Garantientreprenad i Sverige AB

Org.nr:

556632-2219

Adress:

Fabriksvägen 6

Postnummer:

515 70 Rydboholm

Telefon:

033-292050
Antal sökningar:

631

Placering i länet:
6 746
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 9 9 5 5
Nettoomsättning (tkr) 15 845 14 091 10 985 9 566
Rörelseresultat (tkr) 1 920 1 611 290 1 145
Årets resultat (tkr) 1 907 1 619 280 1 103
Summa eget kapital (tkr) 1 006 999 1 075 1 035
Rörelsemarginal % 12.1 11.4 2.6 12.0
Avk. eget kapital % 190.1 156.1 26.6 112.0
Soliditet % 25.1 23.0 39.7 39.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 761 1 566 2 197 1 913
Resultat/anställd (tkr) 213 179 58 229
Lön/anställd (tkr) 516 507 634 573

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 15 845 14 091 10 985 9 566
Arbetskraftskostnad -4 646 -4 561 -3 168 -2 866
Avskrivningar -17 -27 -29 -13
Andra rörelsekostnader -7 605 -6 005 -5 116 -4 115
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 140 168 0
Övriga rörelsekostnader -1 871 -2 027 -2 550 -1 427
Rörelseresultat 1 920 1 611 290 1 145
Ränteintäkter 0 1 3 1
Räntekostnader -4 -4 -6 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -3 -3 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 916 1 608 287 1 142
Skatt -9 11 -7 -39
Årets resultat 1 907 1 619 280 1 103
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 907 1 619 280 1 103
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 9 89 -31 -12
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 3 25 -9 -3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 29 46 180 93
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 46 180 93
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 29 46 180 93
Varulager 193 1 271 424 245
Kundfordringar 2 204 954 1 192 1 186
Övriga omsättningstillgångar 355 250 226 68
Summa operativa omsättningstillgångar 2 752 2 475 1 842 1 499
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 49 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 222 1 784 684 1 050
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 222 1 833 684 1 050
Summa tillgångar 4 003 4 354 2 706 2 642

Eget kapitalEget kapital, redovisat 868 852 839 830
EK-andel av obeskattade reserver 138 147 236 205
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 006 999 1 075 1 035

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 747 1 695 585 397
Summa finansiella skulder 747 1 695 585 397

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 39 42 67 58
Leverantörsskulder 699 534 504 428
Övriga kortfristiga skulder 1 512 1 084 475 724
Summa operativa skulder 2 250 1 660 1 046 1 210

Summa skulder och eget kapital 4 003 4 354 2 706 2 642
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 12.1 11.4 2.6 12.0
Avkastning på eget kapital % 190.1 156.1 26.6 112.0
Soliditet % 25.1 23.0 39.7 39.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 74.3 169.6 54.4 38.4
Kassalikviditet % 128.0 90.0 134.0 149.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.13 0.06 0.11
Räntetäckningsgrad % 480 403 48.83 286.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 761 1 566 2 197 1 913
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213 179 58 229
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 516 507 634 573

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 6 746
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 746 90 217
Värdeförändring (%) 19.0 4 803 90 217
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 4 362 90 217
Rörelsemarginal (%) 12.1 2 987 90 217
Avkastning på eget kapital (%) 190.1 195 90 217
Soliditet (%) 25.1 9 679 90 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 761 5 615 90 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213 3 385 90 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 516 3 433 90 217
Nettoomsättning (tkr) 15 845 5 963 90 217
Rörelseresultat (tkr) 1 920 3 832 90 217
Antal anställda 9 6 071 90 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Garantientreprenad i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 5 963 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Garantientreprenad i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 987 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 217 företag i länet.

Antal anställda

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 6 071 största arbetsgivaren av 90 217 i länet.

Soliditet

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 25.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 9 679 mest solventa företaget av 90 217 i länet.

Värderating

Garantientreprenad i Sverige AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra entreprenader avseende fukt och mögelskydd. Försäljning av material för fukt och mögelskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 631

Garantientreprenad i Sverige AB

Org.nr: 556632-2219

Adress:

Fabriksvägen 6

Postnummer:

515 70 Rydboholm

Telefon:

033-292050

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 9
Nettooms (tkr) 15 845
Rörelseresultat (tkr) 1 920
Årets resultat (tkr) 1 907
Summa eget kapital (tkr) 1 006
Rörelsemarginal % 12.1
Avk. eget kapital % 190.1
Soliditet % 25.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 761
Resultat/anställd (tkr) 213
Lön/anställd (tkr) 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 15 845
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -17
Andra rörelsekostnader -7 605
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 214
Övriga rörelsekostnader -1 871
Rörelseresultat 1 920
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -4
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -4
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 916
Skatt -9
Årets resultat 1 907
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 907
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 9
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 3
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 29
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 29
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 29
Varulager 193
Kundfordringar 2 204
Övriga omsättningstillgångar 355
Sum. operativa oms.tillg. 2 752
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 222
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 222
Summa tillgångar 4 003


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 868
EK-andel av obeskattade reserver 138
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 006


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 747
Summa finansiella skulder 747


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 39
Leverantörsskulder 699
Övriga kortfristiga skulder 1 512
Summa operativa skulder 2 250


Summa skulder och eget kapital 4 003
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 12.1
Avkastning på eget kapital % 190.1
Soliditet % 25.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 74.3
Kassalikviditet % 128.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 480
Omsättning per anställd (tkr) 1 761
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 516

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 90 217
Företagets placering i Västra götaland: 6 746
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 6 746
Värdeförändring (%) 4 803
Tillväxt i omsättning (%) 4 362
Rörelsemarginal (%) 2 987
Avkastning på eget kapital (%) 195
Soliditet (%) 9 679
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 615
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 385
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 433
Nettoomsättning (tkr) 5 963
Rörelseresultat (tkr) 3 832
Antal anställda 6 071

Analys

Omsättning

Garantientreprenad i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 5 963 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Garantientreprenad i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 987 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 217 företag i länet.

Antal anställda

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 6 071 största arbetsgivaren av 90 217 i länet.

Soliditet

Garantientreprenad i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 25.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 9 679 mest solventa företaget av 90 217 i länet.

Värderating

Garantientreprenad i Sverige AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra entreprenader avseende fukt och mögelskydd. Försäljning av material för fukt och mögelskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.