Färgettan i Köping AB

Org.nr:

556570-6677

Adress:

Järnvägsgatan 4

Postnummer:

731 30 Köping

Telefon:

0221-19111
Antal sökningar:

608

Placering i länet:
534
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 11 11 9
Nettoomsättning (tkr) 15 492 15 579 10 966 10 281
Rörelseresultat (tkr) 1 401 2 326 -205 28
Årets resultat (tkr) 1 082 1 799 -188 0
Summa eget kapital (tkr) 4 613 3 532 1 734 1 922
Rörelsemarginal % 9.0 14.9 -1.9 0.3
Avk. eget kapital % 26.6 68.3 -10.3 0.0
Soliditet % 65.6 63.5 44.9 44.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 549 1 416 997 1 142
Resultat/anställd (tkr) 140 211 -19 3
Lön/anställd (tkr) 0 374 389 364

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 492 15 579 10 966 10 281
Arbetskraftskostnad 0 -4 112 -4 283 -3 279
Avskrivningar -172 -134 -118 -101
Andra rörelsekostnader -11 730 -6 728 -4 535 -4 766
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 42 17
Övriga rörelsekostnader -2 189 -2 280 -2 277 -2 124
Rörelseresultat 1 401 2 326 -205 28
Ränteintäkter 0 1 1 0
Räntekostnader -11 -20 -34 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -19 -33 -25
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 390 2 307 -238 3
Skatt -308 -508 50 -3
Årets resultat 1 082 1 799 -188 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 082 1 799 -188 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -288 -450 201 8
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -81 -127 57 2
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 448 390 354 619
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 448 390 354 619
Andelar i koncern- och intresseföretag 625 150 150 150
Summa operativa anläggningstillgångar 1 073 540 504 769
Varulager 4 310 2 779 2 059 2 229
Kundfordringar 696 643 517 603
Övriga omsättningstillgångar 205 41 335 421
Summa operativa omsättningstillgångar 5 211 3 463 2 911 3 253
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 65 65 65 45
Likvida medel 680 1 497 380 292
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 745 1 562 445 337
Summa tillgångar 7 029 5 565 3 860 4 359

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 693 2 900 1 552 1 539
EK-andel av obeskattade reserver 920 632 182 383
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 613 3 532 1 734 1 922

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 34 133 242 381
Externa finansiella skulder, kortfristiga 100 100 148 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 251 0 0 0
Summa finansiella skulder 385 233 390 539

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 259 178 486 543
Leverantörsskulder 546 408 407 533
Övriga kortfristiga skulder 1 228 1 213 843 823
Summa operativa skulder 2 033 1 799 1 736 1 899

Summa skulder och eget kapital 7 031 5 564 3 860 4 360
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 9.0 14.9 -1.9 0.3
Avkastning på eget kapital % 26.6 68.3 -10.3 0.0
Soliditet % 65.6 63.5 44.9 44.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.3 6.6 22.5 28.0
Kassalikviditet % 74.0 127.0 88.0 87.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.1 0.03 0.03
Räntetäckningsgrad % 127.36 116.35 -6 1.12
Omsättning per anställd (tkr) 1 549 1 416 997 1 142
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 211 -19 3
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 374 389 364

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 534
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 534 11 470
Värdeförändring (%) 28.0 556 11 470
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 255 11 470
Rörelsemarginal (%) 9.0 619 11 470
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 804 11 470
Soliditet (%) 65.6 263 11 470
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 549 788 11 470
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 627 11 470
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 351 11 470
Nettoomsättning (tkr) 15 492 720 11 470
Rörelseresultat (tkr) 1 401 569 11 470
Antal anställda 10 705 11 470
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 720 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 470 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 619 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 470 företag i länet.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 705 största arbetsgivaren av 11 470 i länet.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 65.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 263 mest solventa företaget av 11 470 i länet.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färgbutik, tillverka mässmaterial och färgprover samt snickerilackering och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 608

Färgettan i Köping AB

Org.nr: 556570-6677

Adress:

Järnvägsgatan 4

Postnummer:

731 30 Köping

Telefon:

0221-19111

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 15 492
Rörelseresultat (tkr) 1 401
Årets resultat (tkr) 1 082
Summa eget kapital (tkr) 4 613
Rörelsemarginal % 9.0
Avk. eget kapital % 26.6
Soliditet % 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 549
Resultat/anställd (tkr) 140
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 15 492
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -172
Andra rörelsekostnader -11 730
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 189
Rörelseresultat 1 401
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -11
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -11
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 390
Skatt -308
Årets resultat 1 082
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 082
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -288
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -81
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 448
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 448
And. i koncern- & intressefrtg. 625
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 073
Varulager 4 310
Kundfordringar 696
Övriga omsättningstillgångar 205
Sum. operativa oms.tillg. 5 211
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 65
Likvida medel 680
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 745
Summa tillgångar 7 029


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 693
EK-andel av obeskattade reserver 920
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 613


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 34
Ext. finans. skulder, kortfrist. 100
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 251
Summa finansiella skulder 385


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 259
Leverantörsskulder 546
Övriga kortfristiga skulder 1 228
Summa operativa skulder 2 033


Summa skulder och eget kapital 7 031
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 9.0
Avkastning på eget kapital % 26.6
Soliditet % 65.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 8.3
Kassalikviditet % 74.0
Likviditetsberedskap % 0.04
Räntetäckningsgrad % 127.36
Omsättning per anställd (tkr) 1 549
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 470
Företagets placering i Västmanland: 534
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 534
Värdeförändring (%) 556
Tillväxt i omsättning (%) 1 255
Rörelsemarginal (%) 619
Avkastning på eget kapital (%) 804
Soliditet (%) 263
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788
Rörelseresultat per anställd (tkr) 627
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 351
Nettoomsättning (tkr) 720
Rörelseresultat (tkr) 569
Antal anställda 705

Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 720 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 470 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 619 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 470 företag i länet.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 705 största arbetsgivaren av 11 470 i länet.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 65.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 263 mest solventa företaget av 11 470 i länet.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färgbutik, tillverka mässmaterial och färgprover samt snickerilackering och därmed förenlig verksamhet.