MobiOne Aktiebolag

Org.nr:

556613-1198

Adress:

Tranebergs strand 12

Postnummer:

167 40 Bromma

Telefon:

08-58500977
Antal sökningar:

328

Placering i länet:
9 864
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 9 633 9 694 8 042 10 808
Rörelseresultat (tkr) -212 781 664 561
Årets resultat (tkr) 20 383 358 302
Summa eget kapital (tkr) 2 640 3 027 2 491 1 996
Rörelsemarginal % -2.2 8.1 8.3 5.2
Avk. eget kapital % -13.7 19.4 22.1 23.5
Soliditet % 49.4 41.3 46.2 35.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 376 1 385 1 149 1 544
Resultat/anställd (tkr) -30 112 95 80
Lön/anställd (tkr) 0 0 586 649

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 633 9 694 8 042 10 808
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 103 -4 546
Avskrivningar -362 -544 -593 -593
Andra rörelsekostnader -7 105 -6 467 -720 -2 992
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 117 76 57 73
Övriga rörelsekostnader -2 495 -1 978 -2 019 -2 189
Rörelseresultat -212 781 664 561
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -257 -73 -13 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -257 -73 -13 -10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -469 708 651 551
Skatt 81 -173 -156 -132
Årets resultat -388 535 495 419
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -388 535 495 419
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 408 -153 -138 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 115 -43 -39 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 400 744 1 269 830
Summa immateriella anläggningstillgångar 400 744 1 269 830
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 84 102 121 153
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 102 121 153
Andelar i koncern- och intresseföretag 127 127 127 127
Summa operativa anläggningstillgångar 611 973 1 517 1 110
Varulager 64 93 164 171
Kundfordringar 2 290 4 933 1 670 1 781
Övriga omsättningstillgångar 807 242 1 447 908
Summa operativa omsättningstillgångar 3 161 5 268 3 281 2 860
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 8 0 0
Likvida medel 1 569 1 082 597 1 618
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 569 1 090 597 1 618
Summa tillgångar 5 341 7 331 5 395 5 588

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 640 2 619 2 236 1 879
EK-andel av obeskattade reserver 0 408 255 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 640 3 027 2 491 1 996

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 115 72 33
Leverantörsskulder 577 534 473 668
Övriga kortfristiga skulder 2 125 3 654 2 359 2 891
Summa operativa skulder 2 702 4 303 2 904 3 592

Summa skulder och eget kapital 5 342 7 330 5 395 5 588
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -2.2 8.1 8.3 5.2
Avkastning på eget kapital % -13.7 19.4 22.1 23.5
Soliditet % 49.4 41.3 46.2 35.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 173.0 149.0 131.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.11 0.07 0.15
Räntetäckningsgrad % -0.82 10.7 51.08 51.09
Omsättning per anställd (tkr) 1 376 1 385 1 149 1 544
Rörelseresultat per anställd (tkr) -30 112 95 80
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 586 649

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 864
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 864 200 762
Värdeförändring (%) -23.0 11 904 200 762
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 9 787 200 762
Rörelsemarginal (%) -2.2 13 259 200 762
Avkastning på eget kapital (%) -13.7 13 199 200 762
Soliditet (%) 49.4 5 570 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 8 549 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) -30 13 247 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 8 134 200 762
Nettoomsättning (tkr) 9 633 9 587 200 762
Rörelseresultat (tkr) -212 13 161 200 762
Antal anställda 7 8 669 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MobiOne Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 9 587 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

MobiOne Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 13 259 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 8 669 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 5 570 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

MobiOne Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Iain Stirling Bade (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Ingrid Maria C Hård Af Segerstad (f. 1969) Suppleant
Carin Sofie Reusens (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla mjukvara till trådlösa handdatorer för logistikfunktioner inom företrädesvis transport- och livsmedelsföretag.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 328

MobiOne Aktiebolag

Org.nr: 556613-1198

Adress:

Tranebergs strand 12

Postnummer:

167 40 Bromma

Telefon:

08-58500977

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 9 633
Rörelseresultat (tkr) -212
Årets resultat (tkr) -388
Summa eget kapital (tkr) 2 640
Rörelsemarginal % -2.2
Avk. eget kapital % -13.7
Soliditet % 49.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 376
Resultat/anställd (tkr) -30
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 9 633
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -362
Andra rörelsekostnader -7 105
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 117
Övriga rörelsekostnader -2 495
Rörelseresultat -212
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -257
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -257
Res. efter finans. intkt. och kostn. -469
Skatt 81
Årets resultat -388
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -388
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 408
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 115
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 400
Sum. immater. anlägg.tillg. 400
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 84
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 84
And. i koncern- & intressefrtg. 127
Sum. oper. anlägg.tillg. 611
Varulager 64
Kundfordringar 2 290
Övriga omsättningstillgångar 807
Sum. operativa oms.tillg. 3 161
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 569
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 569
Summa tillgångar 5 341


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 640
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 640


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 577
Övriga kortfristiga skulder 2 125
Summa operativa skulder 2 702


Summa skulder och eget kapital 5 342
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -2.2
Avkastning på eget kapital % -13.7
Soliditet % 49.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 173.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % -0.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 376
Rörelseresultat per anställd (tkr) -30
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: 9 864
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 9 864
Värdeförändring (%) 11 904
Tillväxt i omsättning (%) 9 787
Rörelsemarginal (%) 13 259
Avkastning på eget kapital (%) 13 199
Soliditet (%) 5 570
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 549
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13 247
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 8 134
Nettoomsättning (tkr) 9 587
Rörelseresultat (tkr) 13 161
Antal anställda 8 669

Analys

Omsättning

MobiOne Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 9 587 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

MobiOne Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 13 259 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 8 669 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 5 570 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

MobiOne Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Iain Stirling Bade (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Ingrid Maria C Hård Af Segerstad (f. 1969) Suppleant
Carin Sofie Reusens (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla mjukvara till trådlösa handdatorer för logistikfunktioner inom företrädesvis transport- och livsmedelsföretag.