I & T Olsson AB

Org.nr:

556582-9271

Adress:

Marknadsvägen 55

Postnummer:

183 78 Täby

Telefon:

018-429416
Antal sökningar:

1189

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 3 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 671 3 402 2 385 2 341
Rörelseresultat (tkr) 1 223 1 191 614 998
Årets resultat (tkr) 936 913 750 643
Summa eget kapital (tkr) 4 447 3 990 3 478 2 926
Rörelsemarginal % 33.3 35.0 25.7 42.6
Avk. eget kapital % 22.2 24.4 23.4 23.5
Soliditet % 76.6 84.0 83.0 80.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 224 1 701 1 193 1 171
Resultat/anställd (tkr) 408 596 307 499
Lön/anställd (tkr) 531 685 601 374

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 3 671 3 402 2 385 2 341
Arbetskraftskostnad -1 594 -1 369 -1 201 -748
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 70 67 25 13
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 93 0
Övriga rörelsekostnader -924 -909 -688 -608
Rörelseresultat 1 223 1 191 614 998
Ränteintäkter 0 346 4 23
Räntekostnader -11 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -5 -280 291 -100
Finansnetto -16 66 295 -77
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 207 1 257 909 921
Skatt -271 -344 -159 -278
Årets resultat 936 913 750 643
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 936 913 750 643
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -79 -243 -139 -82
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -22 -68 -39 -23
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 1 1 1
Summa operativa anläggningstillgångar 1 1 1 1
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 408 169 205 210
Övriga omsättningstillgångar 306 339 280 170
Summa operativa omsättningstillgångar 714 508 485 380
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 675 723 550 528
Likvida medel 4 415 3 519 3 152 2 749
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 090 4 242 3 702 3 277
Summa tillgångar 5 805 4 751 4 188 3 658

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 194 2 817 2 548 2 134
EK-andel av obeskattade reserver 1 253 1 173 930 792
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 447 3 990 3 478 2 926

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 654 331 262 223
Leverantörsskulder 121 66 17 0
Övriga kortfristiga skulder 583 363 430 510
Summa operativa skulder 1 358 760 709 733

Summa skulder och eget kapital 5 805 4 750 4 187 3 659
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 33.3 35.0 25.7 42.6
Avkastning på eget kapital % 22.2 24.4 23.4 23.5
Soliditet % 76.6 84.0 83.0 80.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 729.0 939.0 814.0 614.0
Likviditetsberedskap % 1.2 1.03 1.32 1.17
Räntetäckningsgrad % 110.73 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 224 1 701 1 193 1 171
Rörelseresultat per anställd (tkr) 408 596 307 499
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 531 685 601 374

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 16 771
Värdeförändring (%) 12.0 - 16 771
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 - 16 771
Rörelsemarginal (%) 33.3 - 16 771
Avkastning på eget kapital (%) 22.2 - 16 771
Soliditet (%) 76.6 - 16 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 224 - 16 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 408 - 16 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 531 - 16 771
Nettoomsättning (tkr) 3 671 - 16 771
Rörelseresultat (tkr) 1 223 - 16 771
Antal anställda 3 - 16 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

I & T Olsson AB har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

I & T Olsson AB har det senaste året en rörelsemarginal på 33.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 16 771 företag i länet.

Antal anställda

I & T Olsson AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 16 771 i länet.

Soliditet

I & T Olsson AB har under det senaste året en soliditet på 76.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 63%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 16 771 i länet.

Värderating

I & T Olsson AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom teknik- områdena berg, jord, grundvatten och geomiljö, samt ekonomisk redovisningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1189

I & T Olsson AB

Org.nr: 556582-9271

Adress:

Marknadsvägen 55

Postnummer:

183 78 Täby

Telefon:

018-429416

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 3
Nettooms (tkr) 3 671
Rörelseresultat (tkr) 1 223
Årets resultat (tkr) 936
Summa eget kapital (tkr) 4 447
Rörelsemarginal % 33.3
Avk. eget kapital % 22.2
Soliditet % 76.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 224
Resultat/anställd (tkr) 408
Lön/anställd (tkr) 531

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 3 671
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 70
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -924
Rörelseresultat 1 223
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -11
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -5
Finansnetto -16
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 207
Skatt -271
Årets resultat 936
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 936
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -79
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -22
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 1
Sum. oper. anlägg.tillg. 1
Varulager 0
Kundfordringar 408
Övriga omsättningstillgångar 306
Sum. operativa oms.tillg. 714
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 675
Likvida medel 4 415
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 090
Summa tillgångar 5 805


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 194
EK-andel av obeskattade reserver 1 253
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 447


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 654
Leverantörsskulder 121
Övriga kortfristiga skulder 583
Summa operativa skulder 1 358


Summa skulder och eget kapital 5 805
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 33.3
Avkastning på eget kapital % 22.2
Soliditet % 76.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 729.0
Likviditetsberedskap % 1.2
Räntetäckningsgrad % 110.73
Omsättning per anställd (tkr) 1 224
Rörelseresultat per anställd (tkr) 408
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 531

Rankning i länet (Uppsala)

År: 2016
Antal företag i Uppsala: 16 771
Företagets placering i Uppsala: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

I & T Olsson AB har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

I & T Olsson AB har det senaste året en rörelsemarginal på 33.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 16 771 företag i länet.

Antal anställda

I & T Olsson AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 16 771 i länet.

Soliditet

I & T Olsson AB har under det senaste året en soliditet på 76.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 63%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 16 771 i länet.

Värderating

I & T Olsson AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom teknik- områdena berg, jord, grundvatten och geomiljö, samt ekonomisk redovisningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.