Färgettan i Köping AB

Org.nr:

556570-6677

Adress:

Järnvägsgatan 4

Postnummer:

731 30 Köping

Telefon:

0221-19111
Antal sökningar:

661

Placering i länet:
547
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 11 11
Nettoomsättning (tkr) 16 864 15 492 15 579 10 966
Rörelseresultat (tkr) 362 1 401 2 326 -205
Årets resultat (tkr) 226 793 1 348 12
Summa eget kapital (tkr) 4 889 4 613 3 532 1 734
Rörelsemarginal % 2.1 9.0 14.9 -1.9
Avk. eget kapital % 5.8 26.6 68.3 -10.3
Soliditet % 68.7 65.6 63.5 44.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 686 1 549 1 416 997
Resultat/anställd (tkr) 36 140 211 -19
Lön/anställd (tkr) 0 0 374 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 864 15 492 15 579 10 966
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 112 -4 283
Avskrivningar -122 -172 -134 -118
Andra rörelsekostnader -14 605 -11 730 -6 728 -4 535
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 483 0 1 42
Övriga rörelsekostnader -2 258 -2 189 -2 280 -2 277
Rörelseresultat 362 1 401 2 326 -205
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -7 -11 -20 -34
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 -11 -19 -33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 355 1 390 2 307 -238
Skatt -80 -308 -508 50
Årets resultat 275 1 082 1 799 -188
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 275 1 082 1 799 -188
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -50 -288 -450 201
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -14 -81 -127 57
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 96 448 390 354
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 96 448 390 354
Andelar i koncern- och intresseföretag 625 625 150 150
Summa operativa anläggningstillgångar 721 1 073 540 504
Varulager 4 144 4 310 2 779 2 059
Kundfordringar 1 064 696 643 517
Övriga omsättningstillgångar 745 205 41 335
Summa operativa omsättningstillgångar 5 953 5 211 3 463 2 911
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 65 65 65 65
Likvida medel 378 680 1 497 380
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 443 745 1 562 445
Summa tillgångar 7 117 7 029 5 565 3 860

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 919 3 693 2 900 1 552
EK-andel av obeskattade reserver 970 920 632 182
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 889 4 613 3 532 1 734

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 34 133 242
Externa finansiella skulder, kortfristiga 42 100 100 148
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 251 0 0
Summa finansiella skulder 60 385 233 390

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 273 259 178 486
Leverantörsskulder 827 546 408 407
Övriga kortfristiga skulder 1 068 1 228 1 213 843
Summa operativa skulder 2 168 2 033 1 799 1 736

Summa skulder och eget kapital 7 117 7 031 5 564 3 860
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.1 9.0 14.9 -1.9
Avkastning på eget kapital % 5.8 26.6 68.3 -10.3
Soliditet % 68.7 65.6 63.5 44.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.2 8.3 6.6 22.5
Kassalikviditet % 112.0 74.0 127.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.04 0.1 0.03
Räntetäckningsgrad % 51.71 127.36 116.35 -6
Omsättning per anställd (tkr) 1 686 1 549 1 416 997
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 140 211 -19
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 374 389

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 547
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 547 11 517
Värdeförändring (%) 0.0 1 072 11 517
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 252 11 517
Rörelsemarginal (%) 9.0 617 11 517
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 801 11 517
Soliditet (%) 65.6 263 11 517
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 549 784 11 517
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 624 11 517
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 347 11 517
Nettoomsättning (tkr) 15 492 718 11 517
Rörelseresultat (tkr) 1 401 567 11 517
Antal anställda 10 704 11 517
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 718 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 517 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 617 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 517 företag i länet.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 704 största arbetsgivaren av 11 517 i länet.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 68.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 263 mest solventa företaget av 11 517 i länet.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färgbutik, tillverka mässmaterial och färgprover samt snickerilackering och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 661

Färgettan i Köping AB

Org.nr: 556570-6677

Adress:

Järnvägsgatan 4

Postnummer:

731 30 Köping

Telefon:

0221-19111

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 16 864
Rörelseresultat (tkr) 362
Årets resultat (tkr) 275
Summa eget kapital (tkr) 4 889
Rörelsemarginal % 2.1
Avk. eget kapital % 5.8
Soliditet % 68.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 686
Resultat/anställd (tkr) 36
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 16 864
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -122
Andra rörelsekostnader -14 605
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 483
Övriga rörelsekostnader -2 258
Rörelseresultat 362
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -7
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -7
Res. efter finans. intkt. och kostn. 355
Skatt -80
Årets resultat 275
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 275
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -50
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -14
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 96
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 96
And. i koncern- & intressefrtg. 625
Sum. oper. anlägg.tillg. 721
Varulager 4 144
Kundfordringar 1 064
Övriga omsättningstillgångar 745
Sum. operativa oms.tillg. 5 953
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 65
Likvida medel 378
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 443
Summa tillgångar 7 117


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 919
EK-andel av obeskattade reserver 970
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 889


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 42
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 18
Summa finansiella skulder 60


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 273
Leverantörsskulder 827
Övriga kortfristiga skulder 1 068
Summa operativa skulder 2 168


Summa skulder och eget kapital 7 117
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.1
Avkastning på eget kapital % 5.8
Soliditet % 68.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 1.2
Kassalikviditet % 112.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 51.71
Omsättning per anställd (tkr) 1 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västmanland)

År: 2016
Antal företag i Västmanland: 11 517
Företagets placering i Västmanland: 547
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 547
Värdeförändring (%) 1 072
Tillväxt i omsättning (%) 1 252
Rörelsemarginal (%) 617
Avkastning på eget kapital (%) 801
Soliditet (%) 263
Nettoomsättning per anställd (tkr) 784
Rörelseresultat per anställd (tkr) 624
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 347
Nettoomsättning (tkr) 718
Rörelseresultat (tkr) 567
Antal anställda 704

Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 718 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 517 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 617 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 517 företag i länet.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 704 största arbetsgivaren av 11 517 i länet.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 68.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 263 mest solventa företaget av 11 517 i länet.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färgbutik, tillverka mässmaterial och färgprover samt snickerilackering och därmed förenlig verksamhet.