Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Antal sökningar:

2867

Placering i länet:
9 416
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 7 7 6 6
Nettoomsättning (tkr) 12 701 10 379 9 572 9 138
Rörelseresultat (tkr) 1 923 1 444 570 344
Årets resultat (tkr) 1 388 849 1 199 66
Summa eget kapital (tkr) 3 488 2 400 1 790 592
Rörelsemarginal % 15.1 13.9 6.0 3.8
Avk. eget kapital % 47.1 40.5 100.7 11.8
Soliditet % 26.7 19.2 16.0 19.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 814 1 483 1 595 1 523
Resultat/anställd (tkr) 275 206 95 57
Lön/anställd (tkr) 499 439 456 364

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 12 701 10 379 9 572 9 138
Arbetskraftskostnad -3 494 -3 072 -2 738 -2 184
Avskrivningar -368 -305 -365 -489
Andra rörelsekostnader -4 733 -3 932 -3 454 -3 881
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 148 0 0 16
Övriga rörelsekostnader -2 331 -1 626 -2 445 -2 256
Rörelseresultat 1 923 1 444 570 344
Ränteintäkter 14 11 991 8
Räntekostnader -146 -216 -227 -161
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -113 0 0
Finansnetto -132 -318 764 -153
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 791 1 126 1 334 191
Skatt -403 -277 -135 -125
Årets resultat 1 388 849 1 199 66
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 388 849 1 199 66
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 217 273 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 217 273 0 0
Byggnader och mark 9 883 9 549 8 302 0
Maskiner och inventarier 327 520 404 568
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 210 10 069 8 706 568
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 13 145
Summa operativa anläggningstillgångar 10 427 10 342 8 719 713
Varulager 256 187 110 243
Kundfordringar 1 561 1 475 1 470 1 374
Övriga omsättningstillgångar 205 117 50 144
Summa operativa omsättningstillgångar 2 022 1 779 1 630 1 761
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 344
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 10
Likvida medel 614 361 863 216
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 614 361 863 570
Summa tillgångar 13 063 12 482 11 212 3 044

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 488 2 400 1 790 592
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 488 2 400 1 790 592

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 6 942 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 353 353 353 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 344
Summa finansiella skulder 353 353 7 295 344

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 6 237 6 589 0 0
Leverantörsskulder 155 253 195 359
Övriga kortfristiga skulder 2 830 2 887 1 932 1 750
Summa operativa skulder 9 222 9 729 2 127 2 109

Summa skulder och eget kapital 13 063 12 482 11 212 3 045
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 15.1 13.9 6.0 3.8
Avkastning på eget kapital % 47.1 40.5 100.7 11.8
Soliditet % 26.7 19.2 16.0 19.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 10.1 14.7 407.5 58.1
Kassalikviditet % 71.0 56.0 96.0 71.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.03 0.09 0.02
Räntetäckningsgrad % 13.27 6.21 6.88 2.19
Omsättning per anställd (tkr) 1 814 1 483 1 595 1 523
Rörelseresultat per anställd (tkr) 275 206 95 57
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499 439 456 364

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 416
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 416 185 852
Värdeförändring (%) 56.0 4 249 185 852
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 4 804 185 852
Rörelsemarginal (%) 15.1 3 738 185 852
Avkastning på eget kapital (%) 47.1 6 407 185 852
Soliditet (%) 26.7 14 302 185 852
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 814 8 108 185 852
Rörelseresultat per anställd (tkr) 275 4 106 185 852
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499 10 818 185 852
Nettoomsättning (tkr) 12 701 11 277 185 852
Rörelseresultat (tkr) 1 923 6 443 185 852
Antal anställda 7 12 334 185 852
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 11 277 största företaget i länet med avseende på omsättning av 185 852 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 3 738 högsta nivån på rörelsemarginal av 185 852 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 334 största arbetsgivaren av 185 852 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 26.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 14 302 mest solventa företaget av 185 852 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 2867

Väddö Media Information IS AB

Org.nr: 556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 12 701
Rörelseresultat (tkr) 1 923
Årets resultat (tkr) 1 388
Summa eget kapital (tkr) 3 488
Rörelsemarginal % 15.1
Avk. eget kapital % 47.1
Soliditet % 26.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 814
Resultat/anställd (tkr) 275
Lön/anställd (tkr) 499

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 12 701
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -368
Andra rörelsekostnader -4 733
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 148
Övriga rörelsekostnader -2 331
Rörelseresultat 1 923
Ränteintäkter 14
Räntekostnader -146
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -132
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 791
Skatt -403
Årets resultat 1 388
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 388
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 217
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 217
Byggnader och mark 9 883
Maskiner och inventarier 327
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 10 210
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 10 427
Varulager 256
Kundfordringar 1 561
Övriga omsättningstillgångar 205
Sum. operativa oms.tillg. 2 022
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 614
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 614
Summa tillgångar 13 063


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 488
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 488


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 353
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 353


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 6 237
Leverantörsskulder 155
Övriga kortfristiga skulder 2 830
Summa operativa skulder 9 222


Summa skulder och eget kapital 13 063
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 15.1
Avkastning på eget kapital % 47.1
Soliditet % 26.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 10.1
Kassalikviditet % 71.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 13.27
Omsättning per anställd (tkr) 1 814
Rörelseresultat per anställd (tkr) 275
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 185 852
Företagets placering i Stockholm: 9 416
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 9 416
Värdeförändring (%) 4 249
Tillväxt i omsättning (%) 4 804
Rörelsemarginal (%) 3 738
Avkastning på eget kapital (%) 6 407
Soliditet (%) 14 302
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 108
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 106
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 10 818
Nettoomsättning (tkr) 11 277
Rörelseresultat (tkr) 6 443
Antal anställda 12 334

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 11 277 största företaget i länet med avseende på omsättning av 185 852 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 3 738 högsta nivån på rörelsemarginal av 185 852 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 334 största arbetsgivaren av 185 852 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 26.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 14 302 mest solventa företaget av 185 852 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.