Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Antal sökningar:

4994

Placering i länet:
8 315
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 7 7
Nettoomsättning (tkr) 14 730 12 932 12 701 10 379
Rörelseresultat (tkr) 1 613 1 450 1 923 1 444
Årets resultat (tkr) 1 144 1 029 1 388 849
Summa eget kapital (tkr) 4 662 4 017 3 488 2 400
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avk. eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Resultat/anställd (tkr) 147 145 275 206
Lön/anställd (tkr) 0 0 499 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 730 12 932 12 701 10 379
Arbetskraftskostnad 0 0 -3 494 -3 072
Avskrivningar -315 -363 -368 -305
Andra rörelsekostnader -10 977 -8 986 -4 733 -3 932
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 150 148 0
Övriga rörelsekostnader -1 993 -2 283 -2 331 -1 626
Rörelseresultat 1 613 1 450 1 923 1 444
Ränteintäkter 10 12 14 11
Räntekostnader -150 -130 -146 -216
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -113
Finansnetto -140 -118 -132 -318
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 473 1 332 1 791 1 126
Skatt -329 -303 -403 -277
Årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 118 160 217 273
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 118 160 217 273
Byggnader och mark 10 729 10 485 9 883 9 549
Maskiner och inventarier 487 422 327 520
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 216 10 907 10 210 10 069
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 334 11 067 10 427 10 342
Varulager 98 262 256 187
Kundfordringar 1 562 1 726 1 561 1 475
Övriga omsättningstillgångar 208 187 205 117
Summa operativa omsättningstillgångar 1 868 2 175 2 022 1 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 465 375 614 361
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 465 375 614 361
Summa tillgångar 13 667 13 617 13 063 12 482

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 662 4 017 3 488 2 400
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 662 4 017 3 488 2 400

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 663 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 221 353 353 353
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 884 353 353 353

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 5 884 6 237 6 589
Leverantörsskulder 704 610 155 253
Övriga kortfristiga skulder 2 418 2 753 2 830 2 887
Summa operativa skulder 3 122 9 247 9 222 9 729

Summa skulder och eget kapital 13 668 13 617 13 063 12 482
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avkastning på eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 126.2 8.8 10.1 14.7
Kassalikviditet % 67.0 62.0 71.0 56.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.03 0.05 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.82 11.25 13.27 6.21
Omsättning per anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147 145 275 206
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 499 439

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 315
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 315 199 484
Värdeförändring (%) 11.0 9 396 199 484
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 12 577 199 484
Rörelsemarginal (%) 11.2 5 913 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 27.4 10 418 199 484
Soliditet (%) 29.5 14 071 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 293 13 118 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145 8 047 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 14 763 199 484
Nettoomsättning (tkr) 12 932 11 822 199 484
Rörelseresultat (tkr) 1 450 8 183 199 484
Antal anställda 10 9 777 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 822 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 913 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 9 777 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 14 071 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 4994

Väddö Media Information IS AB

Org.nr: 556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 14 730
Rörelseresultat (tkr) 1 613
Årets resultat (tkr) 1 144
Summa eget kapital (tkr) 4 662
Rörelsemarginal % 11.0
Avk. eget kapital % 26.4
Soliditet % 34.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 339
Resultat/anställd (tkr) 147
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 730
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -315
Andra rörelsekostnader -10 977
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 168
Övriga rörelsekostnader -1 993
Rörelseresultat 1 613
Ränteintäkter 10
Räntekostnader -150
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -140
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 473
Skatt -329
Årets resultat 1 144
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 144
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 118
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 118
Byggnader och mark 10 729
Maskiner och inventarier 487
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 216
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 334
Varulager 98
Kundfordringar 1 562
Övriga omsättningstillgångar 208
Sum. operativa oms.tillg. 1 868
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 465
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 465
Summa tillgångar 13 667


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 662
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 662


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 663
Ext. finans. skulder, kortfrist. 221
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 5 884


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 704
Övriga kortfristiga skulder 2 418
Summa operativa skulder 3 122


Summa skulder och eget kapital 13 668
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.0
Avkastning på eget kapital % 26.4
Soliditet % 34.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 126.2
Kassalikviditet % 67.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 339
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 8 315
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8 315
Värdeförändring (%) 9 396
Tillväxt i omsättning (%) 12 577
Rörelsemarginal (%) 5 913
Avkastning på eget kapital (%) 10 418
Soliditet (%) 14 071
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 118
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 047
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 14 763
Nettoomsättning (tkr) 11 822
Rörelseresultat (tkr) 8 183
Antal anställda 9 777

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 822 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 5 913 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 9 777 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 14 071 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.