FS Petcare AB

Org.nr:

556564-7905

Adress:

Logistikvägen 4

Postnummer:

556 52 Jönköping

Telefon:

036-327730
Antal sökningar:

121

Placering i länet:
203
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 22 22 22
Nettoomsättning (tkr) 90 315 87 232 79 314 75 614
Rörelseresultat (tkr) 6 578 5 663 7 071 5 915
Årets resultat (tkr) 4 144 3 445 4 450 4 841
Summa eget kapital (tkr) 33 664 32 648 29 700 25 940
Rörelsemarginal % 7.3 6.5 8.9 7.8
Avk. eget kapital % 15.5 14.5 17.1 22.3
Soliditet % 65.3 65.5 46.5 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 516 3 965 3 605 3 437
Resultat/anställd (tkr) 329 257 321 269
Lön/anställd (tkr) 406 0 390 382

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 90 315 87 232 79 314 75 614
Arbetskraftskostnad -8 112 0 -8 586 -8 405
Avskrivningar -201 -716 -988 -1 231
Andra rörelsekostnader -55 095 -61 083 -46 388 -46 713
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -52 -100 0 3 454
Övriga rörelseintäkter 0 125 6 70
Övriga rörelsekostnader -20 277 -19 795 -16 287 -16 874
Rörelseresultat 6 578 5 663 7 071 5 915
Ränteintäkter 39 29 45 92
Räntekostnader -84 -188 -436 -749
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 77 366 -545 469
Finansnetto 32 207 -936 -188
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 610 5 870 6 135 5 727
Skatt -1 456 -1 361 -1 373 -525
Årets resultat 5 154 4 509 4 762 5 202
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 154 4 509 4 762 5 202
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -874 -1 014 -312 -361
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -246 -286 -88 -102
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 18 997 19 559
Maskiner och inventarier 239 330 583 988
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 239 330 19 580 20 547
Andelar i koncern- och intresseföretag 546 648 698 1 255
Summa operativa anläggningstillgångar 785 978 20 278 21 802
Varulager 32 283 29 388 24 464 23 746
Kundfordringar 14 051 9 534 10 429 8 861
Övriga omsättningstillgångar 2 890 2 661 2 442 861
Summa operativa omsättningstillgångar 49 224 41 583 37 335 33 468
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 89 707 0
Övriga externa finansiella tillgångar 50 0 0 0
Likvida medel 1 493 7 175 5 577 1 183
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 543 7 264 6 284 1 183
Summa tillgångar 51 552 49 825 63 897 56 453

Eget kapitalEget kapital, redovisat 27 276 27 133 25 199 21 751
EK-andel av obeskattade reserver 6 388 5 515 4 501 4 189
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 33 664 32 648 29 700 25 940

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 254 6 254 24 550 16 081
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 000 1 000 1 000 7 221
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 532 534 516 561
Summa finansiella skulder 6 786 7 788 26 066 23 863

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 802 1 555 1 328 1 204
Leverantörsskulder 2 149 1 732 961 2 693
Övriga kortfristiga skulder 7 151 6 102 5 842 2 753
Summa operativa skulder 11 102 9 389 8 131 6 650

Summa skulder och eget kapital 51 552 49 825 63 897 56 453
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.3 6.5 8.9 7.8
Avkastning på eget kapital % 15.5 14.5 17.1 22.3
Soliditet % 65.3 65.5 46.5 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 20.2 23.9 87.8 92.0
Kassalikviditet % 170.0 207.0 222.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.08 0.07 0.02
Räntetäckningsgrad % 79.69 32.22 15.07 8.65
Omsättning per anställd (tkr) 4 516 3 965 3 605 3 437
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 257 321 269
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 406 0 390 382

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 203
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 203 17 445
Värdeförändring (%) 0.0 1 546 17 445
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 348 17 445
Rörelsemarginal (%) 7.3 1 089 17 445
Avkastning på eget kapital (%) 15.5 1 487 17 445
Soliditet (%) 65.3 402 17 445
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 516 235 17 445
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 409 17 445
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 406 527 17 445
Nettoomsättning (tkr) 90 315 285 17 445
Rörelseresultat (tkr) 6 578 298 17 445
Antal anställda 20 528 17 445
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

FS Petcare AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 285 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 445 företag i länet.

Rörelsemarginal

FS Petcare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 089 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 445 företag i länet.

Antal anställda

FS Petcare AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 528 största arbetsgivaren av 17 445 i länet.

Soliditet

FS Petcare AB har under det senaste året en soliditet på 65.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 402 mest solventa företaget av 17 445 i länet.

Värderating

FS Petcare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sebastian Peter Sandholm (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Bengt Claes Joakim Falck (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med smådjursfoder och förnödenheter och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 23
Nettoomsättning (tkr) 90 691
Rörelseresultat (tkr) 9 429
Årets resultat (tkr) 7 148
Summa eget kapital (tkr) 38 447
Rörelsemarginal (%) 10.4
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) 48.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 943
Resultat/anställd (tkr) 410
Lön/anställd (tkr) 463


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 121

FS Petcare AB

Org.nr: 556564-7905

Adress:

Logistikvägen 4

Postnummer:

556 52 Jönköping

Telefon:

036-327730

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 20
Nettooms (tkr) 90 315
Rörelseresultat (tkr) 6 578
Årets resultat (tkr) 5 154
Summa eget kapital (tkr) 33 664
Rörelsemarginal % 7.3
Avk. eget kapital % 15.5
Soliditet % 65.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 516
Resultat/anställd (tkr) 329
Lön/anställd (tkr) 406

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 90 315
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -201
Andra rörelsekostnader -55 095
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -52
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -20 277
Rörelseresultat 6 578
Ränteintäkter 39
Räntekostnader -84
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 77
Finansnetto 32
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 610
Skatt -1 456
Årets resultat 5 154
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 154
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -874
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -246
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 239
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 239
And. i koncern- & intressefrtg. 546
Sum. oper. anlägg.tillg. 785
Varulager 32 283
Kundfordringar 14 051
Övriga omsättningstillgångar 2 890
Sum. operativa oms.tillg. 49 224
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 50
Likvida medel 1 493
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 543
Summa tillgångar 51 552


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 27 276
EK-andel av obeskattade reserver 6 388
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 33 664


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 254
Ext. finans. skulder, kortfrist. 1 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 532
Summa finansiella skulder 6 786


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 802
Leverantörsskulder 2 149
Övriga kortfristiga skulder 7 151
Summa operativa skulder 11 102


Summa skulder och eget kapital 51 552
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.3
Avkastning på eget kapital % 15.5
Soliditet % 65.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 20.2
Kassalikviditet % 170.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 79.69
Omsättning per anställd (tkr) 4 516
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 406

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2017
Antal företag i Jönköping: 17 445
Företagets placering i Jönköping: 203
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 203
Värdeförändring (%) 1 546
Tillväxt i omsättning (%) 1 348
Rörelsemarginal (%) 1 089
Avkastning på eget kapital (%) 1 487
Soliditet (%) 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) 235
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 527
Nettoomsättning (tkr) 285
Rörelseresultat (tkr) 298
Antal anställda 528

Analys

Omsättning

FS Petcare AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 285 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 445 företag i länet.

Rörelsemarginal

FS Petcare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 089 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 445 företag i länet.

Antal anställda

FS Petcare AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 528 största arbetsgivaren av 17 445 i länet.

Soliditet

FS Petcare AB har under det senaste året en soliditet på 65.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 402 mest solventa företaget av 17 445 i länet.

Värderating

FS Petcare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sebastian Peter Sandholm (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Bengt Claes Joakim Falck (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med smådjursfoder och förnödenheter och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 20
Nettoomsättning (tkr) 90 315
Rörelseresultat (tkr) 6 578
Årets resultat (tkr) 4 144
Summa eget kapital (tkr) 33 664
Rörelsemarginal (%) 7.3
Avk. eget kapital (%) 15.5
Soliditet (%) 65.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 516
Resultat/anställd (tkr) 329
Lön/anställd (tkr) 406