Garantientreprenad i Sverige AB

Org.nr:

556632-2219

Adress:

Fabriksvägen 6

Postnummer:

515 70 Rydboholm

Telefon:

033-292050
Antal sökningar:

791

Placering i länet:
4 833
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 9 5
Nettoomsättning (tkr) 13 297 15 845 14 091 10 985
Rörelseresultat (tkr) 914 1 920 1 611 290
Årets resultat (tkr) 46 16 13 9
Summa eget kapital (tkr) 1 049 1 006 999 1 075
Rörelsemarginal % 6.9 12.1 11.4 2.6
Avk. eget kapital % 86.9 190.1 156.1 26.6
Soliditet % 18.1 25.1 23.0 39.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 477 1 761 1 566 2 197
Resultat/anställd (tkr) 102 213 179 58
Lön/anställd (tkr) 523 516 507 634

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 13 297 15 845 14 091 10 985
Arbetskraftskostnad -4 709 -4 646 -4 561 -3 168
Avskrivningar -17 -17 -27 -29
Andra rörelsekostnader -5 781 -7 605 -6 005 -5 116
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 180 214 140 168
Övriga rörelsekostnader -2 056 -1 871 -2 027 -2 550
Rörelseresultat 914 1 920 1 611 290
Ränteintäkter 1 0 1 3
Räntekostnader -3 -4 -4 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -4 -3 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 912 1 916 1 608 287
Skatt -19 -9 11 -7
Årets resultat 893 1 907 1 619 280
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 893 1 907 1 619 280
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 3 9 89 -31
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 3 25 -9
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 13 29 46 180
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 29 46 180
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 13 29 46 180
Varulager 748 193 1 271 424
Kundfordringar 521 2 204 954 1 192
Övriga omsättningstillgångar 457 355 250 226
Summa operativa omsättningstillgångar 1 726 2 752 2 475 1 842
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 650 0 49 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 402 1 222 1 784 684
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 052 1 222 1 833 684
Summa tillgångar 5 791 4 003 4 354 2 706

Eget kapitalEget kapital, redovisat 914 868 852 839
EK-andel av obeskattade reserver 135 138 147 236
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 049 1 006 999 1 075

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 079 747 1 695 585
Summa finansiella skulder 3 079 747 1 695 585

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 38 39 42 67
Leverantörsskulder 342 699 534 504
Övriga kortfristiga skulder 1 283 1 512 1 084 475
Summa operativa skulder 1 663 2 250 1 660 1 046

Summa skulder och eget kapital 5 791 4 003 4 354 2 706
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 6.9 12.1 11.4 2.6
Avkastning på eget kapital % 86.9 190.1 156.1 26.6
Soliditet % 18.1 25.1 23.0 39.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 293.5 74.3 169.6 54.4
Kassalikviditet % 51.0 128.0 90.0 134.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.08 0.13 0.06
Räntetäckningsgrad % 305 480 403 48.83
Omsättning per anställd (tkr) 1 477 1 761 1 566 2 197
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 213 179 58
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 516 507 634

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 4 833
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 833 94 409
Värdeförändring (%) -4.0 6 426 94 409
Tillväxt i omsättning (%) -16.0 8 801 94 409
Rörelsemarginal (%) 6.9 4 328 94 409
Avkastning på eget kapital (%) 86.9 924 94 409
Soliditet (%) 18.1 8 130 94 409
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 477 5 286 94 409
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 4 872 94 409
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523 1 266 94 409
Nettoomsättning (tkr) 13 297 4 937 94 409
Rörelseresultat (tkr) 914 4 703 94 409
Antal anställda 9 4 350 94 409
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Garantientreprenad i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 4 937 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 409 företag i länet.

Rörelsemarginal

Garantientreprenad i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 4 328 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 409 företag i länet.

Antal anställda

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 4 350 största arbetsgivaren av 94 409 i länet.

Soliditet

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 8 130 mest solventa företaget av 94 409 i länet.

Värderating

Garantientreprenad i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra entreprenader avseende fukt och mögelskydd. Försäljning av material för fukt och mögelskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 791

Garantientreprenad i Sverige AB

Org.nr: 556632-2219

Adress:

Fabriksvägen 6

Postnummer:

515 70 Rydboholm

Telefon:

033-292050

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 13 297
Rörelseresultat (tkr) 914
Årets resultat (tkr) 893
Summa eget kapital (tkr) 1 049
Rörelsemarginal % 6.9
Avk. eget kapital % 86.9
Soliditet % 18.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 477
Resultat/anställd (tkr) 102
Lön/anställd (tkr) 523

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 13 297
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -17
Andra rörelsekostnader -5 781
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 180
Övriga rörelsekostnader -2 056
Rörelseresultat 914
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 912
Skatt -19
Årets resultat 893
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 893
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 3
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 1
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 13
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 13
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 13
Varulager 748
Kundfordringar 521
Övriga omsättningstillgångar 457
Sum. operativa oms.tillg. 1 726
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 650
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 402
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 052
Summa tillgångar 5 791


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 914
EK-andel av obeskattade reserver 135
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 049


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 079
Summa finansiella skulder 3 079


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 38
Leverantörsskulder 342
Övriga kortfristiga skulder 1 283
Summa operativa skulder 1 663


Summa skulder och eget kapital 5 791
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 6.9
Avkastning på eget kapital % 86.9
Soliditet % 18.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 293.5
Kassalikviditet % 51.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 305
Omsättning per anställd (tkr) 1 477
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 523

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 409
Företagets placering i Västra götaland: 4 833
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 833
Värdeförändring (%) 6 426
Tillväxt i omsättning (%) 8 801
Rörelsemarginal (%) 4 328
Avkastning på eget kapital (%) 924
Soliditet (%) 8 130
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 286
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 872
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 266
Nettoomsättning (tkr) 4 937
Rörelseresultat (tkr) 4 703
Antal anställda 4 350

Analys

Omsättning

Garantientreprenad i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 4 937 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 409 företag i länet.

Rörelsemarginal

Garantientreprenad i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 4 328 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 409 företag i länet.

Antal anställda

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 4 350 största arbetsgivaren av 94 409 i länet.

Soliditet

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 8 130 mest solventa företaget av 94 409 i länet.

Värderating

Garantientreprenad i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra entreprenader avseende fukt och mögelskydd. Försäljning av material för fukt och mögelskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.