Trollhättans Truck AB

Org.nr:

556499-2880

Adress:

Kardanvägen 67

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-470340

Moderbolag:

Antal sökningar:

389

Placering i länet:
1 734
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 11
Nettoomsättning (tkr) 25 475 24 031 21 268 19 186
Rörelseresultat (tkr) 3 540 3 532 3 301 2 747
Årets resultat (tkr) 3 762 1 459 1 764 1 080
Summa eget kapital (tkr) 12 944 12 351 11 945 11 375
Rörelsemarginal % 13.9 14.7 15.5 14.3
Avk. eget kapital % 22.1 22.3 21.8 19.8
Soliditet % 49.3 52.8 57.4 62.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 123 2 003 1 772 1 744
Resultat/anställd (tkr) 295 294 275 250
Lön/anställd (tkr) 0 0 511 492

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 25 475 24 031 21 268 19 186
Arbetskraftskostnad 0 0 -6 129 -5 412
Avskrivningar -2 324 -1 447 -1 063 -1 134
Andra rörelsekostnader -14 935 -14 230 -6 864 -5 973
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 300 48 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 940 2 043 1 693 707
Övriga rörelsekostnader -7 916 -6 913 -5 604 -4 627
Rörelseresultat 3 540 3 532 3 301 2 747
Ränteintäkter 23 16 27 22
Räntekostnader -28 -33 -41 -63
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 -17 -14 -41
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 535 3 515 3 287 2 706
Skatt -742 -810 -742 -614
Årets resultat 2 793 2 705 2 545 2 092
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 793 2 705 2 545 2 092
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 969 -1 246 -780 -1 013
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 273 -352 -220 -286
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 11 167 11 518 10 997 11 162
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 167 11 518 10 997 11 162
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 399 3 399 505 225
Summa operativa anläggningstillgångar 14 566 14 917 11 502 11 387
Varulager 0 0 332 15
Kundfordringar 5 134 4 034 2 819 2 629
Övriga omsättningstillgångar 2 028 2 570 1 643 1 134
Summa operativa omsättningstillgångar 7 162 6 604 4 794 3 778
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 1 170 400
Övriga externa finansiella tillgångar 0 300 0 0
Likvida medel 4 510 1 565 4 359 2 612
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 512 1 866 4 529 3 012
Summa tillgångar 26 240 23 387 20 825 18 177

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 495 3 933 4 774 4 984
EK-andel av obeskattade reserver 7 449 8 418 7 171 6 391
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 944 12 351 11 945 11 375

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 920 0 319 423
Externa finansiella skulder, kortfristiga 230 0 104 193
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 5 127 3 321 2 149 1 427
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 277 3 321 2 572 2 043

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 101 2 374 2 023 1 803
Leverantörsskulder 2 527 2 605 1 845 1 051
Övriga kortfristiga skulder 2 390 2 736 2 441 1 904
Summa operativa skulder 7 018 7 715 6 309 4 758

Summa skulder och eget kapital 26 239 23 387 20 826 18 176
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.9 14.7 15.5 14.3
Avkastning på eget kapital % 22.1 22.3 21.8 19.8
Soliditet % 49.3 52.8 57.4 62.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 48.5 26.9 21.5 18.0
Kassalikviditet % 227.0 153.0 201.0 203.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.07 0.2 0.14
Räntetäckningsgrad % 127.25 107.52 81.17 43.95
Omsättning per anställd (tkr) 2 123 2 003 1 772 1 744
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 294 275 250
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 511 492

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 1 734
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 734 94 409
Värdeförändring (%) 6.0 4 924 94 409
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 4 452 94 409
Rörelsemarginal (%) 13.9 1 952 94 409
Avkastning på eget kapital (%) 22.1 5 225 94 409
Soliditet (%) 49.3 3 434 94 409
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 123 3 315 94 409
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 1 936 94 409
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 4 502 94 409
Nettoomsättning (tkr) 25 475 3 116 94 409
Rörelseresultat (tkr) 3 540 1 862 94 409
Antal anställda 12 3 267 94 409
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Trollhättans Truck AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 3 116 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 409 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trollhättans Truck AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 952 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 409 företag i länet.

Antal anställda

Trollhättans Truck AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 3 267 största arbetsgivaren av 94 409 i länet.

Soliditet

Trollhättans Truck AB har under det senaste året en soliditet på 49.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 3 434 mest solventa företaget av 94 409 i länet.

Värderating

Trollhättans Truck AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, reparationer och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner samt utföra entreprenad- arbeten inom svets och smide och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 389

Trollhättans Truck AB

Org.nr: 556499-2880

Adress:

Kardanvägen 67

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-470340

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 25 475
Rörelseresultat (tkr) 3 540
Årets resultat (tkr) 2 793
Summa eget kapital (tkr) 12 944
Rörelsemarginal % 13.9
Avk. eget kapital % 22.1
Soliditet % 49.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 123
Resultat/anställd (tkr) 295
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 25 475
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 324
Andra rörelsekostnader -14 935
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 300
Övriga rörelseintäkter 2 940
Övriga rörelsekostnader -7 916
Rörelseresultat 3 540
Ränteintäkter 23
Räntekostnader -28
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -5
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 535
Skatt -742
Årets resultat 2 793
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 793
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 969
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 273
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 11 167
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 167
And. i koncern- & intressefrtg. 3 399
Sum. oper. anlägg.tillg. 14 566
Varulager 0
Kundfordringar 5 134
Övriga omsättningstillgångar 2 028
Sum. operativa oms.tillg. 7 162
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 510
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 512
Summa tillgångar 26 240


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 495
EK-andel av obeskattade reserver 7 449
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 944


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 920
Ext. finans. skulder, kortfrist. 230
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 5 127
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 6 277


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 101
Leverantörsskulder 2 527
Övriga kortfristiga skulder 2 390
Summa operativa skulder 7 018


Summa skulder och eget kapital 26 239
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 13.9
Avkastning på eget kapital % 22.1
Soliditet % 49.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 48.5
Kassalikviditet % 227.0
Likviditetsberedskap % 0.18
Räntetäckningsgrad % 127.25
Omsättning per anställd (tkr) 2 123
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 409
Företagets placering i Västra götaland: 1 734
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 734
Värdeförändring (%) 4 924
Tillväxt i omsättning (%) 4 452
Rörelsemarginal (%) 1 952
Avkastning på eget kapital (%) 5 225
Soliditet (%) 3 434
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 315
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 936
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 4 502
Nettoomsättning (tkr) 3 116
Rörelseresultat (tkr) 1 862
Antal anställda 3 267

Analys

Omsättning

Trollhättans Truck AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 3 116 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 409 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trollhättans Truck AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 952 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 409 företag i länet.

Antal anställda

Trollhättans Truck AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 3 267 största arbetsgivaren av 94 409 i länet.

Soliditet

Trollhättans Truck AB har under det senaste året en soliditet på 49.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 3 434 mest solventa företaget av 94 409 i länet.

Värderating

Trollhättans Truck AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, reparationer och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner samt utföra entreprenad- arbeten inom svets och smide och idka därmed förenlig verksamhet.