Comne Work AB

Org.nr:

556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010
Antal sökningar:

617

Placering i länet:
9 744
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 12 11 11 6
Nettoomsättning (tkr) 13 477 8 629 10 223 7 755
Rörelseresultat (tkr) 1 804 1 055 125 -493
Årets resultat (tkr) 1 245 847 48 -520
Summa eget kapital (tkr) 2 626 1 381 535 485
Rörelsemarginal % 13.4 12.2 1.2 -6.4
Avk. eget kapital % 62.1 88.4 9.4 -69.7
Soliditet % 26.8 27.9 13.7 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 123 784 929 1 293
Resultat/anställd (tkr) 150 96 11 -82
Lön/anställd (tkr) 355 351 364 465

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 477 8 629 10 223 7 755
Arbetskraftskostnad -4 257 -3 860 -4 008 -2 787
Avskrivningar -583 -239 -266 -245
Andra rörelsekostnader -4 498 -1 446 -4 012 -3 519
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 219 175 253 397
Övriga rörelsekostnader -2 554 -2 204 -2 065 -2 094
Rörelseresultat 1 804 1 055 125 -493
Ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader -197 -10 -77 -95
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -197 -8 -77 -95
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 607 1 047 48 -588
Skatt -362 -201 0 68
Årets resultat 1 245 847 48 -520
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 245 847 48 -520
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -835 -449 0 242
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -235 -127 0 68
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 777 2 743 626 613
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 777 2 743 626 613
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 777 2 743 626 613
Varulager 1 057 1 158 427 829
Kundfordringar 2 237 502 1 130 789
Övriga omsättningstillgångar 700 252 236 101
Summa operativa omsättningstillgångar 3 994 1 912 1 793 1 719
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 024 285 1 495 1 096
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 024 285 1 495 1 096
Summa tillgångar 9 795 4 940 3 914 3 428

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 343 932 535 485
EK-andel av obeskattade reserver 1 283 449 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 626 1 381 535 485

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 29
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 29

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 362 127 0 0
Leverantörsskulder 1 176 1 477 598 786
Övriga kortfristiga skulder 5 631 1 956 2 783 2 126
Summa operativa skulder 7 169 3 560 3 381 2 912

Summa skulder och eget kapital 9 795 4 940 3 916 3 426
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 13.4 12.2 1.2 -6.4
Avkastning på eget kapital % 62.1 88.4 9.4 -69.7
Soliditet % 26.8 27.9 13.7 14.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 6.0
Kassalikviditet % 58.0 30.0 85.0 68.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.03 0.15 0.14
Räntetäckningsgrad % 9.16 105.7 1.62 -5.19
Omsättning per anställd (tkr) 1 123 784 929 1 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 96 11 -82
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 355 351 364 465

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 744
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 744 189 538
Värdeförändring (%) 180.0 1 205 189 538
Tillväxt i omsättning (%) 56.0 1 527 189 538
Rörelsemarginal (%) 13.4 4 387 189 538
Avkastning på eget kapital (%) 62.1 4 512 189 538
Soliditet (%) 26.8 14 271 189 538
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 123 14 132 189 538
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 7 186 189 538
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 355 17 538 189 538
Nettoomsättning (tkr) 13 477 10 875 189 538
Rörelseresultat (tkr) 1 804 6 691 189 538
Antal anställda 12 8 096 189 538
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Comne Work AB har ökat omsättningen senaste året med 56.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 10 875 största företaget i länet med avseende på omsättning av 189 538 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 4 387 högsta nivån på rörelsemarginal av 189 538 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 8 096 största arbetsgivaren av 189 538 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 26.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 14 271 mest solventa företaget av 189 538 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 617

Comne Work AB

Org.nr: 556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 13 477
Rörelseresultat (tkr) 1 804
Årets resultat (tkr) 1 245
Summa eget kapital (tkr) 2 626
Rörelsemarginal % 13.4
Avk. eget kapital % 62.1
Soliditet % 26.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 123
Resultat/anställd (tkr) 150
Lön/anställd (tkr) 355

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 13 477
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -583
Andra rörelsekostnader -4 498
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 219
Övriga rörelsekostnader -2 554
Rörelseresultat 1 804
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -197
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -197
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 607
Skatt -362
Årets resultat 1 245
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 245
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -835
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -235
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 4 777
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 777
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 777
Varulager 1 057
Kundfordringar 2 237
Övriga omsättningstillgångar 700
Sum. operativa oms.tillg. 3 994
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 024
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 024
Summa tillgångar 9 795


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 343
EK-andel av obeskattade reserver 1 283
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 626


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 362
Leverantörsskulder 1 176
Övriga kortfristiga skulder 5 631
Summa operativa skulder 7 169


Summa skulder och eget kapital 9 795
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 13.4
Avkastning på eget kapital % 62.1
Soliditet % 26.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 58.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 9.16
Omsättning per anställd (tkr) 1 123
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 355

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 189 538
Företagets placering i Stockholm: 9 744
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 9 744
Värdeförändring (%) 1 205
Tillväxt i omsättning (%) 1 527
Rörelsemarginal (%) 4 387
Avkastning på eget kapital (%) 4 512
Soliditet (%) 14 271
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 132
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 186
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 17 538
Nettoomsättning (tkr) 10 875
Rörelseresultat (tkr) 6 691
Antal anställda 8 096

Analys

Omsättning

Comne Work AB har ökat omsättningen senaste året med 56.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 10 875 största företaget i länet med avseende på omsättning av 189 538 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 4 387 högsta nivån på rörelsemarginal av 189 538 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 8 096 största arbetsgivaren av 189 538 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 26.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 14 271 mest solventa företaget av 189 538 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.