MobiOne Aktiebolag

Org.nr:

556613-1198

Adress:

Tranebergs strand 12

Postnummer:

167 40 Bromma

Telefon:

08-58500977
Antal sökningar:

308

Placering i länet:
13 806
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 7 7 7 6
Nettoomsättning (tkr) 9 694 8 042 10 808 9 384
Rörelseresultat (tkr) 781 664 561 162
Årets resultat (tkr) 535 495 419 98
Summa eget kapital (tkr) 3 027 2 491 1 996 1 577
Rörelsemarginal % 8.1 8.3 5.2 1.7
Avk. eget kapital % 19.4 22.1 23.5 6.4
Soliditet % 41.3 46.2 35.7 30.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 385 1 149 1 544 1 564
Resultat/anställd (tkr) 112 95 80 27
Lön/anställd (tkr) 0 586 649 607

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 694 8 042 10 808 9 384
Arbetskraftskostnad 0 -4 103 -4 546 -3 644
Avskrivningar -544 -593 -593 -668
Andra rörelsekostnader -6 467 -720 -2 992 -2 713
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 76 57 73 89
Övriga rörelsekostnader -1 978 -2 019 -2 189 -2 286
Rörelseresultat 781 664 561 162
Ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader -73 -13 -11 -20
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -73 -13 -10 -18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 708 651 551 144
Skatt -173 -156 -132 -46
Årets resultat 535 495 419 98
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 535 495 419 98
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -153 -138 -117 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -43 -39 -33 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 744 1 269 830 1 191
Summa immateriella anläggningstillgångar 744 1 269 830 1 191
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 102 121 153 316
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 102 121 153 316
Andelar i koncern- och intresseföretag 127 127 127 127
Summa operativa anläggningstillgångar 973 1 517 1 110 1 634
Varulager 93 164 171 126
Kundfordringar 4 933 1 670 1 781 1 350
Övriga omsättningstillgångar 242 1 447 908 826
Summa operativa omsättningstillgångar 5 268 3 281 2 860 2 302
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 8 0 0 0
Likvida medel 1 082 597 1 618 1 263
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 090 597 1 618 1 263
Summa tillgångar 7 331 5 395 5 588 5 199

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 619 2 236 1 879 1 577
EK-andel av obeskattade reserver 408 255 117 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 027 2 491 1 996 1 577

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 115 72 33 0
Leverantörsskulder 534 473 668 900
Övriga kortfristiga skulder 3 654 2 359 2 891 2 723
Summa operativa skulder 4 303 2 904 3 592 3 623

Summa skulder och eget kapital 7 330 5 395 5 588 5 200
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 8.1 8.3 5.2 1.7
Avkastning på eget kapital % 19.4 22.1 23.5 6.4
Soliditet % 41.3 46.2 35.7 30.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 149.0 131.0 121.0 95.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.07 0.15 0.13
Räntetäckningsgrad % 10.7 51.08 51.09 8.2
Omsättning per anställd (tkr) 1 385 1 149 1 544 1 564
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 95 80 27
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 586 649 607

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 13 806
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 13 806 199 484
Värdeförändring (%) 31.0 6 155 199 484
Tillväxt i omsättning (%) 21.0 4 981 199 484
Rörelsemarginal (%) 8.1 8 066 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 19.4 12 198 199 484
Soliditet (%) 41.3 10 323 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 385 12 177 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 9 369 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 15 906 199 484
Nettoomsättning (tkr) 9 694 13 995 199 484
Rörelseresultat (tkr) 781 10 985 199 484
Antal anställda 7 12 998 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MobiOne Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 21.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 13 995 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

MobiOne Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 066 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 998 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 10 323 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

MobiOne Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Iain Stirling Bade (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Ingrid Maria C Hård Af Segerstad (f. 1969) Suppleant
Carin Sofie Reusens (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla mjukvara till trådlösa handdatorer för logistikfunktioner inom företrädesvis transport- och livsmedelsföretag.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 308

MobiOne Aktiebolag

Org.nr: 556613-1198

Adress:

Tranebergs strand 12

Postnummer:

167 40 Bromma

Telefon:

08-58500977

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 9 694
Rörelseresultat (tkr) 781
Årets resultat (tkr) 535
Summa eget kapital (tkr) 3 027
Rörelsemarginal % 8.1
Avk. eget kapital % 19.4
Soliditet % 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 385
Resultat/anställd (tkr) 112
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 9 694
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -544
Andra rörelsekostnader -6 467
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 76
Övriga rörelsekostnader -1 978
Rörelseresultat 781
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -73
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -73
Res. efter finans. intkt. och kostn. 708
Skatt -173
Årets resultat 535
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 535
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -153
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -43
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 744
Sum. immater. anlägg.tillg. 744
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 102
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 102
And. i koncern- & intressefrtg. 127
Sum. oper. anlägg.tillg. 973
Varulager 93
Kundfordringar 4 933
Övriga omsättningstillgångar 242
Sum. operativa oms.tillg. 5 268
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 8
Likvida medel 1 082
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 090
Summa tillgångar 7 331


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 619
EK-andel av obeskattade reserver 408
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 027


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 115
Leverantörsskulder 534
Övriga kortfristiga skulder 3 654
Summa operativa skulder 4 303


Summa skulder och eget kapital 7 330
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 8.1
Avkastning på eget kapital % 19.4
Soliditet % 41.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 149.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 10.7
Omsättning per anställd (tkr) 1 385
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 13 806
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 13 806
Värdeförändring (%) 6 155
Tillväxt i omsättning (%) 4 981
Rörelsemarginal (%) 8 066
Avkastning på eget kapital (%) 12 198
Soliditet (%) 10 323
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 177
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 369
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 15 906
Nettoomsättning (tkr) 13 995
Rörelseresultat (tkr) 10 985
Antal anställda 12 998

Analys

Omsättning

MobiOne Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 21.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 13 995 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

MobiOne Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 066 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 998 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 10 323 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

MobiOne Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Iain Stirling Bade (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Ingrid Maria C Hård Af Segerstad (f. 1969) Suppleant
Carin Sofie Reusens (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla mjukvara till trådlösa handdatorer för logistikfunktioner inom företrädesvis transport- och livsmedelsföretag.