Proett Data AB

Org.nr:

556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-53041
Antal sökningar:

5046

Placering i länet:
1 030
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 8 8 8 7
Nettoomsättning (tkr) 7 106 8 155 8 579 9 304
Rörelseresultat (tkr) 616 881 1 052 1 259
Årets resultat (tkr) 478 683 820 985
Summa eget kapital (tkr) 1 635 1 958 1 876 1 856
Rörelsemarginal % 8.7 10.8 12.3 13.5
Avk. eget kapital % 26.6 35.6 43.9 55.8
Soliditet % 56.3 56.3 54.1 51.9
Omsättning/anställd (tkr) 888 1 019 1 072 1 329
Resultat/anställd (tkr) 77 110 132 180
Lön/anställd (tkr) 0 544 516 562

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 7 106 8 155 8 579 9 304
Arbetskraftskostnad 0 -4 351 -4 129 -3 932
Avskrivningar -6 -26 -33 -44
Andra rörelsekostnader -5 985 -2 395 -2 733 -3 398
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 11 3
Övriga rörelsekostnader -499 -502 -643 -674
Rörelseresultat 616 881 1 052 1 259
Ränteintäkter 2 1 1 9
Räntekostnader 0 -1 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 0 1 8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 618 881 1 053 1 267
Skatt -140 -198 -233 -282
Årets resultat 478 683 820 985
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 478 683 820 985
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 451 0 -250
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 127 0 -70
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 21 47 84
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 21 47 84
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 21 47 84
Varulager 0 0 0 336
Kundfordringar 709 941 793 1 160
Övriga omsättningstillgångar 372 337 484 165
Summa operativa omsättningstillgångar 1 081 1 278 1 277 1 661
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 825 2 180 2 141 1 829
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 825 2 180 2 141 1 829
Summa tillgångar 2 906 3 479 3 465 3 574

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 635 1 958 1 425 1 405
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 451 451
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 635 1 958 1 876 1 856

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 127 127
Leverantörsskulder 83 161 210 462
Övriga kortfristiga skulder 1 187 1 360 1 252 1 129
Summa operativa skulder 1 270 1 521 1 589 1 718

Summa skulder och eget kapital 2 905 3 479 3 465 3 574
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 8.7 10.8 12.3 13.5
Avkastning på eget kapital % 26.6 35.6 43.9 55.8
Soliditet % 56.3 56.3 54.1 51.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 229.0 227.0 234.0 198.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.27 0.25 0.2
Räntetäckningsgrad % - 882 - 1 268
Omsättning per anställd (tkr) 888 1 019 1 072 1 329
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77 110 132 180
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 544 516 562

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 030
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 030 11 928
Värdeförändring (%) -22.0 1 623 11 928
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 1 541 11 928
Rörelsemarginal (%) 10.8 497 11 928
Avkastning på eget kapital (%) 35.6 630 11 928
Soliditet (%) 56.3 491 11 928
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 019 1 521 11 928
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 832 11 928
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544 369 11 928
Nettoomsättning (tkr) 8 155 1 307 11 928
Rörelseresultat (tkr) 881 882 11 928
Antal anställda 8 992 11 928
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Proett Data AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 1 307 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 928 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 497 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 928 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 992 största arbetsgivaren av 11 928 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 11 928 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 5046

Proett Data AB

Org.nr: 556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-53041

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 7 106
Rörelseresultat (tkr) 616
Årets resultat (tkr) 478
Summa eget kapital (tkr) 1 635
Rörelsemarginal % 8.7
Avk. eget kapital % 26.6
Soliditet % 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 888
Resultat/anställd (tkr) 77
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 7 106
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6
Andra rörelsekostnader -5 985
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -499
Rörelseresultat 616
Ränteintäkter 2
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 618
Skatt -140
Årets resultat 478
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 478
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 709
Övriga omsättningstillgångar 372
Sum. operativa oms.tillg. 1 081
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 825
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 825
Summa tillgångar 2 906


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 635
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 635


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 83
Övriga kortfristiga skulder 1 187
Summa operativa skulder 1 270


Summa skulder och eget kapital 2 905
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 8.7
Avkastning på eget kapital % 26.6
Soliditet % 56.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 229.0
Likviditetsberedskap % 0.26
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 888
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Örebro)

År: 2016
Antal företag i Örebro: 11 928
Företagets placering i Örebro: 1 030
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 030
Värdeförändring (%) 1 623
Tillväxt i omsättning (%) 1 541
Rörelsemarginal (%) 497
Avkastning på eget kapital (%) 630
Soliditet (%) 491
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 521
Rörelseresultat per anställd (tkr) 832
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 369
Nettoomsättning (tkr) 1 307
Rörelseresultat (tkr) 882
Antal anställda 992

Analys

Omsättning

Proett Data AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 1 307 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 928 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 497 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 928 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 992 största arbetsgivaren av 11 928 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 56.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 11 928 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.