Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Antal sökningar:

4402

Placering i länet:
8 907
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 7 7 6
Nettoomsättning (tkr) 12 932 12 701 10 379 9 572
Rörelseresultat (tkr) 1 450 1 923 1 444 570
Årets resultat (tkr) 1 029 1 388 849 1 199
Summa eget kapital (tkr) 4 017 3 488 2 400 1 790
Rörelsemarginal % 11.2 15.1 13.9 6.0
Avk. eget kapital % 27.4 47.1 40.5 100.7
Soliditet % 29.5 26.7 19.2 16.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 293 1 814 1 483 1 595
Resultat/anställd (tkr) 145 275 206 95
Lön/anställd (tkr) 0 499 439 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 932 12 701 10 379 9 572
Arbetskraftskostnad 0 -3 494 -3 072 -2 738
Avskrivningar -363 -368 -305 -365
Andra rörelsekostnader -8 986 -4 733 -3 932 -3 454
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 150 148 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 283 -2 331 -1 626 -2 445
Rörelseresultat 1 450 1 923 1 444 570
Ränteintäkter 12 14 11 991
Räntekostnader -130 -146 -216 -227
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -113 0
Finansnetto -118 -132 -318 764
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 332 1 791 1 126 1 334
Skatt -303 -403 -277 -135
Årets resultat 1 029 1 388 849 1 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 029 1 388 849 1 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 160 217 273 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 160 217 273 0
Byggnader och mark 10 485 9 883 9 549 8 302
Maskiner och inventarier 422 327 520 404
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 907 10 210 10 069 8 706
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 13
Summa operativa anläggningstillgångar 11 067 10 427 10 342 8 719
Varulager 262 256 187 110
Kundfordringar 1 726 1 561 1 475 1 470
Övriga omsättningstillgångar 187 205 117 50
Summa operativa omsättningstillgångar 2 175 2 022 1 779 1 630
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 375 614 361 863
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 375 614 361 863
Summa tillgångar 13 617 13 063 12 482 11 212

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 017 3 488 2 400 1 790
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 017 3 488 2 400 1 790

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 6 942
Externa finansiella skulder, kortfristiga 353 353 353 353
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 353 353 353 7 295

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 884 6 237 6 589 0
Leverantörsskulder 610 155 253 195
Övriga kortfristiga skulder 2 753 2 830 2 887 1 932
Summa operativa skulder 9 247 9 222 9 729 2 127

Summa skulder och eget kapital 13 617 13 063 12 482 11 212
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 11.2 15.1 13.9 6.0
Avkastning på eget kapital % 27.4 47.1 40.5 100.7
Soliditet % 29.5 26.7 19.2 16.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.8 10.1 14.7 407.5
Kassalikviditet % 62.0 71.0 56.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.05 0.03 0.09
Räntetäckningsgrad % 11.25 13.27 6.21 6.88
Omsättning per anställd (tkr) 1 293 1 814 1 483 1 595
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145 275 206 95
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 499 439 456

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 907
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 907 195 611
Värdeförändring (%) 10.0 9 803 195 611
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 12 578 195 611
Rörelsemarginal (%) 11.2 5 915 195 611
Avkastning på eget kapital (%) 27.4 10 413 195 611
Soliditet (%) 29.5 14 074 195 611
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 293 13 121 195 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145 8 041 195 611
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 14 770 195 611
Nettoomsättning (tkr) 12 932 11 824 195 611
Rörelseresultat (tkr) 1 450 8 183 195 611
Antal anställda 10 9 772 195 611
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 11 824 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 915 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 9 772 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 29.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 14 074 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 4402

Väddö Media Information IS AB

Org.nr: 556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 12 932
Rörelseresultat (tkr) 1 450
Årets resultat (tkr) 1 029
Summa eget kapital (tkr) 4 017
Rörelsemarginal % 11.2
Avk. eget kapital % 27.4
Soliditet % 29.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 293
Resultat/anställd (tkr) 145
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 12 932
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -363
Andra rörelsekostnader -8 986
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 150
Övriga rörelsekostnader -2 283
Rörelseresultat 1 450
Ränteintäkter 12
Räntekostnader -130
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -118
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 332
Skatt -303
Årets resultat 1 029
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 029
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 160
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 160
Byggnader och mark 10 485
Maskiner och inventarier 422
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 10 907
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 067
Varulager 262
Kundfordringar 1 726
Övriga omsättningstillgångar 187
Sum. operativa oms.tillg. 2 175
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 375
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 375
Summa tillgångar 13 617


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 017
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 017


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 353
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 353


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 884
Leverantörsskulder 610
Övriga kortfristiga skulder 2 753
Summa operativa skulder 9 247


Summa skulder och eget kapital 13 617
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 11.2
Avkastning på eget kapital % 27.4
Soliditet % 29.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 8.8
Kassalikviditet % 62.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 11.25
Omsättning per anställd (tkr) 1 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 195 611
Företagets placering i Stockholm: 8 907
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8 907
Värdeförändring (%) 9 803
Tillväxt i omsättning (%) 12 578
Rörelsemarginal (%) 5 915
Avkastning på eget kapital (%) 10 413
Soliditet (%) 14 074
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 121
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 041
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 14 770
Nettoomsättning (tkr) 11 824
Rörelseresultat (tkr) 8 183
Antal anställda 9 772

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 11 824 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 5 915 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 9 772 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 29.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 14 074 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.