Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Org.nr:

556457-5008

Adress:

Malmgårdsvägen 16

Postnummer:

116 38 Stockholm

Telefon:

08-361414
Antal sökningar:

310

Placering i länet:
16 031
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 7 6 5 5
Nettoomsättning (tkr) 8 544 6 510 6 839 6 405
Rörelseresultat (tkr) 223 255 288 87
Årets resultat (tkr) 125 143 175 83
Summa eget kapital (tkr) 662 553 430 254
Rörelsemarginal % 2.6 3.9 4.2 1.4
Avk. eget kapital % 27.9 39.4 65.7 39.5
Soliditet % 37.2 35.2 33.8 24.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 221 1 085 1 368 1 281
Resultat/anställd (tkr) 32 43 58 17
Lön/anställd (tkr) 0 460 471 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 8 544 6 510 6 839 6 405
Arbetskraftskostnad 0 -2 759 -2 354 -2 238
Avskrivningar -10 -10 -3 -3
Andra rörelsekostnader -7 056 -2 501 -3 275 -3 242
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 126 188 292 212
Övriga rörelsekostnader -1 381 -1 173 -1 211 -1 047
Rörelseresultat 223 255 288 87
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -3 -3 -3 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -3 -3 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 220 252 285 84
Skatt -51 -58 -60 0
Årets resultat 169 194 225 84
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 169 194 225 84
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -44 -51 -51 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -13 -14 -14 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 27 37 6 8
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 37 6 8
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 27 37 6 8
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 670 719 378 413
Övriga omsättningstillgångar 80 75 147 235
Summa operativa omsättningstillgångar 750 794 525 648
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 003 739 742 367
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 003 739 742 367
Summa tillgångar 1 780 1 570 1 273 1 023

Eget kapitalEget kapital, redovisat 516 452 379 254
EK-andel av obeskattade reserver 146 101 51 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 662 553 430 254

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 41 29 69 7
Leverantörsskulder 465 299 268 342
Övriga kortfristiga skulder 612 689 506 421
Summa operativa skulder 1 118 1 017 843 770

Summa skulder och eget kapital 1 780 1 570 1 273 1 024
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 2.6 3.9 4.2 1.4
Avkastning på eget kapital % 27.9 39.4 65.7 39.5
Soliditet % 37.2 35.2 33.8 24.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 163.0 155.0 164.0 133.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.11 0.11 0.06
Räntetäckningsgrad % 74.33 85 96 22
Omsättning per anställd (tkr) 1 221 1 085 1 368 1 281
Rörelseresultat per anställd (tkr) 32 43 58 17
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 460 471 448

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 16 031
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 16 031 201 249
Värdeförändring (%) 29.0 5 728 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 2 825 201 249
Rörelsemarginal (%) 2.6 12 707 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 27.9 9 403 201 249
Soliditet (%) 37.2 10 521 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 12 669 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 32 13 210 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 7 968 201 249
Nettoomsättning (tkr) 8 544 13 448 201 249
Rörelseresultat (tkr) 223 13 687 201 249
Antal anställda 7 11 210 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 13 448 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 12 707 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 11 210 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 10 521 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk och kameral fastighetsförvaltning samt konsultationer rörande fastigheter vad gäller informationstekniska frågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast och lösegendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 310

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Org.nr: 556457-5008

Adress:

Malmgårdsvägen 16

Postnummer:

116 38 Stockholm

Telefon:

08-361414

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 8 544
Rörelseresultat (tkr) 223
Årets resultat (tkr) 169
Summa eget kapital (tkr) 662
Rörelsemarginal % 2.6
Avk. eget kapital % 27.9
Soliditet % 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 221
Resultat/anställd (tkr) 32
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 8 544
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -10
Andra rörelsekostnader -7 056
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 126
Övriga rörelsekostnader -1 381
Rörelseresultat 223
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 220
Skatt -51
Årets resultat 169
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 169
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -44
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -13
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 27
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 27
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 27
Varulager 0
Kundfordringar 670
Övriga omsättningstillgångar 80
Sum. operativa oms.tillg. 750
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 003
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 003
Summa tillgångar 1 780


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 516
EK-andel av obeskattade reserver 146
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 662


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 41
Leverantörsskulder 465
Övriga kortfristiga skulder 612
Summa operativa skulder 1 118


Summa skulder och eget kapital 1 780
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 2.6
Avkastning på eget kapital % 27.9
Soliditet % 37.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 163.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 74.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 221
Rörelseresultat per anställd (tkr) 32
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 16 031
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 16 031
Värdeförändring (%) 5 728
Tillväxt i omsättning (%) 2 825
Rörelsemarginal (%) 12 707
Avkastning på eget kapital (%) 9 403
Soliditet (%) 10 521
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 669
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13 210
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 7 968
Nettoomsättning (tkr) 13 448
Rörelseresultat (tkr) 13 687
Antal anställda 11 210

Analys

Omsättning

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 13 448 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 12 707 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 11 210 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 10 521 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk och kameral fastighetsförvaltning samt konsultationer rörande fastigheter vad gäller informationstekniska frågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast och lösegendom samt därmed förenlig verksamhet.