Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Org.nr:

556488-6561

Adress:

Skälderviksplan 1

Postnummer:

120 60 Årsta

Telefon:

08-68445190
Antal sökningar:

360

Placering i länet:
12 565
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 11 707 11 170 9 187 9 053
Rörelseresultat (tkr) 1 056 1 126 907 467
Årets resultat (tkr) 807 847 686 325
Summa eget kapital (tkr) 1 698 2 291 1 844 1 328
Rörelsemarginal % 9.0 10.1 9.9 5.2
Avk. eget kapital % 40.5 41.0 43.3 26.2
Soliditet % 44.3 51.0 58.0 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 463 1 396 1 148 1 132
Resultat/anställd (tkr) 132 141 113 58
Lön/anställd (tkr) 566 524 503 507

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 11 707 11 170 9 187 9 053
Arbetskraftskostnad -4 530 -4 194 -4 023 -4 057
Avskrivningar -15 0 -9 -9
Andra rörelsekostnader -4 246 -4 080 -2 832 -2 954
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 4 0
Övriga rörelsekostnader -1 860 -1 770 -1 420 -1 566
Rörelseresultat 1 056 1 126 907 467
Ränteintäkter 1 1 9 5
Räntekostnader -5 -6 -6 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -6 -1 0
Finansnetto -4 -11 2 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 052 1 115 909 467
Skatt -245 -268 -223 -142
Årets resultat 807 847 686 325
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 807 847 686 325
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 301 -218 -155 -91
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 85 -61 -44 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 29 0 0 9
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 0 0 9
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 29 0 0 9
Varulager 451 547 215 517
Kundfordringar 756 820 1 018 1 083
Övriga omsättningstillgångar 602 578 408 391
Summa operativa omsättningstillgångar 1 809 1 945 1 641 1 991
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 799 809 455 308
Likvida medel 1 192 1 740 1 082 443
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 991 2 549 1 537 751
Summa tillgångar 3 829 4 494 3 178 2 751

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 249 1 542 1 312 952
EK-andel av obeskattade reserver 449 749 532 376
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 698 2 291 1 844 1 328

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 127 211 150 106
Leverantörsskulder 471 371 253 276
Övriga kortfristiga skulder 1 535 1 621 930 1 041
Summa operativa skulder 2 133 2 203 1 333 1 423

Summa skulder och eget kapital 3 830 4 494 3 177 2 751
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 9.0 10.1 9.9 5.2
Avkastning på eget kapital % 40.5 41.0 43.3 26.2
Soliditet % 44.3 51.0 58.0 48.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 127.0 158.0 212.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.16 0.12 0.05
Räntetäckningsgrad % 211.4 186.83 152.5 94.4
Omsättning per anställd (tkr) 1 463 1 396 1 148 1 132
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 141 113 58
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 524 503 507

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 12 565
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 565 197 707
Värdeförändring (%) -25.0 17 439 197 707
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 10 817 197 707
Rörelsemarginal (%) 9.0 7 379 197 707
Avkastning på eget kapital (%) 40.5 7 792 197 707
Soliditet (%) 44.3 9 379 197 707
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 463 11 431 197 707
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132 8 549 197 707
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566 5 519 197 707
Nettoomsättning (tkr) 11 707 12 525 197 707
Rörelseresultat (tkr) 1 056 9 606 197 707
Antal anställda 8 11 611 197 707
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 12 525 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 379 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 11 611 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 9 379 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettinläggning, snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 360

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Org.nr: 556488-6561

Adress:

Skälderviksplan 1

Postnummer:

120 60 Årsta

Telefon:

08-68445190

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 11 707
Rörelseresultat (tkr) 1 056
Årets resultat (tkr) 807
Summa eget kapital (tkr) 1 698
Rörelsemarginal % 9.0
Avk. eget kapital % 40.5
Soliditet % 44.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 463
Resultat/anställd (tkr) 132
Lön/anställd (tkr) 566

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 11 707
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -4 246
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 860
Rörelseresultat 1 056
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -4
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 052
Skatt -245
Årets resultat 807
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 807
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 301
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 85
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 29
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 29
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 29
Varulager 451
Kundfordringar 756
Övriga omsättningstillgångar 602
Sum. operativa oms.tillg. 1 809
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 799
Likvida medel 1 192
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 991
Summa tillgångar 3 829


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 249
EK-andel av obeskattade reserver 449
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 698


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 127
Leverantörsskulder 471
Övriga kortfristiga skulder 1 535
Summa operativa skulder 2 133


Summa skulder och eget kapital 3 830
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 9.0
Avkastning på eget kapital % 40.5
Soliditet % 44.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 127.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 211.4
Omsättning per anställd (tkr) 1 463
Rörelseresultat per anställd (tkr) 132
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 566

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 197 707
Företagets placering i Stockholm: 12 565
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 12 565
Värdeförändring (%) 17 439
Tillväxt i omsättning (%) 10 817
Rörelsemarginal (%) 7 379
Avkastning på eget kapital (%) 7 792
Soliditet (%) 9 379
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 431
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8 549
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 519
Nettoomsättning (tkr) 12 525
Rörelseresultat (tkr) 9 606
Antal anställda 11 611

Analys

Omsättning

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 12 525 största företaget i länet med avseende på omsättning av 197 707 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 379 högsta nivån på rörelsemarginal av 197 707 företag i länet.

Antal anställda

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 11 611 största arbetsgivaren av 197 707 i länet.

Soliditet

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 9 379 mest solventa företaget av 197 707 i länet.

Värderating

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettinläggning, snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.