EastCoast Solutions AB

Org.nr:

556554-6883

Adress:

Box 2143

Postnummer:

103 14 Stockholm

Telefon:

08-6608210
Antal sökningar:

598

Placering i länet:
8 507
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 8 8 7 6
Nettoomsättning (tkr) 14 970 11 831 10 480 8 624
Rörelseresultat (tkr) 3 200 1 502 1 584 710
Årets resultat (tkr) 2 405 1 154 1 228 697
Summa eget kapital (tkr) 4 664 2 907 2 403 1 476
Rörelsemarginal % 21.4 12.7 15.1 8.2
Avk. eget kapital % 63.5 43.5 63.3 47.2
Soliditet % 49.6 42.9 41.7 34.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 871 1 479 1 497 1 437
Resultat/anställd (tkr) 400 188 226 118
Lön/anställd (tkr) 0 599 583 598

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 970 11 831 10 480 8 624
Arbetskraftskostnad 0 -4 792 -4 082 -3 586
Avskrivningar -25 -23 -30 -44
Andra rörelsekostnader -10 091 -3 926 -3 212 -2 522
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2
Övriga rörelsekostnader -1 654 -1 588 -1 572 -1 764
Rörelseresultat 3 200 1 502 1 584 710
Ränteintäkter 3 0 2 12
Räntekostnader -9 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 0 2 11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 194 1 502 1 586 721
Skatt -789 -348 -358 -25
Årets resultat 2 405 1 154 1 228 697
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 405 1 154 1 228 697
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -623 -293 -309 -98
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -176 -83 -87 -28
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 29 54 33 39
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 54 33 39
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 29 54 33 39
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 619 3 916 4 048 2 614
Övriga omsättningstillgångar 271 433 424 500
Summa operativa omsättningstillgångar 4 890 4 349 4 472 3 114
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 9 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 467 2 371 1 258 1 181
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 482 2 380 1 258 1 181
Summa tillgångar 9 401 6 783 5 763 4 334

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 439 2 305 2 094 1 476
EK-andel av obeskattade reserver 1 225 602 309 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 664 2 907 2 403 1 476

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 78 78 91 18
Summa finansiella skulder 78 78 91 18

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 346 170 87 0
Leverantörsskulder 168 306 250 153
Övriga kortfristiga skulder 4 145 3 322 2 932 2 687
Summa operativa skulder 4 659 3 798 3 269 2 840

Summa skulder och eget kapital 9 401 6 783 5 763 4 334
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 21.4 12.7 15.1 8.2
Avkastning på eget kapital % 63.5 43.5 63.3 47.2
Soliditet % 49.6 42.9 41.7 34.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.7 2.7 3.8 1.2
Kassalikviditet % 213.0 181.0 175.0 150.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.2 0.12 0.14
Räntetäckningsgrad % 355.89 - - 722
Omsättning per anställd (tkr) 1 871 1 479 1 497 1 437
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400 188 226 118
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 599 583 598

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 507
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 507 197 707
Värdeförändring (%) 83.0 3 070 197 707
Tillväxt i omsättning (%) 27.0 3 881 197 707
Rörelsemarginal (%) 21.4 2 296 197 707
Avkastning på eget kapital (%) 63.5 4 511 197 707
Soliditet (%) 49.6 7 742 197 707
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 871 8 457 197 707
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400 2 987 197 707
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 15 136 197 707
Nettoomsättning (tkr) 14 970 10 803 197 707
Rörelseresultat (tkr) 3 200 4 958 197 707
Antal anställda 8 11 679 197 707
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EastCoast Solutions AB har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 10 803 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

EastCoast Solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 296 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

EastCoast Solutions AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 11 679 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

EastCoast Solutions AB har under det senaste året en soliditet på 49.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 7 742 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

EastCoast Solutions AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Richard Edmund Albert Skalsky (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Martin Sjöberg (f. 1975) Ledamot, Ordförande
Teodor Jonasson Karlstedt (f. 1979) Suppleant
Sven Torbjörn Larsson (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och datasystem, konsultverksamhet inom databranschen avseende hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 598

EastCoast Solutions AB

Org.nr: 556554-6883

Adress:

Box 2143

Postnummer:

103 14 Stockholm

Telefon:

08-6608210

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 14 970
Rörelseresultat (tkr) 3 200
Årets resultat (tkr) 2 405
Summa eget kapital (tkr) 4 664
Rörelsemarginal % 21.4
Avk. eget kapital % 63.5
Soliditet % 49.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 871
Resultat/anställd (tkr) 400
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 14 970
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -25
Andra rörelsekostnader -10 091
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 654
Rörelseresultat 3 200
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -9
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -6
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 194
Skatt -789
Årets resultat 2 405
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 405
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -623
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -176
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 29
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 29
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 29
Varulager 0
Kundfordringar 4 619
Övriga omsättningstillgångar 271
Sum. operativa oms.tillg. 4 890
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 15
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 467
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 482
Summa tillgångar 9 401


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 439
EK-andel av obeskattade reserver 1 225
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 664


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 78
Summa finansiella skulder 78


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 346
Leverantörsskulder 168
Övriga kortfristiga skulder 4 145
Summa operativa skulder 4 659


Summa skulder och eget kapital 9 401
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 21.4
Avkastning på eget kapital % 63.5
Soliditet % 49.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 1.7
Kassalikviditet % 213.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % 355.89
Omsättning per anställd (tkr) 1 871
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 197 707
Företagets placering i Stockholm: 8 507
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8 507
Värdeförändring (%) 3 070
Tillväxt i omsättning (%) 3 881
Rörelsemarginal (%) 2 296
Avkastning på eget kapital (%) 4 511
Soliditet (%) 7 742
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 457
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 987
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 15 136
Nettoomsättning (tkr) 10 803
Rörelseresultat (tkr) 4 958
Antal anställda 11 679

Analys

Omsättning

EastCoast Solutions AB har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 10 803 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

EastCoast Solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 296 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

EastCoast Solutions AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 11 679 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

EastCoast Solutions AB har under det senaste året en soliditet på 49.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 7 742 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

EastCoast Solutions AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Richard Edmund Albert Skalsky (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Martin Sjöberg (f. 1975) Ledamot, Ordförande
Teodor Jonasson Karlstedt (f. 1979) Suppleant
Sven Torbjörn Larsson (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och datasystem, konsultverksamhet inom databranschen avseende hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.