Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Org.nr:

556385-7852

Adress:

Wollmar Yxkullsgatan 15

Postnummer:

116 50

Telefon:

08-6687888
Antal sökningar:

92

Placering i länet:
16 275
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 16 539 16 443 15 594 14 140
Rörelseresultat (tkr) 924 1 826 888 346
Årets resultat (tkr) 711 1 421 703 325
Summa eget kapital (tkr) 840 1 600 979 476
Rörelsemarginal % 5.6 11.1 5.7 2.4
Avk. eget kapital % 58.3 110.2 96.6 103.8
Soliditet % 27.6 42.7 38.0 21.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 308 3 289 3 119 2 828
Resultat/anställd (tkr) 185 365 178 69
Lön/anställd (tkr) 0 451 469 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 539 16 443 15 594 14 140
Arbetskraftskostnad 0 -2 255 -2 343 -2 555
Avskrivningar 0 0 -86 -197
Andra rörelsekostnader -13 226 -10 236 -9 706 -8 847
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 61 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 450 -2 126 -2 571 -2 195
Rörelseresultat 924 1 826 888 346
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -14 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -14 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 923 1 825 874 325
Skatt -212 -404 -171 0
Årets resultat 711 1 421 703 325
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 711 1 421 703 325
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 86
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 86
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 86
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 812 1 196 751 1 162
Övriga omsättningstillgångar 275 242 222 330
Summa operativa omsättningstillgångar 1 087 1 438 973 1 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 951 2 313 1 603 617
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 951 2 313 1 603 617
Summa tillgångar 3 038 3 751 2 576 2 195

Eget kapitalEget kapital, redovisat 840 1 600 979 476
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 840 1 600 979 476

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 019 938 687 931
Övriga kortfristiga skulder 1 179 1 213 910 788
Summa operativa skulder 2 198 2 151 1 597 1 719

Summa skulder och eget kapital 3 038 3 751 2 576 2 195
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.6 11.1 5.7 2.4
Avkastning på eget kapital % 58.3 110.2 96.6 103.8
Soliditet % 27.6 42.7 38.0 21.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 138.0 174.0 161.0 123.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.14 0.1 0.04
Räntetäckningsgrad % 924 1 826 63.43 16.48
Omsättning per anställd (tkr) 3 308 3 289 3 119 2 828
Rörelseresultat per anställd (tkr) 185 365 178 69
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 451 469 511

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 16 275
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 16 275 195 611
Värdeförändring (%) -45.0 19 171 195 611
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 13 115 195 611
Rörelsemarginal (%) 5.6 10 358 195 611
Avkastning på eget kapital (%) 58.3 5 108 195 611
Soliditet (%) 27.6 14 698 195 611
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 308 4 002 195 611
Rörelseresultat per anställd (tkr) 185 6 674 195 611
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 13 909 195 611
Nettoomsättning (tkr) 16 539 10 072 195 611
Rörelseresultat (tkr) 924 10 216 195 611
Antal anställda 5 15 731 195 611
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 10 072 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 10 358 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 15 731 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 14 698 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av gardiner och övrig fönsterinredning ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 92

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Org.nr: 556385-7852

Adress:

Wollmar Yxkullsgatan 15

Postnummer:

116 50

Telefon:

08-6687888

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 16 539
Rörelseresultat (tkr) 924
Årets resultat (tkr) 711
Summa eget kapital (tkr) 840
Rörelsemarginal % 5.6
Avk. eget kapital % 58.3
Soliditet % 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 308
Resultat/anställd (tkr) 185
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 16 539
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -13 226
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 61
Övriga rörelsekostnader -2 450
Rörelseresultat 924
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 923
Skatt -212
Årets resultat 711
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 711
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 812
Övriga omsättningstillgångar 275
Sum. operativa oms.tillg. 1 087
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 951
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 951
Summa tillgångar 3 038


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 840
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 840


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 1 019
Övriga kortfristiga skulder 1 179
Summa operativa skulder 2 198


Summa skulder och eget kapital 3 038
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.6
Avkastning på eget kapital % 58.3
Soliditet % 27.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 138.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 924
Omsättning per anställd (tkr) 3 308
Rörelseresultat per anställd (tkr) 185
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 195 611
Företagets placering i Stockholm: 16 275
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 16 275
Värdeförändring (%) 19 171
Tillväxt i omsättning (%) 13 115
Rörelsemarginal (%) 10 358
Avkastning på eget kapital (%) 5 108
Soliditet (%) 14 698
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 002
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 674
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 13 909
Nettoomsättning (tkr) 10 072
Rörelseresultat (tkr) 10 216
Antal anställda 15 731

Analys

Omsättning

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 10 072 största företaget i länet med avseende på omsättning av 195 611 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 10 358 högsta nivån på rörelsemarginal av 195 611 företag i länet.

Antal anställda

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 15 731 största arbetsgivaren av 195 611 i länet.

Soliditet

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 14 698 mest solventa företaget av 195 611 i länet.

Värderating

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av gardiner och övrig fönsterinredning ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.