A.G. Kakelspecialisten AB

Org.nr:

556546-9490

Adress:

Hältorp 216

Postnummer:

442 94 Ytterby

Telefon:

031-586390

Ledamot:

Antal sökningar:

1590

Placering i länet:
6 367
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 18 20 20 17
Nettoomsättning (tkr) 15 218 14 441 19 611 13 494
Rörelseresultat (tkr) 653 -12 2 032 413
Årets resultat (tkr) 497 -28 1 562 292
Summa eget kapital (tkr) 1 687 1 189 2 377 1 229
Rörelsemarginal % 4.3 -0.1 10.4 3.1
Avk. eget kapital % 34.5 -1.6 86.6 21.9
Soliditet % 37.8 29.3 45.9 28.6
Omsättning/anställd (tkr) 845 722 981 794
Resultat/anställd (tkr) 36 -1 102 24
Lön/anställd (tkr) 434 432 463 429

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 15 218 14 441 19 611 13 494
Arbetskraftskostnad -7 812 -8 640 -9 256 -7 296
Avskrivningar -98 -102 -43 -135
Andra rörelsekostnader -5 479 -4 511 -7 018 -4 576
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 244 507 513 570
Övriga rörelsekostnader -1 420 -1 707 -1 775 -1 644
Rörelseresultat 653 -12 2 032 413
Ränteintäkter 1 0 8 8
Räntekostnader -10 -15 -25 -17
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -6 0
Finansnetto -9 -15 -23 -9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 644 -27 2 009 404
Skatt -147 -1 -447 -112
Årets resultat 497 -28 1 562 292
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 497 -28 1 562 292
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 59 312 -471 -55
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 17 88 -133 -16
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 209 308 385 253
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 209 308 385 253
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 209 308 385 253
Varulager 409 755 911 658
Kundfordringar 1 622 1 413 820 1 708
Övriga omsättningstillgångar 281 100 273 282
Summa operativa omsättningstillgångar 2 312 2 268 2 004 2 648
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 215 182 182
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 935 1 275 2 606 1 211
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 943 1 490 2 788 1 393
Summa tillgångar 4 464 4 066 5 177 4 294

Eget kapitalEget kapital, redovisat 993 436 1 312 635
EK-andel av obeskattade reserver 694 753 1 065 594
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 687 1 189 2 377 1 229

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 117 170 224 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 2 96
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 402 783 0 0
Summa finansiella skulder 519 953 226 96

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 196 213 301 168
Leverantörsskulder 987 530 1 056 1 364
Övriga kortfristiga skulder 1 075 1 180 1 217 1 437
Summa operativa skulder 2 258 1 923 2 574 2 969

Summa skulder och eget kapital 4 464 4 065 5 177 4 294
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 4.3 -0.1 10.4 3.1
Avkastning på eget kapital % 34.5 -1.6 86.6 21.9
Soliditet % 37.8 29.3 45.9 28.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.8 80.1 9.5 7.8
Kassalikviditet % 156.0 112.0 163.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.09 0.13 0.09
Räntetäckningsgrad % 65.4 -0.8 81.36 24.76
Omsättning per anställd (tkr) 845 722 981 794
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 -1 102 24
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 432 463 429

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 6 367
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 367 93 596
Värdeförändring (%) 33.0 3 436 93 596
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 6 652 93 596
Rörelsemarginal (%) 4.3 7 291 93 596
Avkastning på eget kapital (%) 34.5 4 752 93 596
Soliditet (%) 37.8 7 062 93 596
Nettoomsättning per anställd (tkr) 845 11 658 93 596
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 9 126 93 596
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 5 224 93 596
Nettoomsättning (tkr) 15 218 6 154 93 596
Rörelseresultat (tkr) 653 7 072 93 596
Antal anställda 18 3 076 93 596
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A.G. Kakelspecialisten AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 6 154 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 596 företag i länet.

Rörelsemarginal

A.G. Kakelspecialisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 596 företag i länet.

Antal anställda

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 076 största arbetsgivaren av 93 596 i länet.

Soliditet

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året en soliditet på 37.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 7 062 mest solventa företaget av 93 596 i länet.

Värderating

A.G. Kakelspecialisten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med kakelsättning som specialitet jämte härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva solarium och hälsostudio.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1590

A.G. Kakelspecialisten AB

Org.nr: 556546-9490

Adress:

Hältorp 216

Postnummer:

442 94 Ytterby

Telefon:

031-586390

Ledamot:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 18
Nettooms (tkr) 15 218
Rörelseresultat (tkr) 653
Årets resultat (tkr) 497
Summa eget kapital (tkr) 1 687
Rörelsemarginal % 4.3
Avk. eget kapital % 34.5
Soliditet % 37.8
Omsättning/anställd (tkr) 845
Resultat/anställd (tkr) 36
Lön/anställd (tkr) 434

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 15 218
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -98
Andra rörelsekostnader -5 479
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 244
Övriga rörelsekostnader -1 420
Rörelseresultat 653
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -10
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. 644
Skatt -147
Årets resultat 497
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 497
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 59
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 17
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 209
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 209
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 209
Varulager 409
Kundfordringar 1 622
Övriga omsättningstillgångar 281
Sum. operativa oms.tillg. 2 312
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 8
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 935
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 943
Summa tillgångar 4 464


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 993
EK-andel av obeskattade reserver 694
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 687


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 117
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 402
Summa finansiella skulder 519


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 196
Leverantörsskulder 987
Övriga kortfristiga skulder 1 075
Summa operativa skulder 2 258


Summa skulder och eget kapital 4 464
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 4.3
Avkastning på eget kapital % 34.5
Soliditet % 37.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 30.8
Kassalikviditet % 156.0
Likviditetsberedskap % 0.13
Räntetäckningsgrad % 65.4
Omsättning per anställd (tkr) 845
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 596
Företagets placering i Västra götaland: 6 367
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 6 367
Värdeförändring (%) 3 436
Tillväxt i omsättning (%) 6 652
Rörelsemarginal (%) 7 291
Avkastning på eget kapital (%) 4 752
Soliditet (%) 7 062
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 126
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 224
Nettoomsättning (tkr) 6 154
Rörelseresultat (tkr) 7 072
Antal anställda 3 076

Analys

Omsättning

A.G. Kakelspecialisten AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 6 154 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 596 företag i länet.

Rörelsemarginal

A.G. Kakelspecialisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 596 företag i länet.

Antal anställda

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 076 största arbetsgivaren av 93 596 i länet.

Soliditet

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året en soliditet på 37.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 7 062 mest solventa företaget av 93 596 i länet.

Värderating

A.G. Kakelspecialisten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med kakelsättning som specialitet jämte härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva solarium och hälsostudio.