseresultat per anställd (tkr) 648
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 684
Nettoomsättning (tkr) 1 204
Rörelseresultat (tkr) 728
Antal anställda 960

Analys

Omsättning

Proett Data AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 204 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 816 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 382 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 816 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 960 största arbetsgivaren av 11 816 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 560 mest solventa företaget av 11 816 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.