Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Antal sökningar:

5081

Placering i länet:
5 377
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 7 7
Nettoomsättning (tkr) 14 730 12 932 12 701 10 379
Rörelseresultat (tkr) 1 613 1 450 1 923 1 444
Årets resultat (tkr) 1 145 1 029 1 388 850
Summa eget kapital (tkr) 4 662 4 017 3 488 2 400
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avk. eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Resultat/anställd (tkr) 147 145 275 206
Lön/anställd (tkr) 0 0 499 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 730 12 932 12 701 10 379
Arbetskraftskostnad 0 0 -3 494 -3 072
Avskrivningar -315 -363 -368 -305
Andra rörelsekostnader -10 977 -8 986 -4 733 -3 932
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 150 148 0
Övriga rörelsekostnader -1 993 -2 283 -2 331 -1 626
Rörelseresultat 1 613 1 450 1 923 1 444
Ränteintäkter 10 12 14 11
Räntekostnader -150 -130 -146 -216
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -113
Finansnetto -140 -118 -132 -318
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 473 1 332 1 791 1 126
Skatt -329 -303 -403 -277
Årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 118 160 217 273
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 118 160 217 273
Byggnader och mark 10 729 10 485 9 883 9 549
Maskiner och inventarier 487 422 327 520
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 216 10 907 10 210 10 069
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 334 11 067 10 427 10 342
Varulager 98 262 256 187
Kundfordringar 1 562 1 726 1 561 1 475
Övriga omsättningstillgångar 208 187 205 117
Summa operativa omsättningstillgångar 1 868 2 175 2 022 1 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 465 375 614 361
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 465 375 614 361
Summa tillgångar 13 667 13 617 13 063 12 482

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 662 4 017 3 488 2 400
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 662 4 017 3 488 2 400

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 663 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 221 353 353 353
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 884 353 353 353

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 5 884 6 237 6 589
Leverantörsskulder 704 610 155 253
Övriga kortfristiga skulder 2 418 2 753 2 830 2 887
Summa operativa skulder 3 122 9 247 9 222 9 729

Summa skulder och eget kapital 13 668 13 617 13 063 12 482
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avkastning på eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 126.2 8.8 10.1 14.7
Kassalikviditet % 67.0 62.0 71.0 56.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.03 0.05 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.82 11.25 13.27 6.21
Omsättning per anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147 145 275 206
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 499 439

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 5 377
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 377 200 762
Värdeförändring (%) 11.0 6 595 200 762
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 4 511 200 762
Rörelsemarginal (%) 11.0 4 536 200 762
Avkastning på eget kapital (%) 26.4 7 832 200 762
Soliditet (%) 34.1 9 154 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 339 8 835 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147 5 928 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 6 642 200 762
Nettoomsättning (tkr) 14 730 7 358 200 762
Rörelseresultat (tkr) 1 613 5 549 200 762
Antal anställda 11 5 908 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 358 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 908 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 9 154 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 5081

Väddö Media Information IS AB

Org.nr: 556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 14 730
Rörelseresultat (tkr) 1 613
Årets resultat (tkr) 1 144
Summa eget kapital (tkr) 4 662
Rörelsemarginal % 11.0
Avk. eget kapital % 26.4
Soliditet % 34.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 339
Resultat/anställd (tkr) 147
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 14 730
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -315
Andra rörelsekostnader -10 977
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 168
Övriga rörelsekostnader -1 993
Rörelseresultat 1 613
Ränteintäkter 10
Räntekostnader -150
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -140
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 473
Skatt -329
Årets resultat 1 144
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 144
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 118
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 118
Byggnader och mark 10 729
Maskiner och inventarier 487
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 216
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 334
Varulager 98
Kundfordringar 1 562
Övriga omsättningstillgångar 208
Sum. operativa oms.tillg. 1 868
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 465
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 465
Summa tillgångar 13 667


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 662
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 662


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 663
Ext. finans. skulder, kortfrist. 221
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 5 884


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 704
Övriga kortfristiga skulder 2 418
Summa operativa skulder 3 122


Summa skulder och eget kapital 13 668
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.0
Avkastning på eget kapital % 26.4
Soliditet % 34.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 126.2
Kassalikviditet % 67.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.82
Omsättning per anställd (tkr) 1 339
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: 5 377
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 377
Värdeförändring (%) 6 595
Tillväxt i omsättning (%) 4 511
Rörelsemarginal (%) 4 536
Avkastning på eget kapital (%) 7 832
Soliditet (%) 9 154
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 835
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 928
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 6 642
Nettoomsättning (tkr) 7 358
Rörelseresultat (tkr) 5 549
Antal anställda 5 908

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 358 största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 4 536 högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 908 största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 9 154 mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.