Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Org.nr:

556385-7852

Adress:

Wollmar Yxkullsgatan 15

Postnummer:

116 50

Telefon:

08-6687888
Antal sökningar:

175

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 16 539 16 443 15 594 14 140
Rörelseresultat (tkr) 924 1 826 888 346
Årets resultat (tkr) 710 1 421 703 325
Summa eget kapital (tkr) 840 1 600 979 476
Rörelsemarginal % 5.6 11.1 5.7 2.4
Avk. eget kapital % 58.3 110.2 96.6 103.8
Soliditet % 27.6 42.7 38.0 21.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 308 3 289 3 119 2 828
Resultat/anställd (tkr) 185 365 178 69
Lön/anställd (tkr) 0 451 469 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 539 16 443 15 594 14 140
Arbetskraftskostnad 0 -2 255 -2 343 -2 555
Avskrivningar 0 0 -86 -197
Andra rörelsekostnader -13 226 -10 236 -9 706 -8 847
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 61 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 450 -2 126 -2 571 -2 195
Rörelseresultat 924 1 826 888 346
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -14 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -14 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 923 1 825 874 325
Skatt -212 -404 -171 0
Årets resultat 711 1 421 703 325
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 711 1 421 703 325
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 86
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 86
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 86
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 812 1 196 751 1 162
Övriga omsättningstillgångar 275 242 222 330
Summa operativa omsättningstillgångar 1 087 1 438 973 1 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 951 2 313 1 603 617
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 951 2 313 1 603 617
Summa tillgångar 3 038 3 751 2 576 2 195

Eget kapitalEget kapital, redovisat 840 1 600 979 476
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 840 1 600 979 476

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 019 938 687 931
Övriga kortfristiga skulder 1 179 1 213 910 788
Summa operativa skulder 2 198 2 151 1 597 1 719

Summa skulder och eget kapital 3 038 3 751 2 576 2 195
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.6 11.1 5.7 2.4
Avkastning på eget kapital % 58.3 110.2 96.6 103.8
Soliditet % 27.6 42.7 38.0 21.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 138.0 174.0 161.0 123.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.14 0.1 0.04
Räntetäckningsgrad % 924 1 826 63.43 16.48
Omsättning per anställd (tkr) 3 308 3 289 3 119 2 828
Rörelseresultat per anställd (tkr) 185 365 178 69
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 451 469 511

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 762
Värdeförändring (%) - - 200 762
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 762
Rörelsemarginal (%) - - 200 762
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 762
Soliditet (%) - - 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 762
Nettoomsättning (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat (tkr) - - 200 762
Antal anställda - - 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av gardiner och övrig fönsterinredning ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 175

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Org.nr: 556385-7852

Adress:

Wollmar Yxkullsgatan 15

Postnummer:

116 50

Telefon:

08-6687888

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 16 539
Rörelseresultat (tkr) 924
Årets resultat (tkr) 711
Summa eget kapital (tkr) 840
Rörelsemarginal % 5.6
Avk. eget kapital % 58.3
Soliditet % 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 308
Resultat/anställd (tkr) 185
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 16 539
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -13 226
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 61
Övriga rörelsekostnader -2 450
Rörelseresultat 924
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 923
Skatt -212
Årets resultat 711
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 711
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 812
Övriga omsättningstillgångar 275
Sum. operativa oms.tillg. 1 087
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 951
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 951
Summa tillgångar 3 038


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 840
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 840


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 1 019
Övriga kortfristiga skulder 1 179
Summa operativa skulder 2 198


Summa skulder och eget kapital 3 038
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.6
Avkastning på eget kapital % 58.3
Soliditet % 27.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 138.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 924
Omsättning per anställd (tkr) 3 308
Rörelseresultat per anställd (tkr) 185
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av gardiner och övrig fönsterinredning ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.