Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Antal sökningar:

3352

Placering i länet:
8 750
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 7 7 6
Nettoomsättning (tkr) 12 932 12 701 10 379 9 572
Rörelseresultat (tkr) 1 450 1 923 1 444 570
Årets resultat (tkr) 1 029 1 388 849 1 199
Summa eget kapital (tkr) 4 017 3 488 2 400 1 790
Rörelsemarginal % 11.2 15.1 13.9 6.0
Avk. eget kapital % 27.4 47.1 40.5 100.7
Soliditet % 29.5 26.7 19.2 16.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 293 1 814 1 483 1 595
Resultat/anställd (tkr) 145 275 206 95
Lön/anställd (tkr) 0 499 439 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 932 12 701 10 379 9 572
Arbetskraftskostnad 0 -3 494 -3 072 -2 738
Avskrivningar -363 -368 -305 -365
Andra rörelsekostnader -8 986 -4 733 -3 932 -3 454
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 150 148 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 283 -2 331 -1 626 -2 445
Rörelseresultat 1 450 1 923 1 444 570
Ränteintäkter 12 14 11 991
Räntekostnader -130 -146 -216 -227
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -113 0
Finansnetto -118 -132 -318 764
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 332 1 791 1 126 1 334
Skatt -303 -403 -277 -135
Årets resultat 1 029 1 388 849 1 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 029 1 388 849 1 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 160 217 273 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 160 217 273 0
Byggnader och mark 10 485 9 883 9 549 8 302
Maskiner och inventarier 422 327 520 404
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 907 10 210 10 069 8 706
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 13
Summa operativa anläggningstillgångar 11 067 10 427 10 342 8 719
Varulager 262 256 187 110
Kundfordringar 1 726 1 561 1 475 1 470
Övriga omsättningstillgångar 187 205 117 50
Summa operativa omsättningstillgångar 2 175 2 022 1 779 1 630
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 375 614 361 863
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 375 614 361 863
Summa tillgångar 13 617 13 063 12 482 11 212

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 017 3 488 2 400 1 790
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 017 3 488 2 400 1 790

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 6 942
Externa finansiella skulder, kortfristiga 353 353 353 353
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 353 353 353 7 295

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 884 6 237 6 589 0
Leverantörsskulder 610 155 253 195
Övriga kortfristiga skulder 2 753 2 830 2 887 1 932
Summa operativa skulder 9 247 9 222 9 729 2 127

Summa skulder och eget kapital 13 617 13 063 12 482 11 212
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 11.2 15.1 13.9 6.0
Avkastning på eget kapital % 27.4 47.1 40.5 100.7
Soliditet % 29.5 26.7 19.2 16.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.8 10.1 14.7 407.5
Kassalikviditet % 62.0 71.0 56.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.05 0.03 0.09
Räntetäckningsgrad % 11.25 13.27 6.21 6.88
Omsättning per anställd (tkr) 1 293 1 814 1 483 1 595
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145 275 206 95
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 499 439 456

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 750
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 750 188 184
Värdeförändring (%) 10.0 9 740 188 184
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 4 807 188 184
Rörelsemarginal (%) 15.1 3 735 188 184
Avkastning på eget kapital (%) 47.1 6 406 188 184
Soliditet (%) 26.7 14 300 188 184
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 814 8 105 188 184
Rörelseresultat per anställd (tkr) 275 4 109 188 184
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499 10 796 188 184
Nettoomsättning (tkr) 12 701 11 283 188 184
Rörelseresultat (tkr) 1 923 6 441 188 184
Antal anställda 7 12 335 188 184
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 11 283 största företaget i länet med avseende på omsättning av 188 184 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 3 735 högsta nivån på rörelsemarginal av 188 184 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 335 största arbetsgivaren av 188 184 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 29.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 14 300 mest solventa företaget av 188 184 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 3352

Väddö Media Information IS AB

Org.nr: 556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 12 932
Rörelseresultat (tkr) 1 450
Årets resultat (tkr) 1 029
Summa eget kapital (tkr) 4 017
Rörelsemarginal % 11.2
Avk. eget kapital % 27.4
Soliditet % 29.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 293
Resultat/anställd (tkr) 145
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 12 932
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -363
Andra rörelsekostnader -8 986
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 150
Övriga rörelsekostnader -2 283
Rörelseresultat 1 450
Ränteintäkter 12
Räntekostnader -130
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -118
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 332
Skatt -303
Årets resultat 1 029
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 029
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 160
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 160
Byggnader och mark 10 485
Maskiner och inventarier 422
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 10 907
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 067
Varulager 262
Kundfordringar 1 726
Övriga omsättningstillgångar 187
Sum. operativa oms.tillg. 2 175
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 375
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 375
Summa tillgångar 13 617


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 017
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 017


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 353
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 353


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 884
Leverantörsskulder 610
Övriga kortfristiga skulder 2 753
Summa operativa skulder 9 247


Summa skulder och eget kapital 13 617
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 11.2
Avkastning på eget kapital % 27.4
Soliditet % 29.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 8.8
Kassalikviditet % 62.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 11.25
Omsättning per anställd (tkr) 1 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 145
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 188 184
Företagets placering i Stockholm: 8 750
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8 750
Värdeförändring (%) 9 740
Tillväxt i omsättning (%) 4 807
Rörelsemarginal (%) 3 735
Avkastning på eget kapital (%) 6 406
Soliditet (%) 14 300
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 105
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 109
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 10 796
Nettoomsättning (tkr) 11 283
Rörelseresultat (tkr) 6 441
Antal anställda 12 335

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 11 283 största företaget i länet med avseende på omsättning av 188 184 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 3 735 högsta nivån på rörelsemarginal av 188 184 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 335 största arbetsgivaren av 188 184 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 29.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 14 300 mest solventa företaget av 188 184 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.