Comne Work AB

Org.nr:

556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010
Antal sökningar:

872

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 11 12 11 11
Nettoomsättning (tkr) 11 559 13 477 8 629 10 223
Rörelseresultat (tkr) 17 660 1 804 1 055 125
Årets resultat (tkr) 9 405 410 398 49
Summa eget kapital (tkr) 15 299 2 626 1 381 535
Rörelsemarginal % 152.8 13.4 12.2 1.2
Avk. eget kapital % 152.4 62.1 88.4 9.4
Soliditet % 70.5 26.8 27.9 13.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 051 1 123 784 929
Resultat/anställd (tkr) 1 605 150 96 11
Lön/anställd (tkr) 0 355 351 364

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 559 13 477 8 629 10 223
Arbetskraftskostnad 0 -4 257 -3 860 -4 008
Avskrivningar -363 -583 -239 -266
Andra rörelsekostnader -6 575 -4 498 -1 446 -4 012
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 316 219 175 253
Övriga rörelsekostnader -3 277 -2 554 -2 204 -2 065
Rörelseresultat 17 660 1 804 1 055 125
Ränteintäkter 2 0 2 0
Räntekostnader -124 -197 -10 -77
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -122 -197 -8 -77
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 17 538 1 607 1 047 48
Skatt -3 880 -362 -201 0
Årets resultat 13 658 1 245 847 48
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 658 1 245 847 48
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 253 -835 -449 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 200 -235 -127 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 753 4 777 2 743 626
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 753 4 777 2 743 626
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 753 4 777 2 743 626
Varulager 658 1 057 1 158 427
Kundfordringar 871 2 237 502 1 130
Övriga omsättningstillgångar 5 325 700 252 236
Summa operativa omsättningstillgångar 6 854 3 994 1 912 1 793
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 174 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 9 919 1 024 285 1 495
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 093 1 024 285 1 495
Summa tillgångar 21 700 9 795 4 940 3 914

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 763 1 343 932 535
EK-andel av obeskattade reserver 5 536 1 283 449 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 299 2 626 1 381 535

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 28 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 28 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 562 362 127 0
Leverantörsskulder 2 486 1 176 1 477 598
Övriga kortfristiga skulder 2 325 5 631 1 956 2 783
Summa operativa skulder 6 373 7 169 3 560 3 381

Summa skulder och eget kapital 21 700 9 795 4 940 3 916
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 152.8 13.4 12.2 1.2
Avkastning på eget kapital % 152.4 62.1 88.4 9.4
Soliditet % 70.5 26.8 27.9 13.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 335.0 58.0 30.0 85.0
Likviditetsberedskap % 0.86 0.08 0.03 0.15
Räntetäckningsgrad % 142.44 9.16 105.7 1.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 051 1 123 784 929
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 605 150 96 11
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 355 351 364

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 762
Värdeförändring (%) - - 200 762
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 762
Rörelsemarginal (%) - - 200 762
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 762
Soliditet (%) - - 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 762
Nettoomsättning (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat (tkr) - - 200 762
Antal anställda - - 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Comne Work AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 152.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 70.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 872

Comne Work AB

Org.nr: 556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 11 559
Rörelseresultat (tkr) 17 660
Årets resultat (tkr) 13 658
Summa eget kapital (tkr) 15 299
Rörelsemarginal % 152.8
Avk. eget kapital % 152.4
Soliditet % 70.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 051
Resultat/anställd (tkr) 1 605
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 11 559
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -363
Andra rörelsekostnader -6 575
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 16 316
Övriga rörelsekostnader -3 277
Rörelseresultat 17 660
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -124
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -122
Res. efter finans. intkt. och kostn. 17 538
Skatt -3 880
Årets resultat 13 658
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 13 658
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -4 253
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 200
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 753
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 753
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 753
Varulager 658
Kundfordringar 871
Övriga omsättningstillgångar 5 325
Sum. operativa oms.tillg. 6 854
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 174
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 9 919
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 12 093
Summa tillgångar 21 700


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 763
EK-andel av obeskattade reserver 5 536
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 15 299


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 28
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 28


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 562
Leverantörsskulder 2 486
Övriga kortfristiga skulder 2 325
Summa operativa skulder 6 373


Summa skulder och eget kapital 21 700
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 152.8
Avkastning på eget kapital % 152.4
Soliditet % 70.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.2
Kassalikviditet % 335.0
Likviditetsberedskap % 0.86
Räntetäckningsgrad % 142.44
Omsättning per anställd (tkr) 1 051
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 605
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Comne Work AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 152.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 70.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.