P & B Brandkonsult AB

Org.nr:

556518-4362

Adress:

Davidshallsgatan 20

Postnummer:

211 45 Malmö

Telefon:

040-6117190
Antal sökningar:

1251

Placering i länet:
3 767
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 11 10 8 9
Nettoomsättning (tkr) 11 578 11 092 9 598 7 918
Rörelseresultat (tkr) 1 553 1 534 1 559 558
Årets resultat (tkr) 1 181 1 174 1 203 408
Summa eget kapital (tkr) 2 028 1 748 1 544 544
Rörelsemarginal % 13.4 13.8 16.2 7.0
Avk. eget kapital % 62.6 71.3 115.2 72.2
Soliditet % 44.8 42.5 46.6 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 053 1 109 1 200 880
Resultat/anställd (tkr) 141 153 195 62
Lön/anställd (tkr) 0 732 776 638

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 578 11 092 9 598 7 918
Arbetskraftskostnad 0 -7 324 -6 211 -5 739
Avskrivningar -15 -15 -15 -2
Andra rörelsekostnader -8 204 -517 -388 -414
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 6 35
Övriga rörelsekostnader -1 806 -1 702 -1 431 -1 240
Rörelseresultat 1 553 1 534 1 559 558
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -2 -1 -3 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -8
Finansnetto -2 -1 -3 -18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 551 1 533 1 556 540
Skatt -370 -359 -353 -132
Årets resultat 1 181 1 174 1 203 408
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 181 1 174 1 203 408
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -234 -234 -195 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -66 -66 -55 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 29 44 59 9
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 44 59 9
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 29 44 59 9
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 691 1 425 1 613 1 121
Övriga omsättningstillgångar 223 378 360 353
Summa operativa omsättningstillgångar 1 914 1 803 1 973 1 474
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 1 0 0
Likvida medel 2 577 2 263 1 279 518
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 579 2 264 1 279 518
Summa tillgångar 4 522 4 111 3 311 2 001

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 248 1 202 1 232 427
EK-andel av obeskattade reserver 780 546 312 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 028 1 748 1 544 544

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 220 154 88 33
Leverantörsskulder 154 231 99 121
Övriga kortfristiga skulder 2 120 1 979 1 580 1 304
Summa operativa skulder 2 494 2 364 1 767 1 458

Summa skulder och eget kapital 4 522 4 112 3 311 2 002
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 13.4 13.8 16.2 7.0
Avkastning på eget kapital % 62.6 71.3 115.2 72.2
Soliditet % 44.8 42.5 46.6 27.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 197.0 184.0 194.0 140.0
Likviditetsberedskap % 0.22 0.2 0.13 0.07
Räntetäckningsgrad % 776.5 1 534 519.67 55
Omsättning per anställd (tkr) 1 053 1 109 1 200 880
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 153 195 62
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 732 776 638

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 3 767
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 767 69 970
Värdeförändring (%) 13.0 3 748 69 970
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 4 802 69 970
Rörelsemarginal (%) 13.4 1 725 69 970
Avkastning på eget kapital (%) 62.6 1 530 69 970
Soliditet (%) 44.8 3 791 69 970
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 053 6 899 69 970
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 3 198 69 970
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 6 461 69 970
Nettoomsättning (tkr) 11 578 4 978 69 970
Rörelseresultat (tkr) 1 553 2 817 69 970
Antal anställda 11 3 353 69 970
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

P & B Brandkonsult AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 978 största företaget i länet med avseende på omsättning av 69 970 företag i länet.

Rörelsemarginal

P & B Brandkonsult AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 725 högsta nivån på rörelsemarginal av 69 970 företag i länet.

Antal anställda

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 353 största arbetsgivaren av 69 970 i länet.

Soliditet

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året en soliditet på 44.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 3 791 mest solventa företaget av 69 970 i länet.

Värderating

P & B Brandkonsult AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1251

P & B Brandkonsult AB

Org.nr: 556518-4362

Adress:

Davidshallsgatan 20

Postnummer:

211 45 Malmö

Telefon:

040-6117190

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 11
Nettooms (tkr) 11 578
Rörelseresultat (tkr) 1 553
Årets resultat (tkr) 1 181
Summa eget kapital (tkr) 2 028
Rörelsemarginal % 13.4
Avk. eget kapital % 62.6
Soliditet % 44.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 053
Resultat/anställd (tkr) 141
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 11 578
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -8 204
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 806
Rörelseresultat 1 553
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 551
Skatt -370
Årets resultat 1 181
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 181
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -234
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -66
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 29
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 29
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 29
Varulager 0
Kundfordringar 1 691
Övriga omsättningstillgångar 223
Sum. operativa oms.tillg. 1 914
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2
Likvida medel 2 577
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 579
Summa tillgångar 4 522


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 248
EK-andel av obeskattade reserver 780
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 028


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 220
Leverantörsskulder 154
Övriga kortfristiga skulder 2 120
Summa operativa skulder 2 494


Summa skulder och eget kapital 4 522
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 13.4
Avkastning på eget kapital % 62.6
Soliditet % 44.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 197.0
Likviditetsberedskap % 0.22
Räntetäckningsgrad % 776.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 053
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 69 970
Företagets placering i Skåne: 3 767
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 767
Värdeförändring (%) 3 748
Tillväxt i omsättning (%) 4 802
Rörelsemarginal (%) 1 725
Avkastning på eget kapital (%) 1 530
Soliditet (%) 3 791
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 899
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 198
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 6 461
Nettoomsättning (tkr) 4 978
Rörelseresultat (tkr) 2 817
Antal anställda 3 353

Analys

Omsättning

P & B Brandkonsult AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 978 största företaget i länet med avseende på omsättning av 69 970 företag i länet.

Rörelsemarginal

P & B Brandkonsult AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 725 högsta nivån på rörelsemarginal av 69 970 företag i länet.

Antal anställda

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 353 största arbetsgivaren av 69 970 i länet.

Soliditet

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året en soliditet på 44.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 3 791 mest solventa företaget av 69 970 i länet.

Värderating

P & B Brandkonsult AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.