P & B Brandkonsult AB

Org.nr:

556518-4362

Adress:

Davidshallsgatan 20

Postnummer:

211 45 Malmö

Telefon:

040-6117190
Antal sökningar:

1280

Placering i länet:
3 525
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 11 10 8
Nettoomsättning (tkr) 12 732 11 578 11 092 9 598
Rörelseresultat (tkr) 1 354 1 553 1 534 1 559
Årets resultat (tkr) 1 010 1 181 1 174 1 203
Summa eget kapital (tkr) 2 138 2 028 1 748 1 544
Rörelsemarginal % 10.6 13.4 13.8 16.2
Avk. eget kapital % 48.5 62.6 71.3 115.2
Soliditet % 46.4 44.8 42.5 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 061 1 053 1 109 1 200
Resultat/anställd (tkr) 113 141 153 195
Lön/anställd (tkr) 0 0 732 776

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 732 11 578 11 092 9 598
Arbetskraftskostnad 0 0 -7 324 -6 211
Avskrivningar -15 -15 -15 -15
Andra rörelsekostnader -9 536 -8 204 -517 -388
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 6
Övriga rörelsekostnader -1 827 -1 806 -1 702 -1 431
Rörelseresultat 1 354 1 553 1 534 1 559
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -2 -2 -1 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -2 -1 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 352 1 551 1 533 1 556
Skatt -342 -370 -359 -353
Årets resultat 1 010 1 181 1 174 1 203
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 010 1 181 1 174 1 203
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 117 -234 -234 -195
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 33 -66 -66 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 29 44 59
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 29 44 59
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 15 29 44 59
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 912 1 691 1 425 1 613
Övriga omsättningstillgångar 369 223 378 360
Summa operativa omsättningstillgångar 2 281 1 914 1 803 1 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 402 2 1 0
Likvida medel 1 913 2 577 2 263 1 279
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 315 2 579 2 264 1 279
Summa tillgångar 4 611 4 522 4 111 3 311

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 475 1 248 1 202 1 232
EK-andel av obeskattade reserver 663 780 546 312
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 138 2 028 1 748 1 544

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 187 220 154 88
Leverantörsskulder 223 154 231 99
Övriga kortfristiga skulder 2 063 2 120 1 979 1 580
Summa operativa skulder 2 473 2 494 2 364 1 767

Summa skulder och eget kapital 4 611 4 522 4 112 3 311
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.6 13.4 13.8 16.2
Avkastning på eget kapital % 48.5 62.6 71.3 115.2
Soliditet % 46.4 44.8 42.5 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 183.0 197.0 184.0 194.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.22 0.2 0.13
Räntetäckningsgrad % 677 776.5 1 534 519.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 061 1 053 1 109 1 200
Rörelseresultat per anställd (tkr) 113 141 153 195
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 732 776

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 3 525
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 525 70 249
Värdeförändring (%) 1.0 5 180 70 249
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 4 802 70 249
Rörelsemarginal (%) 13.4 1 717 70 249
Avkastning på eget kapital (%) 62.6 1 525 70 249
Soliditet (%) 44.8 3 787 70 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 053 6 892 70 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 3 192 70 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 6 453 70 249
Nettoomsättning (tkr) 11 578 4 969 70 249
Rörelseresultat (tkr) 1 553 2 814 70 249
Antal anställda 11 3 345 70 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

P & B Brandkonsult AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 4 969 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

P & B Brandkonsult AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 717 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 249 företag i länet.

Antal anställda

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 3 345 största arbetsgivaren av 70 249 i länet.

Soliditet

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 3 787 mest solventa företaget av 70 249 i länet.

Värderating

P & B Brandkonsult AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1280

P & B Brandkonsult AB

Org.nr: 556518-4362

Adress:

Davidshallsgatan 20

Postnummer:

211 45 Malmö

Telefon:

040-6117190

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 12 732
Rörelseresultat (tkr) 1 354
Årets resultat (tkr) 1 010
Summa eget kapital (tkr) 2 138
Rörelsemarginal % 10.6
Avk. eget kapital % 48.5
Soliditet % 46.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 061
Resultat/anställd (tkr) 113
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 12 732
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -9 536
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 827
Rörelseresultat 1 354
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 352
Skatt -342
Årets resultat 1 010
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 010
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 117
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 33
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 15
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 15
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 15
Varulager 0
Kundfordringar 1 912
Övriga omsättningstillgångar 369
Sum. operativa oms.tillg. 2 281
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 402
Likvida medel 1 913
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 315
Summa tillgångar 4 611


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 475
EK-andel av obeskattade reserver 663
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 138


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 187
Leverantörsskulder 223
Övriga kortfristiga skulder 2 063
Summa operativa skulder 2 473


Summa skulder och eget kapital 4 611
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 10.6
Avkastning på eget kapital % 48.5
Soliditet % 46.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 183.0
Likviditetsberedskap % 0.15
Räntetäckningsgrad % 677
Omsättning per anställd (tkr) 1 061
Rörelseresultat per anställd (tkr) 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2016
Antal företag i Skåne: 70 249
Företagets placering i Skåne: 3 525
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 525
Värdeförändring (%) 5 180
Tillväxt i omsättning (%) 4 802
Rörelsemarginal (%) 1 717
Avkastning på eget kapital (%) 1 525
Soliditet (%) 3 787
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 892
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 192
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 6 453
Nettoomsättning (tkr) 4 969
Rörelseresultat (tkr) 2 814
Antal anställda 3 345

Analys

Omsättning

P & B Brandkonsult AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 4 969 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

P & B Brandkonsult AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 717 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 249 företag i länet.

Antal anställda

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 3 345 största arbetsgivaren av 70 249 i länet.

Soliditet

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det 3 787 mest solventa företaget av 70 249 i länet.

Värderating

P & B Brandkonsult AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.