J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Org.nr:

556558-6079

Adress:

Box 207

Postnummer:

186 24 Vallentuna

Telefon:

08-51443685
Antal sökningar:

1336

Placering i länet:
3 534
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 40 42 37
Nettoomsättning (tkr) 77 525 49 744 67 525 59 805
Rörelseresultat (tkr) 6 201 2 526 7 828 6 908
Årets resultat (tkr) 4 444 1 999 6 720 5 854
Summa eget kapital (tkr) 11 433 10 332 13 559 12 463
Rörelsemarginal % 8.0 5.1 11.6 11.6
Avk. eget kapital % 45.5 14.8 46.9 55.1
Soliditet % 51.5 38.8 53.0 53.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 938 1 244 1 608 1 616
Resultat/anställd (tkr) 155 63 186 187
Lön/anställd (tkr) 0 534 520 514

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 77 525 49 744 67 525 59 805
Arbetskraftskostnad 0 -21 368 -21 833 -19 014
Avskrivningar -1 061 -999 -982 -724
Andra rörelsekostnader -66 816 -21 674 -33 410 -29 694
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 534 -3 177 -3 472 -3 465
Rörelseresultat 6 201 2 526 7 828 6 908
Ränteintäkter 202 0 3 17
Räntekostnader 0 -1 -1 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -10 -184 0 19
Finansnetto 192 -185 2 33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 393 2 341 7 830 6 941
Skatt -1 442 -568 -1 734 -1 555
Årets resultat 4 951 1 773 6 096 5 386
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 951 1 773 6 096 5 386
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -507 226 624 468
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -143 64 176 132
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 362 2 538 2 054 1 438
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 362 2 538 2 054 1 438
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 362 2 538 2 054 1 438
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 10 002 15 315 11 559 10 139
Övriga omsättningstillgångar 1 018 1 235 1 092 1 075
Summa operativa omsättningstillgångar 11 020 16 550 12 651 11 214
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 73 692 348 277
Likvida medel 7 758 6 824 10 529 10 316
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 831 7 516 10 877 10 593
Summa tillgångar 22 213 26 604 25 582 23 245

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 029 9 435 12 436 10 716
EK-andel av obeskattade reserver 1 404 897 1 123 1 747
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 433 10 332 13 559 12 463

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 487 253 317 493
Leverantörsskulder 3 125 3 123 1 681 2 223
Övriga kortfristiga skulder 7 168 12 896 10 026 8 065
Summa operativa skulder 10 780 16 272 12 024 10 781

Summa skulder och eget kapital 22 213 26 604 25 583 23 244
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.0 5.1 11.6 11.6
Avkastning på eget kapital % 45.5 14.8 46.9 55.1
Soliditet % 51.5 38.8 53.0 53.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 182.0 146.0 198.0 209.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.14 0.16 0.17
Räntetäckningsgrad % - 2 342 7 831 2 314.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 938 1 244 1 608 1 616
Rörelseresultat per anställd (tkr) 155 63 186 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 534 520 514

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 3 534
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 534 201 249
Värdeförändring (%) 22.0 6 547 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 56.0 1 316 201 249
Rörelsemarginal (%) 8.0 7 578 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 45.5 6 422 201 249
Soliditet (%) 51.5 6 329 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 938 7 352 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 155 7 213 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 9 418 201 249
Nettoomsättning (tkr) 77 525 2 890 201 249
Rörelseresultat (tkr) 6 201 2 719 201 249
Antal anställda 40 2 329 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har ökat omsättningen senaste året med 56.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 2 890 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 578 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 2 329 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 6 329 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsentreprenader samt konsultatverksamhet inom mark och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1336

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Org.nr: 556558-6079

Adress:

Box 207

Postnummer:

186 24 Vallentuna

Telefon:

08-51443685

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 40
Nettooms (tkr) 77 525
Rörelseresultat (tkr) 6 201
Årets resultat (tkr) 4 951
Summa eget kapital (tkr) 11 433
Rörelsemarginal % 8.0
Avk. eget kapital % 45.5
Soliditet % 51.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 938
Resultat/anställd (tkr) 155
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 77 525
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 061
Andra rörelsekostnader -66 816
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 87
Övriga rörelsekostnader -3 534
Rörelseresultat 6 201
Ränteintäkter 202
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -10
Finansnetto 192
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 393
Skatt -1 442
Årets resultat 4 951
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 951
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -507
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -143
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 362
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 362
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 362
Varulager 0
Kundfordringar 10 002
Övriga omsättningstillgångar 1 018
Sum. operativa oms.tillg. 11 020
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 000
Övriga externa finansiella tillgångar 73
Likvida medel 7 758
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 831
Summa tillgångar 22 213


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 029
EK-andel av obeskattade reserver 1 404
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 11 433


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 487
Leverantörsskulder 3 125
Övriga kortfristiga skulder 7 168
Summa operativa skulder 10 780


Summa skulder och eget kapital 22 213
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 8.0
Avkastning på eget kapital % 45.5
Soliditet % 51.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 182.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 938
Rörelseresultat per anställd (tkr) 155
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 3 534
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 534
Värdeförändring (%) 6 547
Tillväxt i omsättning (%) 1 316
Rörelsemarginal (%) 7 578
Avkastning på eget kapital (%) 6 422
Soliditet (%) 6 329
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 352
Rörelseresultat per anställd (tkr) 7 213
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 9 418
Nettoomsättning (tkr) 2 890
Rörelseresultat (tkr) 2 719
Antal anställda 2 329

Analys

Omsättning

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har ökat omsättningen senaste året med 56.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 2 890 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 578 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 2 329 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 6 329 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsentreprenader samt konsultatverksamhet inom mark och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.