DataConnect Norden AB

Org.nr:

556453-9004

Adress:

Jakobdalsvägen 17

Postnummer:

126 53 Hägersten

Telefon:

08-248070

Ordförande:

Antal sökningar:

494

Placering i länet:
877
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 19 19 17 15
Nettoomsättning (tkr) 158 757 142 311 115 360 69 501
Rörelseresultat (tkr) 11 960 10 848 7 421 3 259
Årets resultat (tkr) 9 274 8 368 5 710 2 480
Summa eget kapital (tkr) 16 627 15 353 10 985 6 776
Rörelsemarginal % 7.5 7.6 6.4 4.7
Avk. eget kapital % 58.0 63.5 64.3 43.1
Soliditet % 39.5 41.8 34.2 40.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 356 7 490 6 786 4 633
Resultat/anställd (tkr) 629 571 437 217
Lön/anställd (tkr) 636 628 586 461

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 158 757 142 311 115 360 69 501
Arbetskraftskostnad -12 086 -11 932 -9 970 -6 909
Avskrivningar -176 -102 -166 -164
Andra rörelsekostnader -127 897 -112 859 -91 615 -54 455
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 476 0 0
Övriga rörelsekostnader -6 780 -7 046 -6 188 -4 714
Rörelseresultat 11 960 10 848 7 421 3 259
Ränteintäkter 42 0 7 5
Räntekostnader -12 -24 -3 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 30 -24 4 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 990 10 824 7 425 3 258
Skatt -2 716 -2 456 -1 715 -778
Årets resultat 9 274 8 368 5 710 2 480
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 274 8 368 5 710 2 480
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 360
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 101
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 472 614 446 360
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 472 614 446 360
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 472 614 446 360
Varulager 8 157 7 097 7 576 4 873
Kundfordringar 17 112 1 737 13 605 7 449
Övriga omsättningstillgångar 3 101 19 026 1 511 1 667
Summa operativa omsättningstillgångar 28 370 27 860 22 692 13 989
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 212 8 276 8 991 2 309
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 212 8 276 8 991 2 309
Summa tillgångar 42 054 36 750 32 129 16 658

Eget kapitalEget kapital, redovisat 15 143 13 869 9 501 5 292
EK-andel av obeskattade reserver 1 484 1 484 1 484 1 484
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 16 627 15 353 10 985 6 776

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 418 418 419 418
Leverantörsskulder 17 747 14 002 14 390 5 680
Övriga kortfristiga skulder 7 262 6 976 6 335 3 784
Summa operativa skulder 25 427 21 396 21 144 9 882

Summa skulder och eget kapital 42 054 36 749 32 129 16 658
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 7.5 7.6 6.4 4.7
Avkastning på eget kapital % 58.0 63.5 64.3 43.1
Soliditet % 39.5 41.8 34.2 40.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 134.0 138.0 116.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.06 0.08 0.03
Räntetäckningsgrad % 1 000.17 452 2 476 544
Omsättning per anställd (tkr) 8 356 7 490 6 786 4 633
Rörelseresultat per anställd (tkr) 629 571 437 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 636 628 586 461

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 877
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 877 67 041
Värdeförändring (%) 9.0 4 060 67 041
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 1 556 67 041
Rörelsemarginal (%) 7.6 3 027 67 041
Avkastning på eget kapital (%) 63.5 1 370 67 041
Soliditet (%) 41.8 4 056 67 041
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 490 432 67 041
Rörelseresultat per anställd (tkr) 571 590 67 041
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 628 1 589 67 041
Nettoomsättning (tkr) 142 311 704 67 041
Rörelseresultat (tkr) 10 848 521 67 041
Antal anställda 19 1 920 67 041
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

DataConnect Norden AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 704 största företaget i länet med avseende på omsättning av 67 041 företag i länet.

Rörelsemarginal

DataConnect Norden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 3 027 högsta nivån på rörelsemarginal av 67 041 företag i länet.

Antal anställda

DataConnect Norden AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 31. Företaget är under jämförelseåret den 1 920 största arbetsgivaren av 67 041 i länet.

Soliditet

DataConnect Norden AB har under det senaste året en soliditet på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 4 056 mest solventa företaget av 67 041 i länet.

Värderating

DataConnect Norden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produkttillverkning samt försäljning inom tele- och datakommunikation och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 494

DataConnect Norden AB

Org.nr: 556453-9004

Adress:

Jakobdalsvägen 17

Postnummer:

126 53 Hägersten

Telefon:

08-248070

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 19
Nettooms (tkr) 158 757
Rörelseresultat (tkr) 11 960
Årets resultat (tkr) 9 274
Summa eget kapital (tkr) 16 627
Rörelsemarginal % 7.5
Avk. eget kapital % 58.0
Soliditet % 39.5
Omsättning/anställd (tkr) 8 356
Resultat/anställd (tkr) 629
Lön/anställd (tkr) 636

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 158 757
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -176
Andra rörelsekostnader -127 897
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 142
Övriga rörelsekostnader -6 780
Rörelseresultat 11 960
Ränteintäkter 42
Räntekostnader -12
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 30
Res. efter finans. intkt. och kostn. 11 990
Skatt -2 716
Årets resultat 9 274
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 9 274
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 472
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 472
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 472
Varulager 8 157
Kundfordringar 17 112
Övriga omsättningstillgångar 3 101
Sum. operativa oms.tillg. 28 370
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 13 212
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 212
Summa tillgångar 42 054


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 15 143
EK-andel av obeskattade reserver 1 484
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 16 627


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 418
Leverantörsskulder 17 747
Övriga kortfristiga skulder 7 262
Summa operativa skulder 25 427


Summa skulder och eget kapital 42 054
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 7.5
Avkastning på eget kapital % 58.0
Soliditet % 39.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 134.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 1 000.17
Omsättning per anställd (tkr) 8 356
Rörelseresultat per anställd (tkr) 629
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 636

Rankning i länet (Skåne)

År: 2015
Antal företag i Skåne: 67 041
Företagets placering i Skåne: 877
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 877
Värdeförändring (%) 4 060
Tillväxt i omsättning (%) 1 556
Rörelsemarginal (%) 3 027
Avkastning på eget kapital (%) 1 370
Soliditet (%) 4 056
Nettoomsättning per anställd (tkr) 432
Rörelseresultat per anställd (tkr) 590
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 589
Nettoomsättning (tkr) 704
Rörelseresultat (tkr) 521
Antal anställda 1 920

Analys

Omsättning

DataConnect Norden AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 704 största företaget i länet med avseende på omsättning av 67 041 företag i länet.

Rörelsemarginal

DataConnect Norden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 3 027 högsta nivån på rörelsemarginal av 67 041 företag i länet.

Antal anställda

DataConnect Norden AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 31. Företaget är under jämförelseåret den 1 920 största arbetsgivaren av 67 041 i länet.

Soliditet

DataConnect Norden AB har under det senaste året en soliditet på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 4 056 mest solventa företaget av 67 041 i länet.

Värderating

DataConnect Norden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produkttillverkning samt försäljning inom tele- och datakommunikation och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta värdepapper.