EastCoast Solutions AB

Org.nr:

556554-6883

Adress:

Box 2143

Postnummer:

103 14 Stockholm

Telefon:

08-6608210
Antal sökningar:

651

Placering i länet:
6 335
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 7
Nettoomsättning (tkr) 14 353 14 970 11 831 10 480
Rörelseresultat (tkr) 1 585 3 200 1 502 1 584
Årets resultat (tkr) 901 1 783 862 918
Summa eget kapital (tkr) 4 023 4 664 2 907 2 403
Rörelsemarginal % 11.0 21.4 12.7 15.1
Avk. eget kapital % 27.8 63.5 43.5 63.3
Soliditet % 42.1 49.6 42.9 41.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 794 1 871 1 479 1 497
Resultat/anställd (tkr) 198 400 188 226
Lön/anställd (tkr) 0 0 599 583

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 353 14 970 11 831 10 480
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 792 -4 082
Avskrivningar -17 -25 -23 -30
Andra rörelsekostnader -9 300 -10 091 -3 926 -3 212
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 453 -1 654 -1 588 -1 572
Rörelseresultat 1 585 3 200 1 502 1 584
Ränteintäkter 0 3 0 2
Räntekostnader -6 -9 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -6 0 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 579 3 194 1 502 1 586
Skatt -370 -789 -348 -358
Årets resultat 1 209 2 405 1 154 1 228
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 209 2 405 1 154 1 228
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -308 -623 -293 -309
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -87 -176 -83 -87
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 12 29 54 33
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 29 54 33
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 12 29 54 33
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 913 4 619 3 916 4 048
Övriga omsättningstillgångar 319 271 433 424
Summa operativa omsättningstillgångar 5 232 4 890 4 349 4 472
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 15 9 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 308 4 467 2 371 1 258
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 308 4 482 2 380 1 258
Summa tillgångar 9 552 9 401 6 783 5 763

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 490 3 439 2 305 2 094
EK-andel av obeskattade reserver 1 533 1 225 602 309
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 023 4 664 2 907 2 403

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 78 78 91
Summa finansiella skulder 31 78 78 91

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 432 346 170 87
Leverantörsskulder 761 168 306 250
Övriga kortfristiga skulder 4 305 4 145 3 322 2 932
Summa operativa skulder 5 498 4 659 3 798 3 269

Summa skulder och eget kapital 9 552 9 401 6 783 5 763
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 21.4 12.7 15.1
Avkastning på eget kapital % 27.8 63.5 43.5 63.3
Soliditet % 42.1 49.6 42.9 41.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.8 1.7 2.7 3.8
Kassalikviditet % 187.0 213.0 181.0 175.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.3 0.2 0.12
Räntetäckningsgrad % 264.17 355.89 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 794 1 871 1 479 1 497
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 400 188 226
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 599 583

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 6 335
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 335 200 762
Värdeförändring (%) -18.0 11 377 200 762
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 10 860 200 762
Rörelsemarginal (%) 11.0 4 539 200 762
Avkastning på eget kapital (%) 27.8 7 596 200 762
Soliditet (%) 42.1 7 313 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 794 6 126 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 4 681 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 7 108 200 762
Nettoomsättning (tkr) 14 353 7 465 200 762
Rörelseresultat (tkr) 1 585 5 619 200 762
Antal anställda 8 7 768 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EastCoast Solutions AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 465 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

EastCoast Solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 539 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

EastCoast Solutions AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 7 768 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

EastCoast Solutions AB har under det senaste året en soliditet på 42.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 7 313 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

EastCoast Solutions AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Richard Edmund Albert Skalsky (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Martin Sjöberg (f. 1975) Ledamot, Ordförande
Teodor Jonasson Karlstedt (f. 1979) Suppleant
Sven Torbjörn Larsson (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och datasystem, konsultverksamhet inom databranschen avseende hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 651

EastCoast Solutions AB

Org.nr: 556554-6883

Adress:

Box 2143

Postnummer:

103 14 Stockholm

Telefon:

08-6608210

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 14 353
Rörelseresultat (tkr) 1 585
Årets resultat (tkr) 1 209
Summa eget kapital (tkr) 4 023
Rörelsemarginal % 11.0
Avk. eget kapital % 27.8
Soliditet % 42.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 794
Resultat/anställd (tkr) 198
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 353
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -17
Andra rörelsekostnader -9 300
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2
Övriga rörelsekostnader -3 453
Rörelseresultat 1 585
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -6
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -6
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 579
Skatt -370
Årets resultat 1 209
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 209
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -308
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -87
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 12
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 12
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 12
Varulager 0
Kundfordringar 4 913
Övriga omsättningstillgångar 319
Sum. operativa oms.tillg. 5 232
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 308
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 308
Summa tillgångar 9 552


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 490
EK-andel av obeskattade reserver 1 533
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 023


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 31
Summa finansiella skulder 31


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 432
Leverantörsskulder 761
Övriga kortfristiga skulder 4 305
Summa operativa skulder 5 498


Summa skulder och eget kapital 9 552
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.0
Avkastning på eget kapital % 27.8
Soliditet % 42.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.8
Kassalikviditet % 187.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % 264.17
Omsättning per anställd (tkr) 1 794
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: 6 335
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 6 335
Värdeförändring (%) 11 377
Tillväxt i omsättning (%) 10 860
Rörelsemarginal (%) 4 539
Avkastning på eget kapital (%) 7 596
Soliditet (%) 7 313
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 126
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 681
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 108
Nettoomsättning (tkr) 7 465
Rörelseresultat (tkr) 5 619
Antal anställda 7 768

Analys

Omsättning

EastCoast Solutions AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 465 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

EastCoast Solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 539 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

EastCoast Solutions AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 7 768 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

EastCoast Solutions AB har under det senaste året en soliditet på 42.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 7 313 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

EastCoast Solutions AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Richard Edmund Albert Skalsky (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Martin Sjöberg (f. 1975) Ledamot, Ordförande
Teodor Jonasson Karlstedt (f. 1979) Suppleant
Sven Torbjörn Larsson (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och datasystem, konsultverksamhet inom databranschen avseende hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.