Comne Work AB

Org.nr:

556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010
Antal sökningar:

729

Placering i länet:
3 436
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 11 12 11 11
Nettoomsättning (tkr) 11 559 13 477 8 629 10 223
Rörelseresultat (tkr) 17 660 1 804 1 055 125
Årets resultat (tkr) 13 658 1 245 847 48
Summa eget kapital (tkr) 15 299 2 626 1 381 535
Rörelsemarginal % 152.8 13.4 12.2 1.2
Avk. eget kapital % 152.4 62.1 88.4 9.4
Soliditet % 70.5 26.8 27.9 13.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 051 1 123 784 929
Resultat/anställd (tkr) 1 605 150 96 11
Lön/anställd (tkr) 0 355 351 364

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 559 13 477 8 629 10 223
Arbetskraftskostnad 0 -4 257 -3 860 -4 008
Avskrivningar -363 -583 -239 -266
Andra rörelsekostnader -6 575 -4 498 -1 446 -4 012
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 316 219 175 253
Övriga rörelsekostnader -3 277 -2 554 -2 204 -2 065
Rörelseresultat 17 660 1 804 1 055 125
Ränteintäkter 2 0 2 0
Räntekostnader -124 -197 -10 -77
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -122 -197 -8 -77
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 17 538 1 607 1 047 48
Skatt -3 880 -362 -201 0
Årets resultat 13 658 1 245 847 48
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 658 1 245 847 48
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 253 -835 -449 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 200 -235 -127 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 753 4 777 2 743 626
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 753 4 777 2 743 626
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 753 4 777 2 743 626
Varulager 658 1 057 1 158 427
Kundfordringar 871 2 237 502 1 130
Övriga omsättningstillgångar 5 325 700 252 236
Summa operativa omsättningstillgångar 6 854 3 994 1 912 1 793
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 174 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 9 919 1 024 285 1 495
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 093 1 024 285 1 495
Summa tillgångar 21 700 9 795 4 940 3 914

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 763 1 343 932 535
EK-andel av obeskattade reserver 5 536 1 283 449 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 299 2 626 1 381 535

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 28 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 28 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 562 362 127 0
Leverantörsskulder 2 486 1 176 1 477 598
Övriga kortfristiga skulder 2 325 5 631 1 956 2 783
Summa operativa skulder 6 373 7 169 3 560 3 381

Summa skulder och eget kapital 21 700 9 795 4 940 3 916
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 152.8 13.4 12.2 1.2
Avkastning på eget kapital % 152.4 62.1 88.4 9.4
Soliditet % 70.5 26.8 27.9 13.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 335.0 58.0 30.0 85.0
Likviditetsberedskap % 0.86 0.08 0.03 0.15
Räntetäckningsgrad % 142.44 9.16 105.7 1.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 051 1 123 784 929
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 605 150 96 11
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 355 351 364

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 3 436
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 436 195 611
Värdeförändring (%) 709.0 213 195 611
Tillväxt i omsättning (%) -14.0 18 684 195 611
Rörelsemarginal (%) 152.8 124 195 611
Avkastning på eget kapital (%) 152.4 684 195 611
Soliditet (%) 70.5 2 309 195 611
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 051 15 906 195 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 605 582 195 611
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 15 793 195 611
Nettoomsättning (tkr) 11 559 12 613 195 611
Rörelseresultat (tkr) 17 660 1 277 195 611
Antal anställda 11 9 110 195 611
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Comne Work AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 12 613 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 152.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 124 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 9 110 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 70.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 2 309 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 729

Comne Work AB

Org.nr: 556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 11 559
Rörelseresultat (tkr) 17 660
Årets resultat (tkr) 13 658
Summa eget kapital (tkr) 15 299
Rörelsemarginal % 152.8
Avk. eget kapital % 152.4
Soliditet % 70.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 051
Resultat/anställd (tkr) 1 605
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 11 559
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -363
Andra rörelsekostnader -6 575
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 16 316
Övriga rörelsekostnader -3 277
Rörelseresultat 17 660
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -124
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -122
Res. efter finans. intkt. och kostn. 17 538
Skatt -3 880
Årets resultat 13 658
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 658
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -4 253
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 200
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 753
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 753
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 753
Varulager 658
Kundfordringar 871
Övriga omsättningstillgångar 5 325
Sum. operativa oms.tillg. 6 854
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 174
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 9 919
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 12 093
Summa tillgångar 21 700


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 763
EK-andel av obeskattade reserver 5 536
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 15 299


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 28
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 28


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 562
Leverantörsskulder 2 486
Övriga kortfristiga skulder 2 325
Summa operativa skulder 6 373


Summa skulder och eget kapital 21 700
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 152.8
Avkastning på eget kapital % 152.4
Soliditet % 70.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.2
Kassalikviditet % 335.0
Likviditetsberedskap % 0.86
Räntetäckningsgrad % 142.44
Omsättning per anställd (tkr) 1 051
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 605
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 195 611
Företagets placering i Stockholm: 3 436
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 436
Värdeförändring (%) 213
Tillväxt i omsättning (%) 18 684
Rörelsemarginal (%) 124
Avkastning på eget kapital (%) 684
Soliditet (%) 2 309
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 906
Rörelseresultat per anställd (tkr) 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 15 793
Nettoomsättning (tkr) 12 613
Rörelseresultat (tkr) 1 277
Antal anställda 9 110

Analys

Omsättning

Comne Work AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 12 613 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 152.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 124 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 9 110 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 70.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 2 309 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.