AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Org.nr:

556664-0909

Adress:

Box 24

Postnummer:

681 21 Kristinehamn

Telefon:

0550-10196
Antal sökningar:

1055

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 6 9 6 6
Nettoomsättning (tkr) 15 516 12 040 10 712 10 373
Rörelseresultat (tkr) 605 315 177 997
Årets resultat (tkr) 164 259 199 233
Summa eget kapital (tkr) 2 265 1 994 1 886 1 844
Rörelsemarginal % 3.9 2.6 1.7 9.6
Avk. eget kapital % 12.7 5.6 2.3 41.0
Soliditet % 27.1 21.6 28.5 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 586 1 338 1 785 1 729
Resultat/anställd (tkr) 101 35 30 166
Lön/anställd (tkr) 0 456 527 475

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 516 12 040 10 712 10 373
Arbetskraftskostnad 0 -4 104 -3 164 -2 851
Avskrivningar -1 388 -1 230 -1 133 -1 070
Andra rörelsekostnader -9 971 -2 594 -2 526 -2 374
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 552 -3 797 -3 712 -3 081
Rörelseresultat 605 315 177 997
Ränteintäkter 0 0 7 5
Räntekostnader -201 -176 -128 -197
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -201 -176 -121 -192
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 404 139 56 805
Skatt -133 -31 -13 -178
Årets resultat 271 108 43 627
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 271 108 43 627
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -107 152 156 -395
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -30 43 44 -111
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 304 304
Maskiner och inventarier 5 808 5 846 3 700 3 854
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 808 5 846 4 004 4 158
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 808 5 846 4 004 4 158
Varulager 260 394 397 404
Kundfordringar 1 088 1 644 887 1 415
Övriga omsättningstillgångar 667 1 323 1 306 348
Summa operativa omsättningstillgångar 2 015 3 361 2 590 2 167
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 3 3 3
Likvida medel 532 11 29 355
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 532 14 32 358
Summa tillgångar 8 355 9 221 6 626 6 683

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 563 1 399 1 140 942
EK-andel av obeskattade reserver 702 595 746 902
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 265 1 994 1 886 1 844

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 034 3 064 1 281 1 433
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 257 155 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 512 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 546 3 321 1 436 1 433

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 198 168 321 405
Leverantörsskulder 882 1 014 873 877
Övriga kortfristiga skulder 2 465 2 724 2 110 2 125
Summa operativa skulder 3 545 3 906 3 304 3 407

Summa skulder och eget kapital 8 356 9 221 6 626 6 684
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 3.9 2.6 1.7 9.6
Avkastning på eget kapital % 12.7 5.6 2.3 41.0
Soliditet % 27.1 21.6 28.5 27.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 112.4 166.5 76.1 77.7
Kassalikviditet % 68.0 75.0 71.0 71.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 3.01 1.79 1.44 5.09
Omsättning per anställd (tkr) 2 586 1 338 1 785 1 729
Rörelseresultat per anställd (tkr) 101 35 30 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 456 527 475

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 515
Värdeförändring (%) - - 12 515
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 515
Rörelsemarginal (%) - - 12 515
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 515
Soliditet (%) - - 12 515
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 515
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 515
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 515
Nettoomsättning (tkr) - - 12 515
Rörelseresultat (tkr) - - 12 515
Antal anställda - - 12 515
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 515 företag i länet.

Rörelsemarginal

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 515 företag i länet.

Antal anställda

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 515 i länet.

Soliditet

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 515 i länet.

Värderating

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva röjning och grävning av sjöar och vattendrag, rostskydd och reparation av motorfordon, bedriva kontorstjänster åt företag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1055

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Org.nr: 556664-0909

Adress:

Box 24

Postnummer:

681 21 Kristinehamn

Telefon:

0550-10196

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 15 516
Rörelseresultat (tkr) 605
Årets resultat (tkr) 271
Summa eget kapital (tkr) 2 265
Rörelsemarginal % 3.9
Avk. eget kapital % 12.7
Soliditet % 27.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 586
Resultat/anställd (tkr) 101
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 15 516
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 388
Andra rörelsekostnader -9 971
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -3 552
Rörelseresultat 605
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -201
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -201
Res. efter finans. intkt. och kostn. 404
Skatt -133
Årets resultat 271
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 271
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -107
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -30
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 5 808
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 808
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 808
Varulager 260
Kundfordringar 1 088
Övriga omsättningstillgångar 667
Sum. operativa oms.tillg. 2 015
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 532
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 532
Summa tillgångar 8 355


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 563
EK-andel av obeskattade reserver 702
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 265


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 034
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 512
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 2 546


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 198
Leverantörsskulder 882
Övriga kortfristiga skulder 2 465
Summa operativa skulder 3 545


Summa skulder och eget kapital 8 356
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 3.9
Avkastning på eget kapital % 12.7
Soliditet % 27.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 112.4
Kassalikviditet % 68.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 3.01
Omsättning per anställd (tkr) 2 586
Rörelseresultat per anställd (tkr) 101
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Värmland)

År: 2017
Antal företag i Värmland: 12 515
Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 515 företag i länet.

Rörelsemarginal

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 515 företag i länet.

Antal anställda

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 515 i länet.

Soliditet

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 515 i länet.

Värderating

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva röjning och grävning av sjöar och vattendrag, rostskydd och reparation av motorfordon, bedriva kontorstjänster åt företag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.