J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Org.nr:

556558-6079

Adress:

Box 207

Postnummer:

186 24 Vallentuna

Telefon:

08-51443685
Antal sökningar:

1317

Placering i länet:
4 752
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 40 42 37 36
Nettoomsättning (tkr) 49 744 67 525 59 805 47 678
Rörelseresultat (tkr) 2 526 7 828 6 908 3 346
Årets resultat (tkr) 1 773 6 096 5 386 2 711
Summa eget kapital (tkr) 10 332 13 559 12 463 7 076
Rörelsemarginal % 5.1 11.6 11.6 7.0
Avk. eget kapital % 14.8 46.9 55.1 33.0
Soliditet % 38.8 53.0 53.6 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 244 1 608 1 616 1 324
Resultat/anställd (tkr) 63 186 187 93
Lön/anställd (tkr) 534 520 514 494

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 49 744 67 525 59 805 47 678
Arbetskraftskostnad -21 368 -21 833 -19 014 -17 777
Avskrivningar -999 -982 -724 -615
Andra rörelsekostnader -21 674 -33 410 -29 694 -23 242
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 177 -3 472 -3 465 -2 698
Rörelseresultat 2 526 7 828 6 908 3 346
Ränteintäkter 0 3 17 38
Räntekostnader -1 -1 -3 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -184 0 19 87
Finansnetto -185 2 33 112
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 341 7 830 6 941 3 458
Skatt -568 -1 734 -1 555 -747
Årets resultat 1 773 6 096 5 386 2 711
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 773 6 096 5 386 2 711
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 226 624 468 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 64 176 132 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 538 2 054 1 438 1 576
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 538 2 054 1 438 1 576
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 538 2 054 1 438 1 576
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 15 315 11 559 10 139 9 417
Övriga omsättningstillgångar 1 235 1 092 1 075 1 964
Summa operativa omsättningstillgångar 16 550 12 651 11 214 11 381
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 692 348 277 489
Likvida medel 6 824 10 529 10 316 5 419
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 516 10 877 10 593 5 908
Summa tillgångar 26 604 25 582 23 245 18 865

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 435 12 436 10 716 4 861
EK-andel av obeskattade reserver 897 1 123 1 747 2 215
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 332 13 559 12 463 7 076

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 253 317 493 625
Leverantörsskulder 3 123 1 681 2 223 2 186
Övriga kortfristiga skulder 12 896 10 026 8 065 8 977
Summa operativa skulder 16 272 12 024 10 781 11 788

Summa skulder och eget kapital 26 604 25 583 23 244 18 864
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.1 11.6 11.6 7.0
Avkastning på eget kapital % 14.8 46.9 55.1 33.0
Soliditet % 38.8 53.0 53.6 37.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 146.0 198.0 209.0 150.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.16 0.17 0.11
Räntetäckningsgrad % 2 342 7 831 2 314.67 267
Omsättning per anställd (tkr) 1 244 1 608 1 616 1 324
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 186 187 93
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 534 520 514 494

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 752
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 752 199 484
Värdeförändring (%) -31.0 18 039 199 484
Tillväxt i omsättning (%) -26.0 20 136 199 484
Rörelsemarginal (%) 5.1 10 900 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 14.8 13 308 199 484
Soliditet (%) 38.8 11 113 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 13 652 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 12 158 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 534 6 302 199 484
Nettoomsättning (tkr) 49 744 4 603 199 484
Rörelseresultat (tkr) 2 526 5 851 199 484
Antal anställda 40 2 708 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 4 603 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 10 900 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 2 708 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året en soliditet på 38.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 11 113 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsentreprenader samt konsultatverksamhet inom mark och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1317

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Org.nr: 556558-6079

Adress:

Box 207

Postnummer:

186 24 Vallentuna

Telefon:

08-51443685

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 40
Nettooms (tkr) 49 744
Rörelseresultat (tkr) 2 526
Årets resultat (tkr) 1 773
Summa eget kapital (tkr) 10 332
Rörelsemarginal % 5.1
Avk. eget kapital % 14.8
Soliditet % 38.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 244
Resultat/anställd (tkr) 63
Lön/anställd (tkr) 534

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 49 744
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -999
Andra rörelsekostnader -21 674
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -3 177
Rörelseresultat 2 526
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -184
Finansnetto -185
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 341
Skatt -568
Årets resultat 1 773
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 773
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 226
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 64
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 538
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 538
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 538
Varulager 0
Kundfordringar 15 315
Övriga omsättningstillgångar 1 235
Sum. operativa oms.tillg. 16 550
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 692
Likvida medel 6 824
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 516
Summa tillgångar 26 604


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 435
EK-andel av obeskattade reserver 897
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 332


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 253
Leverantörsskulder 3 123
Övriga kortfristiga skulder 12 896
Summa operativa skulder 16 272


Summa skulder och eget kapital 26 604
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.1
Avkastning på eget kapital % 14.8
Soliditet % 38.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 146.0
Likviditetsberedskap % 0.14
Räntetäckningsgrad % 2 342
Omsättning per anställd (tkr) 1 244
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 534

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 4 752
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 752
Värdeförändring (%) 18 039
Tillväxt i omsättning (%) 20 136
Rörelsemarginal (%) 10 900
Avkastning på eget kapital (%) 13 308
Soliditet (%) 11 113
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 652
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 158
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 6 302
Nettoomsättning (tkr) 4 603
Rörelseresultat (tkr) 5 851
Antal anställda 2 708

Analys

Omsättning

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 4 603 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 10 900 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 2 708 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året en soliditet på 38.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 11 113 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsentreprenader samt konsultatverksamhet inom mark och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.