Trollhättans Truck AB

Org.nr:

556499-2880

Adress:

Kardanvägen 67

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-470340

Moderbolag:

Antal sökningar:

341

Placering i länet:
2 621
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 12 12 11 12
Nettoomsättning (tkr) 24 031 21 268 19 186 18 185
Rörelseresultat (tkr) 3 532 3 301 2 747 1 265
Årets resultat (tkr) 2 705 2 545 2 092 837
Summa eget kapital (tkr) 12 351 11 945 11 375 9 762
Rörelsemarginal % 14.7 15.5 14.3 7.0
Avk. eget kapital % 22.3 21.8 19.8 9.0
Soliditet % 52.8 57.4 62.6 58.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 003 1 772 1 744 1 515
Resultat/anställd (tkr) 294 275 250 105
Lön/anställd (tkr) 0 511 492 469

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 031 21 268 19 186 18 185
Arbetskraftskostnad 0 -6 129 -5 412 -5 622
Avskrivningar -1 447 -1 063 -1 134 -1 152
Andra rörelsekostnader -14 230 -6 864 -5 973 -6 095
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 48 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 043 1 693 707 1 163
Övriga rörelsekostnader -6 913 -5 604 -4 627 -5 214
Rörelseresultat 3 532 3 301 2 747 1 265
Ränteintäkter 16 27 22 17
Räntekostnader -33 -41 -63 -182
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -17 -14 -41 -165
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 515 3 287 2 706 1 100
Skatt -810 -742 -614 -263
Årets resultat 2 705 2 545 2 092 837
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 705 2 545 2 092 837
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 246 -780 -1 013 -616
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -352 -220 -286 -174
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 11 518 10 997 11 162 11 909
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 518 10 997 11 162 11 909
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 399 505 225 225
Summa operativa anläggningstillgångar 14 917 11 502 11 387 12 134
Varulager 0 332 15 109
Kundfordringar 4 034 2 819 2 629 2 530
Övriga omsättningstillgångar 2 570 1 643 1 134 792
Summa operativa omsättningstillgångar 6 604 4 794 3 778 3 431
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 170 400 0
Övriga externa finansiella tillgångar 300 0 0 0
Likvida medel 1 565 4 359 2 612 1 271
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 866 4 529 3 012 1 271
Summa tillgångar 23 387 20 825 18 177 16 836

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 933 4 774 4 984 4 384
EK-andel av obeskattade reserver 8 418 7 171 6 391 5 378
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 351 11 945 11 375 9 762

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 319 423 2 273
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 104 193 923
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 3 321 2 149 1 427 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 321 2 572 2 043 3 196

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 374 2 023 1 803 1 517
Leverantörsskulder 2 605 1 845 1 051 808
Övriga kortfristiga skulder 2 736 2 441 1 904 1 554
Summa operativa skulder 7 715 6 309 4 758 3 879

Summa skulder och eget kapital 23 387 20 826 18 176 16 837
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 14.7 15.5 14.3 7.0
Avkastning på eget kapital % 22.3 21.8 19.8 9.0
Soliditet % 52.8 57.4 62.6 58.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 26.9 21.5 18.0 32.7
Kassalikviditet % 153.0 201.0 203.0 140.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.2 0.14 0.07
Räntetäckningsgrad % 107.52 81.17 43.95 7.04
Omsättning per anställd (tkr) 2 003 1 772 1 744 1 515
Rörelseresultat per anställd (tkr) 294 275 250 105
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 511 492 469

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 2 621
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 621 93 305
Värdeförändring (%) 8.0 6 340 93 305
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 4 138 93 305
Rörelsemarginal (%) 14.7 2 282 93 305
Avkastning på eget kapital (%) 22.3 6 526 93 305
Soliditet (%) 52.8 4 083 93 305
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 003 4 720 93 305
Rörelseresultat per anställd (tkr) 294 2 388 93 305
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 9 309 93 305
Nettoomsättning (tkr) 24 031 4 432 93 305
Rörelseresultat (tkr) 3 532 2 384 93 305
Antal anställda 12 4 579 93 305
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Trollhättans Truck AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 432 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 305 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trollhättans Truck AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 282 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 305 företag i länet.

Antal anställda

Trollhättans Truck AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 4 579 största arbetsgivaren av 93 305 i länet.

Soliditet

Trollhättans Truck AB har under det senaste året en soliditet på 52.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 4 083 mest solventa företaget av 93 305 i länet.

Värderating

Trollhättans Truck AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, reparationer och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner samt utföra entreprenad- arbeten inom svets och smide och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 341

Trollhättans Truck AB

Org.nr: 556499-2880

Adress:

Kardanvägen 67

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-470340

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 24 031
Rörelseresultat (tkr) 3 532
Årets resultat (tkr) 2 705
Summa eget kapital (tkr) 12 351
Rörelsemarginal % 14.7
Avk. eget kapital % 22.3
Soliditet % 52.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 003
Resultat/anställd (tkr) 294
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 24 031
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 447
Andra rörelsekostnader -14 230
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 48
Övriga rörelseintäkter 2 043
Övriga rörelsekostnader -6 913
Rörelseresultat 3 532
Ränteintäkter 16
Räntekostnader -33
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -17
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 515
Skatt -810
Årets resultat 2 705
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 705
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 246
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -352
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 11 518
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 518
And. i koncern- & intressefrtg. 3 399
Sum. oper. anlägg.tillg. 14 917
Varulager 0
Kundfordringar 4 034
Övriga omsättningstillgångar 2 570
Sum. operativa oms.tillg. 6 604
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1
Övriga externa finansiella tillgångar 300
Likvida medel 1 565
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 866
Summa tillgångar 23 387


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 933
EK-andel av obeskattade reserver 8 418
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 351


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 3 321
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 321


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 374
Leverantörsskulder 2 605
Övriga kortfristiga skulder 2 736
Summa operativa skulder 7 715


Summa skulder och eget kapital 23 387
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 14.7
Avkastning på eget kapital % 22.3
Soliditet % 52.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 26.9
Kassalikviditet % 153.0
Likviditetsberedskap % 0.07
Räntetäckningsgrad % 107.52
Omsättning per anställd (tkr) 2 003
Rörelseresultat per anställd (tkr) 294
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 305
Företagets placering i Västra götaland: 2 621
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 621
Värdeförändring (%) 6 340
Tillväxt i omsättning (%) 4 138
Rörelsemarginal (%) 2 282
Avkastning på eget kapital (%) 6 526
Soliditet (%) 4 083
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 720
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 388
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 9 309
Nettoomsättning (tkr) 4 432
Rörelseresultat (tkr) 2 384
Antal anställda 4 579

Analys

Omsättning

Trollhättans Truck AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 432 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 305 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trollhättans Truck AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 282 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 305 företag i länet.

Antal anställda

Trollhättans Truck AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 4 579 största arbetsgivaren av 93 305 i länet.

Soliditet

Trollhättans Truck AB har under det senaste året en soliditet på 52.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 4 083 mest solventa företaget av 93 305 i länet.

Värderating

Trollhättans Truck AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, reparationer och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner samt utföra entreprenad- arbeten inom svets och smide och idka därmed förenlig verksamhet.