Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Org.nr:

556488-6561

Adress:

Skälderviksplan 1

Postnummer:

120 60 Årsta

Telefon:

08-68445190
Antal sökningar:

410

Placering i länet:
12 339
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 13 491 11 707 11 170 9 187
Rörelseresultat (tkr) 1 857 1 056 1 126 907
Årets resultat (tkr) 1 433 807 847 686
Summa eget kapital (tkr) 2 131 1 698 2 291 1 844
Rörelsemarginal % 13.8 9.0 10.1 9.9
Avk. eget kapital % 74.9 40.5 41.0 43.3
Soliditet % 49.9 44.3 51.0 58.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 686 1 463 1 396 1 148
Resultat/anställd (tkr) 232 132 141 113
Lön/anställd (tkr) 0 566 524 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 13 491 11 707 11 170 9 187
Arbetskraftskostnad 0 -4 530 -4 194 -4 023
Avskrivningar -15 -15 0 -9
Andra rörelsekostnader -9 819 -4 246 -4 080 -2 832
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 0 0 4
Övriga rörelsekostnader -1 841 -1 860 -1 770 -1 420
Rörelseresultat 1 857 1 056 1 126 907
Ränteintäkter 0 1 1 9
Räntekostnader -6 -5 -6 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -6 -1
Finansnetto -6 -4 -11 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 851 1 052 1 115 909
Skatt -418 -245 -268 -223
Årets resultat 1 433 807 847 686
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 433 807 847 686
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -234 301 -218 -155
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -66 85 -61 -44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 29 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 29 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 15 29 0 0
Varulager 210 451 547 215
Kundfordringar 1 295 756 820 1 018
Övriga omsättningstillgångar 648 602 578 408
Summa operativa omsättningstillgångar 2 153 1 809 1 945 1 641
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 799 799 809 455
Likvida medel 1 300 1 192 1 740 1 082
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 099 1 991 2 549 1 537
Summa tillgångar 4 267 3 829 4 494 3 178

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 448 1 249 1 542 1 312
EK-andel av obeskattade reserver 683 449 749 532
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 131 1 698 2 291 1 844

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 293 127 211 150
Leverantörsskulder 316 471 371 253
Övriga kortfristiga skulder 1 527 1 535 1 621 930
Summa operativa skulder 2 136 2 133 2 203 1 333

Summa skulder och eget kapital 4 266 3 830 4 494 3 177
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 13.8 9.0 10.1 9.9
Avkastning på eget kapital % 74.9 40.5 41.0 43.3
Soliditet % 49.9 44.3 51.0 58.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 176.0 127.0 158.0 212.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.1 0.16 0.12
Räntetäckningsgrad % 309.5 211.4 186.83 152.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 686 1 463 1 396 1 148
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 132 141 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 566 524 503

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 12 339
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 339 199 484
Värdeförändring (%) 39.0 5 318 199 484
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 10 808 199 484
Rörelsemarginal (%) 9.0 7 366 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 40.5 7 790 199 484
Soliditet (%) 44.3 9 370 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 463 11 423 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 8 543 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 5 511 199 484
Nettoomsättning (tkr) 11 707 12 518 199 484
Rörelseresultat (tkr) 1 056 9 597 199 484
Antal anställda 8 11 600 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 12 518 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 366 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 11 600 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 9 370 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettinläggning, snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 410

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Org.nr: 556488-6561

Adress:

Skälderviksplan 1

Postnummer:

120 60 Årsta

Telefon:

08-68445190

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 13 491
Rörelseresultat (tkr) 1 857
Årets resultat (tkr) 1 433
Summa eget kapital (tkr) 2 131
Rörelsemarginal % 13.8
Avk. eget kapital % 74.9
Soliditet % 49.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 686
Resultat/anställd (tkr) 232
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 13 491
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -9 819
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 41
Övriga rörelsekostnader -1 841
Rörelseresultat 1 857
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -6
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -6
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 851
Skatt -418
Årets resultat 1 433
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 433
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -234
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -66
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 15
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 15
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 15
Varulager 210
Kundfordringar 1 295
Övriga omsättningstillgångar 648
Sum. operativa oms.tillg. 2 153
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 799
Likvida medel 1 300
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 099
Summa tillgångar 4 267


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 448
EK-andel av obeskattade reserver 683
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 2 131


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 293
Leverantörsskulder 316
Övriga kortfristiga skulder 1 527
Summa operativa skulder 2 136


Summa skulder och eget kapital 4 266
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 13.8
Avkastning på eget kapital % 74.9
Soliditet % 49.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 176.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 309.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 686
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 12 339
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 12 339
Värdeförändring (%) 5 318
Tillväxt i omsättning (%) 10 808
Rörelsemarginal (%) 7 366
Avkastning på eget kapital (%) 7 790
Soliditet (%) 9 370
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 423
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 543
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 511
Nettoomsättning (tkr) 12 518
Rörelseresultat (tkr) 9 597
Antal anställda 11 600

Analys

Omsättning

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 12 518 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 366 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 11 600 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 9 370 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettinläggning, snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.