A.G. Kakelspecialisten AB

Org.nr:

556546-9490

Adress:

Hältorp 216

Postnummer:

442 94 Ytterby

Telefon:

031-586390

Ledamot:

Antal sökningar:

1614

Placering i länet:
7 178
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 16 18 20 20
Nettoomsättning (tkr) 16 325 15 218 14 441 19 611
Rörelseresultat (tkr) 891 653 -12 2 032
Årets resultat (tkr) 685 497 -28 1 562
Summa eget kapital (tkr) 1 571 1 687 1 189 2 377
Rörelsemarginal % 5.5 4.3 -0.1 10.4
Avk. eget kapital % 42.0 34.5 -1.6 86.6
Soliditet % 31.8 37.8 29.3 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 020 845 722 981
Resultat/anställd (tkr) 56 36 -1 102
Lön/anställd (tkr) 0 434 432 463

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 16 325 15 218 14 441 19 611
Arbetskraftskostnad 0 -7 812 -8 640 -9 256
Avskrivningar -93 -98 -102 -43
Andra rörelsekostnader -13 966 -5 479 -4 511 -7 018
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 244 507 513
Övriga rörelsekostnader -1 478 -1 420 -1 707 -1 775
Rörelseresultat 891 653 -12 2 032
Ränteintäkter 0 1 0 8
Räntekostnader -9 -10 -15 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -6
Finansnetto -9 -9 -15 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 882 644 -27 2 009
Skatt -197 -147 -1 -447
Årets resultat 685 497 -28 1 562
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 685 497 -28 1 562
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -133 59 312 -471
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -37 17 88 -133
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 117 209 308 385
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 117 209 308 385
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 117 209 308 385
Varulager 756 409 755 911
Kundfordringar 1 786 1 622 1 413 820
Övriga omsättningstillgångar 421 281 100 273
Summa operativa omsättningstillgångar 2 963 2 312 2 268 2 004
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 8 215 182
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 781 1 935 1 275 2 606
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 864 1 943 1 490 2 788
Summa tillgångar 4 944 4 464 4 066 5 177

Eget kapitalEget kapital, redovisat 745 993 436 1 312
EK-andel av obeskattade reserver 826 694 753 1 065
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 571 1 687 1 189 2 377

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 63 117 170 224
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 557 402 783 0
Summa finansiella skulder 620 519 953 226

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 233 196 213 301
Leverantörsskulder 1 294 987 530 1 056
Övriga kortfristiga skulder 1 226 1 075 1 180 1 217
Summa operativa skulder 2 753 2 258 1 923 2 574

Summa skulder och eget kapital 4 944 4 464 4 065 5 177
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.5 4.3 -0.1 10.4
Avkastning på eget kapital % 42.0 34.5 -1.6 86.6
Soliditet % 31.8 37.8 29.3 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 39.5 30.8 80.1 9.5
Kassalikviditet % 130.0 156.0 112.0 163.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.13 0.09 0.13
Räntetäckningsgrad % 99 65.4 -0.8 81.36
Omsättning per anställd (tkr) 1 020 845 722 981
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56 36 -1 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 434 432 463

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 7 178
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 7 178 93 610
Värdeförändring (%) -7.0 9 205 93 610
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 6 644 93 610
Rörelsemarginal (%) 4.3 7 270 93 610
Avkastning på eget kapital (%) 34.5 4 737 93 610
Soliditet (%) 37.8 7 045 93 610
Nettoomsättning per anställd (tkr) 845 11 632 93 610
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 9 105 93 610
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 5 207 93 610
Nettoomsättning (tkr) 15 218 6 135 93 610
Rörelseresultat (tkr) 653 7 056 93 610
Antal anställda 18 3 070 93 610
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A.G. Kakelspecialisten AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 6 135 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 610 företag i länet.

Rörelsemarginal

A.G. Kakelspecialisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 610 företag i länet.

Antal anställda

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 070 största arbetsgivaren av 93 610 i länet.

Soliditet

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året en soliditet på 31.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 7 045 mest solventa företaget av 93 610 i länet.

Värderating

A.G. Kakelspecialisten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med kakelsättning som specialitet jämte härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva solarium och hälsostudio.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1614

A.G. Kakelspecialisten AB

Org.nr: 556546-9490

Adress:

Hältorp 216

Postnummer:

442 94 Ytterby

Telefon:

031-586390

Ledamot:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 16
Nettooms (tkr) 16 325
Rörelseresultat (tkr) 891
Årets resultat (tkr) 685
Summa eget kapital (tkr) 1 571
Rörelsemarginal % 5.5
Avk. eget kapital % 42.0
Soliditet % 31.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 020
Resultat/anställd (tkr) 56
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 16 325
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -93
Andra rörelsekostnader -13 966
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 103
Övriga rörelsekostnader -1 478
Rörelseresultat 891
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -9
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. 882
Skatt -197
Årets resultat 685
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 685
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -133
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -37
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 117
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 117
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 117
Varulager 756
Kundfordringar 1 786
Övriga omsättningstillgångar 421
Sum. operativa oms.tillg. 2 963
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 83
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 781
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 864
Summa tillgångar 4 944


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 745
EK-andel av obeskattade reserver 826
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 571


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 63
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 557
Summa finansiella skulder 620


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 233
Leverantörsskulder 1 294
Övriga kortfristiga skulder 1 226
Summa operativa skulder 2 753


Summa skulder och eget kapital 4 944
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 5.5
Avkastning på eget kapital % 42.0
Soliditet % 31.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 39.5
Kassalikviditet % 130.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % 99
Omsättning per anställd (tkr) 1 020
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 610
Företagets placering i Västra götaland: 7 178
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 7 178
Värdeförändring (%) 9 205
Tillväxt i omsättning (%) 6 644
Rörelsemarginal (%) 7 270
Avkastning på eget kapital (%) 4 737
Soliditet (%) 7 045
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 632
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 105
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 207
Nettoomsättning (tkr) 6 135
Rörelseresultat (tkr) 7 056
Antal anställda 3 070

Analys

Omsättning

A.G. Kakelspecialisten AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 6 135 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 610 företag i länet.

Rörelsemarginal

A.G. Kakelspecialisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 610 företag i länet.

Antal anställda

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 070 största arbetsgivaren av 93 610 i länet.

Soliditet

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året en soliditet på 31.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 7 045 mest solventa företaget av 93 610 i länet.

Värderating

A.G. Kakelspecialisten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med kakelsättning som specialitet jämte härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva solarium och hälsostudio.