Proett Data AB

Org.nr:

556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-54040
Antal sökningar:

5261

Placering i länet:
911
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 8 107 7 106 8 155 8 579
Rörelseresultat (tkr) 844 616 881 1 052
Årets resultat (tkr) 655 477 1 133 820
Summa eget kapital (tkr) 1 890 1 635 1 958 1 876
Rörelsemarginal % 10.4 8.7 10.8 12.3
Avk. eget kapital % 37.2 26.6 35.6 43.9
Soliditet % 57.4 56.3 56.3 54.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 013 888 1 019 1 072
Resultat/anställd (tkr) 106 77 110 132
Lön/anställd (tkr) 0 0 544 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 8 107 7 106 8 155 8 579
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 351 -4 129
Avskrivningar 0 -6 -26 -33
Andra rörelsekostnader -6 833 -5 985 -2 395 -2 733
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 11
Övriga rörelsekostnader -430 -499 -502 -643
Rörelseresultat 844 616 881 1 052
Ränteintäkter 2 2 1 1
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 2 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 846 618 881 1 053
Skatt -191 -140 -198 -233
Årets resultat 655 478 683 820
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 655 478 683 820
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 451 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 127 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 21 47
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 21 47
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 21 47
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 760 709 941 793
Övriga omsättningstillgångar 366 372 337 484
Summa operativa omsättningstillgångar 1 126 1 081 1 278 1 277
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 165 1 825 2 180 2 141
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 165 1 825 2 180 2 141
Summa tillgångar 3 291 2 906 3 479 3 465

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 890 1 635 1 958 1 425
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 451
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 890 1 635 1 958 1 876

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 127
Leverantörsskulder 133 83 161 210
Övriga kortfristiga skulder 1 268 1 187 1 360 1 252
Summa operativa skulder 1 401 1 270 1 521 1 589

Summa skulder och eget kapital 3 291 2 905 3 479 3 465
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 10.4 8.7 10.8 12.3
Avkastning på eget kapital % 37.2 26.6 35.6 43.9
Soliditet % 57.4 56.3 56.3 54.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 235.0 229.0 227.0 234.0
Likviditetsberedskap % 0.27 0.26 0.27 0.25
Räntetäckningsgrad % - - 882 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 013 888 1 019 1 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 106 77 110 132
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 544 516

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 911
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 911 12 491
Värdeförändring (%) 16.0 583 12 491
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 1 319 12 491
Rörelsemarginal (%) 8.7 513 12 491
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 692 12 491
Soliditet (%) 56.3 360 12 491
Nettoomsättning per anställd (tkr) 888 1 291 12 491
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77 804 12 491
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 967 12 491
Nettoomsättning (tkr) 7 106 1 067 12 491
Rörelseresultat (tkr) 616 842 12 491
Antal anställda 8 739 12 491
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Proett Data AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 067 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 491 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 17%. Företaget har under jämförelseåret den 513 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 491 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 739 största arbetsgivaren av 12 491 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 57.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 360 mest solventa företaget av 12 491 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 5261

Proett Data AB

Org.nr: 556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-54040

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2018-04
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 8 107
Rörelseresultat (tkr) 844
Årets resultat (tkr) 655
Summa eget kapital (tkr) 1 890
Rörelsemarginal % 10.4
Avk. eget kapital % 37.2
Soliditet % 57.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 013
Resultat/anställd (tkr) 106
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04
Nettoomsättning 8 107
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -6 833
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -430
Rörelseresultat 844
Ränteintäkter 2
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 846
Skatt -191
Årets resultat 655
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 655
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2018-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 760
Övriga omsättningstillgångar 366
Sum. operativa oms.tillg. 1 126
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 165
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 165
Summa tillgångar 3 291


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 890
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 890


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 133
Övriga kortfristiga skulder 1 268
Summa operativa skulder 1 401


Summa skulder och eget kapital 3 291
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04
Rörelsemarginal % 10.4
Avkastning på eget kapital % 37.2
Soliditet % 57.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 235.0
Likviditetsberedskap % 0.27
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 013
Rörelseresultat per anställd (tkr) 106
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Örebro)

År: 2017
Antal företag i Örebro: 12 491
Företagets placering i Örebro: 911
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 911
Värdeförändring (%) 583
Tillväxt i omsättning (%) 1 319
Rörelsemarginal (%) 513
Avkastning på eget kapital (%) 692
Soliditet (%) 360
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 291
Rörelseresultat per anställd (tkr) 804
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 967
Nettoomsättning (tkr) 1 067
Rörelseresultat (tkr) 842
Antal anställda 739

Analys

Omsättning

Proett Data AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 067 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 491 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 17%. Företaget har under jämförelseåret den 513 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 491 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 739 största arbetsgivaren av 12 491 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 57.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 360 mest solventa företaget av 12 491 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.